dr hab. Agnieszka Lipińska Grobelny, prof. UŁ

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

 • Podmiotowe uwarunkowania funkcjonowania pracownika w środowisku pracy (np. płeć psychologiczna).
 • Sytuacyjne uwarunkowania funkcjonowania pracownika w środowisku pracy (np. klimat organizacyjny).
 • Zarządzanie czynnikiem ludzkim – teoria i praktyka.
 • Wielopraca – uwarunkowania i konsekwencje.
 • Wielopraca – wewnątrzgrupowa analiza zjawiska.
 • Narzędzia psychologiczne w zarządzaniu personelem.
 • Atrakcyjność fizyczna miejsca pracy a zadowolenie z pracy.
 • Postawy wobec pracy i zachowania w pracy.

Projekty / granty badawcze

 • Wybrane determinanty zachowań komunikacyjnych przedstawicieli handlowych.
 • Poczucie osobistej odpowiedzialności a kształcenie doradców zawodowych (w ramach umowy z Centre for Human Communication w Manchester Metropolitan University w Wielkiej Brytanii).
 • Psychologiczne i sytuacyjne wyznaczniki funkcjonowania zawodowego oraz społecznego.
 • Klimat organizacyjny firmy i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracownika.
 • Wybrane korelaty i determinanty męskości, kobiecości i androgynii, czyli typów płci psychologicznej.
 • Gender a percepcja stresu zawodowego i sposobów radzenia sobie.
 • Rekonstrukcja narzędzia do pomiaru płci psychologicznej.
 • Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje.
 • Narzędzia psychologiczne w zarządzaniu personelem.

Publikacje

 • Zwardoń-Kuchciak O., Lipińska-Grobelny A. (2020). Personnel selection methods and the employee’s labour market. Organization & Management Scientific Quarterly, 1 (49), 139-153; DOI: 10.29119/1899-6116.2020.49.10

 • Lipińska-Grobelny A. (2020). Kultura organizacji i klimat organizacyjny. (w:) B. Rożnowski, P. Fortuna (red.). Psychologia biznesu. (str. 269-282). Warszawa: PWN.

 • Lipińska-Grobelny A. (2019). Społeczna odpowiedzialność biznesu a zarządzanie różnorodnością – sekrety i barwy codzienności. (w:) R. Tomaszewska (red.). Sekrety organizacji. Barwy codzienności (str. 136-149). Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW

 • Zwardoń-Kuchciak O., Lipińska-Grobelny, A. (2019). Wielowymiarowa ocena skuteczności metod doboru personelu. Badania pilotażowe. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1 (126), 85-99.

 • Lipińska-Grobelny, A., Pawlak, I. (2018). Kapitał psychologiczny a zadowolenie z sytuacji zawodowej absolwentów psychologii. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 21, 2(82), 85-101.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2018). Motywacja do pracy wielopracowników – analiza porównawcza. Polityka Społeczna, 10 (535), 19-24.

 • Lipińska-Grobelny, A., Michałowska, W. (2018). Klimat organizacyjny a odkładanie pracy na później. Organizacja i Kierowanie, 1(180), 35-48.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2018). Wpływ czasu pracy i jego kontroli na relacje między życiem osobistym i zawodowym. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal (CPPJ), 24, 1, 47-55.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2018). Psychologiczny kontekst wielopracy – analiza różnic płciowych. Polskie Forum Psychologiczne, 4 (23), 743–758, DOI: 10.14656/PFP20180406

 • Lipińska-Grobelny, A., Jędrasik, M. (2018). Atrakcyjność miejsca pracy a zadowolenie z pracy. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal (CPPJ), 24, 3, 499-507.

 • Lipińska-Grobelny, A., Ciesielska O. (2018). Zaangażowanie w pracę i przywiązanie do organizacji – analiza międzypokoleniowa i międzypłciowa. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Human Resources Management), 3-4, 129-144.

 • Lipińska-Grobelny, A., Wolan-Nowakowska M. (2017). Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy a niepełnosprawność. (w:) B. Trochimiak i M. Wolan-Nowakowski (red.). Zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność osób z niepełnosprawnością (s. 51-62). Warszawa: Wydawnictwo APS.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2017). Wielopraca i inne trendy obecne na rynku pracy. Studia Humanistica Gedanensia, 5, 200-210.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2016). Polska praktyka stosowania Assessment Centre. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 128-140.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2016). Wielopraca a zadowolenie z różnych sfer życia – analiza różnic płciowych, zawodowych i wiekowych. Medycyna Pracy, 67(3), 385-395, http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.00332.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2016). Multiwork, work-family/family-work conflict and satisfaction with life. Polish Journal of Applied Psychology, 14(2), 71-86, DOI: 10.1515/pjap-2015-0055.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2016). Męskość, kobiecość, androgynia a relacje między życiem osobistym i zawodowym. Rocznik Lubuski, 42(1), 163-175.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2014). Wielość ról a równowaga między życiem osobistym i zawodowym. (w:) I Janicka i M. Znajmiecka-Sikora (red.). Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? (s. 13-27). Łódź: Wydawnictwo UŁ.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2014). Od konfliktu do równowagi, czyli ewolucja poglądów na relację między życiem zawodowym i pozazawodowym. (w:) R. Tomaszewska-Lipiec (red.). Relacje praca-życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju (s. 47-60). Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2014). Portfolio working – the psychological analysis of phenomenon. Current Issues in Personality Psychology, 2(3), 141-148, DOI:10.5114/ cipp.2014.46230

 • Lipińska-Grobelny, A. (2014). Psychological determinants of portfolio workers’ satisfaction with life. Health Psychology Report, 2(4), 280-290, DOI:10.5114/hpr. 2014.46696

 • Lipińska-Grobelny, A. (2014). Wpływ płci na relacje konfliktu między życiem osobistym i zawodowym z zadowoleniem z pracy i z zadowoleniem z małżeństwa. Folia Sociologica, 51, 169-185.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2014). Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2013). (red). Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica 17/2013.

 • Lipińska-Grobelny, A., Ścierwicka, B. (2013). Personal determinants of attitudes toward psychological tests. (w:) H. Jarosiewicz (red.) (2012). Qualitative methods in the professional diagnosis. (s. 61-80). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe ATUT.

 • Lipińska-Grobelny, A. Kowalczyk, A. (2013). Czy w polityce istnieje kobiecy i męski styl porozumiewania się? (w:) M. Jeziński, M. Nowak-Paralusz (red.). Problematyka kobieca – konteksty. (s. 15-28). Toruń. Wydawnictwo Naukowe UMK.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2013). Pracownik portfolio – analiza współczesnej wieloetatowości. Organizacja i Kierowanie, 2, 155, 133-143.

 • Lipińska-Grobelny, A., Papieska E. (2012) Readiness for change and job satisfaction in a case of lean management application ? A comparative study. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2012, 25(4), 418-425. 

 • Lipińska-Grobelny, A. (2012). Wychowanie w płci. Wychowanie na co dzień, 6(225),28-32.

 • Lipińska-Grobelny, A., Goździk I. (2012) Płeć psychologiczna a zadowolenie z pracy w zawodach typowo męskich i kobiecych. Medycyna Pracy, 2012, 5, 531-540.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2011). Effects of Gender Role on Personal Resources and Coping with Stress. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 24,1, 18-28.

 • Lipińska-Grobelny, A., Gorczycka K. (2011). Rekonstrukcja narzędzia do pomiaru płci psychologicznej. Przegląd Psychologiczny, 54, 2, 179-192.

 • Lipińska-Grobelny, A., Bednarska B. (2011). Umysł i serce. Analiza różnic w poziomie inteligencji racjonalnej i emocjonalnej między typami płci psychologicznej (w:) L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red). Rodzina i praca w warunkach kryzysu. (s. 587-596). Łódź: Wydawnictwo UŁ.

 • Lipińska-Grobelny, A., Wasiak, K. (2010). Job satisfaction and gender identity of women managers and non-managers. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 23(2), 161-166.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2010). Rola testów psychologicznych w ocenie przydatności zawodowej kandydatów do pracy. (w:) Z. Góral (red.). Kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylematy prawne. (s. 467-480). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2010). Kształtowanie marki organizacji przez kulturę organizacyjną firmy. (w:) A.M. Zawadzka (red.) Psychologia zarządzania w organizacji. (s. 15-40). Warszawa: PWN.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2010). Struktura czynnikowa kwestionariusza i moc dyskryminacyjna pozycji – wyniki badań pilotażowych. (w:) M. Kulesza i E. Kos (red.). Kwestionariusz Predyspozycji Zawodowych (s. 115-132). Łódź: Wydawnictwo UŁ.

