dr hab. Grażyna Poraj, prof. UŁ

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

 • Psychospołeczne uwarunkowania agresji oraz sposoby jej zapobiegania i kontrolowania
 • Diagnozowanie środowiska nauczycielskiego z jego konsekwencjami dla adaptacji zawodowej oraz kierowania rozwojem dzieci i młodzieży
 • Psychologia muzyki. Predyktory i inhibitory rozwoju kariery zawodowej muzyków

Publikacje

 • Poraj-Weder M., Pasternak A., Poraj G., (2020). Money, possessions and happiness: the relationships between subjectiive and relative assessment of young adults’ material situation, materialism and well-being, Psychologia Wychowawcza, 2020, tom 59 (73), nr 17, s.65-81.

 • Poraj G; Poraj-Weder M. (2018). Agresja pomiędzy rodzeństwem – ciemna strona socjalizacji w rodzinie?, Psychologia Wychowawcza, tom 56 (70), nr 14, s.155-173
  Poraj G; Poraj-Weder M. (2018) Aggression Between Siblings – The Dark Side of Socjalization in The Family, EDUCATINAL PSYCHOLOGY SPECIAL ISSUE, s.129-145

 • Romanowicz M., Limont W., Poraj G. (2018). Perfekcjonizm i agresja u osób uzdolnionych plastycznie, Psychologia Wychowawcza, 2018, tom 56 (70), nr 14, s.204-229
  Perfectionism And Aggression in Artistically Gifted Persons, , EDUCATINAL PSYCHOLOGY SPECIAL ISSUE 2018, nr 14, s.146-169.

 • Kupnicka Z., Poraj G., Kaźmierski J. (2017). ADHD u osób dorosłych – rozpoznawanie, przyczyny i skutki, Psychiatria i Psychologia Kliniczna 17 (3), s. p. 195–202 DOI: 10.15557/PiPK.2017.0023

 • Paszkowska-Rogacz j. Poraj G. (2017). Indywidualne właściwości a tendencja do prokrastynacji u studentów, Psychologia Wychowawcza, tom 54, nr 12, s. 108–121.

 • Poraj G. (2016), Podmiotowe determinanty funkcjonowania w zawodzie nauczyciela, W: W. Leżańska, A. Felisiak (red.), Nauczyciel wczesnej Edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych, Wyd. UŁ Łódź 2016, s.17-28.

 • Poraj G. (2015), Wypełnianie zadań rozwojowych ucznia w relacji z nauczycielem, W: A. Delecka-Bury (red.), Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s.45-66.

 • Poraj G. (2014), Agresja i przemoc w rodzinie, W: I.Janicka, H. Liberska (red.), Warszawa: PWN, s. 483-505

 • Poraj G. (2014), Problemy adaptacji zawodowej nauczycieli żyjących samotnie i w rodzinach, W: I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red), Rodzina i kariera…, Łódź: Wyd. UŁ, s. 211-232.

 • Poraj G. (2014), Profile psychologiczne nauczycieli a ich funkcjonowanie w roli zawodowej, Psychologia Wychowawcza 47(5), s.131-146

 • Poraj G. (2014), Aggressive Education of Children in The Family Environment, Kultura i Edukacja 6/2014, s.162-182

 • Poraj G. (2013), Poziom syndromu agresji a funkcjonowanie w roli zawodowej u nauczycieli, W: D. Borecka-Biernat (red.), Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężenia, Warszawa: Difin, s.141-166.

 • Poraj G., Kumik E. (2013), (red.), Konteksty kształcenia muzycznego, Muzyka-Edukacja-Rozwój, Wyd. Akademia Muzyczna w Łodzi.

 • Poraj G., Kumik E. (2012), (red.), Konteksty kształcenia muzycznego, Prace teoretyczne i badawcze, Wyd. Akademia Muzyczna w Łodzi.

 • Poraj G. (2012). Poczucie bezpieczeństwa jako regulator aktywności zawodowej nauczycieli, W: T. Rostowska, W. Budziński (red.), Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 110-137.

 • Poraj G, Kumik E. (2011), (red.), Konteksty kształcenia muzycznego, Zagadnienia ogólne, Wyd. Akademia Muzyczna w Łodzi.

