Folia Psychologica jest czasopismem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, wydawanym rokrocznie online w formule Open Access. Prezentuje i popularyzuje prace naukowo-badawcze z zakresu psychologii ogólnej, poznawczej, zdrowia, klinicznej, rodziny, pracy, organizacji, doradztwa zawodowego i psychologii reklamy. Łamy czasopisma są dostępne nie tylko dla pracowników Instytutu, ale również dla innych psychologów z Polski
i zagranicy, i z ośrodków współpracujących z Instytutem Psychologii. Redakcja Folia Psychologica postępuje zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics):COPE’s Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, http://www.publicationethics.org.

Numer ISSN- 1427-969X
Numer e-ISSN 2353-4842
Prefix DOI 11089/1635

Dostęp do wszystkich numerów czasopisma

Komitet Redakcyjny
 • redaktor naczelny – prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz
 • z-ca redaktora naczelnego – prof. dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny
 • sekretarz – dr Anna Józefczyk
 • redaktor statystyczny – prof. dr hab. Wiesław Szymczak
 • redaktor językowy – dr Joanna Witkowska
 • redaktor – dr Karolina Kossakowska
Komitet Naukowy
 • prof. Małgorzata Górnik-Durose – Uniwersytet Śląski
 • prof. Zygfryd Juczyński – Społeczna Akademia Nauk
 • prof. Maria Lis-Turlejska – Uniwersytet Warszawski
 • prof. Aleksandra Łuszczyńska – Trauma, Health & Hazards Center, University of Colorado, CO, USA oraz Uniwersytet SWPS, Wrocław
 • prof. Tadeusz Marek – Uniwersytet Jagielloński
 • prof. Teresa Rostowska – Uniwersytet Gdański
 • prof. Helena Sęk – Uniwersytet SWPS, Wrocław
 • prof. Peter M. Stratton – University of Leeds, Leeds Family Therapy and Research Centre, Wielka Brytania
 • prof. Ryszard Studenski – Uniwersytet Śląski
 • prof. Cornelia Thiels – Fachhochschule Bielefeld, (University of Applied Sciences, Bielefeld), Niemcy
 • prof. Maria Platsidou – Department of Educational & Social Policy, University of Macedonia, Grecja
Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:
 • Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
 • BazHum
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Punkty przyznawane przez MEiN za publikację w czasopiśmie Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica (wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z 21.12.2021) – 20 pkt.
Pobierz dokumenty

Bibliografia
Regulamin
Zasady cytowania
Oświadczenie Autora
Procedura recenzji artykułów naukowych
Arkusz oceny dla recenzentów (załącznik 1)

Zgłoś artykuł

Adres Redakcji

Instytut Psychologii UŁ
ul. Smugowa 10/12
91-433 Łódź
e-mail: foliapsych@now.uni.lodz.pl