 • Lipińska-Grobelny, A., Głowacka, K. (2009). Zadowolenie z pracy a stopień dopasowania do zawodu. Przegląd Psychologiczny, 52, 181-194.

 • Lipińska-Grobelny, A., Mofina, M. (2009). Podmiotowe uwarunkowania zadowolenia z pracy kadry kierowniczej. (w:) S. Banaszak, K. Doktór (red.). Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania. (s.121-135). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2008). Wybrane determinanty stylów zachowań komunikacyjnych przedstawicieli handlowych. Roczniki Psychologiczne, 11, 1, 105-126.

 • Lipińska-Grobelny, A., Malinowska, I. (2008). Podmiotowe korelaty podejmowania ryzyka przez przedsiębiorców. Czasopismo Psychologiczne, 14, 1, 79-87.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2008). Męskość, kobiecość, androgynia a doświadczanie stresu zawodowego. Medycyna Pracy, 59 (6), 453-460.

 • Agnieszka Lipińska-Grobelny, A., Domański, A. (2008). Predyspozycje psychologiczne w pracy trenera. Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologia, 12, 115-128.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2008). How is organisational situation perceived by a satisfied androgynic? An analysis of relationships among life satisfaction, masculinity-femininity, and organisational climate (In): A. Głębocka, A. Gawor (ed.). Quality of Life. Different perspective. (s.37-49). Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2008). Dyrektywność a typy płci psychologicznej. (w:) M. Plopa & M. Błażek (red.). Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań: perspektywa psychologiczna. (s.193-200). Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2008). Postrzeganie sytuacji organizacyjnej przez pryzmat schematów płci. (w:) L. Golińska i B. Dudek (red.). Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. (s. 127-134). Łódź: Wydawnictwo UŁ.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2007). Agencje pracy tymczasowej: raporty za lata 2003-2005. Polityka Społeczna, 2, 9-13.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2007). Podmiotowe uwarunkowania męskości, kobiecości i androgynii. Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologia, 11, 3-20.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2007). (red.) Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2007). Satisfaction with life, organizational climate and coping with stress. (In): A. Bokszczanin (ed.). Social Change in Solidarity: Community Psychology Perspectives and Approaches. (s.293-301). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2007). Kultura i klimat organizacyjny – zarys problematyki (w:) A. Lipińska-Grobelny (red.) Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników. (s. 11-33). Łódź: Wydawnictwo UŁ.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2007). Klimat organizacyjny a preferowane style komunikowania się w środowisku pracy. (w:) A. Lipińska-Grobelny (red.) Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników. (s. 91-106). Łódź: Wydawnictwo UŁ.

 • Lipińska-Grobelny, A., Stopa, A. (2007). Postrzeganie stresu roli zawodowej w kontekście klimatu organizacyjnego i rozwoju zawodowego pracowników. (w:) A. Lipińska-Grobelny (red.) Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników. (s. 129-146). Łódź: Wydawnictwo UŁ.

 • Lipińska-Grobelny, A., Kozanowska, M. (2007). Kultura organizacyjna a system wartości pracowników w różnych typów organizacji. (w:) A. Lipińska-Grobelny (red.) Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników.
  (s. 34-68). Łódź: Wydawnictwo UŁ.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2006). Dyrektywność w świetle znanych koncepcji osobowościowo-temperamentalnych. Psychologia Rozwojowa, 11, 3, 81-88.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2006). Gender and styles of communicative behaviours. Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica, 10, 95-105.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2005). Ośrodek Oceny (Assessment Centre). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, 102-112.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2005). Przewodzić czy zarządzać- Oto jest pytanie! Przegląd teorii przywództwa. Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica, 9, 95-103.

 • Lipińska-Grobelny, A., Wolan-Nowakowska, M. (2005). Style komunikacji interpersonalnej a poziom dyrektywności. Wychowanie na co dzień, 7-8 (142-143), 35-38.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2005). Motywowanie pracowników w środowisku pracy. (w:) L. Golińska (red.). Skuteczniej, sprawniej, z większą satysfakcją. (s.107-125). Łódź: Wydawnictwo WSzK.

