dr Aleksander Gemel

 • E-mail: aleksander.gemel@gmail.com
 • Numer pokoju: 109
 • Telefon służbowy: 42 66 555 42
 • Stanowisko: adiunkt
 • Specjalność: filozofia, kognitywistyka

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

 • Filozofia języka
 • Geometryczne modele reprezentacji konceptualnych
 • Semantyka wyrażeń nieostrych w ujęciu kognitywnym
 • Związki procesu nabywania podstawowych reprezentacji numerycznych z systemami wiedzy rdzennej

Projekty / granty badawcze

 • Empiryczna ewaluacja asymetrycznego modelu podobieństwa dla teorii przestrzeni pojęciowych Gardenforsa, grant NCN, kierownik.
 • Międzynarodowy projekt badawczy Conceptual Spaces 360: CS:360 koordynator i wykonawca części projektowej (CS&ANS) Conceptual Spaces and Acquisition of Numeral System.
 • System liczb przybliżonych w modelu przestrzeni pojęciowych (kierownik, Grant Dziekana WNoW UŁ 2017) dotacja celowa (kod B1611800000228.01).

Publikacje

 • A. Gemel, P. Quinon, „Magnitude and Number Sensitivity of Approximate Number System in Conceptual Spaces”, in: M. Kaipainen, A. Hautamäki, P. Gärdenfors, and F. Zenker (eds.), Concepts and their Applications. Synthese library. Studies in Epistemology, Logic, Methodology, and Philosophy of Science, Springer (in press).

 • A. Gemel, Od metafory do matematyki. Kognitywna teoria metafory a model nabywania dokładnych reprezentacji numerycznych, „Studia z Teorii Wychowania”, Tom VIII: 2017 NR 4(21).

 • A. Gemel, Przestrzeń pojęciowa jako kategorialna rama dla zorientowanych obiektowo architektur poznawczych w: red. J. Sobota, G. Pacewicz Festiwal Filozofii 9: filozofia i technika, Wydawnictwo IF UWM, Olsztyn 2017, s. 53-66.

 • A. Gemel, Faust w obliczu amor fati, w: E. Białek, G. Kowal (red.) Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej. Szkice – komentarze – interpretacje, Wydanie II rozszerzone, Wydawnictwo ATUT, Wrocław (w druku).

 • A. Gemel, Maski Sokratesa. Kwestia sokratejska w filozofii Fryderyka Nietzschego w: K. Matuszewski, K. Dworakowska, J. Wroński, (red.), “Nietzsche seminarium: Nietzsche i religijność”, tom 8, Przypis, Łódź 2017.

 • A. Gemel, Problematyka referencyjności w kontekście kognitywno-sygnalizacyjnego modelu genezy kodu [w:] A. Gałkowski, K. Pietrych (red.), Ecowskie inspiracje. Semiotyka w komunikacji i kulturze, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2017 s.23-40.

 • A. Gemel, T. Ishii, Conceptual Spaces in Object-Oriented Framework, „Hybris” 2016/4(35), s.1-22.

 • A. Gemel, Kwestia pojęciowej nieciągłości procesu nabywania dokładnych reprezentacji numerycznych w teorii Bootstrappingu, „Humanistyka i przyrodoznawstwo. Interdyscyplinarny rocznik filozoficzno-naukowy” Nr. 22/2016 s. 101-117.

 • A. Gemel, Problem geometrycznej reprezentacji podobieństwa w koncepcji przestrzeni pojęciowych Petera Gärdenforsa, „Filozofia Nauki”, 2016, Nr 3(95), s. 25-41.

 • A. Gemel, Codzienność metafory w perspektywie kognitywistycznej. Próba krytycznej analizy, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” 2016, 2(1) s. 172-186.

 • A. Gemel, Kognitywny strukturalizm. Antycypacje XX-wiecznych koncepcji lingwistycznych w filozofii Friedricha Nietzschego, w: A. Gemel, K. Wroński (red.), Nietzsche seminarium VII: Nietzsche muzyka i język, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2016.

 • A. Gemel, K. Wroński, Między muzyką a retoryką – język i sztuki muzyczne w filozofii Friedricha Nietzschego, w: A. Gemel, K. Wroński (red.), Nietzsche seminarium VII: Nietzsche muzyka i język, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2016.

 • A. Gemel K. Wroński (red.), Nietzsche seminarium: Nietzsche – muzyka i język, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2016.

 • A. Gemel, Językowy model poznania. Kognitywne komponenty w kontynentalnej filozofii języka. Seria Kognitywistyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.

 • A. Gemel, P. Łukowski, B. Żukowski (ed.), Cognition, Meaning and Action. Lodz-Lund Studies in Cognitive Science, Lodz – Jagiellonian University Press, Łódź-Kraków 2015

 • A. Gemel, Kognitywno-sygnalizacyjny model dla genezy konwencji znaczeniowej w semiotyce Eco, „Humanistyka i przyrodoznawstwo. Interdyscyplinarny rocznik filozoficzno-naukowy” 21/2015, s. 97-113.

