dr hab. Eleonora Bielawska Batorowicz, prof. nadzw. UŁ

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Uwarunkowania więzi z dzieckiem w okresie prenatalnym i poporodowym; depresja poporodowa u matek i depresja po narodzinach dziecka u ojców; aspekty psychologiczne niepłodności i metod jej leczenia; osobowościowe i społeczne wyznaczniki adaptacji do okresu menopauzy i andropauzy; ciąża powikłana; zachowania sprzyjające zdrowiu prokreacyjnemu w różnych okresach życia, w tym motywacja do udziału w badaniach profilaktycznych.

Projekty / granty badawcze

Osobowościowe i społeczne wyznaczniki adaptacji do okresu menopauzy – grant UŁ (2000-2003) – kierownik projektu

Prenatalna więź z dzieckiem i jej związek z depresją poporodową – grant UŁ (2006-2007) – kierownik projektu

Jakość życia a wydarzenia związane z prokreacją– grant UŁ (2008-2009) – kierownik projektu

„European network on cervical cancer surveillance in the New Member States (AURORA)” – grant międzynarodowy (Program Health – 2010-2013) – koordynator prac polskiego zespołu

Publikacje

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2016). Psychologiczne aspekty menopauzy. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.

 • Bielawska-Batorowicz, E., Dudek, B. (2016). Perspectives on Salutogenesis of Scholars Writing in Polish W: M. B. Mittellmark, S. Sagy, M. Eriksson, G. F. Bauer, J. M. Pelican, B. Lindström, G. A. Espnes (red.) The Handbook of Salutogenesis (s. 409-413). Springer Nature (Open). DOI 10.1007/978-3-319-04600-6_45

 • Bielawska-Batorowicz, E. (red.) (2015) Poland – history, culture and socjety. Selected readings. Łódź: Wydawnictwo UŁ

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2014). Czy niepłodność i wspomagana prokreacja modyfikują więź rodziców z dzieckiem i jego rozwój W: E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, P. Kierpal (red.) Prenatalny okres życia. Zagadnienie interdyscyplinarne (s. 37-53). Kraków: Impuls.

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2014). Trudności w realizacji planów prokreacyjnych i ich skutki dla rodziny. W: I. Janicka, H. Liberska (red.) Psychologia rodziny (s.411-436). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

 • Redo, K., Bielawska-Batorowicz, E. (2014). Expectations towards medical personel – a study with infertility clinic patients. Health Psychology Report, 2(3), (DOI: 10.5114/hpr.2014.44422).

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2013). The Psychology of the Menopause: The Experiences During the Transition and Individual Conceptualization of Menopause. W: C.J.H. Martin i in. (red.) Nutrition and Diet in Menopause (s. 333-345). New York: Springer Science+Business Media. (DOI 10.1007/978-1-62703-373-2_25).

 • Bielawska-Batorowicz, E., Dudek, B. (red.) (2012). Teoria zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla – polskie doświadczenia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2012). Zdrowie prokreacyjne i zdrowie psychiczne – relacje w cyklu życia. W: N. Ogińska-Bulik, J. Miniszewska (red.) Zdrowie w cyklu życia człowieka (s.27-40). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Bielawska-Batorowicz, E. (red.) (2012). Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

 • Ambroziak, E., Bielawska-Batorowicz, E. (2011). Can the intensity of menopausal symptoms be modified? The pilot study of the effects of an intervention programme designed for 48-54-year-old women. Przegląd Menopauzalny, 10, 1(53), 58-62.

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2011). Zastosowanie psychologii różnic indywidualnych do opisu i wyjaśniania zachowań prokreacyjnych człowieka, W: M. Marszał-Wiśniewska, J., Strelau (red.) Uwikłany temperament. Osobowość – temperament -środowisko (s. 279-302). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2011). Menopauza i andropauza. Lustrzane odbicie czy różne zjawiska? W: B. Bartosz (red.) Wymiary kobiecości i męskości. Od psychobiologii do kultury (s. 33-56). Warszawa: Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2011). Psychologia zdrowia a starzenie się. W: M. Górnik-Durose, J. Mateusiak (red.) Psychologia zdrowia – konteksty i pogranicza (s.91-111). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2011). Ewaluacja zajęć przez studentów jako współodpowiedzialność za jakość procesu dydaktycznego, W: G. Michalski (red.). Ewaluacja a jakość edukacji. Koncepcje – doświadczenia – kierunki praktycznych rozwiązań (s. 76-85). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Bielawska-Batorowicz, E., Mikołajczyk, M. (2009). Ocena zysków i strat związanych z menopauzą a intensywność objawów menopauzalnych. Analiza w oparciu o teorię zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla, Przegląd Menopauzalny, 8, 1, 53-60.

 • Bielawska-Batorowicz, E., Siddiqui, A. (2008). A Study of Prenatal Attachment with Swedish and Polish Expectant Mothers, Journal of Reproductive and Infant Psychology , 26, 373-384.