 • Lipińska-Grobelny, A., Wolan-Nowakowska, M. (2004). Wybrane zmienne osobowościowe a postawa nauczycieli wobec zmian w miejscu pracy. Wychowanie na co dzień, 7-8 (130-131), 33-36.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2003). Płeć a determinanty zachowań komunikacyjnych przedstawicieli handlowych. (w:) S. Witkowski (red.). Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Prace Psychologiczne LVII. (s.411-423). Wrocław: Wydawnictwo UWr.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2002). Osobowościowe uwarunkowania zachowań komunikacyjnych przedstawicieli handlowych. (2002). (w:) T. Rostowska, J. Rostowski (red.). Rodzina – rozwój – praca. Wybrane zagadnienia. (s.195-212). Łódź: Wydawnictwa Naukowe WSI w Łodzi.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2001). Wybrane wymiary osobowości a style zachowań komunikacyjnych przedstawicieli handlowych. Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica, 5, 111-126.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2001). Poszukiwany model przedstawiciela handlowego. Mit czy realia? Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 900, 464-476.

 • Bielawska-Batorowicz, E., Lipińska-Grobelny, A., Szczepańska, B. (2001). Informator o Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ. Łódź: Firma Wydawnicza Krajewski.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2001). Macierz Stylów Społecznych jako metoda oceny wzorów zachowania komunikacyjnego w działaniach marketingowych. (w:) B. Kaczmarek, K. Markiewicz & S. Orzechowski (red.) Nowe wyzwania w rozwoju człowieka. (s. 113-118). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2000). Jakość życia a postawy wobec choroby pacjentów z nowotworem krtani. (w:) R. Derbis (red.). Jakość rozwoju a jakość życia. (s. 97-106). Częstochowa: Wydawnictwo WSP.

 • Lipińska-Grobelny, A. (2000). Wybrane style zachowań komunikacyjnych przedstawicieli handlowych firm produkcyjnych i usługowych. (w:) I. Gomółka-Walaszek (red.). Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Seria: Psychologia, tom 8. (s. 87-100). Częstochowa : Wydawnictwo WSP.

Udział w konferencjach

 • IV Zjazd PSPO „Człowiek-Ludzie-Organizacja” (Warszawa, 21-22.05.2020),
 • Psychologia pracy i organizacji w kontekście wyzwań świata, Europy i ustawy 2.0 (Poznań 26-27.09.2020),
 • XXVIII Kolokwia Psychologiczne PAN „Metodologia badań psychologicznych – perspektywa interdyscyplinarna” (Gdańsk, 17-19.06.2019).
 • X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość życia w pracy i poza nią” (Opole, 28-29.09.2018).
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina-Praca „Rodzina – Edukacja – Praca w poszukiwaniu dobrostanu” (Łódź, 24-25.09.2018).
 • XXVII Kolokwia Psychologiczne „Nowoczesne technologie w służbie psychologii” (Toruń, 23-25.06.2018).
 • V Konferencja naukowa z cyklu Doradztwo zawodowe w rehabilitacji „Wymiary wsparcia instytucjonalnego w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” (Warszawa, 08.06.2018).
 • III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (Lublin, 24-25.05.2018).
 • XXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa” (21-24.09.2017),
 • XXVI Kolokwia Psychologiczne „Badania psychologiczne relacji mózg-zachowanie” (Bydgoszcz, 19-21.06.2017),
 • Konferencja „Nowoczesne narzędzia w poradnictwie zawodowym” (Łódź, 09.06.2017),
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina i Praca Kobiety i mężczyźni w rolach zawodowych i rodzinnych (Łódź, 28-29.11.2016),
 • II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (Sopot, 19-20.05.2016),
 • III Konferencja Naukowa Zatrudnienie wspomagane szansą na lepszą jakość życia (Warszawa, 12.05.2016),
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polki – wczoraj, dziś i jutro (Łódź, 08-09.04.2016),
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Jakość życia w pracy i poza nią (Sopot, 15-16.10.2015),
 • XII Ogólnopolska Konferencja PSPS (Łódź, 03-06.09.2015),
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji IP UAM Wyzwania – kompetencje – innowacje. Pracownik i student na rynku pracy (Poznań, 20-21.05.2015),
 • Ogólnopolskie Sympozjum Psychologii Praktycznej Najnowsze trendy w funkcjonalnej diagnozie psychologicznej (Gdańsk, 24.04.2015),
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Relacje praca-życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki (Bydgoszcz, 17.04.2015),
 • XXXV Zjazd Naukowy PTP Psychologia w zmieniającym się świecie (Bydgoszcz, 18-21.09.2014),
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w służbie rodzinie. Rodzina w dobrobycie – dobrostan w rodzinie? (Gdańsk, 29-30.04.2014),
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Kobiety i mężczyźni w „postrodzinnym świecie” (Łódź, 09.04.2014),
 • III Ogólnopolska Konferencja Rodzina-Praca: Mnogość ról – mnogość sfer (Łódź, 15-16.11.2013),
 • XIIth European Congress of Psychology (Stambuł, 4-8th July 2011),
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Radzenie sobie na rynku” „Metody jakościowe w diagnozie zawodowej” (Wrocław, 10-11 stycznia 2011),
 • Konferencja „Teoria zachowania zasobów S. Hobfolla – polskie doświadczenia” (Łódź, 25-26 października 2010),
 • Konferencja „Znaczenie rozpoznawania potencjału osobowego w procesie orientacji zawodowej” (Łódź, 21 października 2010),
 • Konferencja „Fachowcy 45+” (Łódź, 10 września 2010),
 • XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka (Łódź, 14-16 czerwca 2010),
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Relacja rodzina-praca w warunkach kryzysu (Łódź, 26-28 listopada 2009),
 • XIth European Congress of Psychology (Oslo, 7-10th July 2009),
 • XXXIII Zjazd Naukowy PTP Żyć godnie… (Poznań, 24-27 września 2008),
 • XXIXth International Congress of Psychology (Berlin, 20-25th July 2008),
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rola uczenia się przez całe życie w rozwoju przedsiębiorczości na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy (Warszawa, 18 kwietnia 2008),
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wojna płci, czyli jak nie prowadzić dyskursu publicznego o kobietach i mężczyznach (Toruń, 16-17 kwietnia 2008),
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kontrola pracownika – możliwości techniczne i dylematy prawne (Łódź, 3-4 kwietnia 2008),
 • Xth European Congress of Psychology (Prague, 3-6th July 2007),
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń (Łódź, 15-17 czerwca 2007),
 • International Scientific Conference A Contemporary Man’s quality of life. The values of the western civilization: possibilities and limits of development (Opole 24-25th May 2007),
 • Ogólnopolska Konferencja Kobiet Przedsiębiorczych Umieć kochać i pracować (Warszawa, 18 października 2006),
 • VI th European Conference on Community Psychology (Opole Poland, 6-8th October 2006).

