dr hab. Dorota Merecz-Kot, prof. UŁ

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

dr hab. Dorota Merecz-Kot  psycholog,  profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Zakładzie  Psychologii Pracy, Organizacji i Doradztwa Kariery, zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Psychologii. Wcześniej długoletni kierownik  kierownik  Zakładu Psychologii  Zdrowia i Pracy w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dr hab. med. Jerzego Nofera. Interesuje się miedzy innymi relacjami pomiędzy stresem, zdrowiem somatycznym, zdrowiem psychicznym a funkcjonowaniem człowieka w życiu zawodowym i prywatnym, a także psychospołecznymi aspektami starzenia się i umierania. Od  ponad 15 lat  zajmuje się  również problematyką przemocy  w miejscu pracy począwszy od  izolowanych aktów przemocy poprzez molestowanie seksualne i usystematyzowaną przemoc jaką jest mobbing. Prowadzi w tym zakresie badania naukowe, działa na rzecz  poszkodowanych, szkoli managerów i członków komisji antymobbingowych, opracowuje i wdraża w firmach polityki antydyskryminacyjne, jest powoływana jako biegły sądowy. Autorka ponad 100 publikacji naukowych. Posiada duże doświadczenie badawcze – kierowała 17 projektami badawczymi i była wykonawcą w 47 projektach naukowych,  w tym w projektach  międzynarodowych.

Obecnie uczestniczy w międzynarodowym projekcie  pt.European platforM to PromOte Wellbeing and HEalth in the woRkplace (EMPOWER).  Horyzont 2020;grant nr 848180  www.empower-project.eu

 

 

Projekty / granty badawcze

Kierowanie projektami badawczymi:
1. Założenia teoretyczne i metodyczne programu szkoleniowego dotyczącego roli czynników psychologicznych w profilaktyce chorób odstresowych ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia IMP 21.1, 1997
2. Źródła i konsekwencje narażenia pielęgniarek na agresję doświadczaną w pracy IMP 21.1, 2001
3. Perwencja negatywnych skutków narażenia na agresję w miejscu pracy u pielęgniarek. Umowa z Ministerstwem Zdrowia MZ/2002
4. Styl życia i strategie radzenia sobie ze stresem pracowników starszych (po 45 r.ż.) a zdrowie i zdolność do pracy na stanowiskach zróżnicowanych ze względu na występowanie psychospołecznych stresorów. PCZ 21-21/14 2001-2003
5. Zdrowotne i psychologiczne konsekwencje zawodowego narażenia na agresję w sektorze usług. IMP21-3 2003-2004
6. Zapobieganie negatywnym skutkom narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy personelu medycznego. A. Przyjazna współpraca – edukacja liderów w zakresie wprowadzania programu prewencji przemocy w służbie zdrowia. B. stres zawodowy w pracy lekarza – źródła, konsekwencje, profilaktyka. Umowa z Ministerstwem Zdrowia MZ/2004;: 2004;
7. Mobbing jako zagrożenie dla zdrowia pracujących. Opracowanie zasad i metod diagnostyki zachowań mobbingowych w środowisku pracy”; IMP 21.3; termin realizacji: 2005-2006;
8. Psychologiczne i zawodowe skutki uczestnictwa w wypadku drogowym u kierowców. IMP 21.3; 2007-2008;
9. Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych – profilaktyka psychospołecznych zagrożeń. Projekt realizowany w ramach europejskiego programu operacyjnego Kapitał Ludzki WND-POKL.02.03.01-00-001/08. 2009-2011;
10. Dopasowanie człowiek – organizacja a samopoczucie psychiczne i fizyczne pracowników” – IMP 21.2, 2009-2010
11. Modelowanie zależności pomiędzy statusem społeczno-ekonomicznym, poziomem dopasowania pracownika do organizacji a samopoczuciem i zdrowiem. 1 R.03 Program wieloletni-2010
12. Poziom dopasowania człowiek- środowisko pracy jako predyktor negatywnego wpływu pracy na życie rodzinne” IMP 21.1/ 2010-2011
13. Opracowanie procedury kwalifikacji pracowników do profilaktycznych badań psychologicznych IMP 21.2. 2011
14. Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne – projekt badawczy (UDA-POKL.02.01.02-00-031/10) 2011-2014
15. Enhancing the effectiveness of work-life balance initiative use, EFFECT. EOG 78/2013; 2013/2016
16. Perspektywa czasowa i podatność na odczuwanie winy i wstydu jako osobowościowe wyznaczniki rozwoju zaburzenia po stresie traumatycznym u ofiar i sprawców wypadków drogowych IMP21.1/ 2016-2017

17. Oncommunities- on-line cancer support communities. EIT Health Campus 2019-20- kierownik polskiej części projektu

2020

18.European platforM to PromOte Wellbeing and HEalth in the woRkplace (EMPOWER).  Horyzont 2020;grant nr 848180- kierownik projektu na UŁ. https://empower-project.eu/

 

Wykonawstwo w projektach badawczych
1993
1. Instrukcje testowe oraz dane psychometryczne baterii testów do pomiaru procesów przetwarzania informacji. IMP 21.1
2. Ocena zmian w poziomie sprawności szkolnych i dojrzałości społecznej dzieci w wieku 6-11 lat spowodowanych narażeniem na ołów w środowisku komunalnym PCB 10.3
1994
3. Analiza sytemu organizacji i zarządzania stacji sanitarno-epidemiologicznych. 2004 – IMP 21.4
4. Ustalenie czynników psychologicznych modyfikujących wpływ stresu zawodowego na układ krążenia. IMP 21.10 –
5. Ocena rodzaju i poziomu zaburzeń funkcji psychicznych u dzieci (w wieku 6-11 lat) spowodowanych środowiskowym przewlekłym narażeniem na ołów na obszarach znacznego zagrożenia ekologicznego PB 0660/S4/94/04
1995
6. Polska adaptacja General Health Questionnaire (GHQ-28) D. Goldberga IMP 21.3
7. Opracowanie sytemu oceny ryzyka zdrowotnego związanego z narażeniem na psychospołeczne stresory występujące w miejscu pracy. SPR IV.22.1 –
1996
8. Ustalenie psychologicznych czynników modyfikujących wpływ stresu zawodowego na zdrowie pracowników ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia i zaburzeń zdrowia psychicznego SPR IV.20.4 1996-1998
1997
9. Sytuacyjne i indywidualne uwarunkowania strategii radzenia sobie ze stresem zawodowym IMP 21.4
10. Opracowanie systemu oceny ryzyka zdrowotnego związanego z narażeniem na psychospołeczne stresory występujące w miejscu pracy (SPR IV.22.1) 1996-
1998
11. Opracowanie teoretycznych i metodycznych podstaw programu zwalczania stresu w policji IMP 21.2
12. Ocena zagrożeń zdrowotnych i opracowanie wytycznych dla profilaktyki zdrowia w Państwowej Straży Pożarnej PBZ010-11. 1998-2001
1999
13. Weryfikacja przydatności kwestionariuszy GHQ-12 i GHQ-28 do oceny stanu psychicznego pracujących IMP 21.2 1999-2001.
2000
14. Opracowanie komputerowej wersji metod do pomiaru stresu w pracy IMP 21.1
15. Weryfikacja przydatności kwestionariuszy GHQ-12 i GHQ-28 do oceny stanu psychicznego osób pracujących IMP 21.2
2001
16. Eksperymentalny program prewencji stresu zawodowego w policji – ocena skuteczności interwencji nastawionych na jednostkę i organizację SPR O4.10.33
17. European public health and health management training pilot initiative (EUROPHAMILI) F/00/B/F/pp-117.098, 2001-2004
18. Czynniki Ryzyka zaburzeń po stresie urazowym wśród policjantów .SPR 04.10.34
2002
19. ECTS (European Credit Transfer System) jako narzędzie do wprowadzenia Polski do europejskiego systemu dyplomowego kształcenia w dziedzinie zdrowia publicznego; IMP 8.8; 2002-2004;
2003
20. Identyfikacja czynników ryzyka zachowań samobójczych jako podstawa do tworzenia programów profilaktycznych; IMP 13.1;2003-2004r.;
2004
21. Redefinicja odpowiedzialności Ministerstwa Zdrowia za opiekę zdrowotną nad pracującymi w Polsce; temat realizowany we współpracy polsko-holenderskiej z Consortum Interaction in Health. MATRA/2004; 2004-2005;

22. „Współdziałanie środowiska akademickiego i profesjonalistów w zakresie kształcenia ustawicznego dla poprawy zarządzania zdrowiem w Europie”; temat realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci – kontrakt finansowany przez UE, IMP FR/O4/B/P/PP-151102 IMP 8.6; 2004-2006;
2005
23. Struktura narażenia na psychospołeczne stresory a występowanie zaburzeń w stanie zdrowia wśród funkcjonariuszy służb mundurowych. IMP 21.1; 2005;
24. Opracowanie analizy porównawczej systemów orzeczniczych dla potrzeb pozarentowych w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Społeczno-zawodowa aktywizacja osób niepełnosprawnych” Program PHARE 2003 PL 2003/004-379/01.06.01/P-CZĘŚĆ I; 2005-2006;
25. Opracowanie i wprowadzenie metody leczenia pacjentów z szumami usznymi za pomocą metody habituacji – TRF (tinnitus retraining therapy). IMP 18.9; 2005-2006;
2006
26. Fizyczne i psychospołeczne czynniki związane z absencją wśród pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi interesantów (np. w bankach, na poczcie IMP 10.3; 006-2008;
2007
27. Temperament kierowcy a doświadczanie stresu i radzenie sobie z nim w ruchu drogowym, statutowej IMP 21.2; 2007-2008,
28. Czynniki organizacyjne i indywidualne jako tło zachowań mobbingowych w środowisku pracy”; temat realizowany w ramach działalności statutowej IMP 21.1; 2007-2008;
2008
29. The Public Health Response to Chemical Incident Emergencies – CIE Toolkit ZP/2007205/SPB – 2008-2011,
2009
30. Psychospołeczne warunki pracy a gotowość do korzystania ze świadczeń emerytalnych IMP 21.1; 2009;
31. Stres oraz sposoby radzenia sobie z nim a nawyki żywieniowe wśród osób pracujących”; IMP 21.2 ; 2009;
32. Pozytywne i negatywne elementy psychospołecznego środowiska pracy w szkole a przemoc w relacji nauczyciel – uczeń” 1R06. – program wieloletni 2009-2010;
33. Identyfikacja i ocena uciążliwości psychospołecznych, czynników środowiska pracy pracownika socjalnego 1R05– program wieloletni 2009-2010;
34. Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I Badania i Rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców, realizowanych przez jednostki naukowe. Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe. 2009-2015
2010
35. Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych – powroty do pracy – pylice. Projekt realizowany w ramach europejskiego programu operacyjnego Kapitał Ludzki WND-POKL.02.03.01-00-001/08;2010-2011;
36. Wpływ stresu traumatycznego i przewlekłego związanego z pracą policjantów na reakcje układu krążenia IMP 20.1. 2010
37. Wpływ stresu i pracy zawodowej na płodność mężczyzn” IMP 10.6.
2012
38. Dopasowanie do organizacji – uwarunkowania środowiskowe i indywidualne pracowników socjalnych” IMP 21.2 , 2012-2013.
39. „Prezentyzm adaptacyjny i nieadaptacyjny – uwarunkowania indywidualne i organizacyjne IMP 21.4/2013, 2012-2014
2014
40. „Zasoby osobiste jako moderator relacji między systemem pracy a występowaniem klasycznych czynników ryzyka chorób układu krążenia na przykładzie pracowników zmianowych”, IMP 21.7 , 2014-2016
2015
41. Czy istnieje pozytywny wymiar życia z endometriozą? Poszukiwanie uwarunkowań rozwoju potraumatycznego w grupie chorujących kobiet. IMP 21.9 , 2015-2017
42. Nierównowaga zaangażowanie – nagroda jako moderator relacji pomiędzy dopasowaniem człowieka do organizacji a stresem. IMP21.1; 2015-2016
43. Opracowanie narzędzia do badania zagrożeń psychospołecznych w pracy muzyków IMP 21.8 2015
44. Opracowanie narzędzia do badania zagrożeń psychospołecznych w pracy muzyków. IMP 28.8/ 2015
45. „Ekspozycja na czynniki środowiskowe w życiu płodowym i po urodzeniu i jej wpływ na rozwój neurobehawioralny dzieci w wieku wczesnoszkolnym”, IMP 10.24;
2016-2020
46. Płeć psychologiczna i wybrane cechy organizacji a doświadczanie molestowania ze względu na płeć, IMP 21.12, 2016-2018

47. Augmented RealiTy fOr Management SkIlls Development with real-based Cases (ATOMiC) Erasmus+ 2019/20

Publikacje

 • I. Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe:
  A. w czasopismach z Impact Factor

  1. Merecz D., Rymaszewska J., Mościcka A., Kiejna A., Jarosz-Nowak J. / Violence at the worklpace – a questionnaire survey of nurses. Eur. Psychiatry 2006 Vol. 21 nr 7 s. 442-450.

  2. Potocka A., Merecz-Kot D. / Co wiemy o psychospołecznych zagrożeniach w środowisku pracy? Część II. Badanie świadomości pracowników. Med. Pr. 2010 T. 61 nr 4 s. 393-411

  3. Jurewicz J., Hanke W., Sobala W., Merecz D., Radwan M. / Wpływ stresu zawodowego na jakość nasienia. Med. Pr. 2010 T. 61 nr 6 s. 607-613

  4. Dudek B., Hauk M., Merecz D. / Ocena pracoholizmu jako behawioralnej tendencji – polska adaptacja kwestionariusza Mudracka i Naughtona. Med. Pr. 2011 T. 62 nr 2 s. 127-132

  5. Merecz D., Andysz A. / Dopasowanie do organizacji a ocena zdolności do pracy. Med. Pr. 2011 T. 62 nr 3 s. 247-258.

  6. Merecz D., Waszkowska M., Wężyk A. / Psychological consequences of trauma in MVA perpetrators – Relationship between post-traumatic growth, PTSD symptoms and individual characteristics. Transportation Research Part F 2012 Vol. 15 nr 5 s. 565-574

  7.Mościcka-Teske A., Merecz D. / Polska adaptacja kwestionariusza SWING do diagnozy interakcji praca-dom i dom-praca. Med. Pr. 2012 T. 63 nr 3 s. 355-369.

  8. Merecz D., Andysz A. / Relationship between Person-Organization fit and objective and subjective health status (Person-Organization fit and health). Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2012 Vol. 25 nr 2 s. 166-177

  9. Drabek M., Merecz D. / Job stress, occupational position and gender as factors differentiating workplace bullying experience. Med. Pr. 2013 T. 64 nr 3 s. 283-296

  10. Czaja-Mitura I., Merecz-Kot D., Szymczak W., Bortkiewicz A. / Czynniki ryzyka chorób układu krążenia (CVD) a stres życiowy i zawodowy u policjantów. Med. Pr. 2013 T. 64 nr 3 s. 335-348

  11. Najder A., Merecz-Kot D. / Stres zawodowy a ryzyko psychospołeczne w grupie dziennikarzy. Med. Pr. 2014 T. 65 nr 1 s. 85-97

  12. Andysz A., Najder A., Merecz-Kot D. / Organizacyjne i indywidualne uwarunkowania korzystania z rozwiązań sprzyjających równoważeniu życia zawodowego i prywatnego. Med. Pr. 2014 T. 65 nr 1 s. 119-129

  13. Waszkowska M., Andysz A., Merecz D. / Dopasowanie pracownika do organizacji jako mediator relacji między oceną środowiska pracy a odczuwanym stresem wśród pracowników socjalnych. Med. Pr. 2014 T. 65 nr 2 s. 219-228

  14. Stańczak A., Merecz-Kot D. / Charakterystyka zagrożeń psychospołecznych w sektorze bankowym – komunikat z badań. Med. Pr. 2014 T. 65 nr 3 s. 399-405

  15.Merecz D., Andysz A. / Person-organization fit and organizational identification as predictors of positive and negative work-home interactions. Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2014 Vol. 27 nr 1 s. 16-27

  16. Stańczak A., Mościcka-Teske A., Merecz-Kot D. / Zagrożenia psychospołeczne a funkcjonowanie zawodowe pracowników sektora bankowego. Med. Pr. 2014 T. 65 nr 4 s. 507-519

  17. Merecz D., Andysz A. / Burnout and demographic characteristics of workers experiencing different types of work-home interaction. Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2014 Vol. 27 nr 6 s. 933-949

  18. Merecz-Kot D., Andysz A. / Kondycja zawodowa, rodzinna i zdrowotna pracujących Polaków, mieszkańców miast. Med. Pr. 2014 Vol. 6 T. 65 nr 6 s. 785-197

  19. Jurewicz J., Radwan M., Merecz-Kot D., Sobala W., Ligocka D., Radwan P., Bochenek M., Hanke W. / Occupational, life stress and family functioning: does it affect semen quality? Ann. Hum. Biol. 2014 Vol. 41 nr 3 s. 220-228

  20. Merecz-Kot D., Waszkowska M, Wężyk A. /Stan psychiczny kierowców sprawców wypadków drogowych. Med. Pr. 2015; 66(4): 525-538

  21. Cybula-Fujiwara A., Merecz-Kot D., Walusiak-Skorupa J., Wiszniewska M., Marcinkiewicz A. / Pracownik z choroba psychiczną – możliwości i bariery w aktywności zawodowej. Med. Pr. 2015,66(1): 57-69

  22. Wójcik A., Merecz-Kot D., Andysz A./ Dlaczego pracownicy słuchają swoich przełożonych/ Identyfikacja powodów podporządkowania się woli przełożonego w grupie polskich pracowników. Med. Pr. 2015; 66(5): 605-614.

  23. Polańska K., Muszyński P., Sobala W., Dziewirska E., Hanke W., Merecz-Kot D. /Maternal lifestyle during pregnancy and child psychomotor development – Polish Mother and Child Cohort study. Early Human Development 2015; 91(5): 317-325

  24. Najder A., Merecz-Kot D., Wójcik A. Relationships between occupational functioning and stress among radio journalists–Assessment by means of the psychosocial risk scale. Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2016, 29(1): 85-100.

  25. Kazlauskas E., Javakhishvilli J., Meewisse M., Merecz-Kot D., Şar V., Gersons B., et al. /Trauma treatment across Europe: where do we stand now from a perspective of seven countries. European Journal of Psychotraumatology 2016, 7: 29450 – http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v7.29450

  26. Radwan M, Jurewicz J, Merecz-Kot D., Sobala W, Radwan P, Bochenek, Hanke W.: /Sperm DNA damage—the effect of stress and everyday life factors. International Journal of Impotence Research (2016), 1–7

  27. Szubert Z., Makowiec-Dąbrowska T., Merecz D., Sobala W.,/ Predictors of short- and long-term sickness absence in female post office workers in Poland. Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2016;29(4):539 – 562

  28. Merecz-Kot, D., Drabek, M., Stańczak, A., Andysz, A. & Jacukowicz, A./ Use of work-life balance benefits guaranteed by law in Poland – do size of the enterprise and gender matter? International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2017, 68(5), 575-581. https://doi.org/10.13075/mp.5893.00580

  29. Merecz D., Andysz A: Sociodemographic predictors of Person-Organization fit. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2017 21;30(1):133-149

  30. Waszkowska, M., Jacukowicz, A., Drabek, M., Merecz-Kot, D. / Effort-reward balance as a mediator of the relationship between person – organization fit and stress among middle level managers. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2017, 30(2), DOI: 10.13075/ijomeh.1896.00874

  31. Andysz A., Jacukowicz A., Merecz-Kot D., Najder A. Endometriosis – The challenge for occupational life of diagnosed women: A review of quantitative studies. Medycyna Pracy 2018; 69(6): 663-671.

  32. Jacukowicz, A., Merecz-Kot, D. (2020). Work-related Internet use as a threat to work-life balance – a comparison between the emerging on-line professions and traditional office work. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 33(1), 21-33. https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01494

  B. w czasopismach bez Impact Factor:

  1. Dudek B., Marszał-Wiśniewska M., Merecz-Kot D., Sułkowski W., Bortkiewicz A. / Effects of noise on cognitive processes of individuals in a laboratory experiment. Pol. J. Occup. Med. Environ. Health 1991 Vol. 4 nr 3 s. 269-

  2. Dudek B., Marszał-Wiśniewska M., Merecz-Kot D. / Psychological tests for measurement of mental functions in individuals exposed to neurotoxicants and noise. Pol. J. Occup. Med. Environ. Health 1991 Vol. 4 nr 4 s. 329-338

  3. Merecz D. / Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania narażenia na ołów u dzieci. Zdr. Publ. 1994 T. 105 nr 3 s. 83-84

  4. Dudek B., Merecz D. / Impairment of psychological functions in children environmentally exposed to lead. Int. J. Occup. Med. Environ. Health 1997 Vol. 10 nr 1 s. 37-46

  5. Merecz D., Makowska Z., Makowiec-Dąbrowska T. / The assessment of big five personality factors and temperament domains as modifiers of cardiovascular response to occupational stress. Int. J. Occup. Med. Environ. Health 1999 Vol. 12 nr 3 s. 273-284

  6. Indulski J., Jakubowski M., Merecz D. / Present environmental lead exposure in Polish children and its possible influence on the CNS functions. Eur. J. Oncol. 1999 Vol. 4 nr 6 s. 631-636.

  7. Makowska Z., Merecz D. / Przydatność kwestionariuszy ogólnego stanu zdrowia: GHQ-12 i GHQ-28 D. Goldberga w diagnozowaniu zdrowia psychicznego osób pracujących. Med. Pr. 2000 T. 51 nr 6 s. 589-601

  8. Mościcka A., Makowska Z., Merecz D., Kolasa W. / Stan zdrowia psychicznego osób pracujących – wyniki uzyskane na podstawie badań Monachijską wersją Złożonego Międzynarodowego Kwestionariusza Diagnostycznego (M-CIDI). Med. Pr. 2001 T. 52 nr 5 s. 329-336

  9. Dudek B., Merecz D., Makowska Z. / Poczucie kontroli w miejscu pracy a poziom stresu zawodowego i związane z nim skutki. Med. Pr. 2001 T. 52 nr 6 s. 451-457

  10. Dudek B., Merecz D., Makowska Z. / Theoretical assumptions and psychometric characteristics of the sense of personal control at work questionnaire. Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002 Vol. 15 nr 1 s. 29-36.

  11. Makowska Z., Merecz D., Mościcka A., Kolasa W. /The validity of general health questionnaires GHQ-12 and GHQ-28, in mental health studies of working people. Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002 Vol. 15 nr 4 s. 353-362.

  12. Fiszer M., Kotyło P., Niebudek-Bogusz E., Merecz D., Śliwińska-Kowalska M. / Ocena zaburzeń głosu oraz problemów psychologicznych u nauczycieli. Otorynolaryngologia – Prz. Klin. 2002 T. 1 nr 3 s. 181-186

  13. Mościcka A., Merecz D. / Agresja w miejscu pracy – źródła, formy, grupy ryzyka, konsekwencje. Med. Pr. 2003 T. 54 nr 4 s. 361-368.

  14. Merecz D., Mościcka A., Drabek M., Koniarek J. / Predyktory zdrowia psychicznego i zdolności do pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach wykonawczych. Med. Pr. 2004 T. 55 nr 5 s. 425-433

  15. Drabek M., Merecz D., Mościcka A. / Cecha lęku i wzór zachowania (typu A i B) jako modyfikatory bezpośrednich reakcji na przemoc. Med. Pr. 2005 T. 56 nr 3 s. 223-234

  16. Rosa K., Merecz D. / Międzynarodowy Program Badań nad Zachowaniami Samobójczymi – SUPRE-MISS. Suicydologia 2005 T. 1 nr 1 s. 92-97

  17. Kotyło P., Merecz D., Niebudek-Bogusz E., Śliwińska-Kowalska M. /Program oceny i interwencji psychologicznej u pacjentów z szumami usznymi. Otorynolaryngologia – Prz. Klin. 2006 T. 5 nr 4 s. 189-194

  18. Merecz D., Rosa K., Sobala W. / Myśli i próby samobójcze. Modelowanie zależności pomiędzy czynnikami ryzyka. Suicydologia 2006 T. 2 nr 1 s. 76-87

  19. Drabek M., Merecz D., Mościcka A. / Skala narażenia na agresję w miejscu pracy pracowników służby zdrowia i sektora usług. Med. Pr. 2007 T. 58 nr 4 s. 299-306

  20. Merecz-Kot D., Cębrzyńska J. / Agresja i mobbing w służbie więziennej. Med. Pr. 2008 T. 59 nr 6 s. 443-451

  21. Szubert Z., Merecz-Kot D., Sobala W. / Stres zawodowy a ryzyko absencji chorobowej na stanowiskach obsługi interesantów. Med. Pr. 2009 T. 60 nr 4 s. 259-271

  22. Potocka A., Turczyn-Jabłońska K., Merecz D. / Psychological correlates of quality of life in dermatology patients: the role of mental health and self-acceptance. Acta Dermatovenerol. Alp. Panonica Adriat. 2009 Vol. 18 nr 2 s. 53-58, 60, 62.

  23. Merecz D., Drabek M., Mościcka A. / Aggression at the workplace – psychological consequences of abusive encounter with coworkers and clients. Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2009 Vol. 22 nr 3 s. 243-260.

  24. Andysz A., Merecz D. / Psychologiczne konsekwencje przewlekłych chorób układu oddechowego. Rola personelu medycznego w ich przezwyciężaniu. Pneumonol. Alergol. Pol. 2012 T. 80 nr 4 s. 329-338

  25. Andysz A., Merecz D., Wójcik A., Świątkowska B., Sierocka K., Najder A. / Effect of a 10-week yoga programme on the quality of life of women after breast cancer surgery. Prz. Menopauz. 2014 Vol. 13 nr 3 s. 186-193

  26. Andysz A., Najder A., Merecz-Kot D., Wójcik A. /Posttraumatic growth in women after breast cancer surgery – preliminary results from study of Polish patients. Health Psychology Report 2015; 3(4): 326-335.

  27. Bjørnholt M, Stefansen K, Wężyk A, Merecz-Kot D. /The Role of Family Policy Regimes in Work-Family Adaptations: Polish Parents in Norway and Poland. Central and Eastern European Migration Review 2017;(2):31

  28. Stańczak A, Merecz-Kot D., Jacukowicz A. The Comparison of Polish and Norwegian Policy and Research on Work-life Balance – Current State of Knowledge and Future Perspectives. Narrative Review / Porównanie polityki i badań nad równowagą praca-dom w Polsce i Norwegii – obecny stan wiedzy i perspektywy na przyszłość. Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 2017;(61):5

  29. Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., Lis-Turlejska M., Merecz-Kot D./ Polska adaptacja PTSD Chcecklist for DSM-5 . Donieienie wstępne. Psychiatria

  30. Andysz A., Merecz-Kot D. Predictors of illness acceptance in women with endometriosis. Health Psychology Report • 2020 DOI: https://doi.org/10.5114/hpr.2020

  II. Prace poglądowe:
  A. w czasopismach z Impact Factor

  1. Waszkowska M., Merecz D., Drabek M. / Programy prewencji stresu zawodowego – strategie, techniki, ocena skuteczności. Część 2. Prewencja stresu zawodowego na poziomie organizacji. Med. Pr. 2010 T. 61 nr 2 s. 191-204

  2. Andysz A., Waszkowska M., Merecz D., Drabek M. /Zastosowanie symulatorów jazdy w badaniach psychologicznych. Med. Pr. 2010 T. 61 nr 5 s. 573-582

  3. Andysz A., Merecz D. / Zdolności wzrokowe starszych kierowców – przegląd badań symulatorowych. Med. Pr. 2012 T. 63 nr 6 s. 677-687

  4. Wężyk A., Merecz D. / Prezentyzm – (nie)nowe zjawisko w środowisku pracy. Med. Pr. 2013 T. 64 nr 6 s. 847-861

  B. w czasopismach bez Impact Factor:

  1. Merecz D. /Rola czynników psychologicznych w powstawaniu i rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Zdr. Publ. 1998 T. 108 nr 2 s. 77-80

  2. Waszkowska M., Merecz D. /Psychologiczne skutki uczestnictwa w wypadkach drogowych – wyzwanie dla zdrowia publicznego. Med. Pr. 2006 T. 57 nr 5 s. 479-484

  3. Waszkowska M., Merecz D., Drabek M. / Programy prewencji stresu zawodowego – strategie, techniki, ocena skuteczności. Część 1. Narodowe i międzynarodowe działania na rzecz przeciwdziałania stresowi w miejscu pracy. Med. Pr. 2009 T. 60 nr 6 s. 523-529.

  4. Waszkowska M, Wężyk A, Merecz D./ Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym w ochronie zdrowia pracujących / Med. Og Nauk Zdr. 2013;19(4): 445–452

  5. Stańczak, A., Merecz-Kot, D. & Jacukowicz, A./ The comparison of Polish and Norwegian research on work-life balance – current state of knowledge and future perspectives. Narrative review. Acta Universitatis Lodzenis. Folia Sociologica 2017, 61, 5-23. https://doi.org/10.18778/0208-600X.61.01

  III. Analizy przypadków:

  1. Waszkowska M, Walusiak-Skorupa J., Merecz-Kot D., Wiszniewska M./ Late effects of mass acute phosphine poisoning – Case report. Medycyna Pracy. 2018;(3):337- 341

  IV. Rozdziały w podręcznikach:
  A. międzynarodowych

  1. Currie G., Guillou M., Vrangbaek K., Merecz D. / Strategic planning and implementation in health care. W: Europhamili the European management training course for health service professionals. Rennes Cedex: Editions ENSP 2003 s. 57-68.

  2. Rosa K., Merecz D. / Suicidal behaviors in the elderly. W: The many faces of being old. Ed. Musielak M. Poznań: Wydaw. Nauk. Akademii Medycznej 2006 s. 35-50.

  B. krajowych

  1. Merecz D. / Zastosowanie metody partycypacyjnej w budowie i wdrażaniu programów prewencji stresu w miejscu pracy. W: Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju? Red. Rudolf S. Łódź: UŁ 2001 s. 347-355

  2. Merecz D. / Jak dbać o zdrowie psychiczne ratowników?. Założenia do systemu profilaktyki zaburzeń stresu pourazowego. W: Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym. Częstochowa: Fund. Eduk. Tech. Ratow. 2001 s. 79-87.

  3. Makowska Z., Merecz D. / Polska adaptacja Kwestionariuszy Ogólnego Stanu Zdrowia Davida Goldberga: GHQ-12 i GHQ-28. W: Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszami Davida Goldberga. Podręcznik dla użytkowników kwestionariuszy GHQ-12 i GHQ-28. Red. Dudek B. Łódź: IMP 2001 s. 193-264

  4. Merecz D./Powrót do zdrowia- podejścia i techniki terapeutyczne wobec osób z zaburzeniami po stresie traumatycznym W: Dudek B.: Zaburzenie po stresie traumatycznym, GWP 2003, s.77-92

  5. Merecz D. / Zdrowie somatyczne a zdrowie psychiczne. W: Medycyna rodzinna. Cz.2. Red. Latkowski J.B., Lukas W. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2004 s. 987-992

  6. Waszkowska M., Merecz D. / Stres w ruchu drogowym. W: Bezpieczeństwo pracy kierowców. Uwarunkowania psychologiczne i ergonomiczne. Monografia. [CD-ROM] Red. Horst W.M., Dahlke G. Poznań: Wydaw. Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej 2008 s. 203-215.

  7. Merecz D. / Chroniczny stres zawodowy – przyczyny i skutki. W: Stres w pracy i życiu rolnika – jego skutki zdrowotne. Red. Bujak F., Solecki L. Lublin: Instytut Medycyny Wsi 2008 s. 36-41

  8. Merecz D., Waszkowska M. / Źródła i konsekwencje stresu zawodowego w pracy kierowcy. W: Zagrożenia zdrowia kierowców pojazdów silnikowych związane ze szkodliwymi i uciążliwymi warunkami środowiska pracy. Red. Wągrowska-Koski E. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2007 s. 23-44

  9. Merecz D. / Psychospołeczne cechy pracy: stresory i czynniki pozytywne. W: Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem. Red. Pyżalski J., Merecz D. Kraków: Impuls 2010 s. 23-30

  10. Merecz D. / Jestem mobbowany… ale czy na pewno? O podobieństwach i różnicach między mobbingiem a innymi zjawiskami. W: Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem. Red. Pyżalski J., Merecz D. Kraków: Impuls 2010 s. 99-105.