 • Poraj G. (2011), The level of optimism and professional adaptation in teachers, Polish Journal of Social Science, vol VI, No. 1, 2011, Elbląg University of Humanities And Economy, s. 59-81

 • Poraj G. (2011). Psychological occupational stressors and teacher’s burnout, Vzgoja in Izobrażevanje, 4, 2011, s.33-41.

 • Poraj G. (2011). Biologiczne, psychologiczne i społeczne podłoże a kontrola i profilaktyka zachowań agresywnych. W: D.Borecka-Biernat (red.), Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych, Kraków: Impuls, s. 169-191.

 • Poraj G. (2011). Nadzieja na sukces jako predyktor adaptacji zawodowej nauczycieli, W: E. Bielawska-Batorowicz, L. Golińska (red.). Rodzina i praca w warunkach kryzysu, Łódź: Wyd. UŁ., s.307-321.

 • Poraj G. (2010). Psychological Models of Female Teachers’ Functioning in Their Professional Role. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 1, s.31-46.

 • Poraj G. (2010). Struktura rodziny a adaptacja zawodowa nauczycieli. W: T. Rostowska i A. Pelplińska (red.), Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego, Warszawa: Wydawnictwo Difin SA, s. 229 – 243.

 • Poraj G. (2009), ). Od pasji do frustracji. Modele psychologicznego funkcjonowania nauczycieli, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 • Poraj G. (2009). Psychologiczne funkcjonowanie nauczycielek w okresie menopauzalnym. Przegląd Menopauzalny, 2, s. 108-111.

 • Poraj G. ( 2009). Adaptacja zawodowa nauczycielek w okresie prokreacyjnym i menopauzalnym. Przegląd Menopauzalny, 4, s. 222-227.

 • Poraj G. ( 2009). Osobowość jako predyktor zawodowego wypalania się nauczycieli. Medycyna Pracy, 60 (4), s. 273-282.

 • Poraj G. ( 2009). Rodzinne uwarunkowania zachowań agresywnych u młodzieży wychowującej się w środowisku wiejskim i miejskim. W: T. Rostowska (red.) Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Warszawa: Wydawnictwo Difin SA, s. 251 – 276.

 • Poraj G. ( 2009). Poczucie bezpieczeństwa jako predyktor syndromu agresji u nauczycieli. W: D. Borecka-Biernat ( red.) Poszukiwanie uwarunkowań zaburzeń w zachowaniu młodzieży w interakcjach społecznych, Wałbrzych: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, s. 117-133.

 • Poraj G. (2009). Zachowania agresywne a poczucie bezpieczeństwa u młodzieży. W: D. Borecka-Biernat ( red.), Poszukiwanie uwarunkowań zaburzeń w zachowaniu
  młodzieży w interakcjach społecznych, Wałbrzych: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, s. 101-117.

 • Poraj G. ( 2008). Dyrektywny styl pracy nauczycieli – zachowania agresywne u profesjonalnych wychowawców. W: L. Golińska, B. Dudek (red.) Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 145 – 157.

 • Poraj G. ( 2008). Rodzina jako środowisko stymulujące agresywne zachowanie dzieci na różnych etapach rozwoju. W: M. Bogdanowicz, M. Lipowska ( red.) Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju, Kraków: Wydawnictwo IMPULS, s. 135 – 145.

 • Poraj G. ( 2008). Syndrom agresji a poziom empatii u studentów reprezentujących kierunek studiów pedagogiczny i techniczny. W: T. Sołtysiak ( red.) Zjawiska patologiczne wśród studentów, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 82 – 93.

 • Poraj G. ( 2007). Poczucie bezpieczeństwa i alienacji u młodzieży o różnym poziomie agresji. W: H. Marzec, M. Pindera ( red.) Problemy rodziny na początku trzeciego
  tysiąclecia. Tom I, Piotrków Tryb.: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, s. 217 – 237.

 • Poraj G. (2006). Rodzina a agresywne zachowanie dzieci – perspektywa rozwojowa. W: T. Rostowska (red.) Jakość życia rodzinnego, Łódź: Wyższa Szkoła Informatyka, s. 199 – 217.

 • Poraj G. (2006). Wyznaczniki, cele i przejawy agresji w świetle badań młodzieży szkolnej. W: T. Rostowska, J. Rostowski ( red.) Wokół wychowania. Rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka, Łódź: Wyższa Szkoła Informatyki, s. 196 – 209.

 • Poraj G., Janicka I. (2006). Coping with stress in women and men with alcohol problem. W: Sveikatas Mokslai. Health Sciences, 1 -2, s.22 – 26.

 • Poraj G. ( 2005). Agresja w szkole – z badań uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego. W: T. Sołtysiak ( red.) Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, s. 245 – 264.

 • Poraj G., Rostowski J. (2003), (red.), Zagrożenia życia rodzinnego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Udział w konferencjach

Ogólnopolska Konferencja Naukowa APS, Nauczyciel wspierający i wspierany. Rola umiejętności interpersonalnych w pracy nauczyciela, Warszawa, 16 grudnia 2016 r. , Referat: „Predyspozycje czy nabyte kompetencje? Co decyduje o sukcesie w zawodzie nauczyciela?”

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Psychologii UŁ, POLKI – wczoraj, dziś i jutro, Łódź, 8 – 9 kwietnia 2016 r., Referat: „Kobiety w szkole. Czy feminizacja szkoły ma znaczenie dla organizacji procesu edukacji?”

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Pedagogiki Muzyki: III Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy – Aksjologia – Systematyka. Systematyka i pragmatyka pedagogiki muzyki AM, Gdańsk 22 – 23 maja 2015 r., Referat: „Psychologiczne podstawy kształcenia muzycznego

 

X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia Pt. „Z PSYCHOLOGIĄ PO ZDROWIE. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość?”, Gdańsk 15-17 maja 2015 r., Referaty: „Poziom neurotyczności a zadowolenie z pracy i wypalanie się u nauczycieli” oraz Psychospołeczne uwarunkowania otyłości” (współautor Katarzyna Kurzyńska)

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej WNoW UŁ .„Nauczyciel wczesnej edukacji w badaniach i praktyce edukacyjnej, Łódź 20 kwietnia 2015 r., Referat: „Podmiotowe determinanty funkcjonowania w roli zawodowej nauczycieli na różnych poziomach edukacji szkolnej”

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Akademii Muzycznej w Łodzi „Konteksty sztuki dyrygenckiej”,  Łódź 13-14 marca 2015 r. Referat: „Profile psychologiczne profesjonalnych muzyków i dyrygentów – wybrane wyniki badań pilotażowych”


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Artysta? Muzyk? Pedagog? Kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I st.?”, Szczecin 12-13 grudnia 2014 r., Referat: „Wypełnianie zadań rozwojowych ucznia w relacji z nauczycielem”

 

IV Ogólnopolska konferencja Naukowa „Rodzina w dobrobycie – dobrostan w rodzinie”, 29-30 maja, Gdańsk 2014 r., Referat: „Agresja w rodzinie jako zagrożenie dla jej dobrostanu”

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Akademii Muzycznej w Łodzi „Konteksty kształcenia muzycznego. Bariery w edukacji muzycznej”,10-11 kwietnia, Łódź 2014 r., Referat: „Profile psychologiczne i adaptacja zawodowa nauczycieli szkół muzycznych”

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa  Rodzina-Praca Pt. „Mnogość ról – mnogość sfer”, 15-16 listopada,  Łódź 2013 r., Referat: „Problemy adaptacji zawodowej nauczycieli żyjących samotnie i w rodzinach”

 

Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Społeczny kontekst rozwoju od dziecka do dorosłego”, 27-29 maja Gdańsk 2013 r., Referaty: „Profile psychologiczne nauczycieli o wysokim i niskim poziomie syndromu agresji” oraz „Jakość życia i poczucie własnej wartości u Katolików, Buddystów i Ateistów” (współautor M. Ostrowska )

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa  Akademii Muzycznej w Gdańsku „II Konwencja Pedagogiki muzyki. Cechy-Aksjologia-Systematyka”, 16-17 maja, Gdańsk 2013 r., Referat: „Psychologiczne podstawy procesu kształcenia muzycznego”

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Akademii Muzycznej w Łodzi: z cyklu „Konteksty sztuki dyrygenckiej. Osobowość dyrygenta”, 14-15 marca, Łódź 2013 r., Referat: „Osobowość a funkcjonowanie w roli zawodowej – podstawy teoretyczne i rezultaty badań naukowych”

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa  Akademii Muzycznej w Łodzi: „Czy cisza jest muzyką? W stulecie urodzin Johna Cage’a, 25 październik, Łódź 2012 r., Referat: „Cisza jako przestrzeń kontaktu z samym sobą”

 

Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki”, 28- 30 maja, Zielona Góra 2012 r., Referat: „Merkantylizm psychiczny a poczucie jakości życia w okresie dorastania (współautor mgr Iwona Haak)

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa  Akademii Muzycznej w Gdańsku „I Konwencja Pedagogiki muzyki. Cechy-Aksjologia-Systematyka”, Gdańsk 2012 r., Referat: Predyktory i inhibitory rozwoju osobistego i sukcesów zawodowych u muzyków”

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konteksty kształcenia muzycznego. Nauczyciel muzyki XXI wieku” AM w Łodzi, 26,27 kwiecień, Łódź 2012 r., Referat:  „Stres – motor czy hamulec procesu rozwoju i edukacji muzyków?”

 

Ogólnopolska Sesja Naukowa Akademii Muzycznej w Łodzi, „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji”, Łódź 2011 r., Referat: Muzyka a poczucie jakości życia w okresie wczesnej dorosłości”

 

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zdrowie w cyklu życia człowieka”, 20-22 maja,  Łódź 2011 r., Referat: „Rola optymizmu w profilaktyce wypalania się nauczycieli”

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w Służbie Rodziny. Zdrowotne aspekty życia rodzinnego.”, 18-19 maj, Gdańsk 2011 r., Referat: „Poczucie bezpieczeństwa jako regulator aktywności zawodowej nauczycieli”

 

IX Ogólnopolska Sesja Naukowa „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji”, 3-5 grudnia, Łódź 2010 r., Referat: „Optymizm jako podmiotowy wyznacznik sukcesów w życiu i pracy pedagoga”

 

XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka”, Łódź 2010 r., Referat: „Właściwości indywidualne a rozwój zawodowy nauczycieli”

 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy i zagrożenia kształcenia muzycznego”, kwiecień, Akademia Muzyczna Łódź, 2010 r., Referat: „Profile psychologiczne a satysfakcja z pracy u nauczycieli”

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Psychologii UŁ „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Relacja rodzina-praca w warunkach kryzysu”, Łódź 2009 r., Referat: „Nadzieja na sukces jako predykator adaptacji zawodowej nauczycieli”

 

XVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Rozwój człowieka w kontekście przemian cywilizacyjnych”, Wrocław 2009 r., Referat: „Osobowościowe determinanty syndromu agresji u nauczycieli”

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem Gości Zagranicznych „Psychologia w Służbie Rodziny”, Gdańsk 2009 r., Referat:. „Struktura rodziny a adaptacja zawodowa nauczycieli”

 

Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Żyć godnie…”, Poznań 2008 r., Referat: „Rodzinne uwarunkowania zachowań agresywnych u młodzieży wychowującej się w środowisku wiejskim”

 

XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Cztery pory roku w rozwoju człowieka”, Bydgoszcz 2008 r., Referat: „Psychospołeczne  uwarunkowania zachowań agresywnych nauczycieli

Nagrody i odznaczenia

Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (1985)

Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (1986)

Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego (2001)

Indywidualna Nagroda Rektora UŁ drugiego stopnia za osiągnięcia dydaktyczno-  wychowawcze (2001)

Indywidualna Nagroda Rektora UŁ drugiego stopnia za cykl publikacji dotyczących agresji dzieci, młodzieży i dorosłych (2004)

Indywidualna Nagroda Rektora UŁ drugiego stopnia za cykl publikacji

dotyczących agresji dzieci i młodzieży (2007)

Indywidualna Nagroda Naukowa Rektora UŁ drugiego stopnia za cykl publikacji dotyczących psychologicznej charakterystyki środowiska nauczycielskiego (2010)

Indywidualna Nagroda Naukowa Rektora UŁ pierwszego stopnia za książkę pt. „Od pasji do frustracji. Modele psychologicznego funkcjonowania nauczycieli” (2011)

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

Kierownik Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka

Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej

Zastępca redaktor naczelnej czasopisma Psychologia Wychowawcza

Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Konteksty Kształcenia Muzycznego

Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne

Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk o Wychowaniu w latach 2012 -2015

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w latach 2012 – 2015

Członek Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w latach 2012 – 2015

Członek Uczelnianej komisji Dydaktycznej w latach 2012 – 2015