dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz, prof. UŁ

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Obecnie kontynuuję badania związane z doradztwem zawodowym koncentrując się na rozwojowej problematyce dorosłości, dojrzałości do kariery i podejmowania decyzji zawodowych.

Celem badań prowadzonych obecnie w Zakładzie Psychologii Pracy, Organizacji i Doradztwa Kariery Instytutu Psychologii jest kompleksowa analiza współzależności pomiędzy zmiennymi środowiskowymi (przywiązanie i bezpieczeństwo), zmiennymi podmiotowymi ułatwiającymi radzenie sobie ze zmianami i wychodzenie poza zastaną rzeczywistość (samokontrola, postrzeganie ryzyka, odwaga i tolerancja niejednoznaczności) a zdolnością adaptacji do kariery i wskaźnikami dorosłości.

Dodatkowym efektem prowadzonych prac jest przygotowanie polskich wersji takich testów psychologicznych jak: Kwestionariusz Zdolności Adaptacji do Kariery, Kwestionariusz Odwagi oraz Kwestionariusz Tolerancji Niejednoznaczności w Sytuacji Podejmowania Decyzji Zawodowych.

Projekty / granty badawcze

 1. Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach

2013-2015 – Kierownik merytoryczny projektu FAMICO – RODZINNY KOMPAS KARIERY – skuteczne metody doradztwa zawodowego wspierające rodziców w kierowaniu karierą zawodową ich dzieci [FAMICO – Family career compass – Efficient Career Guidance Approaches Supporting Parents in Guiding their Children’s Vocational Career]

2011 – 2013 – kierownik naukowy projektu @doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line, realizowanego w ramach EFS POKL, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.4, Projekty innowacyjne.
2009–2011 – kierownik naukowy projektu Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – MŁOKOZZ, realizowanego w ramach EFS POKL, Priorytet III – Wysoka jakość Systemu Oświaty, Poddziałanie 3.4.3. – Upowszechnienie Uczenia się przez Całe Życie.
2003 – 2005 – kierownik naukowy projektu Leonardo da Vinci (projekty naukowe – procedura C, grant Komisji Europejskiej): The impact of cultural differences on students’ expectations from job counsellors.
2004- 2005 – kierownik projektu Różnice indywidualne w zakresie percepcji usług doradczych świadczonych w ośrodkach kariery, grant UŁ 505/492.
2001- 2003 – kierownik projektu Kulturowe i rodzinne uwarunkowania oczekiwań uczniów wobec doradców zawodowych, granty UŁ 505/567 i 505/469.
1997 – kierownik projektu Analiza skuteczności doradztwa grupowego dla uczniów szkół zawodowych wybierających zawód i poszukujących pracy, grant UŁ 505/435.
1996- kierownik projektu Analiza potrzeb w zakresie różnych form pomocy psychologicznej dla osób wybierających zawód i poszukujących pomocy, grant UŁ 505/631.
1985 – 1989 – podwykonawca projektu CPBP 09.2 Stan i przeobrażenia współczesnych rodzin polskich, Koordynator I stopnia: doc. dr hab. M. Ziemska. Temat zadania: Funkcjonowanie w małżeństwie osób niepełnosprawnych fizycznie (współautor G. P

Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i krajowych:

2013 – 2015- koordynator merytoryczny projektu Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation, grant Komisji Europejskiej – Family Career Compass – Efficient Career Guidance Approaches Supporting Parents in Guiding their Children’s Vocational Career”.
2011- 2012 – koordynator merytoryczny i partner projektu LINK – Career Services for Better Jobs realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer of Innovation, grant Komisji Europejskiej.
2008–2010 – partner w projekcie Leonardo da Vinci, grant Komisji Europejskiej Discrimination at Work.
2007 – 2009 – koordynator merytoryczny projektu Grundvig 1: Parents as family vocational advisers for children.
2006 – 2008 – koordynator merytoryczny projektu Leonardo da Vinci, grant Komisji Europejskiej: Parents as facilitators in choosing vocational education for their  children. Training for school career counsellors focused on co-operation with parents.
2005 – 2007 – partner w projekcie Leonardo da Vinci, grant Komisji Europejskiej: European Intercultural Workplace.
2003 – 2005 – koordynator merytoryczny projektu Leonardo da Vinci: English language professional course for job counsellors, grant Komisji Europejskiej.
2003 – 2005 – kierownik naukowy projektu Leonardo da Vinci (projekty naukowe – procedura C, grant Komisji Europejskiej): The impact of cultural differences on students’ expectations from job counsellors (wymieniony również w punkcie II E niniejszego opracowania).
Monografia, której jestem współautorką i redaktorem The impact of cultural differences on students’ expectations from career counsellors została od 2008 roku włączona do spisu lektur w ramach przedmiotu Education, Culture and Lifestyle in Sweden na Uniwersytecie w Lund.
1999 – 2001 – koordynator merytoryczny projektu Leonardo da Vinci: Self-help model group of job seeking for students and graduates. grant Komisji Europejskiej.
1997 – 1998- współpraca z European Training Foundation w Turynie w projekcie Thematic Vocational Education and Training Glossaries.
1997 – 1998 – przygotowanie programu Executive Leadership dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej we współpracy z Canadian Centre for Management Development.
1994 – 1996 – udział w tworzeniu programu specjalności psychologicznej “Doradztwo zawodowe” na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, British Council i Banku Światowego w ramach projektu TOR8.
1993 – 1994 – udział w projekcie Tempus w Northallerton Career Centre, Wielka Brytania.

Publikacje

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2020). Praca psychologów w poradnictwie zawodowym – przygotowanie do kariery zawodowej w perspektywie całożyciowej. W.: H. Liberska, J. Trempała (red.) Psychologia Wychowania. Wybrane Problemy (s. 391-402). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-21347-3

 • Paszkowska-Rogacz, A., Znajmiecka-Sikora, M. (2020). Styl przywiązania a tolerancja niejednoznaczności w sytuacji podejmowania decyzji zawodowych przez młodych dorosłych. Mediacyjny efekt poczucia bezpieczeństwa. Polskie Forum Psychologiczne. 25, 67-84.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2020). Różnorodność kulturowa w miejscu pracy – perspektywa psychologiczna, W.: B. Rożnowski, P. Fortuna (red.) Psychologia Biznesu, (S. 253-267). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Paszkowska-Rogacz, A. Znajmiecka-Sikora, M. (2020) The role of life orientation and type of social participation on career adaptability in emerging adulthood. W.Š. Grajcár, T. Šprlák (red.) Career guidance for inclusive society (s.337-342). Materiały konferencyjne 2019 Conference of the International
  Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG)

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2019). Perspektywa temporalna młodych dorosłych a ich zadowolenie z życia. Moderujący efekt poczucia dorosłości. Psychologia Rozwojowa. 24, 77-95

 • Wołońciej, M.T. Paszkowska-Rogacz, A. (2018). Vocational interests of youth in Ecuador, Łódź- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Jagiellonian University Press, ISBN 978-83-8088-863-0, s 174

 • Anna Paszkowska-Rogacz (2018). Percepcja postaw rodzicielskich przez młodzież a jej trudności w procesie podejmowania decyzji zawodowych. Polskie Forum Psychologiczne, 23, 157-171, DOI: 10.14656/PFP20180110

 • Anna Paszkowska-Rogacz (2017). Rozwojowe tło poradnictwa kariery dla dzieci i młodzieży, W.: R. Gerlach, R. Tomaszewska-Lipiec (red.) Wokół podstawowych zagadnień pedagogiki pracy, s. 240- 263. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. ISBN: 978-83-8018-128-1

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2016). Doradztwo zawodowe wobec zmieniających się wzorów karier, W: B. J. Ertelt, J. Górna, D. Kukla (red.). Wybrane aspekty doradztwa zawodowego na przestrzeni życia człowieka (s. 147-175), Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ISBN: 978-83-7455-489-3,

 • Wołońciej, M.T., Paszkowska-Rogacz, A. (2017). Inventario de las PREFERENCIAS PROFESIONALES DE JÓVENES EN ECUADOR. Base teórica e investigación.SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. ISBN: 978-9978-339-12-1, s. 149.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2015). Career patterns in the family of origin and marital satisfaction among young couples, W: R. Tomaszewska- Lipiec (red.) Work – personal life. Between harmony and disintegration (s. 69-88). Kraków: Impuls, ISBN: 978-83-7850-985.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2015), Podejścia teoretyczne stosowane w procesie pomocy psychologicznej przez polskich doradców zawodowych i adeptów doradztwa. Psychologia Wychowawcza, 49, 249-264, ISSN: 0033-2860 oraz DOI: 10.5604/00332860.1161621

 • Paszkowska-Rogacz, A. , Kabzińska, Z. (2015), Zastosowanie konstruktów osobistych George’a Kelly’ego w doradztwie zawodowym. Przegląd Psychologiczny, 58, 475-493, ISSN: 0048-5675.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2015). High school students’ career readiness vs. their temporal orientation. Journal of Counsellogy s. 85-105, ISSN: 2299-4971.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (Ed.) (2015). How to help a child in making a career decision. Istanbul: FAMICO. ISBN: 978-83-64971-03-7. s. 185.
  (Wersja polska: Paszkowska-Rogacz, A. (red.) (2015). Jak pomóc dziecku w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej, Istanbul: FAMICO. ISBN: 978-83-64971-02-0, s. 201)

 • Paszkowska-Rogacz, A. (red.) (2015). Career counseling involving work with parents. Istanbul: FAMICO. ISBN: 978-83-64971-05-1, s. 193.
  (Wersja polska: Paszkowska-Rogacz, A. (2015). Doradztwo zawodowe obejmujące pracę z rodzicami. Istanbul: FAMICO. ISBN: 978-83-64971-04-4, s. 200.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2013). Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych MŁOKOZZ, Psychologia Wychowawcza, 45, 3, 52-86.

 • Paszkowska-Rogacz, A., Goleniowska, I., Grosjer, A., Hauk, M., Jarmakowski-Kostrzanowski, T. (2013). W: A. Paszkowska-Rogacz (red.), Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (WOPZ). Podręcznik testowy. Częstochowa: APUS. s. 208

 • Paszkowska-Rogacz, A., Kabzińska, Z. (2012). Application of Kelly’s Personal Construct Theory to Vocational Guidance, Psychology Research, 2, 408 – 421.

 • Paszkowska-Rogacz, A., Poraj-Weder, M. (2012). Students’ Expectations from Career Counselling in Polish and Swedish Culture. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration. Journal for Mental Changes, 18. 29 – 48

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2011). Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Podręcznik. Warszawa: Fundacja Realizacji Programów Społecznych. s. 212.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (2010). Kwestionariusz oczekiwań doradczych – empiryczna weryfikacja koncepcji Bożeny Wojtasik. Edukacja Dorosłych, 62, 125-141

Udział w konferencjach

Wystąpienia na konferencjach zagranicznych:

 1. Paszkowska-Rogacz, A. (2020). referat: Zdolność adaptacji do kariery– wstępna weryfikacja koncepcji i metody pomiaru.  IV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, 21—23 maja 2020 roku. Warszawa. Uniwersytet Warszawski.
 2. Paszkowska-Rogacz, A., Znajmiecka-Sikora, M.  (2019). referat: Typ partycypacji społecznej a zdolność adaptacji do kariery młodych dorosłych. XXVIII Ogólnopolska Konferencja  Psychologii Rozwojowej, Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 13—15 czerwca 2019 roku.
 3. Paszkowska-Rogacz, A. Znajmiecka-Sikora M. A. (2019). referat: The role of life orientation and type of social participation on career adaptability in emerging adulthood. Mediating effect of promotion and prevention regulatory foci”,  Kongres International Association For Educational and Vocational Guidance, Uniwersytet Ekonomiczny, Bratysława,  9-13 września, 2019.
 4. Paszkowska-Rogacz, A. (2018). referat: Would you employ a Viking? Career adaptability of young adults participating in historical re-enactment of early Middle Ages. International Scientific Conference. The Swedish Association of Guidance Counsellors (Sveriges Vägledarförening) in cooperation with International Association of Educational and Vocational Guidance (IAEVG) and the Career Guidance Centre in the City of Gothenburg, 2-4.10
 5. Paszkowska-Rogacz, A. (2017). referat: Career maturity of young adults participating in historical re-enactment of early Middle Ages.15th European Congress of Psychology Amsterdam, Holandia, 11-14 lipca 2017
 6. Paszkowska-Rogacz, A. (2016). referat: Parental Attitudes Versus Difficulties With the Career Decision-Making Process of Young People,Kongres International Association For Educational and Vocational Guidance oraz Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madryt, Hiszpania
 7. Paszkowska-Rogacz, A. (2015). referat: Family career compass – Efficient Career Guidance Approaches Supporting Parents in Guiding their Children’s Vocational Career, 14th European Congress of Psychology Mediolan, Włochy
 8. Paszkowska-Rogacz, A. (2014). referat: Career patterns in the family of origin and marital satisfaction among young couples – XVIII International Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja
 9.  Paszkowska-Rogacz, A. (2013).referat: A sense of adulthood of young adults and their life satisfaction Mediation  Role of Time Perspective – XIII European Congress of Psychology, Sztokholm, Szwecja.
 10.  Paszkowska-Rogacz, A. (2013).  referat: A sense of adulthood of young adults and their life and career satisfaction – International Conference “Life Designing and Career Counseling: Building Hope and Resilience”, Padwa, Włochy.
 11.  Paszkowska-Rogacz, A. (2012). referat:  High school students’ career readiness and their temporal orientation  – IAVEG International Conference „Career Guidance for Social Justice, Prosperity, and Sustainable Employment – Challenges for the 21st Century, Mannheim, Niemcy.
 12.  Paszkowska-Rogacz, A. Kabzińska, Z. (2011). referat: Applications of Kelly’s Personal Construct Theory to Vocational Guidance- XII th European Congress of Psychology, Stambuł, Turcja. Opublikowany w: Psychology Research, 2, 408 – 421.
 13.  Paszkowska-Rogacz, A. (2010).referat: Applications Constructivists Theory to Vocational Guidanc (1)  oraz Validity of Youth Professional Interest Questionnaire (YPIQ) – diagnostic test process supporting professional aptitude and interests of pupils (2) . IAEVG – JIVA International Conference “Career..A Celebration of Life”, Bangalore, (2) Opublikowany w: Paszkowska-Rogacz, A. (2011). Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Podręcznik. Warszawa: Fundacja Realizacji Programów Społecznych.
  Paszkowska-Rogacz, A. (2009). referat: Training for career counselors cooperating with parents – 11th  European Congress of Psychology, Oslo, Norwegia.
 14.  Paszkowska-Rogacz, A. (2009). referat: Parents as vocational advisers for children – e-learning platform  – IAEVG International Conference “Coherence, Co-operation and Quality in Guidance and Counselling”, Jyvaskyla, Finlandia.
 15.  Paszkowska-Rogacz, A. (2008). referat: Parents as facilitators in choosing vocational education for their children. Training for school career counsellors focused on co-operation with parents for their children – XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Niemcy. Abstrakt opublikowany w International Journal of Psychology, 43,  689-689.
 16.  Paszkowska-Rogacz, A. (2007). referat: Consistency and Differentiation of Holland’s code and their relation to work related personal variables(1)  oraz Parents as facilitators in choosing vocational education for their children(2) – 10th European Congress of Psychology, Praga, Czechy.
 17.  Paszkowska-Rogacz, A. (2007). referat: Training for school career counsellors focused on co-operation with parents for their children – IAEVG International Conference 2007, Padwa, Włochy. Opublikowany w: Paszkowska-Rogacz, A. (red.) (2010). Parents as counsellors of their children. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
 18.  Paszkowska-Rogacz, A. (2006). referat: Culture and Holland type as predictors of client expectations from career counseling – 26th International Congress of Applied Psychology, Ateny, Grecja. Opublikowany w: Ergonomia, An International Journal of Ergonomics and Human Factors, 4, 287-297.
 19.  Paszkowska-Rogacz, A. (2006). referat: The European Intercultural Workplace – IAEVG International Conference, Kopenhaga, Uniwersytet Kopenhaski, Dania.
  Paszkowska-Rogacz, A. (2005). referat: Validity of the Cultural Manifestation Questionnaire – 9th European Congress of Psychology „Crossroads of psychology in a world without borders”, Granada, Hiszpania. Opublikowany w: A. Paszkowska-Rogacz (red). (2006). The Impact of Cultural Differences on Students’ Expectations from Career Counsellors. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 20.  Paszkowska-Rogacz, A. (2005). referat: Cultural Manifestation Questionnnaire – AIOSP/IAEVG International Conference, University of Lisbon, Portugalia. Opublikowany w: A. Paszkowska-Rogacz (red). (2006). The Impact of Cultural Differences on Students’ Expectations from Career Counsellors. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 21.  Paszkowska-Rogacz, A. (2004). referat: English Language Professional Course for Career Counsellors – IAVEG International Conference, “Guidance, Social Inclusion and Career Development”, La Coruna, Portugalia.
 22.  Paszkowska-Rogacz, A. (2003). referat: Psychological and cultural determinants of organizational change readiness – 8th European Congress of Psychology, Wiedeń, Austria.
 23.  Paszkowska-Rogacz, A. (2003). referat: Relations of type of client and expectations about counseling – IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance) International Conference, „Quality Development in Vocational Counselling And Training”, Berno, Szwajcaria. Opublikowany w: Perspectives on Economic, Political and Social Integration. Journal for Mental Changes, 2004, 1-2, 89-102.
 24.  Paszkowska-Rogacz, A. (2000).referat: Attributional style and psychological well-being of unemployed – XXVII Międzynarodowy Kongres Psychologii, Sztokholm, Szwecja. Opublikowany w: Journal of Mental Changes, 2000, 6, 37 – 50 oraz jako abstrakt w International Journal of Psychology, 35, 108-108.
 25.  Paszkowska-Rogacz, A. (1992). referat: Creative Abilities of Deaf Children. – III European Conference on High Ability, Monachium, Niemcy. Opublikowany w: Arthur J. Cropley and Dethlev Dehn (eds.), Fostering the Growth of High Ability: European Perspectives, Ablex Publishing Corporation, Norwood, New Yersey, 383 – 389.
  Wystąpienia na konferencjach krajowych:
 26. .Paszkowska-Rogacz A. Znajmiecka-Sikora M. A. (2019) referat: „TYP PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ A ZDOLNOŚĆ ADAPTACJI DO KARIERY MŁODYCH DOROSŁYCH”, organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwojowej,   13-15 czerwca 2019.
 27. Paszkowska-Rogacz, A. (2018). referat: Styl przywiązania a tolerancja niejednoznaczności u młodych dorosłych. Mediacyjna rola poczucia bezpieczeństwa. XXVII Konferencja Psychologii Rozwojowej „Dziecko i dzieciństwo w biegu życia”, Uniwersytet Opolski, Kamień Śląski, 14 – 16. 06. 2018r.
 28. 2.Paszkowska-Rogacz, A.  referat: Dojrzałość do kariery młodych dorosłych uczestniczących w rekonstrukcjach historycznych okresu wczesnego średniowiecza. III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji KUL, Lublin, 24-25.05 2018.
 29. Paszkowska-Rogacz, A. (2017). referat: Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych MŁOKOZZ,I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Diagnoza w praktyce psychologicznej: – SWPS Warszawa
 30. Paszkowska-Rogacz, A. (2017).  referat:Strategie radzenia sobie z podejmowaniem decyzji zawodowych –weryfikacja modelu Itamara Gati, 36 Kongres  PTP, Gdańsk,  23-26 września 2017
 31. Paszkowska-Rogacz, A (2016).  referat: Wiek a preferencje zawodowe  Polek, Konferencja Naukowa „Polki – wczoraj, dziś i jutro” , Łódź, 08 – 09 kwietnia 2016 r.
 32. Paszkowska-Rogacz, A (2016).referat: Poradnictwo kariery w konstruowaniu życia, XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 16-18 czerwca 2016, Kraków.
 33. Paszkowska-Rogacz, A. (2016). referat: Znaczenie kompetencji na współczesnym rynku pracy, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Doradztwo zawodowe w procesie tranzycji z edukacji na rynek pracy, 19-20 maja, Częstochowa.
 34. Paszkowska-Rogacz, A. (2016). referat:Płeć, wiek i kultura a zainteresowania zawodowe, XVI Ogolnopolska Konferencja Stowarzyszenia Doradców Zawodowych RP,  08-09 września Łódź.
 35. Paszkowska-Rogacz, A.(2015).referat: Poczucie dorosłości młodych dorosłych a ich satysfakcja z życia. XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Czerwiec Warszawa, UKSW.
 36. Paszkowska-Rogacz, A. (2014). referat: Modele życia zawodowego w rodzinach pochodzenia młodych małżeństw  a ich satysfakcja ze związku. „Kobiety i mężczyźni w „postrodzinnym świecie” Uniwersytet Łódzki.
 37. Paszkowska-Rogacz, A. (2014). referat: Satysfakcja ze związku młodych małżeństw. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY. Rodzina w dobrobycie-dobrostan w rodzinie?” Uniwersytet Gdański.
 38. Paszkowska-Rogacz, A. (2012). referat: Dojrzałość do kariery młodzieży licealnej a jej orientacja temporalna – XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pod hasłem „Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki”, 28-30 maja 2012 roku, Zielona Góra.
 39. Paszkowska-Rogacz, A. (2011). referat: Samoocena potrzeb oraz własnej skuteczności w relacji do perspektywy postrzegania czasu (1) oraz Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (2) – XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, „Oblicza współczesnej psychologii – jedność w różnorodności?”, Katowice.
 40. Paszkowska-Rogacz, A. (2011).referat: Społeczno-demograficzne predyktory zmienności zainteresowań w okresie adolescencji – XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Wiedza o rozwoju w wyjaśnianiu ludzkich zachowań”, Kraków.
 41. Paszkowska-Rogacz, A., Kabzińska, Z. (2011).referat: Zastosowanie Teorii Konstruktów Osobistych Kelly’ego w Doradztwie Zawodowym – Międzynarodowa konferencja naukowa „Metody jakościowe w diagnozie zawodowej”, Uniwersytet Wrocławski. Opublikowano w:  Przegląd Psychologiczny
 42. Paszkowska-Rogacz, A. Grosjer, A. (2010). referat: Postawy rodzicielskie a trudności w procesie podejmowania decyzji zawodowych przez młodzież  – XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka”.
 43. Paszkowska-Rogacz, A. (2009). referat: Rodzinne determinanty motywacji do pracy – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Relacja rodzina-praca w warunkach kryzysu, Łódź. Opublikowany w: L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red.), 2011, Rodzina i praca w warunkach kryzysu Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 321 – 333.
 44. Paszkowska-Rogacz, A. (2009). referat: Kryzys tożsamość oraz moratorium psychospołeczne a pełnione przez młodych dorosłych role życiowe – IV Konferencja Naukowa „Człowiek w kryzysie – psychospołeczne aspekty sytuacji kryzysowych”, Łódź. Opublikowany w H. Skłodowski (red.), Człowiek w kryzysie – psychospołeczne aspekty kryzysu. (s. 71- 90). Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.
 45. Paszkowska-Rogacz, A., Poraj, M. (2009). referat: Oczekiwania studentów wobec doradztwa zawodowego w kulturze polskiej i szwedzkiej – XVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Rozwój człowieka w kontekście przemian cywilizacyjnych”, Wrocław. Opublikowany w języku angielskim pt. “Students’ Expectations from Career Counselling in Polish and Swedish Culture” w: Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration. Journal for Mental Changes, 2012, 18. 29 – 48.
 46. Paszkowska-Rogacz, A. (2008). referat: Kwestionariusz Potrzeb Doradczych – empiryczna weryfikacja koncepcji Bożeny Wojtasik (1) oraz  Rodzice jako doradcy zawodowi swoich dzieci (2) – XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Poznań. (1) Opublikowany w: Edukacja Dorosłych, 2010, 62, 125-141.
 47. Paszkowska-Rogacz, A. (2008). referat: Teoria konstruktów osobistych Georga Kelly’ego w doradztwie zawodowym  – Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Lubniewice.
 48. Paszkowska-Rogacz, A. (2007). referat: Aktywne uczestnictwo rodziców w procesie planowania kariery zawodowej ich dzieci – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Doradztwo Zawodowe Dla Młodzieży, Dziś i Jutro”, Łódź. Opublikowany w: H. Skłodowski (red.). 2008. Polskie doradztwo dla młodzieży – idea czy rzeczywistość. Łódź: SWSPiZ, 101-114.
 49. Paszkowska-Rogacz, A. (2006). referat: Spójność i zróżnicowanie typów osobowości zawodowej według Hollanda a poziom natężenia wybranych wymiarów psychologicznych  – XIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Ustroń. Opublikowany w: Folia Psychologica, 2009,  13, 103-116.
 50. Paszkowska-Rogacz, A. (2005). referat: Wpływ kultury na oczekiwania młodzieży wobec doradztwa psychologicznego w sytuacji wyboru kariery zawodowej. – XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków.
 51. Paszkowska-Rogacz, A. (2005). referat: Młodzieżowe dylematy – XIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Psychologia rozwoju człowieka wobec wyzwań współczesnego świata”, Warszawa.
 52. Paszkowska-Rogacz, A. (2005). referat: Oczekiwania młodzieży europejskiej wobec doradcy zawodowego – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego w zastosowaniu praktycznym, Łódź. Opublikowany pt. Wpływ kultury i osobowości na oczekiwania młodzieży wobec doradztwa psychologicznego w sytuacji wyboru kariery zawodowej w: H. Skłodowski (red.). Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego w zastosowaniu praktycznym, Seria SWSPiZ w Łodzi: Studia i Monografie, nr 13 (s. 165-176). Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
 53. Paszkowska-Rogacz, A. (2004). referat: Profil kompetencji doradców zawodowych – Ogólnopolski Zjazd Członków Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Łódź. Opublikowany w: H. Skłodowski (red.) 2007. Mentoring w poradnictwie zawodowym, Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 27 – 3.
 54. Paszkowska-Rogacz, A. (2004). referat: Kulturowe uwarunkowania pomocy psychologicznej – – XIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Augustów.
 55. Paszkowska-Rogacz, A. (2003). referat: Postmodernistyczne doradztwo zawodowe w światowym systemie edukacji jako element wspierania rozwoju człowieka  – XII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Kraków. Opublikowany w: Psychologia Rozwojowa 2004, 9, 85-91.
 56. Paszkowska-Rogacz, A. (2003). referat: Doradztwo międzykulturowe – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, „Tendencje i kierunki zmian w polskim poradnictwie zawodowym” Augustów.
 57. Paszkowska-Rogacz, A. (2003). referat: Kulturowe aspekty doradztwa zawodowego – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w zarządzaniu – dydaktyka, badania i sukcesy”, Łódź. Opublikowany w: H Skłodowski (red.). 2004. Psychologia w zarządzaniu – dydaktyka, badania, sukcesy Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania,.347-358).
 58. Paszkowska-Rogacz, A. (2003). referat: Doradztwo zawodowe dla osób dorosłych w krajach Unii Europejskiej – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy zatrudnienia osób w wieku średnim”, Olsztyn. Opublikowany w: Problemy zatrudnienia osób w wieku średnim na Warmii i Mazurach. Materiały z ogólnopolskiej konferencji (2003). Olsztyn: Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, 80-87.
 59. Paszkowska-Rogacz, A. (2002). referat: Determinanty radzenia sobie pracowników ze zmianami organizacyjnymi – XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin. Opublikowany w:  Przegląd Psychologiczny, 2004, 4, 395-409.
 60. Paszkowska-Rogacz, A. (2001). referat: Atrybucja przyczyn pozostawania bez pracy a poczucie dobrostanu osób bezrobotnych – X Ogólnopolska Konferencji Psychologii Rozwojowej „Rozwój człowieka w kontekście zdrowia u progu trzeciego tysiąclecia” Gdańsk. Opublikowany w: T. Rostowska, J. Rostowski (red.). (2002) Rodzina – rozwój – praca. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, 223-237.
 61. Paszkowska-Rogacz, A. (2000). referat: Doradztwo zawodowe w epoce postmodernizmu – IX Zjazd Stowarzyszenia Doradców Szkolnych I Zawodowych RP, Supraśl. Opublikowany w: Biuletyn Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, 2001, 1, 6-9.
 62. Paszkowska-Rogacz, A. (1998). referat: Przywództwo organizacyjne – Ogólnopolska Konferencja Naukowa UŁ „Menedżer pierwszej dekady XXI wieku”, Łódź.
 63. Paszkowska-Rogacz, A. (1996). referat: Doradztwo zawodowe w krajach Unii Europejskiej  – XXIX Zjazd Naukowy PTP, Gdańsk 1996.  Opublikowany w: Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, 1996, 1, 40-52.
 64. Paszkowska-Rogacz, A. (1993). referat: Rozwój myślenia twórczego dzieci głuchych – XXVIII Zjazd Naukowy PTP. Opublikowany w: European Journal for High Ability, 1992, 3, 236-240.
 65. Paszkowska-Rogacz, A., Poraj. G.  (1990). referat: Inwalidzi a małżeństwo – XXVII Zjazd Naukowy PTP, Łódź.
 66. Paszkowska-Rogacz, A., Poraj. G.  (1988). referat: Wybrane problemy małżeństw inwalidzkich – Konferencja III grupy tematycznej CPBP 09.2 nt. „Czynniki integrujące i dezintegrujące małżeństwo”, Międzylesie. Opublikowany w: Problemy Rodziny, 1991, 5, 16-19.
 67. Paszkowska-Rogacz, A. (1987). referat: Wewnątrzrodzinne więzi uczuciowe dzieci niedowidzących, – XXVI Zjazd Naukowy PTP, Szczecin. Opublikowany w: Kwartalnik Pedagogiczny, 1988, 2.
 68. Paszkowska-Rogacz, A. (1987). referat: Postawy rodzicielskie w percepcji dzieci niedowidzących – Ogólnopolska konferencja nt. „Rodzina jako system interakcji”, Lublin. Opublikowany w:  K. Pospiszyl (red.) (1988) Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji, Lublin: Wyd. UMCS.
 69. Paszkowska-Rogacz, A. (1986). referat: Funkcjonowanie w małżeństwie osób niepełnosprawnych fizycznie – Konferencja III grupy tematycznej CPBP 09.2 nt. Podstawy integracji małżeństwa i jej psychologiczne konsekwencje” Warszawa.
 70. Paszkowska-Rogacz, A. (1985). referat: Wpływ środowiska rodzinnego na przebieg procesu rehabilitacji dzieci niedowidzących – VI Krajowe Sympozjum Psychologii Defektologicznej. Poznań. Opublikowany w: S. Kowalik, J. Kwiek, B. Szychowiak (red.) (1989) Optymalizacja interakcji w procesie usprawniania osób z dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi, Poznań: Wyd. Uniw. im. A. Mickiewicza, seria Psychologia i Pedagogika, 73.
 71. Paszkowska-Rogacz, A. (1984). referat: Wpływ środowiska rodzinnego na przystosowanie społeczno-emocjonalne dzieci z defektami wzroku – doniesienie z badań  – Konferencja naukowa III grupy tematycznej P.W.11.9 nt. „Procesy socjalizacji i wychowania w rodzinie” Słupsk. Opublikowany w: H. Pielka (red.) (1986) Procesy socjalizacji i wychowania w rodzinie, Słupsk: Wyd. WSP.
 72. Paszkowska-Rogacz, A. (1983). referat: Przystosowanie społeczno-emocjonalne niewidomych uczących się i pracujących – V Krajowe Sympozjum Psychologii Defektologicznej, Lublin.
 73. Paszkowska-Rogacz, A., Poraj. G.  (1980). referat: Środowiskowo-kulturowe uwarunkowania stylu poznawczego uczniów klas I wybranych szkół wiejskich  –  Zjazd Naukowy w Łodzi „Rewolucja Naukowo-Techniczna a Ja”. Opublikowany w: Acta Univ. Lodziensis, Folia Paed. et Psychol. 1986, 13.
 74. Paszkowska-Rogacz, A. (1978). referat: Dźwiękowy test projekcyjny do badania osobowości niewidomych  – III Krajowe Sympozjum Psychologii Defektologicznej, Wrocław.
  Opublikowany w: M. Jędrzejczak (red.) (1982). Materiały III Krajowego Sympozjum Psychologii Defektologicznej, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Staże zagraniczne, wyjazdy studyjne, wykłady na zaproszenie

Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych i akademickich
2013 – Universita Degli Studi di Padova, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e Della Socializzazione, Laboratorio di Ricerca Ed Intervento per l’Orientamento Alle Scelte, profesor wizytujący, Padwa, Włochy – staż naukowy poświecony badaniom w ramach koncepcji “Career Design”, wykłady dla studentów poświecone teoriom doradztwa zawodowego.
2003 – Uniwersytet Macedoński, Saloniki, Grecja – wizyta studyjna, wykłady w ramach programu Sokrates/ Erasmus 1994 – Northallerton Career Centre, Wlk. Brytania– program Tempus, pobyt studyjny poświęcony technikom diagnostycznym stosowanym w doradztwie zawodowym w Wielkiej Brytanii.
2001 – Newman College, Birmingham, Wlk. Brytania – staż praktyczny poświęcony procedurom tworzenia studenckich biur karier.1995 – Manchester Metropolitan University, Wlk. Brytania – pobyt studyjny,  realizacja zadań zespołu TOR”8 na zlecenie MPiPS, poświęconych budowaniu system doradztwa zawodowego w Polsce.
1997 – Canadian Centre for Management Development w Ottawie, Kanada – staż praktyczny na zlecenie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej poświęcony problematyce przywództwa organizacyjnego.
1995 – University College Dublin , Irlandia – pobyt studyjny,  realizacja zadań zespołu TOR”8 na zlecenie MPiPS, poświęconych budowaniu system doradztwa zawodowego w Polsce.
1993 – Trinity College Dublin, Irlandia,– program Tempus, staż naukowo praktyczny poświęcony m.in. problematyce stresu zawodowego.

Wykłady na zaproszenie
2011 – Zaproszenie na wykład w ramach konferencji “Workshop on the Implementation of Information and Orientation Services” Rabat/Maroko organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Maroka we wsparciu Komisji Europejskiej – TAIEX.
Tytuł wykładu: Developing higher education counsellor training programs at the University of Lodz, Poland
2011 – Zaproszenie na wykład w ramach konferencji “Labour market integration of immigrants in Europe – implications for guidance policy, practice and research” organizowanej przez CEDEFOP, Saloniki/Grecja.
Tytuł wykładu: Vocational guidance and multicultural challenges in Poland

Członkostwo towarzystw naukowych

  • International Association for Educational and Vocational Guidance
  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
  • Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
  • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

Nagrody i odznaczenia

2019 – nagroda Rektora UŁ II stopnia zespołowa za osiągnięcia związane z pracami badawczymi – publikacja Paszkowska-Rogacz, A., Wołońciej Mariusz,

Vocational interest of South in Ecuador. Inventory of the Occupational Preference of Youth, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Jagiellonian University Press, ISBN 978-83-8088-863-0, Łódź, 2018.

2015 nagroda Rektora UŁ I stopnia za cykl publikacji pt. „Techniki samooceny psychologicznej w doradztwie zawodowym”.

2013 – nagroda Rektora UŁ – I Nagroda za Najlepszy Podręcznik Akademicki w roku 2012 za Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów (współautorstwo). E. Bielawska-Batorowicz (red.) Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
2011- Nagroda Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP im prof. Wandy Rachalskiej i prof. Berndta Ertelta
2010 – Indywidualna Nagroda Naukowa Rektora UŁ II stopnia za monografię naukowej „Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań”
2010 – Medal UŁ „W służbie społeczeństwu i nauce”
2006 – Indywidualna Nagroda Naukową Rektora UŁ II stopnia za cykl publikacji z zakresu analizy procesu wyboru zawodu przez człowieka
2001 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
2001 – Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego
1989 – Indywidualna Nagroda Rektora UŁ stopnia trzeciego za cykl prac z zakresu przystosowania społeczno-emocjonalnego osób niewidomych i niedowidzących
1988 – Indywidualna Nagroda Rektora UŁ stopnia trzeciego za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

 • Od 1.10.2020 – dyrektor Instytutu Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ
 • W kadencji 2020 – 2024 członek Senatu UŁ
 • W latach 2016- 2020 – prodziekan d.s toku studiów na Wydziale Nauk o Wychowaniu
 • W latach – 2015  2003 – kierownik studiów podyplomowych„Doradztwo zawodowe”. Studia te powstały również w wyniku wspomnianej wcześniej współpracy Instytutu Psychologii z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.
 • W latach 2004 – 2019 – opiekun studenckiego koła naukowego „Profil”
 • W latach 1997-2003 – kierunkowy koordynator praktyk studenckich.
 • W roku 2011/2012 – udział w pracy zespołu wprowadzającego Krajowe Ramy Kwalifikacji w Instytucie Psychologii UŁ
 • W roku 2011/2012  – przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 • W latch 2016  – 2020 – członek Komisji Regulaminowej UŁ
 • Od 2026 – przewodnicząca Komisji d/s Przewodów Doktorskich w dyscyplinie psychologia na WNoW