Aktualności

03 08 2018Komunikat Rektora w sprawie godzin rektorskich w dniu 15 października 2018 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Godziny rektorskie


23 07 2018Stypendium Ministra 2018/2019

Wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów należy składać w dziekanacie POK. 14 w terminie do 18 września 2018 roku.
Wnioski należy składać w trzech egzemplarzach.

O przyznanie stypendium ministra może ubiegać się student/doktorant nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Stypendium na rok akademicki 2018/2019 może być przyznane studentowi/doktorantowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
• wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
• wybitne osiągnięcia w sporcie.

Szczegółowe informacje oraz wniosek do pobrania na stronie
https://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra


16 05 2018Konkurs na studenta-stypendystę w grancie NCN kierowanym przez dr M. Wróbel rozstrzygnięty

Decyzją Komisji Stypendialnej w składzie:
dr Monika Wróbel, dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ, dr Maria Finogenow

konkurs na studenta-stypendystę, który będzie członkiem zespołu naukowo-badawczego realizującego projekt pt. Społecznie indukowany afekt i „Wielka Dwójka”. Interakcyjny wpływ sprawozdawczości i wspólnotowości na zarażanie i kontrzarażanie afektywne (Sonata Bis 7, nr UMOWY 2017/26/E/HS6/00725) wygrała Pani Maja Rzeczkowska.

Gratulujemy!


23 04 2018Komunikat Rektora w sprawie dnia rektorskiego 18.05.2018r.
Komunikat Rektora


23 04 2018Zmiana zarządzenia Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z dnia 05.01.2018 r.
w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Nauk o Wychowaniu.

image0Podgląd


23 04 2018Konkurs na studenta-stypendystę w grancie NCN
Stypendysta/stypendystka będzie członkiem zespołu naukowo-badawczego realizującego projekt pt. Społecznie indukowany afekt i „Wielka Dwójka”. Interakcyjny wpływ sprawczości i wspólnotowości na zarażanie i kontrzarażanie afektywne, kierowanego przez dr Monikę Wróbel

Pobierz dokument


23 04 2018Konkurs na doktoranta-stypendystę w grancie NCN kierowanym przez dr M. Wróbel rozstrzygnięty

Decyzją Komisji Stypendialnej w składzie:
dr Monika Wróbel, dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ, dr Maria Finogenow

konkurs na doktoranta-stypendystę, który będzie członkiem zespołu naukowo-badawczego realizującego projekt pt. Społecznie indukowany afekt i „Wielka Dwójka”. Interakcyjny wpływ sprawozdawczości i wspólnotowości na zarażanie i kontrzarażanie afektywne (Sonata Bis 7, nr UMOWY 2017/26/E/HS6/00725) wygrała
Pani mgr Magda Kowalska. Gratulujemy!


19 04 2018Szanowne Studentki,  Szanowni Studenci,

z przyjemnością pragnę poinformować, że  Zarządzeniem nr 84 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego  z dnia 19.03.2018 ustanowiono Nagrodę Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w ramach lektoratu uzyskali najlepszy wynik z egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Zasady przyznawania Nagrody, określa Regulamin Nagrody, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
W związku z powyższym serdecznie zachęcam Państwa  do udziału w postępowaniu konkursowym  nagrody SJO UŁ za bardzo dobrze zdany egzamin z języka obcego nowożytnego.

Warunkiem przystąpienia do tegorocznej edycji konkursu jest wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i  po potwierdzeniu przez dziekanat oraz lektora prowadzącego  dostarczenie go  do Studium Języków  Obcych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2018 roku.

O nagrodę w bieżącym roku mogą ubiegać się studentki i studenci Uniwersytetu Łódzkiego, którzy przystąpili do egzaminu w sesji zimowej lub letniej roku akademickiego 2017/2018.

Informacje o konkursie oraz formularz do pobrania dostępne są na stronie internetowej Państwa Wydziału  oraz na stronie SJO UŁ i na facebooku SJO.

Łączę wyrazy szacunku

Wojciech Bachliński

Dyrektor Studium Języków Obcych
Uniwersytetu Łódzkiego
90-236 Łódź, ul. Pomorska 161/163

tel: (42) 66 55 129, fax: (42) 633 31 68

sjoul@uni.lodz.pl

Formularz Zgłoszeniowy nagrody SJO UŁ

Treść Zarz. Rektora nr 84 z 2018

Załącznik do zarz. 84 – Regulamin

 

 

 


06 04 201838 Doroczna konferencja Society for Reproductive and Infant Psychology w Łodzi

38th Annual Conference of
the Society of Reproductive and Infant Psychology
11-12 September 2018
University of Łódź, Poland

Szczegóły


06 03 2018Konkurs na doktoranta stypendystę w grancie NCN

Stypendysta/stypendystka będzie członkiem zespołu naukowo-badawczego realizującego projekt pt.Społecznie indukowany afekt i „Wielka Dwójka”.Interakcyjny wpływ sprawczości
i wspólnotowości na zarażanie i kontrzarażanie afektywne, kierowanego przez
dr Monikę Wróbel.