Staże zagraniczne, wyjazdy studyjne, wykłady na zaproszenie

Sześciomiesięczne stypendium w ramach programu wymiany TEMPUS, Uniwersytet im. Arystotelesa w Thessalonikach, Grecja

Członkostwo towarzystw naukowych

 • 2004 do chwili obecnej – członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • 2014 do chwili obecnej – członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji
 • 2014 do chwili obecnej – członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Nagrody i odznaczenia

 • Nagroda JM Rektora UŁ za cykl artykułów z Psychologii zarządzania (14.10.2004),
 • Nagroda JM Rektora UŁ za cykl artykułów z Psychologii pracy i organizacji (16.10.2009),
 • I Nagroda w konkursie na najlepszy plakat przedstawiony w czasie Konferencji „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń” zorganizowanej w dniach 26-28 listopada 2009 roku w Łodzi (27.11.2009),
 • Nominacja na najlepszego Wykładowcę Uniwersytetu Łódzkiego 2010, wybory organizowane przez Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS),
 • Nagroda JM Rektora UŁ za cykl artykułów z Psychologii płci (14.10.2014),
 • Nominacja przez Wydawnictwo UŁ książki „Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje” do Nagrody Teofrasta (Najlepsza polska książka psychologiczna 2014),
 • Nagroda JM Rektora UŁ za książkę „Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje” (14.10.2015),
 • Nagroda JM Rektora UŁ za działalność organizacyjną (14.10.2016).
 • Nagroda JM Rektora UŁ za cykl publikacji Psychologiczny kontekst funkcjonowania w pracy i w domu (11.10.2019).

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

Od 2006 roku zastępca redaktora naczelnego Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica,

2015-2020 kierownik Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji,

2016-2020 zastępca dyrektora ds. nauki w Instytucie Psychologii WNoW UŁ,

2016-2020 członek Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ na kadencję 2016-2020,

2016-2020 członek Wydziałowej Komisji ds. Nauki,

2017-2020 członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej w Szkole Doktorskiej Pedagogiki i Psychologii na WNoW UŁ,

2019 członek Komisji Rekrutującej do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ,

2019-2020 członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ w R.A. 2019/2020,

od 01.10.2020 – członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ na kadencję 2020-2024.