dr Ewa Marat

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

 • zagadnienia dotyczące rozwoju człowieka, zarówno jego psychologicznych prawidłowości jak i indywidualnego charakteru
 • problematyka rodziny z prawidłowymi relacjami pomiędzy osobami wchodzącymi w jej skład; trudności rodziny dysfunkcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem rodziny alkoholowej; wsparcie rodzinne w trudnych sytuacjach (upośledzenie umysłowe dziecka, autyzm, dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym, separacja i rozwód)
 • współczesne możliwości wspomagania rozwoju i kształcenia dziecka niepełnosprawnego
 • merytoryczne i etyczne przygotowanie psychologa do pracy z rodzinami zajmującymi się dziećmi niepełnosprawnymi (intelektualnie i fizycznie)
 • psychologia sądowa, opiniowanie w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i osób nieletnich

Projekty / granty badawcze

 • realizacja projektu w ramach Wydziału Nauk o Wychowaniu, rok 2010: ”Wsparcie metodyczne procesu rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów”
 • w ramach pracy doktorskiej realizacja tematu: „Wybrane zmienne osobowościowe a kształtowanie się tożsamości osobowej u młodzieży” (praca obroniona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii nadany w dniu 20.01.2005 r., promotor prof. dr hab. Teresa Rostowska)
 • w ramach pracy Zakładu Psychologii Rodziny i Rozwoju Człowieka realizacja projektu badawczego we współpracy z Miejskim Zespołem Żłobków; jego celem było zbadanie w jakim stopniu żłobki zaspokajają potrzeby poznawcze i emocjonalne małego dziecka; realizacja projektu była przewidziana na rok akademicki 2003/2004 oraz 2004/2005, kierownik projektu- dr hab. I. Janicka; zebrany materiał badawczy został przedstawiony w zwartej publikacji „Mały ciekawy świata człowiek” Wyd. MZŻ w Łodzi
 • projekt badawczy przy współpracy z Miejskim Zespołem Żłobków i Urzędem Miasta Łodzi –  warsztaty doskonalenia zawodowego dla opiekunek żłobkowych – został zrealizowany w roku akademickim 2007/2008
 • projekt badawczy przy współpracy z Miejskim Zespołem Żłobków i Urzędem Miasta Łodzi dotyczący doskonalenia kompetencji zawodowych opiekunek żłobkowych – został zrealizowany w 2010 roku.

Publikacje

 • Marat E., Rydz S., Malinkiewicz-Bryndza O.
  (2016)http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/vol-14-nr-3,
  s.38-54

  Marat E. (2014). Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. [W:] I. Janicka, H. Liberska (red.) Psychologia rodziny. Wyd. PWN, s.437-481

  Biegańska K., Lubrańska A., Marat E. (2014). Kwestionariusz Predyspozycji Zawodowych – założenia teoretyczne i możliwości diagnostyczne. [W:] I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red.). Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? Łódź. Wyd. UŁ, s. 189-210

  Biegańska K., Lubrańska A., Marat E. (2010). Konstrukcja itemów Kwestionariusza Predyspozycji Zawodowych. [W:] M. Kulesza, E. Kos (red.) Kwestionariusz Predyspozycji Zawodowych-podręcznik. Wyd. UŁ, s. 30-49

  Biegańska K., Lubrańska A., Marat E. (2010). Opis pozycji Kwestionariusza Predyspozycji Zawodowych po badaniach pilotażowych. [W:] M. Kulesza, E. Kos (red.) Kwestionariusz Predyspozycji Zawodowych-podręcznik. Wyd. UŁ, s. 133-140

  Biegańska K., Lubrańska A., Marat E. (2010). Badanie i obliczanie wyników. [W:] M. Kulesza, E. Kos (red.) Kwestionariusz Predyspozycji Zawodowych-podręcznik. Wyd. UŁ, s. 173-246

  Biegańska K., Lubrańska A., Marat E. (2010). Kwestionariusz Predyspozycji Zawodowych – Wersja do Samobadania. [W:] M. Kulesza, E. Kos (red.) Kwestionariusz Predyspozycji Zawodowych-podręcznik. Wyd. UŁ, s. 247-279

  Marat E. (2010). Rozwód i co dalej? Problemy rodzin zrekonstruowanych. [W:] I. Janicka (red.). Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych. Wyd. Impuls. Kraków. s. 141-151

  Marat E., Rydz S. (2009). Mały ciekawy świata człowiek. Materiały dotyczące rozwoju małego dziecka i zasad postępowania. Wyd. MZŻ w Łodzi. s. 5-40

  Marat E. (2006). Problemy rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. [W:] Rostowska T. (red.). Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki. s. 235-245

  Rydz S., Marat E. (2006). Więzi emocjonalne pomiędzy członkami rodziny widziane oczyma dziecka przedszkolnego. [W:] T. Rostowska, J. Rostowski (red.). Wokół wychowania. Rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka. Łódź. Wyższa Szkoła Informatyki. s.101-109

  Marat E., Rydz S. (2005). Ja i moje rodzeństwo-relacje
  rodzinne widziane oczyma dziecka w wieku przedszkolnym. [W:] H. Cudak, H. Marzec (red.). Współczesna rodzina polska – jej stan i perspektywy. Mysłowice. GWSP im. Kardynała Augusta Hlonda.
  s. 102-110.

  Marat E. (2002). Wybrane zmienne osobowościowe a kształtowanie się tożsamości osobowej u młodzieży w zakresie relacji z rodzicami. s. 107-118. W: T. Rostowska, J. Rostowski (red.). Rodzina – rozwój – praca. Łódź. Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi.

  Marat E. (2001). Depresja, poziom lęku i poczucia kontroli w aspekcie kształtowania się statusów tożsamości osobowej (w sferze – kontakty z rówieśnikami) u młodzieży szkół średnich i studentów. Psychologia Rozwojowa, t. 6, nr 3-4, s.333-343

  Marat E. (2001). Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej w sferze relacji z rodzicami a style radzenia sobie w sytuacji trudnej. [W:]H. Cudak, H. Marzec (red.). Współczesna rodzina polska. Jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie. Piotrków Trybunalski Wyd. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, s. 383-393

  Marat E., Rostowski J. (2001). Poczucie depresji,
  poziom lęku ujmowanego jako stan i jako cecha w aspekcie kształtowania się statusów tożsamości osobowej u młodzieży. [W:] B. Kaczmarek, K. Markiewicz, S. Orzechowski (red.). Nowe wyzwania w rozwoju człowieka. Lublin Wyd. UMCS, s.171-179

  Marat E. (1998). Bożena Wojtasik, Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne. Edukacja i dialog, nr 99, s.15

  Witkowska J., Brudzińska E., Kijewska A., Marat E. (1997). Zróżnicowanie statusów tożsamości osobowej wśród młodzieży w zależności od wieku i płci. [W]: Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka. Łódź, Wyd. UŁ

  Marat E. (1997). Radzenie sobie ze stresem a kształtowanie się różnych typów tożsamości młodzieży. [W]: Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka. Łódź, Wyd. UŁ

Udział w konferencjach

Udział w III Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego – Dziecko jest najważniejsze 9.06.2015r. Warszawa, wykład pt. „Stałość i ciągłość opieki nad dzieckiem umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej”.

Udział w Seminarium Naukowym w ramach międzynarodowego projektu Family Learning In Foster Families (FALEFOS) w dniu 18.09.2015 r., wystąpienie pt. „Stałość i ciągłość opieki nad dzieckiem umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej”.

International Conference „Investing In Children in Search for Innovative Solutions to Improve Children’s Well Being” Lodz, 23-24 October 2014, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ wystąpienie nt.: “Spostrzeganie rodziny dysfunkcjonalnej przez dzieci 6-letnie”.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca pt. „Mnogość ról – mnogość sfer”

Łódź, 15 – 16 listopada 2013 r. warsztaty nt.:

„Kwestionariusz Predyspozycji Zawodowych –założenia teoretyczne i możliwości diagnostyczne”.

 

IV Ogólnopolskie Seminarium „Towarzyszenie dziecku w rozwoju” Łódź, 22-23 listopada 2012, wystąpienie nt.:

„Jak wychowywać czy Kto wychowuje? – osobowość wychowawcy – możliwości i ograniczenia, czyli słów kilka o pracy sobą”.

 

XXI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Wspomaganie rozwoju człowieka:

z perspektywy teorii i praktyki, Zielona Góra, 28-30 maja 2012 roku, wystąpienie nt.:

„Wybrane zmienne psychologiczne a postawy i zachowania związane ze zdrowiem wśród studentów różnych typów uczelni.”

 

The First International Postgraduate Conference, Ciążeń, 7-10.04.2011, wystąpienie nt.:

Przesunięcia statusów tożsamości osobowej w okresie dorastania – wyniki badań podłużnych.”

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa PSYCHOLOGIA W SŁŻBIE RODZINY Gdańsk 2011 wystąpienie nt.:

„Wpływ pracy wielozmianowej na zadowolenie z małżeństwa”.

XX Konferencja Psychologii Rozwojowej Kraków 2011 wystąpienie nt:

„Statusy tożsamości osobowej a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich”.

 

Konferencja w ramach projektu UE Wsparcie metodyczne procesu rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów Łódź 2010 wystąpienie nt.:

Warsz­tat pracy do­rad­cy za­wo­do­we­go – prze­gląd na­rzę­dzi dia­gno­stycz­nych”.

„Wersja Do Sa­mo­ba­da­nia: na­rzę­dzie do sa­mo­ba­da­nia jako spe­cy­ficz­na forma po­stę­po­wa­nia dia­gno­stycz­ne­go”.

„Sa­mo­wie­dza i moż­li­wo­ści okre­śla­nia swoich pre­dys­po­zy­cji za­wo­do­wych w za­leż­no­ści od okresu roz­wo­jo­we­go”.

 

Seminarium w ramach projektu UE Wsparcie metodyczne procesu rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów Łódź 2010 wystąpienie nt.:

„Wskazówki interpretacyjne w zastosowaniu Kwestionariusza Predyspozycji Zawodowych i Wersji Do Samobadania (WDS)”.

XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej Łódź 2010 wystąpienie nt.:

„Porównanie dzieci z klas integracyjnych i masowych w zakresie osiągnięć edukacyjnych i zmiennych psychologicznych”.

 

II Ogólnopolskie Sympozjum Miejski Zespół Żłobków i UMŁ Łódź 2010 wystąpienie nt.:

„Kompetencje osobiste wychowawcy a wspomaganie rozwoju małego dziecka”.

 

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

kierownik studiów podyplomowych „Psychologia w Oświacie” latach: 2012-214; 2015-2017

kilkukrotny udział w rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne