• Praca emocjami w kontakcie z klientem (wyznaczniki pracy emocjonalnej, jej skutki dla funkcjonowania pracownika i/lub organizacji). – Zjawisko emocji kolektywnych w środowisku pracy (mechanizmy rozprzestrzeniania się stanów emocjonalnych pomiędzy pracownikami, konsekwencje transferu emocji w środowisku pracy z perspektywy pracownika i/lub organizacji).
 • Uwarunkowania satysfakcji z życia i pracy żołnierzy wyjeżdżających na misje pokojowe
 • Predyktory stylu kierowania menedżerów.
 • Temperament a odczuwany stres w ruchu drogowym – badania osób zatrudnionych w sektorze logistyki
 • Jakość życia i ogólny stan zdrowia a uciążliwość pracy przedsiębiorców
 • Skłonność do inwestowania zasobów a wybrane cechy osobowości przedsiębiorców
 • Nadzieja na sukces i samoocena jako korelaty podejmowania decyzji o założeniu własnej firmy
 • Osobowościowe i motywacyjne uwarunkowania podejmowania decyzji o założeniu i kontynuowaniu działalności gospodarczej
 • Poczucie własnej skuteczności i samoocena szans na sukces a planowanie własnej działalności gospodarczej
 • Osobowościowe i demograficzne uwarunkowania skłonności do konsumowania, oszczędzania i inwestowania
 • Dobrostan psychiczny i ekonomiczny a motywacja przedsiębiorcza i postawa względem firmy
 • Poczucie własnej skuteczności a sukces ekonomiczny i skłonność do inwestowania zasobów wśród przedsiębiorców
 • Psychologiczne uwarunkowania intraprzedsiębiorczości
 • Corporate enterpreneurship (przedsiębiorczość korporacyjna)
 • Aspiracje finansowe przedsiębiorców a samoocena i poczucie własnej skuteczności
 • Różnice między „młodymi” i „dojrzałymi” przedsiębiorcami w zakresie motywacji przedsiębiorczej i skłonności do inwestowania
 • Rola zasobów osobistych w zmaganiu się z przewlekłymi chorobami somatycznymi
 • Optymizm życiowy i wzrost potraumatyczny a zachowania zdrowotne seniorów (zdrowych i chorych)
 • Zasoby osobiste a negatywne i pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych u strażaków oraz żołnierzy uczestniczących w misjach pokojowych poza granicami kraju)
 • Poczucie kontroli, wsparcie społeczne a odczuwany stres wśród pracowników dużych organizacji
 • Negatywne i pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych u pracowników służb ratowniczych (strażacy, policjanci, ratownicy medyczni) oraz ich uwarunkowania
 • Determinanty zachowań zdrowotnych osób w wieku senioralnym
 • Psychospołeczne uwarunkowania zachowań problemowych młodzieży