  11. Merecz D., Andysz A. / Część I. Zagadnienia teoretyczne. W: Dopasowanie człowieka do środowiska pracy – uwarunkowania i skutki. Red. Merecz D. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2010 s. 9-36

  12. Andysz A., Merecz D. / Część II. Badania nad dopasowaniem człowieka do środowiska pracy. W: Dopasowanie człowieka do środowiska pracy – uwarunkowania i skutki. Red. Merecz D. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2010 s. 37-49

  13. Merecz D. / Część III. Modelowanie związków między zmiennymi społeczno-demograficznymi i dopasowaniem do organizacji a zdrowiem – badania własne. W: Dopasowanie człowieka do środowiska pracy – uwarunkowania i skutki. Red. Merecz D. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2010 s. 51-96

  14. Andysz A., Merecz D. / Działania organizacyjne zmierzające do minimalizacji/eliminacji niedopasowania pracowników – propozycje da pracodawców. W: Dopasowanie człowieka do środowiska pracy – uwarunkowania i skutki. Red. Merecz D. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2010 s. 121-126

  15. Andysz A., Waszkowska M., Merecz D. / Część II. Psychologiczna. W: Wszystko o pylicy płuc. Poradnik dla lekarzy. Red. Wągrowska-Koski E. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im.prof. J. Nofera 2011 s. 99-150

  16. Merecz D., Waszkowska M. /Związki pomiędzy objawami zaburzenia po stresie traumatycznym a rozwojem potraumatycznym u kierowców uczestników wypadków drogowych. W: Rodzina i praca w warunkach kryzysu. Red. Golińska L., Bielawska-Batorowicz E. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego 2011 s. 541-552

  17. Merecz D. /Stres traumatyczny – konsekwencje i profilaktyka. W: Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy – od teorii do praktyki. Podręcznik dla psychologów. Red. Merecz D. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2011 s. 45-58

  18. Merecz D. / Molestowanie seksualne w pracy i w okolicznościach związanych z pracą. W: Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy – od teorii do praktyki. Podręcznik dla psychologów. Red. Merecz D. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2011 s. 93-115

  19. Dudek B., Merecz D. /Poziom i zróżnicowanie zasobów a decyzje finansowe w sytuacjach o różnej wartości oczekiwanej. W: Teoria zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla. Polskie doświadczenia. Red. Bielawska-Batorowicz E., Dudek B. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012 s. 125-133

  20. Waszkowska M., Merecz D., Wągrowska-Koski E. /Wskazania lekarskie do przeprowadzania badań psychologicznych. W: Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Red. Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012 s. 27-40.

  21. Merecz D./Wypadki w pracy, narażenie na zdarzenia traumatyczne podczas wykonywania czynności zawodowych i ich skutki. W: Psychospołeczne zagrożenia w środowisku pracy. Poradnik dla lekarzy. Red. Merecz D. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012 s. 25-39

  22. Merecz D. /Molestowanie seksualne w pracy i okolicznościach związanych z pracą. W: Psychospołeczne zagrożenia w środowisku pracy. Poradnik dla lekarzy. Red. Merecz D. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012 s. 57-63

  23. Potocka A., Waszkowska M., Merecz D. /Zakres i standardy badań psychologicznych. W: Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Red. Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012 s. 41-47

  24. Najder A., Andysz A., Merecz-Kot D. / Ocena ryzyka wystąpienia skutków narażenia na zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy w zależności od poziomu ich stresogenności w grupie pracowników 50+ w sektorach usługowym i produkcyjnym. W: Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? Red. Janicka I., Znajmiecka-Sikora M. Łódź: Wydaw. Uniw. Łódzkiego 2014 s. 349-366.

  V. Autorstwo monografii lub podręcznika w języku polskim

  1. Dudek B., Waszkowska M., Merecz D., Hanke W. / Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2004

  2. Merecz D. / Jak zwiększyć swój potencjał, by lepiej radzić sobie ze stresem. Łódź: Oficyna Wydaw. Inst. Med. Pracy im. prof. J. Nofera 2005

  VI. Prace popularno-naukowe i inne

  1. Merecz D. /Wpływ środowiskowego narażenia na ołów na rozwój intelektualny i psychomotoryczny dzieci z Zagłębia Miedziowego. (Wstępne wyniki badań.) W: Sesja Naukowa nt. Wpływ szkodliwości środowiskowych na układ nerwowy. Katowice, 4 grudnia 1993 r. [Katowice]: PTN [1994] s. 57-59.

  2. Dudek B., Merecz D. / Ocena szkodliwego oddziaływania środowiskowego narażenia na ołów na funkcje psychiczne i osiągnięcia szkolne u dzieci z zagłębia miedziowego. W: Degradacja środowiska przyrodniczego a zdrowie człowieka. II Krajowy Kongres Ekologiczny EKOMED. Tarnów, 23-25.03.95. Tarnów: Tarnowska Ofic.Wyd. [1995] s. 132-145.

  3. Merecz D., Makowska Z. / The impact of personality and work perception on well-being. Comparison analysis of the influence of these factors in women and men. W: Proceedings of an International Expert Meeting on Women at Work 10-12 November 1997 Espoo, Finland. Ed. Lehtinen S., Taskinen H., Rantanen J. Helsinki : Finnish Inst.Occup.Health 1998 s. 158-164.

  4. Makowska Z., Merecz D. / The ways of coping with occupational stress, well-being, and cardiovascular diseases among women. W: Proceedings of an International Expert Meeting on Women at Work 10-12 November Espoo, Finland. Ed. Lehtinen S., Taskinen H., Rantanen J. Helsinki: Finnish Inst.Occup.Health 1998 s. 165-170.

  5. Mościcka A., Merecz D. / Jak sobie radzić z agresją w miejscu pracy? Łódź: IMP 2002

  6. Merecz D. Stres jako czynnik rozwoju i destrukcji. Lek. Med. Pr. 2002 nr 3 s. 2-4

  7. Merecz D., Mościcka A. / Przemoc w placówkach służby zdrowia i sposoby jej przeciwdziałania. Informator dla pracodawców. Łódź: IMP 2003

  8. Merecz D. / Oblicza przemocy w miejscu pracy – mobbing. e-Dentico 2006 nr 1 s. 58-61

  9. Merecz D. / Ludzkie losy – mobbing (część II). e-Dentico 2006 nr 2 s. 116-119

  10. Kopias J., Marczyńska-Wdówik A., Walusiak J., Wągrowska-Koski E., Wdówik P., Dudek B., Merecz D., Waszkowska M. / Nowe kryteria kwalifikujące do niepełnosprawności oraz procedury postępowania – propozycje zmian. Materiały szkoleniowe dla psychologów. Łódź: Min. Pracy i Polityki Społecznej 2006.

