dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

 • psychologia bliskich związków interpersonalnych  – małżeństwa, kohabitacje (hetero- i homoseksualne);
 • zaangażowanie interpersonalne;
 • funkcjonowanie psychospołeczne osób żyjących  w pojedynkę – singli;
 • problem równoważenia ról rodzinnych i zawodowych.

 

Projekty / granty badawcze

 • Integracja małżeństwa i rodziny –  CPBP 09.02.- III-grupa tematyczna, koordynator  prof. dr hab. M. Ziemska. Realizowany temat badawczy: Czynniki  integracji  małżeństwa.
 • Satysfakcja seksualna partnerów w różnych jakościowo grupach małżeństw – indywidualny program badawczy.    Dla celów badawczych została skonstruowana Skala Satysfakcji Seksualnej Małżeństwa
 • Motywacja do małżeństwa a wiek partnerów – indywidualny program badawczy. Dla celów badawczych została skonstruowana Skala Motywacji do Małżeństwa.
 • Małżeństwa kolejne a niemałżeństwa –  . Adaptacja do warunków polskich Kwestionariusza Stosunków Partnerskich (PFB) K. Hahlwega.
 • Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodziny –  zespołowy program badawczy – koordynator  programu. .
 • Psychologiczne determinanty jakości relacji międzyludzkich – zespołowy program badawczy  – koordynator programu
 • Poczucie bezpieczeństwa a funkcjonowanie psychiczne i społeczne człowieka – zespołowy program badawczy – koordynator programu
 • Zmiany w strukturze rodziny a psychospołeczne funkcjonowanie rodziców i dzieci – zespołowy program badawczy  – koordynator programu
 • Zaangażowanie w związek partnerów kohabitujących – adaptacja do warunków polskich Kwestionariusza Zaangażowania Interpersonalnego S. Stanleya i H. Markmana

 

Publikacje

 • Janicka I., Szymczak W.(2019)Can close romantic relationships last? The commitment of partners in married and cohabitant couples. Current Issues in Personality Psychology, 7,(3);.203-211. DOI: 10.5114.

 • Kucharska M., Janicka I. (2018).Zależność i wsparcie od partnera a więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym. Polskie Forum Psychologiczne, 1, 139-146,

 • Kaczuba A.,Janicka I.(2018). Oczekiwania młodych dorosłych a zaangażowanie w bliskich związkach emocjonalnych. Psychological Journal, 24, 2, 397-404.

 • Janicka I., Szymczak W. (2017). Kwestionariusz Zaangażowania Interpersonalnego – polska adaptacja metody. Polskie Forum Psychologiczne,2, 205-218.

 • Janicka (2017). Jakość i stabilność małżeństw dwóch karier. Psychological Journal, 1, 35-42.

 • • Janicka I. (2017). Przyczyny transformacji życia rodzinnego. Studia
  Humanistica Gedanensia 5, 29-45.

 • Janicka I., Kwiatkowski M. (2016) – Homoseksualizm męski i kobiecy w perspektywie psychologicznej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN

 • Janicka I. (2015). Sense of security in single women and women in lasting relationships . Health Psychology Report 3(2), 158-166.

 • Janicka I., Kwiatkowski M. (2015).Personality of Polish gay men and women. Current Issues in Personality Psychology , volume 3(4), 1-12.

 • Janicka I. (2015). Konflikty interpersonalne w związkach kohabitacyjnych w: D. Borecka-Biernat, M. Cywińska (red.). Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej (170-183). Warszawa: Wyd. Difin

 • Janicka I, Janicka K. (2014). Poczucie bezpieczeństwa i zaangażowanie interpersonalne młodych kobiet Polskie Forum Psychologiczne, tom 19, nr 2, 209
  228.

 • Janicka I. (2014). Związki kohabitacyjne w: Janicka I., Liberska H. (2014). Psychologia rodziny. (s.259-284). Warszawa: PWN.

 • Janicka (2014). Partnerzy kohabitujący jako rodzice, w: Janicka I., Liberska H.(red.). Psychologia rodziny (285-303). Warszawa: PWN.

 • Janicka I. (2014). Małżeństwo dwóch karier w: Janicka I. Znajmiecka-Sikora M.(red). Rodzina i kariera . Równoważenie czy konflikt ról? Łódź: Wyd. UŁ.

