prof. dr hab. Eleonora Bielawska Batorowicz

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Uwarunkowania więzi z dzieckiem w okresie prenatalnym i poporodowym; depresja poporodowa u matek i depresja po narodzinach dziecka u ojców; aspekty psychologiczne niepłodności i metod jej leczenia; osobowościowe i społeczne wyznaczniki adaptacji do okresu menopauzy i andropauzy; ciąża powikłana; zachowania sprzyjające zdrowiu prokreacyjnemu w różnych okresach życia, w tym motywacja do udziału w badaniach profilaktycznych.

Projekty / granty badawcze

Osobowościowe i społeczne wyznaczniki adaptacji do okresu menopauzy – grant UŁ (2000-2003) – kierownik projektu

Prenatalna więź z dzieckiem i jej związek z depresją poporodową – grant UŁ (2006-2007) – kierownik projektu

Jakość życia a wydarzenia związane z prokreacją– grant UŁ (2008-2009) – kierownik projektu

„European network on cervical cancer surveillance in the New Member States (AURORA)” – grant międzynarodowy (Program Health – 2010-2013) – koordynator prac polskiego zespołu

Publikacje

 • Kossakowska, K., Bielawska-Batorowicz, E. (2022). Postpartum Depressive Symptoms and Their Selected Psychological Predictors in Breast-, Mixed and Formula-Feeding Mothers. Frontiers in Psychiatry 13:813469. doi: 10.3389/fpsyt.2022.813469

 • Jarecka, K., Bielawska-Batorowicz, E. (2021). Andropauza czy kryzys wieku średniego. Jakość życia mężczyzn 50+. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Fijałkowska, D., Bielawska-Batorowicz, E. (2021). Psychometric Properties of the Polish Version of the Parental Feelings Inventory. International Journal of Environmental Research and Public Health,18, 6003. https://doi.org/10.3390/ijerph18116003

 • Fijałkowska, D., Bielawska-Batorowicz, E. (2020). A longitudinal study of parental attachment: pre- and postnatal study with couples, Journal of Reproductive and Infant Psychology, 38, 5, 509-522. DOI: 10.1080/02646838.2019.1665172

 • Andrzej Śliwerski , Karolina Kossakowska, Karolina Jarecka , Julita Świtalska and
  Eleonora Bielawska-Batorowicz, The Effect of Maternal Depression on Infant
  Attachment: A Systematic Review, International Journal of Environmental Research and Public Health 2020, 17, 2675; doi:10.3390/ijerph17082675

 • Dunn, M., Hope, T. Etyka medyczna. Krótkie wprowadzenie, Tłumaczenie Eleonora Bielawska-Batorowicz, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 • Śliwerski, A., Bielawska-Batorowicz, E. (2019). Negative cognitive styles as risk factors for the occurrence of PMS and PMDD. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 37, 3, 322-327. DOI: 10.1080/02646838.2018.1543943

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2017). Niepłodność – (nie)zrealizowane rodzicielstwo. W: E. Włodarczyk (red.) W trosce o macierzyństwo (s. 15-25). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

 • Jarecka, K., Bielawska-Batorowicz, E. (2017). Quality of the relationship and menopausal symptoms of menopausal women, Health Psychology Report, 5, 1, 55-66. DOI: 10.5114/hpr/2017.62522.

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2016). Psychologiczne aspekty menopauzy. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.

 • Bielawska-Batorowicz, E., Dudek, B. (2017). Perspectives on Salutogenesis of Scholars Writing in Polish W: M. B. Mittellmark, S. Sagy, M. Eriksson, G. F. Bauer, J. M. Pelican, B. Lindström, G. A. Espnes (red.) The Handbook of Salutogenesis (s. 409-413). Springer Nature (Open). DOI 10.1007/978-3-319-04600-6_45

 • Bielawska-Batorowicz, E. (red.) (2015) Poland – history, culture and socjety. Selected readings. Łódź: Wydawnictwo UŁ

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2014). Czy niepłodność i wspomagana prokreacja modyfikują więź rodziców z dzieckiem i jego rozwój W: E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, P. Kierpal (red.) Prenatalny okres życia. Zagadnienie interdyscyplinarne (s. 37-53). Kraków: Impuls.

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2014). Trudności w realizacji planów prokreacyjnych i ich skutki dla rodziny. W: I. Janicka, H. Liberska (red.) Psychologia rodziny (s.411-436). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

 • Redo, K., Bielawska-Batorowicz, E. (2014). Expectations towards medical personel – a study with infertility clinic patients. Health Psychology Report, 2(3), (DOI: 10.5114/hpr.2014.44422).

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2013). The Psychology of the Menopause: The Experiences During the Transition and Individual Conceptualization of Menopause. W: C.J.H. Martin i in. (red.) Nutrition and Diet in Menopause (s. 333-345). New York: Springer Science+Business Media. (DOI 10.1007/978-1-62703-373-2_25).

 • Bielawska-Batorowicz, E., Dudek, B. (red.) (2012). Teoria zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla – polskie doświadczenia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2012). Zdrowie prokreacyjne i zdrowie psychiczne – relacje w cyklu życia. W: N. Ogińska-Bulik, J. Miniszewska (red.) Zdrowie w cyklu życia człowieka (s.27-40). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Bielawska-Batorowicz, E. (red.) (2012). Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

 • Ambroziak, E., Bielawska-Batorowicz, E. (2011). Can the intensity of menopausal symptoms be modified? The pilot study of the effects of an intervention programme designed for 48-54-year-old women. Przegląd Menopauzalny, 10, 1(53), 58-62.

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2011). Zastosowanie psychologii różnic indywidualnych do opisu i wyjaśniania zachowań prokreacyjnych człowieka, W: M. Marszał-Wiśniewska, J., Strelau (red.) Uwikłany temperament. Osobowość – temperament -środowisko (s. 279-302). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2011). Menopauza i andropauza. Lustrzane odbicie czy różne zjawiska? W: B. Bartosz (red.) Wymiary kobiecości i męskości. Od psychobiologii do kultury (s. 33-56). Warszawa: Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2011). Psychologia zdrowia a starzenie się. W: M. Górnik-Durose, J. Mateusiak (red.) Psychologia zdrowia – konteksty i pogranicza (s.91-111). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2011). Ewaluacja zajęć przez studentów jako współodpowiedzialność za jakość procesu dydaktycznego, W: G. Michalski (red.). Ewaluacja a jakość edukacji. Koncepcje – doświadczenia – kierunki praktycznych rozwiązań (s. 76-85). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Bielawska-Batorowicz, E., Mikołajczyk, M. (2009). Ocena zysków i strat związanych z menopauzą a intensywność objawów menopauzalnych. Analiza w oparciu o teorię zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla, Przegląd Menopauzalny, 8, 1, 53-60.

 • Bielawska-Batorowicz, E., Siddiqui, A. (2008). A Study of Prenatal Attachment with Swedish and Polish Expectant Mothers, Journal of Reproductive and Infant Psychology , 26, 373-384.

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2007). Temperament, osobowość i styl radzenia sobie ze stresem a częstość i intensywność objawów menopauzalnych. Przegląd Menopauzalny, 6, 2, 70-76.

 • Bielawska-Batorowicz, E., Kossakowska-Petrycka, K. (2006). Depressive mood in men after the birth of their offspring: the role of social support, fathers’ personality and prenatal expectations. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 24, 21-29.

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2006). Stres, objawy i przekonania dotyczące menopauzy a obniżony nastrój u kobiet w wieku 45-55 lat. Próba weryfikacji zmodyfikowanego psychospołecznego modelu depresji w okresie okołomenopauzalnym. Przegląd Menopauzalny, 5, 2, 68-74.

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2006). Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice: „Śląsk” sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe.

Udział w konferencjach

Referaty na konferencjach krajowych, w tym:

– zjazdy naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (,

– zjazdy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,

– ogólnopolskich konferencje psychologii rozwojowej i

– ogólnopolskie konferencje psychologii zdrowia.

Referaty na konferencjach międzynarodowych, w tym:

– International Congress of Psychology (Sztokholm, 2000, Berlin, 2008);

– European Congress of Psychology (Wiedeń, 2003, Granada, 2005, Praga, 2007;

– Annual Conference of The Society for Reproductive and Infant Psychology (Dublin, 1994, Sheffield, 2004, Amsterdam, 2005, London, 2008, Newcastle, 2009; Leuven, 2010; Oxford, 2012, Hull, 2013)

– European Health Psychology Society Conference (Kos, 2003, Warszawa, 2006, Aberdeen, 2016)

Członek komitetów naukowych:

– zjazdów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Katowice, 2011, Bydgoszcz, 2014, Gdańsk 2017)

– European Congress of Psychology (Praga, 2007)

– Annual Conference of The Society for Reproductive and Infant Psychology (Malta, 2014; Nottingham, 2015; York, 2017; Łódź 2018; London 2019)

– I International Interdisciplinary Conference: Women and men facing everyday challenges. Work and life demands in the context of gender (Łódź, 2016)

Staże zagraniczne, wyjazdy studyjne, wykłady na zaproszenie

1986 – stypendium w University of York, Wielka Brytania;

1988/1989 – stypendium The British Council w University of Leeds, Wielka Brytania;

1991 – stypednium Tempusa w University of Leeds, Wielka Brytania;

1993 i 1995 – stypendium Tempusa w University of Sunderland, Wielka Brytania;

2000 – wykłady w ramach programu Socrates/Erasmus w University of Tampere, Finlandia;

2003 – wykłady w ramach programu Socrates/Erasmus w University of Vaxjo, Szwecja;

2005 – wykłady w ramach programu Socrates/Erasmus w Fachhochschule Bielefeld, Niemcy oraz w University of Vaxjo, Szwecja;

2009 – wykłady w ramach programu Socrates/Erasmus w Uniwersytecie im. Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa

2012 – staż naukowy w Department of Behavioral Sciences, Rush University Medical Center Chicago, USA (pod kierunkiem prof. S. Hobfolla)

Członkostwo towarzystw naukowych

Polskie Towarzystwo Psychologiczne – przewodnicząca Oddziału PTP w Łodzi (2 kadencje), członek zarządu oddziału (3 kadencje), członek Zarządu Głównego (3 kadencje) i Prezydium Zarządu Głównego (2 kadencje)

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

The Society of Reproductive and Infant Psychology – członek zarządu towarzystwa (tzw. Committee Member)

Nagrody i odznaczenia

Zespołowa Nagroda Naukowa Ministra Zdrowia Ii Opieki Społecznej – 1992

Nagroda Naukowa Rektora UŁ – indywidualna I stopnia (2006, 2017), indywidualna II stopnia (1991, 1992, 1993, 1997, 2000, 2004, 2012)

Nagroda Rektora UŁ z najlepszy podręcznik akademicki – 2013

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Odznaka „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”

Nagroda za najlepszy poster przedstawiony na European Health Psychology Society, Aberdeen 2016

Nominacja do Nagrody Teofrasta książki „Psychologiczne aspekty menopauzy” – 2017

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

Kierownik Zakładu Psychopatologii i Psychologii Klinicznej

Pełnomocnik Rektora UŁ ds. programów wymiany międzynarodowej

Członek Senatu UŁ w kadencjach 2012-2016, 2016-2020

Członek Komisji Bioetycznej UŁ

Kierownik Studiów Studiów Doktoranckich WNoW

Członek Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Redaktor naczelna Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica

Członek International Advisory Board czasopisma Journal of Reproductive and Infant Psychology,

Book Reviews Editor czasopisma Journal of Reproductive and Infant Psychology

Członek Editorial Board czasopisma International Journal of Fertility and Sterility

Członek rad redakcyjnych czasopism: Menopause Review, Health Psychology Report, Nauki o Wychowaniu. Czasopismo Interdyscyplinarne

Członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki, recenzent wniosków składanych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji Nauki Polskiej

Członek rady programu „Wykłady profesorów ŁTN dla doktorantów łódzkich uczelni” prowadzonego przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Członek Komitetu Psychologii PAN w kadencji 2020-2023