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2007). Temperament, osobowość i styl radzenia sobie ze stresem a częstość i intensywność objawów menopauzalnych. Przegląd Menopauzalny, 6, 2, 70-76.

 • Bielawska-Batorowicz, E., Kossakowska-Petrycka, K. (2006). Depressive mood in men after the birth of their offspring: the role of social support, fathers’ personality and prenatal expectations. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 24, 21-29.

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2006). Stres, objawy i przekonania dotyczące menopauzy a obniżony nastrój u kobiet w wieku 45-55 lat. Próba weryfikacji zmodyfikowanego psychospołecznego modelu depresji w okresie okołomenopauzalnym. Przegląd Menopauzalny, 5, 2, 68-74.

 • Bielawska-Batorowicz, E. (2006). Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice: „Śląsk” sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe.

Udział w konferencjach

Referaty na konferencjach krajowych, w tym:

– zjazdy naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (,

– zjazdy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,

– ogólnopolskich konferencje psychologii rozwojowej i

– ogólnopolskie konferencje psychologii zdrowia.

Referaty na konferencjach międzynarodowych, w tym:

– International Congress of Psychology (Sztokholm, 2000, Berlin, 2008);

– European Congress of Psychology (Wiedeń, 2003, Granada, 2005, Praga, 2007;

– Annual Conference of The Society for Reproductive and Infant Psychology (Dublin, 1994, Sheffield, 2004, Amsterdam, 2005, London, 2008, Newcastle, 2009; Leuven, 2010; Oxford, 2012, Hull, 2013)

– European Health Psychology Society Conference (Kos, 2003, Warszawa, 2006, Aberdeen, 2016)

Członek komitetów naukowych:

– zjazdów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Katowice, 2011, Bydgoszcz, 2014, Gdańsk 2017)

– European Congress of Psychology (Praga, 2007)

– Annual Conference of The Society for Reproductive and Infant Psychology (Malta, 2014, Nottingham, 2015)

– I International Interdisciplinary Conference: Women and men facing everyday challenges. Work and life demands in the context of gender (Łódź, 2016)

Staże zagraniczne, wyjazdy studyjne, wykłady na zaproszenie

1986 – stypendium w University of York, Wielka Brytania;

1988/1989 – stypendium The British Council w University of Leeds, Wielka Brytania;

1991 – stypednium Tempusa w University of Leeds, Wielka Brytania;

1993 i 1995 – stypendium Tempusa w University of Sunderland, Wielka Brytania;

2000 – wykłady w ramach programu Socrates/Erasmus w University of Tampere, Finlandia;

2003 – wykłady w ramach programu Socrates/Erasmus w University of Vaxjo, Szwecja;

2005 – wykłady w ramach programu Socrates/Erasmus w Fachhochschule Bielefeld, Niemcy oraz w University of Vaxjo, Szwecja;

2009 – wykłady w ramach programu Socrates/Erasmus w Uniwersytecie im. Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa

2012 – staż naukowy w Department of Behavioral Sciences, Rush University Medical Center Chicago, USA (pod kierunkiem prof. S. Hobfolla)

Członkostwo towarzystw naukowych

Polskie Towarzystwo Psychologiczne – przewodnicząca Oddziału PTP w Łodzi (2 kadencje), członek zarządu oddziału (3 kadencje), członek Zarządu Głównego (3 kadencje) i Prezydium Zarządu Głównego (2 kadencje)

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

The Society of Reproductive and Infant Psychology – członek zarządu towarzystwa (tzw. Committee Member)

Nagrody i odznaczenia

Zespołowa Nagroda Naukowa Ministra Zdrowia Ii Opieki Społecznej – 1992

Nagroda Naukowa Rektora UŁ – indywidualna I stopnia (2006), indywidualna II stopnia (1991, 1992, 1993, 1997, 2000, 2004, 2012)

Nagroda Rektora UŁ z najlepszy podręcznik akademicki – 2013

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Nagroda za najlepszy poster przedstawiony na European Health Psychology Society, Aberdeen 2016

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

Kierownik Zakładu Psychopatologii i Psychologii Klinicznej

Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Programu Erasmus

Członek Senatu UŁ w kadencjach 2012-2016, 2016-2020

Członek Komisji Bioetycznej UŁ

Redaktor naczelna Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica

Członek International Advisory Board czasopism: Journal of Reproductive and Infant Psychology, International Journal of Fertility and Sterility

Członek rad redakcyjnych czasopism: Menopause Review, Health Psychology Report, Nauki o Wychowaniu. Czasopismo Interdyscyplinarne

Członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki, recenzent wniosków składanych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji Nauki Polskiej

Członek rady programu „Wykłady profesorów ŁTN dla doktorantów łódzkich uczelni” prowadzonego przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe (7 edycji)