dr Agnieszka Klaus-Strożek

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Psychologia penitencjarna, osobowość osadzonych kobiet, zmiany dokonujące się w ich psychice podczas pobytu w zakładzie karnym. Psychologia dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Publikacje

 • Klaus-Strożek A. (2012). Lęk, poczucie kontroli i inteligencja emocjonalna dzieci objętych pozarodzinnymi formami opieki zastępczej. W: T. Rostowska, A. Lewandowska-Walter (red.), Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie, 520-536. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

 • Klaus – Strożek A., Czarnecka E. (2012). Inteligencja, motywacja do nauki i lęk szkolny u wychowanków pogotowia opiekuńczego i domu dziecka. W: R. Szczepanik, J. Wawrzyniak (red.), Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. Diagnoza i kierunki rozwoju, 37-57. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

 • Klaus – Strożek A. (2010). Poczucie sensu życia kobiet osadzonych w zakładach karnych. W: H. Kupiec (red.), Probacja i resocjalizacja instytucjonalna – wybrane problemy teorii i praktyki, 131-141. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • Klaus – Strożek A. (2009). Poczucie koherencji i zapotrzebowanie na stymulację kobiet osadzonych w zakładach karnych. W: F. Kozaczuk (red.), Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, 403-417. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 • Klaus – Strożek A. (2009). Wybrane wymiary osobowości zabójczyń odbywających karę pozbawienia wolności w aspekcie pracy resocjalizacyjnej i postpenitencjarnej. W: F. Kozaczuk (red.), Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, 418-434. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 • Klaus – Strożek A. (2007). Tendencje do zniekształcania percepcji siebie i do patologicznych zachowań zabójczyń odbywających karę pozbawienia wolności. W: B. Urban (red.), Adekwatność polskiego systemu penitencjarnego i resocjalizacyjnego do współczesnych rozmiarów i rodzajów przestępczości, 215-230. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.

 • Klaus – Strożek A. (2007). Poczucie koherencji a zapotrzebowanie na stymulację kobiet osadzonych w zakładach karnych. W: T. Bulenda, W. Knap, Z. Lasocik (red.). Więziennictwo na początku XXI wieku, 367-386. Warszawa: IPSiR UW.

 • Klaus – Strożek A. (2005). Skłonności agresywne a zapotrzebowanie na stymulację u kobiet osadzonych w zakładach karnych. W: M. Binczycka – Anholcer (red.), Przemoc i agresja jako problem zdrowia psychicznego, 368-392. Warszawa: Foliał.

 • Klaus – Strożek A. (2003). Poczucie alienacji a nasilenie skłonności agresywnych u kobiet osadzonych w zakładach karnych. W: M. Binczycka – Anholcer (red.), Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne, 375-401. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

 • Klaus – Strożek A. (2003). Skłonności agresywne a poczucie bezpieczeństwa u kobiet osadzonych w zakładach karnych i nie karanych. W: J. Sowa, E. Piotrowski, J. Rejman (red.), Wychowanie Profilaktyka Resocjalizacja. W poszukiwaniu doskonalszych systemów w skali makro i mikro. Część II Profilaktyka i resocjalizacja, 405-424. Rzeszów: Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie.

 • Klaus A. (1999). Postawy allocentryczne i egocentryczne 10 – 12 – letnich chłopców chorych na cukrzycę a cechy ich osobowości oraz wpływ postaw wychowawczych rodziców na cechy osobowości ich synów. Roczniki Pedagogiki Specjalnej, 10, 167–180.

 • Klaus A. (1998). Postawy allocentryczne i egocentryczne 10 – 12 – letnich chłopców chorych na cukrzycę i zdrowych a postawy wychowawcze ich rodziców. Roczniki Pedagogiki Specjalnej, 9, 163–173.

Udział w konferencjach

 • V Konferencja Psychologiczna Obecność psychologii poza gabinetem terapeutycznym, 10 marzec 2010 r., Koluszki. Bez wystąpienia
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. Diagnoza i kierunki rozwoju, 3 czerwca 2009 r., Łódź. Inteligencja, motywacja do nauki i lęk szkolny u wychowanków pogotowia opiekuńczego i domu dziecka (wraz z mgr E. Czarnecką)
 • Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości, 26 marzec 2009 r., Łódź. Bez wystąpienia
 • Konferencja Naukowa Humanistyka wobec probacji i resocjalizacji instytucjonalnej, 27 – 28 października 2008 r., Szczecin. „Poczucie sensu życia kobiet osadzonych w zakładach karnych”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa PRACA SOCJALNA W READAPTACJI SPOŁECZNEJ SKAZANYCH, 2 – 4 czerwca 2008 r., Olszanica. „Poczucie koherencji i zapotrzebowanie na stymulację kobiet osadzonych w zakładach karnych”, „Wybrane wymiary osobowości zabójczyń odbywających karę pozbawienia wolności w aspekcie pracy resocjalizacyjnej i postpenitencjarnej”
 • Ogólnopolska Konferencja Adekwatność polskiego systemu penitencjarnego i resocjalizacyjnego do współczesnych rozmiarów i rodzajów przestępczości, 13-14 listopad 2006 r. Zakopane. „Tendencje do zniekształcania percepcji siebie i do patologicznych zachowań zabójczyń odbywających karę pozbawienia wolności”
 • V Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Agresja i Przemoc a Zdrowie Psychiczne, 9-10 grudnia 2004 r., Poznań. „Skłonności agresywne i poczucie koherencji zabójczyń odbywających karę pozbawienia wolności”
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Agresja i Przemoc a Zdrowie Psychiczne, 23 – 25 września 2003 r., Kiekrz. „Skłonności agresywne a wybrane cechy osobowości zabójczyń odbywających karę pozbawienia wolności”
 • III Polski Kongres Penitencjarny, 6 – 7 grudnia 2002 r., Popowo. „Poczucie koherencji a zapotrzebowanie na stymulację u kobiet osadzonych w zakładach karnych”
 • XXXI Zjazd Naukowy PTP, 5 – 8 września 2002 r., Lublin. „Poczucie koherencji a zapotrzebowanie na stymulację u kobiet osadzonych w zakładach karnych”
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Agresja i Przemoc a Zdrowie Psychiczne, 27 – 28 czerwca 2002 r., Kiekrz. „Skłonności agresywne a zapotrzebowanie na stymulację u kobiet osadzonych w zakładach karnych”
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Agresja i Przemoc a Zdrowie Psychiczne, 8 – 9 października 2001 r., Kiekrz. „Poczucie alienacji a skłonności agresywne u kobiet osadzonych w zakładach karnych”
 • WYCHOWANIE – PROFILAKTYKA – RESOCJALIZACJA W poszukiwaniu doskonalszych mikro – i makrosystemów oddziaływań i służących im rozwiązań organizacyjno – prawnych, 14 – 15 maja 2001 r., Czudec. „Skłonności agresywne a poczucie bezpieczeństwa u kobiet osadzonych w zakładach karnych i nie karanych”.

Staże zagraniczne, wyjazdy studyjne, wykłady na zaproszenie

Wykład Psychologiczne fundamenty bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na konferencji zorganizowanej przez Urząd Miasta Łodzi – kwiecień 2018 r..

 

Członkostwo towarzystw naukowych

Członek PTP od 1998 r.

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

Opiekun praktyk dla psychologii rodziny i wspierania rozwoju