mgr Anna Józefczyk

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

 • Teoria systemów rodzinnych Murraya Bowena (stopień zróżnicowania Ja, procesy emocjonalne w rodzinie nuklearnej, przekazy transgeneracyjne).
 • Homeostaza systemu rodzinnego.
 • Regulacyjna rola objawów w rodzinie.
 • Metoda genogramu.

 

Projekty / granty badawcze

Poczucie dobrostanu młodych dorosłych w kontekście transmisji pokoleniowej dyferencjacji Ja i poziomu procesów emocjonalnych w rodzinie nuklearnej (kierownik, grant finansowany przez MNiSW, B1811800002055.02, 2018-2019).

Identyfikacja mechanizmów uruchamianych w obliczu stresu w rodzinie – adaptacja i analiza własności psychometrycznych narzędzia The Family Genogram Interview (kierownik, grant Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, 2016).

Family Learning in Foster Families FALEFOS (wykonawca, grant UŁ finansowany przez MNiSW, 539028-LLP- 1-2013- 1-AT- Grundtvig-GMP, 2013-2015).

Publikacje

 • Józefczyk, A. (2018). The Effects of Stability of Uncontrollability Experiences on Cognitive Exhaustion. Psychologia Społeczna. doi: 10.5964/spb.v13i1.25498

 • Józefczyk, A. (2017). The Nuclear Family Functioning Scale (NFFS): Polish adaptation of the American model and analysis of its psychometric properties. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2, 56–68. doi: 10.12740/APP/70475

 • Józefczyk, A. (2017). Need for Affiliation. W: V. Zeigler-Hill, T. K. Shackelford (red.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Nowy Jork: Springer. doi: 10.1007/978-3-319-28099-8

 • Józefczyk, A., Kołakowska, A. i Świętochowski, W. (2015). Predyspozycje studentów psychologii do funkcjonowania w roli zawodowej. Folia Psychologica, 19, 125-140.

 • Józefczyk, A. i Świętochowski, W. (2014). Zastosowanie genogramu w empirycznych badaniach psychologicznych. W: I. Janicka i M. Znajmiecka-Sikora (red.), Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? (str. 171-185). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Udział w konferencjach

 • II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych; Katowice, 2018; Dyferencjacja Ja oraz procesy emocjonalne jako uwarunkowania zdrowia psychicznego.
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca „Rodzina – edukacja – praca w poszukiwaniu dobrostanu”; Łódź, 2018; Dyferencjacja Ja a zdrowie psychiczne matek (nie)aktywnych zawodowo.
 • 9th Congress of the European Society on Family Relations; Porto, 2018; Differentiation and psychological health: An exploratory study among Spanish and Polish women (poster).
 • VIII Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego; Łódź, 2018; Manipulacja poczuciem kontroli –  stabilność doświadczenia niekontrolowalności a stan wyczerpania poznawczego.
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina-Praca „Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych”; Łódź, 2016; Skala Funkcjonowania Rodziny Nuklearnej (SFR-N) – adaptacja narzędzia i analiza własności psychometrycznych.
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polki-wczoraj, dziś i jutro”; Łódź, 2016; Rodzeństwo dorosłych Polek i jego znaczenie w procesie radzenia sobie z sytuacjami stresowymi (współautor: Paulina Szymańska)
 • II Konferencja Psychologii Jakościowej; Katowice, 2015; Genogram jako metoda służąca zrozumieniu rodziny (poster; współautor: Waldemar Świętochowski).
 • XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej; Łódź, 2015; Rodzaj deprywacji kontroli poznawczej a myślenie generatywne (poster).
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca „Mnogość ról – mnogość sfer”; Łódź, 2013; Zastosowanie genogramu w empirycznych badaniach psychologicznych (współautor: Waldemar Świętochowski).

Staże zagraniczne, wyjazdy studyjne, wykłady na zaproszenie

Reprezentowanie polskiego zespołu podczas spotkań realizowanych w ramach międzynarodowego projektu UŁ „Family Learning in Foster Families”:

30.09 – 01.10.2014 r., Siegen (Niemcy);

07-08.05.2015 r., Zagrzeb (Chorwacja);

23-24.09.2015 r., Miercurea Ciuc (Rumunia).

Nagrody i odznaczenia

II miejsce w konkursie na najlepszy plakat XII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (2015)

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

Sekretarz Komitetu Redakcyjnego czasopisma Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica (od 2016 r.)

Opiekun Laboratorium Psychologicznego (od 2013 r.)

Członek Komitetu Organizacyjnego IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rodzina – Praca „Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych” (2016)

Członek Komitetu Organizacyjnego XII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (2015)