 • Janicka I. (2014). Psychological Bond between Partners as a Determinant of their Commitment in a Lasting Relationship , w: H.Liberska (ed.). Current psychosocial problems in traditional and novel approaches: the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life as determinants of well-being. (37-54). Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

 • Janicka I., Liberska H. (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN

 • Janicka I, Znajmiecka–Sikora M. (2014). Rodzina i kariera . Równoważenie czy konflikt ról? Łódź, Wyd. UŁ

 • Janicka I. (2012). Człowiek w relacjach rodzinnych [w:] E. Bielawska-Batorowicz (red.), Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów (s.127-162) Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

 • Janicka I. (2012). Poczucie dobrostanu u osób poślubionych, kohabitujacych i singli w: T. Rostowska, A. Lewandowska-Walter (red.) Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie (s 26-53). Toruń:. Wydawnictwo A.Marszałek.

 • Janicka I. (2011). Satisfaction with marriage in the case of prenuptially cohabitating and non-cohabitating couples [w:] Liberska H.(ed.) Relations in Marriage and Family: Genesis, Quality and Development. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW (s. 51-65)

 • Janicka I. (2010) Sprawozdanie z XIX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej. Psychologia Rozwojowa nr 2 tom15,

 • Janicka I.(red.). (2010). Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych. Kraków: Wyd. Impuls

 • Janicka I  (2010 ). Jakość małżeństw poprzedzonych kohabitacją. [w:] T. Rostowska, A. Peplińska (red.). Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego . Warszawa: Wyd. Difin

 • Janicka I. (2010).Dzieci rodziców kohabitujacych [w:] I. Janicka (red.). Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych. Kraków: Wyd. Impuls

 • Janicka I. (2009). Ryzyko kryzysów i konfliktów z związkach kohabitacyjnych. Przegląd Psychologiczny 1, 293-308.

 • Janicka I. (2009).Perspektywy związków kohabitacyjnych [w:] T. Rostowska (red.). Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań. Warszawa: Wyd. Difin.

 • Janicka I. (2008). Stosunki partnerskie w związkach niemałżeńskich. Przegląd Psychologiczny, 1, 37-53.

 • Janicka I., Kwiatkowski M.(2008). Homosexuals in Poland: Gender, sexuality and personality. Lesbian et Gay Psychology Review, Vol. 9 No. 1, 34-43. The British Psychological Society ISSN 1467?2472

 • Janicka (2008). Staż wspólnego życia a satysfakcja seksualna partnerów kohabitujących. Psychologia Rozwojowa nr 4, 37-48

 • Janicka I. (2008). Konflikt w obszarze relacji rodzina – praca a jakość życia jednostki, [w:] L. Golińska, B. Dudek (red.). Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Łódź:  Wydawnictwo UŁ.

 • Janicka I. (2008). Dynamika związku a wzajemna zależność kohabitujących partnerów. [w:] M. Bogdanowicz, M. Lipowska (red.), Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

 • Janicka I. (2007).  Perspektywy rodzinne w związkach małżeńskich i niemałżeńskich [w:] H. Marzec, M. Pindera (red.), Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia, tom II. Piotrków Tryb.: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.

 • Janicka I., Poraj G.(2006). Stress coping strategies in men and women addicted to alcohol. Sveikatos Moksai Health Sciences. Vilnius, 12, nr 1-2, 22-26

 • Janicka I. (2006). Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej. Studium porównawcze. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

 • Janicka I. (2006). Alternatywne formy życia rodzinnego a rozwój dziecka [w:]  T. Rostowska, J. Rostowski. (red.). Wokół wychowania.  Łódź: Wydawnictwo WSINF.

 • Janicka I. (2006). Zależność partnerów kohabitujących a poziom integracji ich związku [w:] T. Rostowska (red.) Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia? Łódź: Wydawnictwo WSINF.

 • Janicka I. (2005). Wpływ stażu wspólnego życia partnerów, na poziom integracji związków niemałżeńskich, Psychologia Rozwojowa, 4, 105-113.

 • Janicka I. (2005). Rodzina a poczucie osamotnienia, [w:] H. Cudak, H. Marzec (red). Współczesna Rodzina Polska – jej stan i perspektywy. Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała A. Hlonda.