Pobierz dokument


02 02 2018Nagroda za Najlepszą Pracę Magisterską na Wydziale Nauk o Wychowaniu w roku akademickim 2016/2017

Nagroda przyznana w III edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską ogłoszonego przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiego.

Autor: mgr Michał Stokwisz
Tytuł pracy: „Wdzięczność w relacji intymnej a poczucie bliskości i satysfakcji ze związku.”
Promotor – dr Maria Finogenow
http://www.fundacjaul.pl/edycja-biezaca-1


17 01 2018W dniach 9-10 grudnia 2017 r. w Instytucie Psychologii UŁ odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców “Psych-On” organizowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii oraz pracowników Zakładu Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień IP.

Prelegenci reprezentujący ośrodki naukowe z Polski (m in. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika) zaprezentowali wyniki swoich badań podczas czterech sesji polskojęzycznych, dwóch sesji anglojęzycznych oraz w sesji plakatowej.

Zagadnienia poruszone w wystąpieniach dotyczyły m. in. psychologii klinicznej, psychologii uzależnień, neuropsychologii oraz psychiatrii. Najlepsze referaty zostały wyróżnione nagrodami książkowymi przekazanymi przez sponsorów – wydawnictwa: GWP, PWN, Edra, Difin, Charaktery.
W trakcje konferencji uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z Wiedeńskim Systemem Testów oraz wzięcia udziału w sześciu innych warsztatach, przybliżających problematykę m. in. terapii rodzin, afazji i całościowych zaburzenia rozwoju.

#Psych-On2017
9 ośrodków naukowych
7 warsztatów
4 sesje polskojęzyczne
2 sesje anglojęzyczne
2 dni konferencji
1 sesja plakatowa

26781364_2008041859224680_315540049_o26781789_2008041869224679_439749881_o 26782045_2008041862558013_1060968931_o 26827915_2008031065892426_29292905_o26829291_2008030962559103_823539526_o26829294_2008030969225769_666952938_o26853154_2008041819224684_752949732_o26854912_2008041849224681_481110343_o


17 01 2018Szanowni Państwo

Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego uruchamia od roku akademickiego 2017/2018 Stacjonarne Studia Doktoranckie Pedagogiki i Psychologii. Studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych w dyscyplinie pedagogika albo w dyscyplinie psychologia.

Stacjonarne studia doktoranckie Pedagogiki i Psychologii zostały powołane  zarządzeniem nr 91 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Informacje o zasadach rekrutacji  wraz z terminarzem znajdują się na stronie www.wnow.uni.lodz.pl w zakładce: oferta dydaktyczna.


19 04 2017W dniach 5.04 oraz 8-9.04.2017 odbył się XVII Festiwal Nauki Techniki i Sztuki. W ramach bogatej oferty Wydziału Nauk o Wychowaniu Instytut Psychologii przygotował  na tę okazję ciekawe zajęcia warsztatowe, wykłady i działania na Pikniku w Manufakturze. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.


22 02 2017400dpiLogo

Projekt Well School Tech (N. 2016-1-LT01-KA201-023171)

Na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w październiku 2016r. rozpoczęto realizację 2-letniego międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. Well School Tech. Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa strategicznego programu Erasmus +.

Program służy promowaniu dobrego samopoczucia psychicznego i jakości życia uczniów w okresie wczesnej adolescencji. Nowo utworzone narzędzia pedagogiczne będą wspierać wychowawców w radzeniu sobie ze złożonymi problemami wynikającymi z realiów szkolnych oraz w profilaktyce zachowań problemowych, poprzez włączenie do działań dla grupy docelowej takich interwencji, które:
– pomogą i/lub poprawią zdolność definiowania celów osobistych,
– rozwiną umiejętność efektywnej komunikacji (w tym wyrażania pozytywnych i negatywnych emocji)
– wyposażą w umiejętność stosowania skutecznych strategii rozwiązywania problemów szkolnych i osobistych, w tym zarządzania gniewem, kontrolą emocji i reagowania na agresywne zachowanie (np. bullying).

Pobierz szczegóły projektu


23 01 2017Uchwała Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 17. 01.2017 r.
w sprawie poparcia stanowiska Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego dotyczącego zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Pobierz treść uchwały


13 01 2017W Instytucie Psychologii UŁ realizowany jest projekt edukacyjny o charakterze międzynarodowym.
Projekt edukacyjny pt. Hey! Teachers, don`t leave the kids alone (akronim HEY!) realizowany jest w ramach partnerstwa strategicznego programu Erasmus +. Zasadniczą ideę projektu stanowi edukacja włączająca jako odpowiedź na przemiany społeczne. Szczególnie dotyczy metod stosowanych przez nauczycieli szkół podstawowych w odniesieniu do głównych trendów przemian społecznych. Wspomniane trendy obejmują: zmiany w strukturze rodziny, ewolucję w zakresie stylu życia i edukacji, zróżnicowanie kontekstu kulturowego, zwiększenie różnic pomiędzy biednymi i bogatymi, a także kryzys klasy średniej oraz nowe podejście do edukacji i nierównego do niej dostępu.

Pobierz szczegóły projektu


22 12 2016W dniu 10.12.2016r. w Instytucie Psychologii odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Studencka „Psych-On”, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii. Studenci i pasjonaci psychologii zaprezentowali referaty w sesjach tematycznych z zakresu uzależnień, psychologii klinicznej dorosłych i dzieci oraz neuropsychologii. Mieliśmy przyjemność gościć w naszym Instytucie uczestników oraz prelegentów z różnych stron Polski m.in Gdańska, Krakowa, Warszawy czy Bydgoszczy. Uczestniczy mieli także możliwość wzięcia udziału w kilku interesujących warsztatach z zakresu m in. psychofarmakoterapii, neurologopedii, pierwszej pomocy czy uważności. Poziom zgłoszonych prac był bardzo wysoki, najlepsze wystąpienia zostały wyróżnione nagrodami książkowymi od naszych sponsorów – wydawnictw: PZWL, GWP, PWN i Erda Urban &Partner. Mamy nadzieję, że kontakty, które udało się nawiązać uczestnikom i organizatorom konferencji, zaowocują dalszą współpracą naukową. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim przybyłym, komitetowi naukowemu i organizacyjnemu.

dsc02028

dsc02068

dsc02078

dsc02082

dsc02086

dsc02100

dsc02103

dsc02123

dsc02134

dsc02145

dsc02151

dsc02169

dsc02351

dsc02366

dsc02371

panorama1-v2


14 12 2016Miło nam poinformować, że dnia 9 grudnia 2016 roku prof. dr hab. Nina Ogińska–Bulik otrzymała z rąk Jarosława Gowina nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego. Pani Profesor serdecznie gratulujemy!

nina-012

nina-043

nina-046

nina-051


mnisw_grudzien_0518-2

mnisw_grudzien_0522-2

(źródło MNiSW)


13 12 2016W dniach 28 i 29 listopada 2016 r. odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Rodzina-Praca pt.” Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych”.
Dziękuję wszystkim Uczestnikom Konferencji oraz wspaniale działającemu Komitetowi Organizacyjnemu, któremu przewodniczyła dr Katarzyna Walęcka-Matyja
Przewodnicząca Konferencji – prof.UŁ, dr hab. Iwona Janicka

dsc_0979

dsc_0981

dsc_0986

dsc_0987

dsc_0989

dsc_0991

dsc_0992

dsc_0993

dsc_0996

dsc_0998

dsc_0999

dsc_1005

dsc_1006

dsc_1023

dsc_1025

dsc_1026

dsc_1028

dsc_1031

dsc_1034

dsc_1045

dsc_1047

dsc_1049

dsc_1051


30 11 2016Nakładem PWN ukazał się właśnie podręcznik akademicki „Psychologia kliniczna” pod redakcją prof. Lidii Cierpiałkowskiej i prof. Heleny Sęk. Książka jest zbiorowym dziełem 26 Autorów pochodzących z różnorodnych ośrodków akademickich i prezentuje najnowszą wiedzę z psychologii klinicznej. W monografii znalazły się dwa rozdziały autorstwa pracowników naszego Instytutu – rozdział prof. dr hab. Niny Ogińskiej-Bulik „Psychologiczne następstwa doświadczeń traumatycznych” oraz rozdział dr hab. prof. UŁ Jana Chodkiewicza „Grupy samopomocy a społeczność terapeutyczna”.

9de360-psychologia-kliniczna


21 11 2016Badania predyspozycji zawodowych – część I – studenci Uniwersytetu Medycznego

Od dnia 23-go listopada zostają uruchomione zapisy na badania predyspozycji zawodowych dla studentów kierunku pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Odbywać się one będą online, przez portal „www.nakiedy.pl”. Badania będą odbywać się w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego znajdującego się przy ulicy Smugowej 10/12, w pokoju 207.

W razie problemów lub pytań prosimy pisać na adres: emk@uni.lodz.pl

Rezerwuj online


03 11 2016Stanowisko Rady Instytutu Psychologii WNoW Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie przyjmowania na psychologiczne studia II stopnia (magisterskie) osób posiadających licencjaty z innych, niż psychologiczne, dziedzin nauki z dnia 27 października 2016 r.

Pobierz dokument


27 10 2016Informujemy, że z dniem 30 września 2016 roku prof. nadzw. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz zakończyła pracę na stanowisku Dyrektora Instytutu Psychologii. Pani Profesor bardzo dziękujemy za ogromny trud wieloletniego i pełnego sukcesów zarządzania Instytutem.

Od dnia 1.10.2016 roku obowiązki Dyrektora Instytutu pełni prof. nadzw. dr hab. Iwona Janicka. Zastępcami prof. Janickiej zostali prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny (z-ca Dyrektora ds. naukowych) oraz prof. nadzw. dr hab. Jan Chodkiewicz (z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych).