dr hab. Anna Paszkowska Rogacz, prof. nadzw. UŁ

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Obecnie kontynuuję badania związane z doradztwem zawodowym koncentrując się na rozwojowej problematyce dorosłości, dojrzałości do kariery i podejmowania decyzji zawodowych.

Projekty / granty badawcze

 1. Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach

2013-2015 – Kierownik merytoryczny projektu FAMICO – RODZINNY KOMPAS KARIERY – skuteczne metody doradztwa zawodowego wspierające rodziców w kierowaniu karierą zawodową ich dzieci [FAMICO – Family career compass – Efficient Career Guidance Approaches Supporting Parents in Guiding their Children’s Vocational Career]

2011 – 2013 – kierownik naukowy projektu @doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line, realizowanego w ramach EFS POKL, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.4, Projekty innowacyjne.
2009–2011 – kierownik naukowy projektu Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – MŁOKOZZ, realizowanego w ramach EFS POKL, Priorytet III – Wysoka jakość Systemu Oświaty, Poddziałanie 3.4.3. – Upowszechnienie Uczenia się przez Całe Życie.
2003 – 2005 – kierownik naukowy projektu Leonardo da Vinci (projekty naukowe – procedura C, grant Komisji Europejskiej): The impact of cultural differences on students’ expectations from job counsellors.
2004- 2005 – kierownik projektu Różnice indywidualne w zakresie percepcji usług doradczych świadczonych w ośrodkach kariery, grant UŁ 505/492.
2001- 2003 – kierownik projektu Kulturowe i rodzinne uwarunkowania oczekiwań uczniów wobec doradców zawodowych, granty UŁ 505/567 i 505/469.
1997 – kierownik projektu Analiza skuteczności doradztwa grupowego dla uczniów szkół zawodowych wybierających zawód i poszukujących pracy, grant UŁ 505/435.
1996- kierownik projektu Analiza potrzeb w zakresie różnych form pomocy psychologicznej dla osób wybierających zawód i poszukujących pomocy, grant UŁ 505/631.
1985 – 1989 – podwykonawca projektu CPBP 09.2 Stan i przeobrażenia współczesnych rodzin polskich, Koordynator I stopnia: doc. dr hab. M. Ziemska. Temat zadania: Funkcjonowanie w małżeństwie osób niepełnosprawnych fizycznie (współautor G. P

Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i krajowych:

2013 – 2015- koordynator merytoryczny projektu Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation, grant Komisji Europejskiej – Family Career Compass – Efficient Career Guidance Approaches Supporting Parents in Guiding their Children’s Vocational Career”.
2011- 2012 – koordynator merytoryczny i partner projektu LINK – Career Services for Better Jobs realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer of Innovation, grant Komisji Europejskiej.
2008–2010 – partner w projekcie Leonardo da Vinci, grant Komisji Europejskiej Discrimination at Work.
2007 – 2009 – koordynator merytoryczny projektu Grundvig 1: Parents as family vocational advisers for children.
2006 – 2008 – koordynator merytoryczny projektu Leonardo da Vinci, grant Komisji Europejskiej: Parents as facilitators in choosing vocational education for their  children. Training for school career counsellors focused on co-operation with parents.
2005 – 2007 – partner w projekcie Leonardo da Vinci, grant Komisji Europejskiej: European Intercultural Workplace.
2003 – 2005 – koordynator merytoryczny projektu Leonardo da Vinci: English language professional course for job counsellors, grant Komisji Europejskiej.
2003 – 2005 – kierownik naukowy projektu Leonardo da Vinci (projekty naukowe – procedura C, grant Komisji Europejskiej): The impact of cultural differences on students’ expectations from job counsellors (wymieniony również w punkcie II E niniejszego opracowania).
Monografia, której jestem współautorką i redaktorem The impact of cultural differences on students’ expectations from career counsellors została od 2008 roku włączona do spisu lektur w ramach przedmiotu Education, Culture and Lifestyle in Sweden na Uniwersytecie w Lund.
1999 – 2001 – koordynator merytoryczny projektu Leonardo da Vinci: Self-help model group of job seeking for students and graduates. grant Komisji Europejskiej.
1997 – 1998- współpraca z European Training Foundation w Turynie w projekcie Thematic Vocational Education and Training Glossaries.
1997 – 1998 – przygotowanie programu Executive Leadership dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej we współpracy z Canadian Centre for Management Development.
1994 – 1996 – udział w tworzeniu programu specjalności psychologicznej “Doradztwo zawodowe” na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, British Council i Banku Światowego w ramach projektu TOR8.
1993 – 1994 – udział w projekcie Tempus w Northallerton Career Centre, Wielka Brytania.

Publikacje

 • Mariusz Tomasz Wołońciej, Anna Paszkowska-Rogacz, Inventario de las PREFERENCIAS PROFESIONALES DE JÓVENES EN ECUADOR. Base teórica e investigación.SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. ISBN: 978-9978-339-12-1, s. 149.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2016). Doradztwo zawodowe wobec zmieniających się wzorów karier, W: B. J. Ertelt, J. Górna, D. Kukla (red.). Wybrane aspekty doradztwa zawodowego na przestrzeni życia człowieka (s. 147-175), Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ISBN: 978-83-7455-489-3,

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2015). Career patterns in the family of origin and marital satisfaction among young couples, W: R. Tomaszewska- Lipiec (red.) Work – personal life. Between harmony and disintegration (s. 69-88). Kraków: Impuls, ISBN: 978-83-7850-985.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2015), Podejścia teoretyczne stosowane w procesie pomocy psychologicznej przez polskich doradców zawodowych i adeptów doradztwa. Psychologia Wychowawcza, 49, 249-264, ISSN: 0033-2860 oraz DOI: 10.5604/00332860.1161621

 • Paszkowska-Rogacz, A. , Kabzińska, Z. (2015), Zastosowanie konstruktów osobistych George’a Kelly’ego w doradztwie zawodowym. Przegląd Psychologiczny, 58, 475-493, ISSN: 0048-5675.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2015). High school students’ career readiness vs. their temporal orientation. Journal of Counsellogy s. 85-105, ISSN: 2299-4971.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (Ed.) (2015). How to help a child in making a career decision. Istanbul: FAMICO. ISBN: 978-83-64971-03-7. s. 185.
  (Wersja polska: Paszkowska-Rogacz, A. (red.) (2015). Jak pomóc dziecku w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej, Istanbul: FAMICO. ISBN: 978-83-64971-02-0, s. 201)

 • Paszkowska-Rogacz, A. (red.) (2015). Career counseling involving work with parents. Istanbul: FAMICO. ISBN: 978-83-64971-05-1, s. 193.
  (Wersja polska: Paszkowska-Rogacz, A. (2015). Doradztwo zawodowe obejmujące pracę z rodzicami. Istanbul: FAMICO. ISBN: 978-83-64971-04-4, s. 200.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2013). Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych MŁOKOZZ, Psychologia Wychowawcza, 45, 3, 52-86.

 • Paszkowska-Rogacz, A., Goleniowska, I., Grosjer, A., Hauk, M., Jarmakowski-Kostrzanowski, T. (2013). W: A. Paszkowska-Rogacz (red.), Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (WOPZ). Podręcznik testowy. Częstochowa: APUS. s. 208

 • Paszkowska-Rogacz, A., Kabzińska, Z. (2012). Application of Kelly’s Personal Construct Theory to Vocational Guidance, Psychology Research, 2, 408 – 421.

 • Paszkowska-Rogacz, A., Poraj-Weder, M. (2012). Students’ Expectations from Career Counselling in Polish and Swedish Culture. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration. Journal for Mental Changes, 18. 29 – 48

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2011). Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Podręcznik. Warszawa:Fundacja Realizacji Programów Społecznych.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2011). Rodzinne determinanty motywacjido pracy, W: L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red.) Rodzina i praca w warunkach kryzysu (s. 321-333). Łódź: Wydawnictwo UniwersytetuŁódzkiego.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2011). Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Podręcznik. Warszawa: Fundacja Realizacji Programów Społecznych. s. 212.

 • Paszkowska-RogaczA. (2010). Kwestionariusz oczekiwań doradczych ? empiryczna weryfikacjakoncepcji Bożeny Wojtasik. Edukacja Dorosłych, 62, 125-141. 

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2010). How to work with a group of parents. W.: A.Paszkowska-Rogacz, (red.)Parents as counsellors of their children (s. 5-37). Saarbrüucken:Lambert Academic Publishing

 • Paszkowska-Rogacz,A. (2010). Kryzystożsamości a pełnione przez młodych dorosłych role życiowe, W: H. Skłodowski(red.). Człowiek w kryzysie ? psychospołeczne aspekty kryzysu. (s.71- 90). Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła przedsiębiorczości i Zarządzania.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2010). Dopasowanie do pracy dlapraktyków W: D. Merecz (red.) Dopasowanie człowieka do środowiska pracy ? uwarunkowania i skutki (s. 97-125). Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu MedycynyPracy im. Prof. J. Nofera.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2010). Kwestionariusz oczekiwań doradczych – empiryczna weryfikacja koncepcji Bożeny Wojtasik. Edukacja Dorosłych, 62, 125-141

 • Paszkowska-RogaczA. (2010). Kwestionariusz oczekiwań doradczych ? empiryczna weryfikacjakoncepcji Bożeny Wojtasik. Edukacja Dorosłych, 62, 125-141.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2009). Spójność i zróżnicowanie typów osobowości zawodowej według J.L. Hollanda a poziomnatężenia wybranych wymiarów psychologicznych. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica, 13, 103-116.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2008). Predictors of Client Expectations from Career Counselling.Ergonomia, An International Journal of Ergonomics and Human Factors,  2, 119?133.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (red.). (2008). Moje dziecko wybiera karierę zawodową. Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.

 • Paszkowska-Rogacz, A., Tarkowska, M. (2008). Aktywne uczestnictwo rodziców w procesie planowania kariery zawodowej ich dzieci, W.: H. Skłodowski (red.). Polskie doradztwo dla młodzieży – idea czy rzeczywistość. Łódź: SWSPiZ.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2008). Wewnętrzne czynniki rozwoju zawodowego, W.: A. Paszkowska-Rogacz (red.). Moje dziecko wybiera karierę zawodową. Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.

 • Paszkowska-Rogacz,A. (red.) (2008). Moje dziecko wybiera karierę zawodową. Łódź:Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.Wersja angielskojęzyczna: Paszkowska-Rogacz, A. (red.). My Child is Choosing a Career. Łódź: Społeczna Wyższa SzkołaPrzedsiębiorczości i Zarządzania. Również wydania w języku greckim,hiszpańskim, litewskim, niemieckim i rumuńskim.

 • Paszkowska-Rogacz,A. (2008). Wewnętrzne czynniki rozwoju zawodowego, W: A. Paszkowska-Rogacz(red.). Moje dziecko wybiera karierę zawodową (s. 35-53). Łódź:Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.Wersja angielskojęzyczna: Paszkowska-Rogacz, A. (2008). Internal Factors of Vocational Development,W: A.Paszkowska-Rogacz (red.). MyChild is Choosing a Career (s. 33-50). Łódź: Społeczna WyższaSzkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Również wydania w języku greckim,hiszpańskim, litewskim, niemieckim i rumuńskim.

 • Paszkowska-Rogacz,A., (2008). Aktywne uczestnictwo rodziców w procesie planowania karieryzawodowej ich dzieci. Trening dla szkolnych doradców zawodowych za zakresuwspółpracy z rodzicami, W: H. Skłodowski (red.). Polskie doradztwo dlamłodzieży ? idea czy rzeczywistość, Seria SWSPiZ w Łodzi: Studia i Monografie,nr 19 (s. 101-114). Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości iZarządzania.

 • Paszkowska-Rogacz,A. (2008) Wybór zawodu W: T. Pilch (red.) Encyklopedia Pedagogiczna XXIwieku (t. VII, s. 316-318). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2008). Predictors of Client Expectations from Career Counselling.Ergonomia, An International Journal of Ergonomics and Human Factors,  2, 119?133.

 • Paszkowska-Rogacz,A. (2007). Profil kompetencji doradcy zawodowego, W.: H. Skłodowski (red.) Mentoringw poradnictwie zawodowym, Seria SWSPiZ w Łodzi: Studia i Monografie, nr 15(s. 27-35)., Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości iZarządzania.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2007). Kulturowe uwarunkowania poradnictwa zawodowego, W.: Zeszyty Informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego – zeszyt 38. Poradnictwo zawodowe. Doświadczenia pierwszych lat w Unii Europejskiej. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, s. 65- 75.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2007). Profil kompetencji doradcy zawodowego, W.: H. Skłodowski (red.) Mentoring w doradztwie zawodowym, Łódź: SWSPiZ, s. 27-35.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (red). (2006). Materiały metodyczno dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów. Część I, II i III. s. 389. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (red). oraz współautor (2006). The impact of cultural differences on students- expectations from career counselors. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

 • Paszkowska-Rogacz, A., Olczak, E., Kownacka, E., Cieślikowska, D. (2006). Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe. Warszawa; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

 • Paszkowska-Rogacz, A., Kudanowska, E. (2006). Psychospołeczny rozwój człowieka – wybrane teorie, W.: A. Paszkowska-Rogacz, (red). Materiały metodyczno dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów. Część I, Podstawy rozwoju zawodowego młodzieży. s.2-24. Warszawa; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

 • Paszkowska-Rogacz, A., Kania, I. (2006). Umiejętności realizacji zadań jako wynik zdobywania przez jednostkę doświadczeń związanych z procesem uczenia się. W.: A. Paszkowska-Rogacz, (red). Materiały metodyczno dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów. Część I, Podstawy rozwoju zawodowego młodzieży. s. 79-118. Warszawa; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

 • Paszkowska-Rogacz, A., (2006). Podstawy metodyczne pracy z grupą, W.: A. Paszkowska-Rogacz, (red). Materiały metodyczno dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów. Część II – Metody aktywizujące i techniki pracy z grupą w poradnictwie zawodowym. s. 3-37. Warszawa; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2006). Wpływ kultury i osobowości na oczekiwania młodzieży wobec doradztwa psychologicznego w sytuacji wyboru kariery zawodowej, W.: H Skłodowski (red.). Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego w zastosowaniu praktycznym. Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, s. 165-176.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2005), Client expectations about the counselling process and its outcomes – towards quality standards. Ergonomia, 27, 4, 287-297.

 • Paszkowska-Rogacz, A (2004). Relation of client activity status and expectations about counselling. Perspectives on Economic, Political and Social Integration. Journal of mental Changes, 10, 1-2, 89-102

 • Paszkowska-Rogacz, A., Tarkowska, M. (2004). Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2004). Psychologiczne uwarunkowania kariery, W.: L. Golińska (red.) Skuteczniej, sprawniej, z większa satysfakcją. Nieco psychologii dla studentów marketingu i zarządzania, Łódź: Wyższa Szkoła Kupiecka.

 • Paszkowska-Rogacz, A.(2004). Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych Unii Europejskiej, W.: H. Bednarczyk, J. Figurski, M. Żurek (red.) Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe. Radom: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, s. 184-190.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2004). Kształcenie doradców zawodowych na potrzeby XXI wieku. Doświadczenia Uniwersytetu Łódzkiego. W.: H. Bednarczyk, J. Figurski, M. Żurek (red.) Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe. Radom: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, s. 169-183.