  11. Merecz D. /Wypadki jako doświadczenia traumatyczne. Bezpieczeństwo okiem psychologa – cz. I. Promotor 2008 nr 11 s. 32-33

  12. Merecz D. /Ofiara wypadku prosi o pomoc. Bezpieczeństwo okiem psychologa – cz. II. Promotor 2008 nr 12 s. 33-35

  13. Merecz D. /Mobbing, konflikt, dyskryminacja, wymagania managerskie – podobieństwa i różnice (cz. 1). Przyjaciel przy Pracy 2009 nr 2 s. 22-23

  14. Merecz-Kot D., Drążkowski R./ Zdrowie w parze z ekonomią [wywiad]. Kurier PKP 2009 nr 28 s. 10

  15. Merecz D. / Mobbing, konflikt, dyskryminacja, wymagania managerskie – podobieństwa i różnice (cz. 2). Przyjaciel przy Pracy 2009 nr 3 s. 16-17

  16. Merecz D. /Życie po diagnozie pylicy płuc. W: Jak żyć i pracować z pylicą płuc? Poradnik dla pacjentów. Red. Wągrowska-Koski E. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2010 s. 33-50

  17. Merecz D. /Wypadki w pracy, narażenie na zdarzenia traumatyczne podczas wykonywania czynności zawodowych i ich skutki. W: Psychospołeczne zagrożenia w środowisku pracy. Poradnik dla lekarzy. Red. Merecz D. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012 s. 25-39

  18. Merecz D., Potocka A., Wężyk A., Waszkowska M. / Mini przewodnik po psychospołecznych zagrożeniach zawodowych. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012

  19. Merecz-Kot D./ Molestowanie seksualne w pracy i okolicznościach związanych z pracą. Prewencja i Rehabilitacja Nr 2 (52) 2018 , 33-39

  20. Cykl wywiadów w „Wysokich Obcasach” – dodatku do Gazety Wyborczej dotyczących psychologicznych i społecznych aspektów funkcjonowania w pracy w latach 2011-2012:
  a. „Japońskie karoshi po polsku” 14.05.2011
  b. „Nie masz dzieci tyraj za wszystkich” 23.08.2011
  c. „Kobieta prosi, mężczyzna wymaga” 15.09.2011
  d. „Zwolnienia grupowe – czas złych emocji. Jak sobie radzić w tym trudnym okresie” 09.11.2011
  e. „Mamuśki w pracy” 23.11.2011
  f. „Zaharowani mają dość” 08.02.2012
  g. „Plotkowanie w pracy” 09.05.2012
  h. „Dymisja. Kiedy szef musi odejść” 11.07.2012

  21. Kuczkowska M., Merecz D. / Pracownik to nie cyborg. Stres w pracy. Jak go rozpoznać i mu przeciwdziałać [wywiad] Kadry i Płace w Administracji, 2012, nr 7, s. 14-17

  VII. Redaktor naczelny wieloautorskich: monografii, podręcznika akademickiego lub serii wydawniczej:

  1. Pyżalski J., Merecz D. (red.) / Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem.. Kraków: Impuls 2010, 155 s.

  2. Merecz D. (red.) / Dopasowanie człowieka do środowiska pracy – uwarunkowania i skutki. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2010, 140 s.

  3. Merecz D. (red.) / Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy – od teorii do praktyki. Podręcznik dla psychologów. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2011, 224 s.

  4. Waszkowska M., Potocka A., Wągrowska-Koski E., Merecz D. (red.) / Dobra praktyka profilaktycznych badań psychologicznych. Podręcznik dla lekarzy i psychologów służby medycyny pracy. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, 92 s.

  5. Merecz D. (red.) / Psychospołeczne zagrożenia w środowisku pracy. Poradnik dla lekarzy. Łódź: Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2012, 107 s.

  6. Chmielewski J., Merecz-Kot D., Szpringer M. (red.)/ Zawodowe i społeczne problemy ochrony zdrowia. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 2016, 256 s.

  7. Pacek P., Kamiński M.A., Merecz D. Psychological aspects of armed conflict. Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Warszawa 2020

  VIII. Liczba listów do redakcji czasopism:

  1. Wężyk A., Merecz D. / Z szacunku dla języka, z dbałości o precyzję naukową – jak tłumaczyć na język polski termin ‘presenteeism’? Medycyna Pracy 2015 T. 66 nr 3 s. 451-452.

Członkostwo towarzystw naukowych

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym

Nagrody i odznaczenia

1995

Zespołowa nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dla prof. dr hab. Marka Jakubowskiego, prof. dr hab. Bohdana Dudka, mgr Małgorzaty Trzcinki-Ochockiej, mgr Grażyny Raźniewskiej i mgr Doroty Merecz za kompleksowe działania mające na celu dokonanie wiarygodnej oceny narażenia na ołów i kadm w populacji generalnej w Polsce oraz związanego z narażeniem ryzyka zdrowotnego.

2008

wyróżnienie „Wykładowca roku” przyznane przez studentów Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

2014

Wyróżnienie dla projektu współrealizowanego przez Zakład Psychologii Pracy IMP w konkursie „Regaty rozwoju: liderzy innowacji i współpracy ponadnarodowej POKL 2007-2013” realizowanym przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” za projekt „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne”

2015

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
2007

Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, (wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej za działalność dydaktyczną na rzecz Wojska Polskiego)

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

 • członkini Komisji Doktoranckiej WNOW, UŁ
 • członkini  Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach pedagogika i psychologia
 • Członkini Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