 • A. Gemel, P. Quinon, The Approximate Numbers System and the Treatment of Vagueness in Conceptual Spaces, in: A. Gemel, P. Łukowski, B. Żukowski (ed.), Cognition, Meaning and Action. Lodz-Lund Studies in Cognitive Science, Lodz – Jagiellonian University Press, Łódź-Kraków 2015, pp. 87-108.

 • A. Gemel, Związki języka i muzyki w nowożytności i współczesnej kognitywistyce, w: E. Starzyńska-Kościuszko, A. Kucner, P. Wasyluk (red.), Festiwal filozofii: muzyka i język, Olsztyn 2015, s. 257-270.

 • A. Gemel, B. Żukowski, Semiotics, Signaling Games and Meaning, in: A. Gemel, P. Łukowski, B. Żukowski (ed.), Cognition, Meaning and Action. Lodz-Lund Studies in Cognitive Science, Lodz – Jagiellonian University Press, Łódź-Kraków 2015, pp. 137-152.

 • A. Gemel, Ł. Łukowski, Problematyka niederogowalności podstawowych praw obywatela, na tle filozofii muzyki Thoedora W. Adorno, w: E. Starzyńska-Kościuszko, A. Kucner, P. Wasyluk (red.), Festiwal filozofii: muzyka i język, Olsztyn 2015, s.343–357.

 • A. Gemel, A. Lewandowski, Z Markiewicz (red.), Nietzsche seminarium VI: Nietzsche a problem metafizyki, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2014.

 • A. Gemel, Kwestia statusu semantycznego i kognitywnej struktury kategorii barwnych. Przyczynek do sporu instrumentalizm realizm, w: E. Starzyńska-Kościuszko, A. Kucner, P. Wasyluk (red.), Festiwal filozofii: Oblicza współczesności, Olsztyn 2014, s. 579 – 594.

 • A. Gemel, Meta-retoryka. Problem metafizyki w perspektywie Nietzscheańskiej protokognitywnej koncepcji języka, w: A. Gemel, A. Lewandowski, Z. Markiewicz (red.), Nietzsche seminarium: Nietzsche a problem metafizyki, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2014 s. 197–206.

 • A. Gemel, Metafizyka u Nietzschego, czyli między problemami metafizyki a metafizyką jako problemem, w: A. Gemel, A. Lewandowski, Z. Markiewicz (red.), Nietzsche seminarium: Nietzsche a problem metafizyki, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2014, s. 7–17.

 • A. Gemel, Kognitywna teoria prototypu – próba filozoficznej analizy, „Humanistyka i przyrodoznawstwo. Interdyscyplinarny rocznik filozoficzno-naukowy”, 19/2013, s. 75-88.

 • A. Gemel, Homo rhetoricus ludens – ludyczne aspekty Nietzscheańskiego przezwyciężenia kryzysu kultury, w: A. Kucner, P. Wasyluk (red.), Festiwalu Filozofii V: Pesymizm, sceptycyzm, nihilizm, dekadentyzm – kultura wyczerpania?, Wydawnictwo IF UWM, Olsztyn 2013, s. 579 –594.

 • A. Gemel, Pojęcie ironii romantycznej w filozofii Fryderyka Nietzschego, ze stałym odniesieniem do Sokratesa, w: M. Kruszelnicki, W. Kruszelnicki (red.), Nietzsche seminarium V: Nietzsche a romantyzm, Wydawnictwo DSW, Wrocław 2013, s. 243–256.

 • A. Gemel, Oświecenie – projekt niedokończony. Horkheimerowska próba restytucji rozumu, w: P. Wasyluk, A. Kucner (red.), „Festiwal Filozofii” IV: Demokracja, tolerancja, oświecenie, Wydawnictwo IF UWM, Olsztyn 2012, s. 221–231

 • A. Gemel, Antyfundamentalistyczna religia przeszłości, „Edukacja Filozoficzna”, nr 51/2011, s.177-182.

 • A. Gemel, Transcendentalna poetyka asteizmu, „Edukacja Filozoficzna”, nr 50/2010, s. 273-281.

 • A. Gemel, Historiozofia symboliczna. Nietzscheański status Spenglerowskiej metafizyki kultury, „Edukacja Filozoficzna”, vol. 48/2009, s. 177-190.

 • A. Gemel, Apologia Nietzschego, „Edukacja Filozoficzna”, vol. 47/2009, s. 237-243.

 • A. Gemel, Dialektyka krytycznej solidarności, „Edukacja Filozoficzna”, nr 45/2008, s. 163-170.

Udział w konferencjach

 • „III Interdisciplinary Scientific Conference Mathematical Transgressions”, 19 – 23 June, 2017, Cracow, referat: „Geometrical model of Approximate Number System Representations”.
 • „II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu (Re)konstrukcje codzienności wychowania pt. Wychowanie w niecodzienności – niecodzienność wychowania”,  19 maja 2017, Łódź, referat:  „Codzienne metafory w niecodziennych kontekstach. Przypadek edukacji matematycznej”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Dziecko i wczesna edukacja. Horyzonty konstruktywistyczne i kognitywistyczne”, 15 – 16 maja 2017, Łódź, referat: „Aktywizacja dziecięcych zdolności matematycznych w perspektywie pre-numerycznych systemów wiedzy rdzennej” 
 • „Conceptual Spaces @ Work 2016”, 24-27 August 2016 at Södertörn University, Stockholm, Sweden, referat: „The Approximate Numbers System and the Treatment of Vagueness in Conceptual Spaces”
 • „XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego”, Białystok, 22-24 września 2016, referat: „Wzorzec pozyskiwania struktury dokładnych reprezentacji liczbowych w modelu przestrzeni konceptualnych”
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna, lingwistyczna, komunikacyjna” 17-18 listopada 2016, Olsztyn, referat: „Problem wartości logicznych w perspektywie zjawiska nieostrości wyrażeń języka naturalnego. Propozycja kognitywistyczna”
 • „ Festiwal Filozofii” edycja 9, pt. Filozofia i Technika Olsztyn, 7. 09. – 9. 09. 2016, referat: „Kwestia informatycznej implementacji modeli poznawczych w przestrzeniach pojęciowych”
 •  „Międzynarodowa Konferencja semiotyczna pt. Znak – Myśl – Słowo – Dzieło”, Łódź 24-27 maj 2015, referat: „Mechanizm genezy konwencji znaczeniowych w semiotyce Eco – kognitywny model gier sygnalizacyjnych”
 •  „Nietzsche seminarium 9 pt. Nietzsche a problem kultury”, 22-25 maja 2015 r. Rajcza, referat: „Kultura i język. Problem heterogeniczności filozofii Nietzschego” (Organizacja).
 •  „Festiwal Filozofii” edycja 8, pt. Filozofia i sztuka – Olsztyn, 2. 09. – 4. 09. 2015, referat: „Język jako sztuka. Problematyka metafory we współczesnej teorii języka”
 •  „X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, pt. Poznanie, komunikacja, działanie – mechanizmy integrujące i separujące, Szczecin 25 – 27 września 2014, referat: „Problem podobieństwa w koncepcji przestrzeni konceptualnych”
 •  „Festiwal Filozofii” edycja 7, pt. Filozofia i muzyka – Olsztyn, 3. 09. – 6. 09. 2014, referat: „Kognitywistyczna transformacja koncepcji muzycznej geneza języka”
 •  „Festiwal Filozofii” edycja 6, pt. Instrumentalizm i anarchizm w nauce – Olsztyn, 12. 09. 2013, referat: „Problem struktury i statusu semantycznego naukowej kategoryzacji zjawisk skalarnych, na przykładzie spektrum barw”.
 •  „Nietzsche seminarium” 7, pt. Nietzsche – muzyka i język, Poronin, 30. 05 – 2. 06. 2013, referat: „Między strukturalizmem a kognitywizmem – język u Nietzschego”(Organizacja)
 •  „Festiwal Filozofii” edycja 5, pt. Pesymizm, sceptycyzm, nihilizm, dekadentyzm – kultura wyczerpania? – Olsztyn, 3-8. 09. 2012, referat: „Gra i zabawa z nicością – ludyczne aspekty przezwyciężenia kryzysu kultury”
 •  „Nietzsche seminarium” 6, pt. Nietzsche a problem metafizyki, Przesieka 18-21. 05. 2012, referat: „Meta-retoryka. Problem metafizyki w perspektywie Nietzscheańskiej retorycznej koncepcji języka”, (Wspólorganizacja)
 •  „Festiwal Filozofii” edycja 4. pt. Demokracja, tolerancja, oświecenie, Białystok, 12-17. 09. 2011, referat: „Oświecenie projekt niedokończony – Horkheimerowska próba restytucji rozumu”
 •  „Nietzsche seminarium” 5, pt. Nietzsche a romantyzm, Łeba, 20-23. 05. 2011, referat: „Melocentryczna koncepcja mowy ‘wczesnego’ Fryderyka Nietzschego”

Staże zagraniczne, wyjazdy studyjne, wykłady na zaproszenie

Staż naukowy (Research Fellow) w Lunds Universitet (Lund University), Szwecja, Department of Cognitive Science, na zaproszenie prof. Petera Gärdenforsa (2013).

Członkostwo towarzystw naukowych

 • Filosofiska Föreningen Lund (The Philosophical Society of Lund), Lund, Szwecja od 2013
 • Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych UŁ, od 2014

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

 • Członek rady naukowej i koordynator serii wydawniczej: „Nietzsche seminarium” od 2012.