 • Paszkowska-Rogacz, A.(2004). Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych Unii Europejskiej, W.: H. Bednarczyk, J. Figurski, M. Żurek (red.) Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe. Radom: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, s. 184-190.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2004). Psychologia kariery – rys historyczny, Folia Psychologica, 8, 157-170.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2004). Kulturowe i osobowościowe determinanty radzenia sobie pracowników banków ze zmianami organizacyjnymi, Przegląd psychologiczny. 47, 4, 395-409.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2004). Postmodernistyczne doradztwo zawodowe w światowym systemie edukacyjnym jako element wspierania rozwoju człowieka. Psychologia Rozwojowa. 9, 4, 85-91.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2004). Kulturowe aspekty doradztwa zawodowego, W.: H Skłodowski (red.). Psychologia w zarządzaniu – dydaktyka, badania, sukcesy. Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, s. 347-358.

 • Paszkowska-Rogacz A. (2003). Doradztwo zawodowe dla osób dorosłych w krajach Unii Europejskiej, W. Problemy zatrudnienia osób w wieku średnim na Warmii i Mazurach. Materiały z ogólnopolskiej konferencji. Olsztyn: Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, s. 80-87.

 • Paszkowska-Rogacz A. (2003). The relationship between psychological type and expectations about counselling, W. E. Kalinowska, A. Kargulowa, B. Wojtasik (red.) Counsellor – Profession, Passion, Calling, Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, s. 438-450.

 • Paszkowska-Rogacz A. (2002). Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej.

 • Paszkowska-Rogacz A. (2002). Atrybucja przyczyn pozostawania bez pracy a poczucie dobrostanu osób bezrobotnych, W.T. Rostowska, J. Rostowski (red.). Rodzina – rozwój – praca. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, s. 223-237.

 • Paszkowska-Rogacz A. (2002). Poradnictwo zawodowe w epoce postmodernizmu, Folia Psychologica, 6, 29-36.

 • Brzezińska E., Paszkowska – Rogacz A (2001), Kształtowanie relacji pracowniczych, Łódź: Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, wydanie II poprawione.

 • Paszkowska-Rogacz Anna (red.) (2001): Self-Help Model Group of Job Seeking for Students and Graduates, Program Leonardo da Vinci, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomiczej.

 • Paszkowska-Rogacz A. (2001): Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej, Warszawa: KOWEZ.

 • Paszkowska-Rogacz A. (2001): Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych UE, Nowa Edukacja Zawodowa, 4, s. 11-13.

 • Paszkowska-Rogacz A. (2001): Kształcenie doradców zawodowych na potrzeby XXI wieku. Doświadczenia dydaktyczne Uniwersytetu Łódzkiego, W. E. Drogosz-Zabłocka, W. Trzeciak (red.) Model zintegrowanego poradnictwa zawodowego w Polsce, Warszawa: Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Narodowe Obserwatorium Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, s. 47-65.

 • Brzezińska E., Paszkowska – Rogacz A (2000), Kształtowanie relacji pracowniczych, Łódź: Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania.

 • Paszkowska-Rogacz A. (2000): Effects of Unemployed: Causal Attributions of Psychological Well-Being, Journal of Mental Changes, 2, s. 37 – 50.

Udział w konferencjach

Wystąpienia na konferencjach zagranicznych:

 1. Paszkowska-Rogacz, A. (2016). Parental Attitudes Versus Difficulties With the Career Decision-Making Process of Young People, Madryt, Hiszpania
 2. Paszkowska-Rogacz, A. (2015). Family career compass – Efficient Career Guidance Approaches Supporting Parents in Guiding their Children’s Vocational Career, Mediolan, Włochy
 3. Paszkowska-Rogacz, A. (2014). Career patterns in the family of origin and marital satisfaction among young couples – XVIII International Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja
 4.  Paszkowska-Rogacz, A. (2013). A sense of adulthood of young adults and their life satisfaction Mediation  Role of Time Perspective – XIII European Congress of Psychology, Sztokholm, Szwecja.
 5.  Paszkowska-Rogacz, A. (2013).  A sense of adulthood of young adults and their life and career satisfaction – International Conference “Life Designing and Career Counseling: Building Hope and Resilience”, Padwa, Włochy.
 6.  Paszkowska-Rogacz, A. (2012). High school students’ career readiness and their temporal orientation  – IAVEG International Conference „Career Guidance for Social Justice, Prosperity, and Sustainable Employment – Challenges for the 21st Century, Mannheim, Niemcy.
 7.  Paszkowska-Rogacz, A. Kabzińska, Z. (2011) – Applications of Kelly’s Personal Construct Theory to Vocational Guidance- XII th European Congress of Psychology, Stambuł, Turcja. Opublikowany w: Psychology Research, 2, 408 – 421.
 8.  Paszkowska-Rogacz, A. (2010). Applications Constructivists Theory to Vocational Guidance (1) oraz Validity of Youth Professional Interest Questionnaire (YPIQ) – diagnostic test process supporting professional aptitude and interests of pupils (2).– IAEVG – JIVA International Conference “Career..A Celebration of Life”, Bangalore, (2) Opublikowany w: Paszkowska-Rogacz, A. (2011). Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Podręcznik. Warszawa: Fundacja Realizacji Programów Społecznych.
  Paszkowska-Rogacz, A. (2009). Training for career counselors cooperating with parents – 11th  European Congress of Psychology, Oslo, Norwegia.
 9.  Paszkowska-Rogacz, A. (2009). Parents as vocational advisers for children – e-learning platform  – IAEVG International Conference “Coherence, Co-operation and Quality in Guidance and Counselling”, Jyvaskyla, Finlandia.
 10.  Paszkowska-Rogacz, A. (2008). Parents as facilitators in choosing vocational education for their children. Training for school career counsellors focused on co-operation with parents for their children – XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Niemcy. Abstrakt opublikowany w International Journal of Psychology, 43,  689-689.
 11.  Paszkowska-Rogacz, A. (2007). Consistency and Differentiation of Holland’s code and their relation to work related personal variables(1)  oraz Parents as facilitators in choosing vocational education for their children(2) – 10th European Congress of Psychology, Praga, Czechy.
 12.  Paszkowska-Rogacz, A. (2007). Training for school career counsellors focused on co-operation with parents for their children – IAEVG International Conference 2007, Padwa, Włochy. Opublikowany w: Paszkowska-Rogacz, A. (red.) (2010). Parents as counsellors of their children. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
 13.  Paszkowska-Rogacz, A. (2006). Culture and Holland type as predictors of client expectations from career counseling – 26th International Congress of Applied Psychology, Ateny, Grecja. Opublikowany w: Ergonomia, An International Journal of Ergonomics and Human Factors, 4, 287-297.
 14.  Paszkowska-Rogacz, A. (2006). The European Intercultural Workplace – IAEVG International Conference, Kopenhaga, Uniwersytet Kopenhaski, Dania.
  Paszkowska-Rogacz, A. (2005). Validity of the Cultural Manifestation Questionnaire – 9th European Congress of Psychology „Crossroads of psychology in a world without borders”, Granada, Hiszpania. Opublikowany w: A. Paszkowska-Rogacz (red). (2006). The Impact of Cultural Differences on Students’ Expectations from Career Counsellors. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 15.  Paszkowska-Rogacz, A. (2005). Cultural Manifestation Questionnnaire – AIOSP/IAEVG International Conference, University of Lisbon, Portugalia. Opublikowany w: A. Paszkowska-Rogacz (red). (2006). The Impact of Cultural Differences on Students’ Expectations from Career Counsellors. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 16.  Paszkowska-Rogacz, A. (2004). English Language Professional Course for Career Counsellors – IAVEG International Conference, “Guidance, Social Inclusion and Career Development”, La Coruna, Portugalia.
 17.  Paszkowska-Rogacz, A. (2003). Psychological and cultural determinants of organizational change readiness – 8th European Congress of Psychology, Wiedeń, Austria.
 18.  Paszkowska-Rogacz, A. (2003). Relations of type of client and expectations about counseling – IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance) International Conference, „Quality Development in Vocational Counselling And Training”, Berno, Szwajcaria. Opublikowany w: Perspectives on Economic, Political and Social Integration. Journal for Mental Changes, 2004, 1-2, 89-102.
 19.  Paszkowska-Rogacz, A. (2000). Attributional style and psychological well-being of unemployed – XXVII Międzynarodowy Kongres Psychologii, Sztokholm, Szwecja. Opublikowany w: Journal of Mental Changes, 2000, 6, 37 – 50 oraz jako abstrakt w International Journal of Psychology, 35, 108-108.
 20.  Paszkowska-Rogacz, A. (1992). Creative Abilities of Deaf Children. – III European Conference on High Ability, Monachium, Niemcy. Opublikowany w: Arthur J. Cropley and Dethlev Dehn (eds.), Fostering the Growth of High Ability: European Perspectives, Ablex Publishing Corporation, Norwood, New Yersey, 383 – 389.
  Wystąpienia na konferencjach krajowych:

1. Paszkowska-Rogacz, A (2016). Wiek a preferencje zawodowe  Polek, Konferencja Naukowa „Polki – wczoraj, dziś i jutro” , Łódź, 08 – 09 kwietnia 2016 r.

2. Paszkowska-Rogacz, A (2016). Poradnictwo kariery w konstruowaniu życia, XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 16-18 czerwca 2016, Kraków.

3. Paszkowska-Rogacz, A. (2016). Znaczenie kompetencji na współczesnym rynku pracy, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Doradztwo zawodowe w procesie tranzycji z edukacji na rynek pracy, 19-20 maja, Częstochowa.

4. Paszkowska-Rogacz, A. (2016). Płeć, wiek i kultura a zainteresowania zawodowe, XVI Ogolnopolska Konferencja Stowarzyszenia Doradców Zawodowych RP,  08-09 września Łódź.

5. Paszkowska-Rogacz, A.(2015).Poczucie dorosłości młodych dorosłych a ich satysfakcja z życia. XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Czerwiec Warszawa, UKSW.

6. Paszkowska-Rogacz, A. (2014). Modele życia zawodowego w rodzinach pochodzenia młodych małżeństw  a ich satysfakcja ze związku. „Kobiety i mężczyźni w „postrodzinnym świecie” Uniwersytet Łódzki.
7. Paszkowska-Rogacz, A. (2014). Satysfakcja ze związku młodych małżeństw. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY. Rodzina w dobrobycie-dobrostan w rodzinie?” Uniwersytet Gdański.
8. Paszkowska-Rogacz, A. (2012). Dojrzałość do kariery młodzieży licealnej a jej orientacja temporalna – XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pod hasłem „Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki”, 28-30 maja 2012 roku, Zielona Góra.
9. Paszkowska-Rogacz, A. (2011). Samoocena potrzeb oraz własnej skuteczności w relacji do perspektywy postrzegania czasu (1) oraz Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (2) – XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, „Oblicza współczesnej psychologii – jedność w różnorodności?”, Katowice.
10. Paszkowska-Rogacz, A. (2011). Społeczno-demograficzne predyktory zmienności zainteresowań w okresie adolescencji – XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Wiedza o rozwoju w wyjaśnianiu ludzkich zachowań”, Kraków.
11. Paszkowska-Rogacz, A., Kabzińska, Z. (2011) Zastosowanie Teorii Konstruktów Osobistych Kelly’ego w Doradztwie Zawodowym – Międzynarodowa konferencja naukowa „Metody jakościowe w diagnozie zawodowej”, Uniwersytet Wrocławski. Opublikowano w:  Przegląd Psychologiczny (w druku)
12. Paszkowska-Rogacz, A. Grosjer, A. (2010). Postawy rodzicielskie a trudności w procesie podejmowania decyzji zawodowych przez młodzież  – XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka”.
13. Paszkowska-Rogacz, A. (2009). Rodzinne determinanty motywacji do pracy – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Relacja rodzina-praca w warunkach kryzysu, Łódź. Opublikowany w: L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red.), 2011, Rodzina i praca w warunkach kryzysu Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 321 – 333.
14. Paszkowska-Rogacz, A. (2009). Kryzys tożsamość oraz moratorium psychospołeczne a pełnione przez młodych dorosłych role życiowe – IV Konferencja Naukowa „Człowiek w kryzysie – psychospołeczne aspekty sytuacji kryzysowych”, Łódź. Opublikowany w H. Skłodowski (red.), Człowiek w kryzysie – psychospołeczne aspekty kryzysu. (s. 71- 90). Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.
15. Paszkowska-Rogacz, A., Poraj, M. (2009). Oczekiwania studentów wobec doradztwa zawodowego w kulturze polskiej i szwedzkiej – XVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Rozwój człowieka w kontekście przemian cywilizacyjnych”, Wrocław. Opublikowany w języku angielskim pt. “Students’ Expectations from Career Counselling in Polish and Swedish Culture” w: Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration. Journal for Mental Changes, 2012, 18. 29 – 48.
16. Paszkowska-Rogacz, A. (2008). Kwestionariusz Potrzeb Doradczych – empiryczna weryfikacja koncepcji Bożeny Wojtasik (1) oraz  Rodzice jako doradcy zawodowi swoich dzieci (2) – XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Poznań. (1) Opublikowany w: Edukacja Dorosłych, 2010, 62, 125-141.
17. Paszkowska-Rogacz, A. (2008). Teoria konstruktów osobistych Georga Kelly’ego w doradztwie zawodowym  – Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Lubniewice.
18. Paszkowska-Rogacz, A. (2007). Aktywne uczestnictwo rodziców w procesie planowania kariery zawodowej ich dzieci – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Doradztwo Zawodowe Dla Młodzieży, Dziś i Jutro”, Łódź. Opublikowany w: H. Skłodowski (red.). 2008. Polskie doradztwo dla młodzieży – idea czy rzeczywistość. Łódź: SWSPiZ, 101-114.
19. Paszkowska-Rogacz, A. (2006). Spójność i zróżnicowanie typów osobowości zawodowej według Hollanda a poziom natężenia wybranych wymiarów psychologicznych  – XIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Ustroń. Opublikowany w: Folia Psychologica, 2009,  13, 103-116.
20. Paszkowska-Rogacz, A. (2005). Wpływ kultury na oczekiwania młodzieży wobec doradztwa psychologicznego w sytuacji wyboru kariery zawodowej. – XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków.
21. Paszkowska-Rogacz, A. (2005). Młodzieżowe dylematy – XIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Psychologia rozwoju człowieka wobec wyzwań współczesnego świata”, Warszawa.
22. Paszkowska-Rogacz, A. (2005). Oczekiwania młodzieży europejskiej wobec doradcy zawodowego – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego w zastosowaniu praktycznym, Łódź. Opublikowany pt. Wpływ kultury i osobowości na oczekiwania młodzieży wobec doradztwa psychologicznego w sytuacji wyboru kariery zawodowej w: H. Skłodowski (red.). Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego w zastosowaniu praktycznym, Seria SWSPiZ w Łodzi: Studia i Monografie, nr 13 (s. 165-176). Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
23. Paszkowska-Rogacz, A. (2004). Profil kompetencji doradców zawodowych – Ogólnopolski Zjazd Członków Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Łódź. Opublikowany w: H. Skłodowski (red.) 2007. Mentoring w poradnictwie zawodowym, Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 27 – 35
24. Paszkowska-Rogacz, A. (2004). Kulturowe uwarunkowania pomocy psychologicznej – – XIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Augustów.
25. Paszkowska-Rogacz, A. (2003). Postmodernistyczne doradztwo zawodowe w światowym systemie edukacji jako element wspierania rozwoju człowieka  – XII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Kraków. Opublikowany w: Psychologia Rozwojowa 2004, 9, 85-91.
26. Paszkowska-Rogacz, A. (2003). Doradztwo międzykulturowe – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, „Tendencje i kierunki zmian w polskim poradnictwie zawodowym” Augustów.
27. Paszkowska-Rogacz, A. (2003). Kulturowe aspekty doradztwa zawodowego – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w zarządzaniu – dydaktyka, badania i sukcesy”, Łódź. Opublikowany w: H Skłodowski (red.). 2004. Psychologia w zarządzaniu – dydaktyka, badania, sukcesy Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania,.347-358).
28. Paszkowska-Rogacz, A. (2003). Doradztwo zawodowe dla osób dorosłych w krajach Unii Europejskiej – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy zatrudnienia osób w wieku średnim”, Olsztyn. Opublikowany w: Problemy zatrudnienia osób w wieku średnim na Warmii i Mazurach. Materiały z ogólnopolskiej konferencji (2003). Olsztyn: Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, 80-87.
29. Paszkowska-Rogacz, A. (2002). Determinanty radzenia sobie pracowników ze zmianami organizacyjnymi – XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin. Opublikowany w:  Przegląd Psychologiczny, 2004, 4, 395-409.
30. Paszkowska-Rogacz, A. (2001). Atrybucja przyczyn pozostawania bez pracy a poczucie dobrostanu osób bezrobotnych – X Ogólnopolska Konferencji Psychologii Rozwojowej „Rozwój człowieka w kontekście zdrowia u progu trzeciego tysiąclecia” Gdańsk. Opublikowany w: T. Rostowska, J. Rostowski (red.). (2002) Rodzina – rozwój – praca. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, 223-237.
31. Paszkowska-Rogacz, A. (2000). Doradztwo zawodowe w epoce postmodernizmu – IX Zjazd Stowarzyszenia Doradców Szkolnych I Zawodowych RP, Supraśl. Opublikowany w: Biuletyn Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, 2001, 1, 6-9.
32. Paszkowska-Rogacz, A. (1998). Przywództwo organizacyjne – Ogólnopolska Konferencja Naukowa UŁ „Menedżer pierwszej dekady XXI wieku”, Łódź.
33. Paszkowska-Rogacz, A. (1996). Doradztwo zawodowe w krajach Unii Europejskiej  – XXIX Zjazd Naukowy PTP, Gdańsk 1996.  Opublikowany w: Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, 1996, 1, 40-52
34. Paszkowska-Rogacz, A. (1993). Rozwój myślenia twórczego dzieci głuchych – XXVIII Zjazd Naukowy PTP. Opublikowany w: European Journal for High Ability, 1992, 3, 236-240.
35. Paszkowska-Rogacz, A., Poraj. G.  (1990). Inwalidzi a małżeństwo – XXVII Zjazd Naukowy PTP, Łódź.
36. Paszkowska-Rogacz, A., Poraj. G.  (1988). Wybrane problemy małżeństw inwalidzkich – Konferencja III grupy tematycznej CPBP 09.2 nt. „Czynniki integrujące i dezintegrujące małżeństwo”, Międzylesie. Opublikowany w: Problemy Rodziny, 1991, 5, 16-19
37. Paszkowska-Rogacz, A. (1987). Wewnątrzrodzinne więzi uczuciowe dzieci niedowidzących, – XXVI Zjazd Naukowy PTP, Szczecin. Opublikowany w: Kwartalnik Pedagogiczny, 1988, 2.
38. Paszkowska-Rogacz, A. (1987). Postawy rodzicielskie w percepcji dzieci niedowidzących – Ogólnopolska konferencja nt. „Rodzina jako system interakcji”, Lublin. Opublikowany w:  K. Pospiszyl (red.) (1988) Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji, Lublin: Wyd. UMCS.
39. Paszkowska-Rogacz, A. (1986). Funkcjonowanie w małżeństwie osób niepełnosprawnych fizycznie – Konferencja III grupy tematycznej CPBP 09.2 nt. Podstawy integracji małżeństwa i jej psychologiczne konsekwencje” Warszawa.
40. Paszkowska-Rogacz, A. (1985). Wpływ środowiska rodzinnego na przebieg procesu rehabilitacji dzieci niedowidzących – VI Krajowe Sympozjum Psychologii Defektologicznej. Poznań. Opublikowany w: S. Kowalik, J. Kwiek, B. Szychowiak (red.) (1989) Optymalizacja interakcji w procesie usprawniania osób z dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi, Poznań: Wyd. Uniw. im. A. Mickiewicza, seria Psychologia i Pedagogika, 73.
41. Paszkowska-Rogacz, A. (1984). Wpływ środowiska rodzinnego na przystosowanie społeczno-emocjonalne dzieci z defektami wzroku – doniesienie z badań  – Konferencja naukowa III grupy tematycznej P.W.11.9 nt. „Procesy socjalizacji i wychowania w rodzinie” Słupsk. Opublikowany w: H. Pielka (red.) (1986) Procesy socjalizacji i wychowania w rodzinie, Słupsk: Wyd. WSP.
42. Paszkowska-Rogacz, A. (1983). Przystosowanie społeczno-emocjonalne niewidomych uczących się i pracujących – V Krajowe Sympozjum Psychologii Defektologicznej, Lublin.
43. Paszkowska-Rogacz, A., Poraj. G.  (1980). Środowiskowo-kulturowe uwarunkowania stylu poznawczego uczniów klas I wybranych szkół wiejskich  – Zjazd Naukowy w Łodzi „Rewolucja Naukowo-Techniczna a Ja”. Opublikowany w: Acta Univ. Lodziensis, Folia Paed. et Psychol. 1986, 13
44. Paszkowska-Rogacz, A. (1978). Dźwiękowy test projekcyjny do badania osobowości niewidomych  – III Krajowe Sympozjum Psychologii Defektologicznej, Wrocław.
Opublikowany w: M. Jędrzejczak (red.) (1982). Materiały III Krajowego Sympozjum Psychologii Defektologicznej, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Staże zagraniczne, wyjazdy studyjne, wykłady na zaproszenie

Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych i akademickich
2013 – Universita Degli Studi di Padova, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e Della Socializzazione, Laboratorio di Ricerca Ed Intervento per l’Orientamento Alle Scelte, profesor wizytujący, Padwa, Włochy – staż naukowy poświecony badaniom w ramach koncepcji “Career Design”, wykłady dla studentów poświecone teoriom doradztwa zawodowego.
2003 – Uniwersytet Macedoński, Saloniki, Grecja – wizyta studyjna, wykłady w ramach programu Sokrates/ Erasmus 1994 – Northallerton Career Centre, Wlk. Brytania– program Tempus, pobyt studyjny poświęcony technikom diagnostycznym stosowanym w doradztwie zawodowym w Wielkiej Brytanii.
2001 – Newman College, Birmingham, Wlk. Brytania – staż praktyczny poświęcony procedurom tworzenia studenckich biur karier.1995 – Manchester Metropolitan University, Wlk. Brytania – pobyt studyjny,  realizacja zadań zespołu TOR”8 na zlecenie MPiPS, poświęconych budowaniu system doradztwa zawodowego w Polsce.
1997 – Canadian Centre for Management Development w Ottawie, Kanada – staż praktyczny na zlecenie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej poświęcony problematyce przywództwa organizacyjnego.
1995 – University College Dublin , Irlandia – pobyt studyjny,  realizacja zadań zespołu TOR”8 na zlecenie MPiPS, poświęconych budowaniu system doradztwa zawodowego w Polsce.
1993 – Trinity College Dublin, Irlandia,– program Tempus, staż naukowo praktyczny poświęcony m.in. problematyce stresu zawodowego.