 • Janicka I. (2005).  Instytucja żłobka a poczucie bezpieczeństwa małego dziecka,[w:] Wspólnie z dziećmi. O wspieraniu rozwoju małego dziecka. Łódź: Oficyna Wydawnicza TERCJA.

 • Janicka I. (2004). Poczucie osamotnienia w małżeństwie. Psychologia Rozwojowa, 2, 55-63

 • Janicka I. (2004). Pomoc psychologiczna dla par [w:] H. Bednarek (red.). W paszczy cywilizacji. Psychoterapia ku polepszeniu jakości życia. Łódź: Wydawnictwo  SAGALARA.

 • Janicka I., Rostowska T.(red.) (2003). Psychologia w służbie Rodziny. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

 • Janicka I. (2003). Małżeństwo czy związek nie zalegalizowany [w:] I. Janicka  T. Rostowska  (red.), Psychologia w służbie Rodziny. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

 • Janicka I. (2002). Przeobrażenia współczesnego małżeństwa. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica UŁ, 6,  3-13

 • Janicka I. (2002). Cechy osobowości nauczycieli a ich predyspozycje zawodowe, [w:]  T. Rostowska, J. Rostowski (red.), Rodzina  – Rozwój – Praca. Łódź: Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi.

 • Janicka I. (2002).  Jakość małżeństwa a zdrowie  partnerów,  [w:] T. Rostowska,  J. Rostowski (red.), Rodzina – Rozwój – Praca. Łódź: Wyższa Szkoła Informatyki

 • Janicka I. (2001). Prozdrowotna rola małżeństwa, [w:] H. Cudak, H. Marzec (red.), Współczesna rodzina polska – jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie (s.177-187). Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.

Udział w konferencjach

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa  pt. „ International Conference “Society and gender – Problems, challenges, research perspectives” Polska, Łódź, 11-12. października 2018 roku , ref. Jakość i trwałość związków osób tej samej płci .  Członek Rady Naukowej Konferencji.
 • II Konferencja Ogólnopolska  Psychologia Męskości i Kobiecości oraz Bliskich Związków- Katowice (UŚ) 18 -19 .10 2018 r., Członek Komitetu Naukowego. Wykład plenarnyBliskie związki a zaangażowanie partnerów. 
 •  Konferencja Rodzina-Praca – 24-25 wrzesień 2018 r. Przewodnicząca konferencji.  Ref.  Oczekiwania młodych dorosłych a  zaangażowanie  w bliskich związkach emocjonalnych (A. Kaczuba, I.Janicka)
 • Ogólnopolska  Konferencja Naukowa  w Szczecinie ( U.Sz.) 7.06.2018 r. – wykład: Zaangażowanie  partnerów w związek małżeński
 • Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  w Gdańsku (UG)  21-24 września 2017 r.  wykład plenarny: Brak licencji na miłość a związki osób tej samej płci.
 • Ogólnopolska Konferencja Psychoseksuologii  w Poznaniu (UM), 26-27 maja 2017 r. – wykład plenarny : Związki partnerów homoseksualnych – specyfika i  ocena  trwałości.
 • IV konferencja Rodzina-Praca pt. Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych, w Łodzi (UŁ) 28.-29.11. 2016 r.  ref. – Jakość i stabilność małżeństw dwóch karier .
 • I Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych w Katowicach (UŚ), 12 – 13.10. 2016 r. – członek Komitetu Naukowego, ref: Kwestionariusz Zaangażowania Interpersonalnego – polska adaptacja metody ( współautor W. Szymczak)
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Gdańsku (UG) 24-25.05. 2016 r. Psychologia w służbie rodziny – Bezpieczeństwo rodziny,  ref. – Alternatywne formy życia a bezpieczeństwo rodziny
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Warszawie (UW i SWPS), 26-27.11.2015 r., Człowiek w sytuacji. ref. : Człowiek w bliskich relacjach interpersonalnych. Znaczenie zaangażowania w relację dla rozwoju i stabilności związków..
 • XII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii Społecznej w Łodzi UŁ,. 03.-06.09.2015, ref. –Zaangażowanie interpersonalne partnerów kohabitujących.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Poznaniu UAM – 12.12. 2014 r.  – Konflikt społeczny. Uwarunkowania-specyfika – przezwyciężanie –skutki. ref.-Staż związku kohabitacyjnego a ryzyko występowania konfliktów między partnerami.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Rodziny w Gdańsku (UG), 28-29.04. 2014 r. ref. – Zaangażowanie interpersonalne i inwestowanie w związek trwały partnerów kohabitujących
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Łodzi (UŁ) – Kobiety i mężczyźni w postrodzinnym świecie,  9. 04 2014– ref. –Jakość relacji interpersonalnych kobiet żyjących w pojedynkę.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Bydgoszczy (UKW) -3-5.04.2014 r.- pt. Dylematy współczesnych: radzenie sobie z wielością ról i zadań.  Wykład inauguracyjny Wielość ról i zadań współczesnego człowieka.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca „Mnogość ról – mnogość sfer” – Łódź (UŁ) 15-16.11.2013 r.  Przewodnicząca Konferencji . Wykład plenarnyMałżeństwo dwóch karier – wyzwaniem czy obciążeniem
 • XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej , w Gdańsku  (UG)–27-29 maj 2013 r. ref.: Relacje interpersonalne osób żyjących w pojedynkę.
 • Konferencja Urzędu Miasta Łodzi – działania Profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w świetle przepisów Unii Europejskiej „ Schody w górę, schody w dół ..,Rodzinny wiadukt pokoleń”, 21.11.2012 , wykład plenarny- Transformacje życia rodzinnego.
 • XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej w Zielonej Górze (UZG) -Wspomaganie rozwoju człowieka z perspektywy teorii i praktyki, 28-30.05. 2012, ref.: –Staż związku a więź miedzy partnerami.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Gdańsku (UG)- Psychologia w służbie rodziny, 18-19.05. 2011 r. ref.: Dobrostan fizyczny i psychiczny osób poślubionych, kohabitujących i singli.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Warszawie (UKSW), Zdolność/niezdolność do zawarcia małżeństwa kanonicznego – perspektywa psychologiczna, psychiatryczna i ekonomiczna, 20-21. 10. 2010 – Członek Komitetu Naukowego, dyskutant
 • XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej  w Łodzi (UŁ), 14-16.06. 2010, Przewodnicząca Konferencji.
 • Ogólnopolska Konferencja w Łodzi (WSinf) pt. Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych, 18-19.09. 2009 r.  – wykład plenarny: Rodziny osób kohabitujących.
 • XVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Wrocław (UWr, UJ) 14-16. 06.2009 ref. – Przeobrażenia współczesnego małżeństwa.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych „ Psychologia w służbie rodziny” . Gdańsk (UG) 21-23.05. 2009.,ref. –Jakość małżeństw poprzedzonych kohabitacją
 • XXXIII Zjazd Naukowy PTP –Żyć godnie…, Warszawa (UW) 24-27. 09. 2008 – ref.- Perspektywy związków kohabitacyjnych.
 • XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Rozwojowej w Bydgoszczy (UKW), 5-7. 06. 2008r., ref. Staż związku a satysfakcja seksualna partnerów kohabitujących
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Łodzi,(UŁ) 15-17.06.2007 r. – ref.- Konflikt rodzina – praca a jakość życia jednostki”.
 • Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej w Ustroniu, 24-26. 06. 2006 – ref. – Kohabitacja a ryzyko konfliktów i kryzysów.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Gdańsku (UG), 5-6. 12. 2005 r., ref.: Zależność od partnera w związkach niemałżeńskich.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Palandze, na Litwie, 5-8. 10. 2005 r. Stress-mental norm and pathology , ref.: Stress coping strategies in men and women addicted to alkohol.
 • Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Krakowie (UJ), 22-25. 09.2005, ref.: Stosunki partnerskie w związkach niemałżeńskich
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wokół wychowania – Łódź (WSinf.), 28-29.04.2005 r., ref.: Alternatywne formy życia rodziny jako nietypowe środowiska wychowawcze dziecka
 • VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe – Rodzina Polska w trzecim tysiącleciu –( Akademia Świętokrzyska), 23 – 24. 05. 2005 ref.: Perspektywy rodzinne w związkach małżeńskich i niemałżeńskich
 • XXII Międzynarodowa Polsko-Litewska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Kazimierzu, pt. Zachowania seksualne norma – patologia, 7-9. 10. 2004 r., ref.: Osobowość osób o orientacji homoseksualnej ( z M. Kwiatkowskim) .
 • XIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej w Augustowie (UJ) pt. Człowiek w świecie – świat w człowieku, perspektywa psychologii rozwoju, 3 – 6. 06. 2004 r., ref.: Problem integracji związków niemałżeńskich.
 • XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Rozwojowej, w Krakowie (UJ), 5.06 – 8.06 2003 r. W poszukiwaniu sposobów wyjaśniania rozwoju: od klasycznych do nowych propozycji, ref.: Poczucie osamotnienia w małżeństwie.
 • Ogólnopolski XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Lublinie (KUL) 5-8. 09. 2002 r. , ref.: Zdrowie małżonków i osób samotnych
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Łodzi (UŁ), 11-12 03. 2002 r.- Psychologia w służbie Rodziny, ref.: Małżeństwo czy związek nieformalny?
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa -Rodzina w dobie przemian, w Piotrkowie Tryb. (Akademia Świętokrzyska), w 2001 r., ref.: Prozdrowotna rola małżeństwa.
 • X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, w Gdańsku (UG), w 2001 r., ref.: Jakość małżeństwa  a zdrowie partnerów.
 • IX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej w Tarnowie (UJ),  2000 r., ref.: Cechy osobowości nauczycieli, a ich predyspozycje zawodowe..

 

Staże zagraniczne, wyjazdy studyjne, wykłady na zaproszenie

Staż  w Uniwersytecie w Mannheim, w Niemczech

Członkostwo towarzystw naukowych

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Polskie Stowarzyszenie Bliskich Związków – Członek Zarządu
 • Członek Rady Naukowej czasopisma – Psychoseksuologia  prowadzonego przez Stowarzyszenie Naukowe  Psychologia i Seksuologia  LGBT .

Nagrody i odznaczenia

 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, indywidualna  III stopnia za osiągnięcia   dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne (1987 r.).
 • Nagroda JM Rektora UŁ, indywidualna III stopnia za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne (1990 r.).
 • Nagroda JM Rektora UŁ, indywidualna  II stopnia za książkę „Psychologia małżeństwa” (1995 r.)
 • Nagroda JM Rektora UŁ, indywidualna II stopnia  za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ( 2001 r.)
 • Nagroda JM Rektora UŁ, indywidualna, II stopnia za cykl publikacji dotyczących psychologii rodziny i małżeństwa (2004 r.).
 • Nagroda JM Rektora UŁ,indywidualna  I stopnia  za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i organizacyjne ( 2005 r.)
 • Nagroda JM Rektora UŁ, indywidualna, I stopnia za książkę „ Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej” ( 2007 r.)
 • Nagroda JM Rektora UŁ, indywidualna, III stopnia  za cykl publikacji dotyczący psychologii rodziny i alternatywnych form życia rodzinnego (2009 r.)
 • Nominacja na najlepszego Wykładowcę UŁ 2010 r., w wyborach organizowanych przez Niezależne Zrzeszenie Studentów UŁ
 • Nagroda JM Rektora UŁ  zespołowa I stopnia za podręcznik – Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów. (2013 r.)
 • Nagroda JM Rektora UŁ indywidualna III stopnia  za cykl publikacji alternatywne formy życia rodzinnego (2015 r.)
 • Nagroda JM Rektora UŁ indywidualna III stopnia  za cykl publikacji dotyczących alternatywnych form życia rodzinnego (2016 r.)
 • Nagroda JM Rektora UAM w Poznaniu, zespołowa  III stopnia  za publikację ” Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej  i pedagogiczno-psychologicznej” (2016 r.)
 • Nagroda JM Rektora UŁ -zespołowa za monografię -„Homoseksualizm męski i kobiecy w perspektywie psychologicznej” (2017r.)
 • Nominacja do Nagrody Teofrasta dla książki pt. „Homoseksualizm męski i kobiecy w perspektywie psychologicznej (2017)

 

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

 • Dyrektor Instytutu Psychologii
 • Kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną
 • Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej
 • Członek Wydziałowej Komisji do spraw Naukowych
 • Członek  Wydziałowej Komisji do spraw Przewodów Doktorskich
 • Egzaminator z psychologii w przewodach doktorskich na  Wydziale Organizacji i Zarządzania w UŁ