Wykłady na zaproszenie
2011 – Zaproszenie na wykład w ramach konferencji “Workshop on the Implementation of Information and Orientation Services” Rabat/Maroko organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Maroka we wsparciu Komisji Europejskiej – TAIEX.
Tytuł wykładu: Developing higher education counsellor training programs at the University of Lodz, Poland
2011 – Zaproszenie na wykład w ramach konferencji “Labour market integration of immigrants in Europe – implications for guidance policy, practice and research” organizowanej przez CEDEFOP, Saloniki/Grecja.
Tytuł wykładu: Vocational guidance and multicultural challenges in Poland

Członkostwo towarzystw naukowych

  • International Association for Educational and Vocational Guidance
  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
  • Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
  • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

Nagrody i odznaczenia

2015 nagroda Rektora UŁ I stopnia za cykl publikacji pt. „Techniki samooceny psychologicznej w doradztwie zawodowym”.

2013 – nagroda Rektora UŁ – I Nagroda za Najlepszy Podręcznik Akademicki w roku 2012 za Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów (współautorstwo). E. Bielawska-Batorowicz (red.) Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
2011- Nagroda Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP im prof. Wandy Rachalskiej i prof. Berndta Ertelta
2010 – Indywidualna Nagroda Naukowa Rektora UŁ II stopnia za monografię naukowej „Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań”
2010 – Medal UŁ „W służbie społeczeństwu i nauce”
2006 – Indywidualna Nagroda Naukową Rektora UŁ II stopnia za cykl publikacji z zakresu analizy procesu wyboru zawodu przez człowieka
2001 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
2001 – Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego
1989 – Indywidualna Nagroda Rektora UŁ stopnia trzeciego za cykl prac z zakresu przystosowania społeczno-emocjonalnego osób niewidomych i niedowidzących
1988 – Indywidualna Nagroda Rektora UŁ stopnia trzeciego za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

 • Od 1.09.2016 pełnię funkcję prodziekana d.s toku studiów na Wydziale Nauk o Wychowaniu
 • Od roku 2003 kieruję studiami podyplomowymi „Doradztwo zawodowe” i w ramach tych studiów prowadzę zajęcia: „Teorie doradztwa zawodowego” i „Teorie wyboru zawodowego”. Studia te powstały również w wyniku wspomnianej wcześniej współpracy Instytutu Psychologii z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.
 • O roku 2004 sprawuję opiekę nad studenckim kołem naukowym „Profil”
 • W latach 1997-2003 byłam kierunkowym koordynatorem praktyk studenckich.
 • W roku 2011/2012 brałam czynny udział w pracy zespołu wprowadzającego Krajowe Ramy Kwalifikacji w Instytucie Psychologii UŁ
 • W roku 2011/2012 pełniłam funkcję przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej