dr hab. Jan Chodkiewicz, prof. UŁ

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

uzależnienia substancjalne (szczególnie od alkoholu) i niesubstancjalne (zwłaszcza pracoholizm),

funkcjonowanie dorosłych, dzieci alkoholików oraz osób współuzależnionych

terapia poznawczo-behawioralna,nieprzystosowawcze schematy poznawcze

zaburzenia afektywne- rola bólu psychicznego,

depresja u mężczyzn

jakość życia w uzależnieniach i chorobach przewlekłych

 

Projekty / granty badawcze

2001/2002-badania na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi dotyczące rozpowszechnienia zachowań  ryzykownych (alkohol, tytoń, narkotyki, przemoc, internet) w populacji młodzieży łódzkiej (kierownik prof. dr hab.Zygfryd Juczyński)

2003- badania na zlecenie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dotyczące zachowań ryzykownych w populacji młodzieży gimnazjalnej (kierownik projektu)

2004-badania na zlecenie Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień dotyczące rozpowszechnienia zachowań  ryzykownych (alkohol, tytoń, narkotyki, przemoc, internet) w populacji młodzieży łódzkiej (kierownik prof. dr hab.Zygfryd Juczyński)

2008- Wyznaczniki jakości życia osób uzależnionych od alkoholu. Projekt realizowany w ramach grantu uniwersyteckiego (505/464)

2008-2010 Społeczne, psychologiczne i zdrowotne skutki pracoholizmu – grant ministerialny (kierownik projektu prof. dr hab. Bohdan Dudek)

2014 – Odczuwanie głodu alkoholu przez osoby uzależnione. Polska adaptacja narzędzi pomiaru i ich upowszechnienie- grant PARPA we współpracy z UŁ (kierownik projektu)

Publikacje

 • Talarowska, M., Chodkiewicz, J., Nawrocka, N., Miniszewska, J., Biliński, P. (2020). Mental Health and the SARS-COV-2 Epidemic—Polish Research Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(19), 7015; https://doi.org/10.3390/ijerph17197015.

 • Chodkiewicz, J., Talarowska, M., Miniszewska, J., Nawrocka, N., Bilinski, P. (2020). Alcohol Consumption Reported during the COVID-19 Pandemic: The Initial Stage. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 4677. https://doi.org/10.3390/ijerph17134677

 • Gąsior, K., Chodkiewicz, J. (2020). Adverse childhood experiences in women with externalisation and internalisation disorders. Current Issues in Personality Psychology, 8(2), 119–130. doi: https://doi.org/10.5114/cipp.2020.96087

 • Miniszewska, J., Chodkiewicz, J., Ograczyk-Piotrowska, A., & Zalewska, A. (2020). Life satisfaction and health related quality of life – the same or a different construct? A survey in psoriasis patients. Health Psychology Report, 8(3), 219–227. https://doi.org/10.5114/hpr.2020.95909

 • Kielan, A., Stradomska, M., Jaworski, M., Mosiołek, A., Chodkiewicz, J., Święcicki, Ł., Walewska – Zielecka, B. (2020). Promotion of men’s mental health. Psychiatria, 17(4):212-215. DOI: 10.5603/PSYCH.2020.0035

 • Kielan, A., Gorostiza, D., Mosiołek, A., Chodkiewicz, J., Święcicki, Ł., and Walewska-Zielecka, B. (2020). Depression in males – specificity, aetiology, relationships with suicidal tendencies and the psychoactive substances usage: literature overview. Depresja u mężczyzn – specyfika,etiologia i związki z tendencjami samobójczymi oraz używaniem substancji psychoaktywnych. Przegląd piśmiennictwa. Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii, 29(1), pp.54-66. https://doi.org/10.5114/ppn.2020.94695

 • Cierpiałkowska L., Chodkiewicz J. (2020) Uzależnienie od alkoholu. Oblicza problemu. Warszawa:PWN.

 • Stecz, P., Chodkiewicz, J. (2019). Jak rozmawiać z kimś, kto ma myśli samobójcze?. AION. Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych. Politechnika Łódzka, 9,2, 16-19.

 • Morawska K., Chodkiewicz J. (2019). Alkoholicy wysokofunkcjonujący – odrębny typ? Poszukiwanie wspólnych cech w istniejących typologiach alkoholizmu. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 19(4), p. 411–417.

 • Chodkiewicz J. Gruszczyńska E. (2018). Maladaptive Schemas Among People Addicted to Alcohol: Heterogeneity but not Specificity? Alcohol and Alcoholism, 2018, 1–6 doi: 10.1093/alcalc/agy047.

 • Siewierska J., Chodkiewicz J. (2018). Maladaptive schemas, coping with stress and burden of care in caregivers of individuals with schizophrenia. Preliminary study. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 18, (2), 137–145. DOI: 10.15557/PiPK.2018.0016

 • Chodkiewicz, J., Ziółkowski M., Czarnecki D., Gąsior K, Juczyński A., Biedrzycka A, Nowakowska-Domagała K. (2018). Walidacja polskiej wersji Skali Głodu Alkoholu Penn (Penn Alcohol Craving Scale, PACS). Psychiatria Polska, 52(2): 399–410. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/40548.

 • Chodkiewicz, J. Kasprzak, Z. (2018).Wczesne nieadaptacyjne schematy poznawcze a typowe i atypowe objawy depresji u dorosłych dzieci alkoholików. Alkoholizm i Narkomania, 31, 1, 1-12. DOI: https://doi.org/10.5114/ain.2018.78021.

 • Chodkiewicz J. Gruszczyńska E. (w druku). Polska adaptacja Kwestionariusza Zachowań Samobójczych A. Osmana i współpracowników. Psychiatria Polska

 • Ziółkowski M, Czarnecki D, Chodkiewicz J, Gąsior K, Juczyński A, Biedrzycka A, Gruszczyńska E, Nowakowska-Domagała K. (2017). Suicidal thoughts in persons treated for alcohol dependence: the role of selected demographic and clinical factors. Psychiatry Research,258, 501-505. http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2017.08.089.

 • Chodkiewicz J. (2017). Polska adaptacja Gotlandzkiej Skali Męskiej Depresji (GDMS) Wolfganga Rutza/ Polish adaptation of the Gotland Scale of Male Depression (GDMS) by Wolfgang Rutz. Postępy Psychiatrii i Neurologii/ Advances in Psychiatry & Neurology, 26 (1): 13-23. DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2017.68291

 • Chodkiewicz J. (2017). Koncepcja wczesnych nieadaptacyjnych schematów według Jeffreya Younga i jej zastosowanie w badaniach oraz leczeniu osób uzależnionych. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 4, 14-17.

 • Jabłoński M., Chodkiewicz J. (2017). Early maladaptive schemas and level of depression in alcohol addicts. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 17 (3), 165–171. DOI: 10.15557/PiPK.2017.0018.

 • Czarnecki D., Ziółkowski M., Chodkiewicz J., Danek M., Łangowska-Grodzka B., Zając-Lamparska L. (2017). Quality of life and its correlates in alcohol dependent males: rehab inpatients and shelter or hostel homeless persons/ Jakość życia i jej korelaty u mężczyzn uzależnionych od alkoholu – leczonych stacjonarnie odwykowo i bezdomnych przebywających w schronisku lub hotelu. Alcoholism & Drug Addiction / Alkoholizm i narkomania 2017; 30, 1, 41-58. DOI: https://doi.org/10.5114/ain.2017.68344

 • Chodkiewicz J. (2017). Smutek supermenów. Charaktery, 7, 246, 44- 47.

 • Oetingen J., Chodkiewicz J., Mącik D., Gruszczyńska E. (2017). Polska adaptacja i walidacja krótkiej wersji Kwestionariusza Schematów Younga YSQ- S3-PL). Psychiatria Polska, online first, 82: 1–12. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/76541

 • Chodkiewicz J. Miniszewska J., Strzelczyk D., Gąsior K. (2017). Polska adaptacja Skali Bólu Psychicznego Ronalda Holdena i współpracowników. Psychiatria Polska, 51, 2, 369-381. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/59448.

 • Mącik D., Chodkiewicz J., Bielicka D. (2016). Trans-generational transfer of early maladaptive schemas – a preliminary study performed on a non-clinical group. Current Issues in Personality Psychology, 4(3), 132–145. DOI: 10.5114/cipp.2016.60411

 • Nowakowska-Domagała, K. Chodkiewicz, J., Ziółkowski, M., Czarnecki, D., Gąsior K., Juczyński, A., Biedrzycka, A. (2016). The Polish Version of the Yale-Brown Obsessive– Compulsive Scale,Modified to Reflect Obsessions and Compulsions Related to Heavy Drinking (YBOCS-hd-PL). Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 40,2, 401-407. DOI: 10.1111/acer.12954.

 • Gruszczyńska E., Kaczmarek M., Chodkiewicz J. (2016). Hitting rock bottom? Resource loss as a predictor of alcoholism treatment completion. Nordic Journal of Psychiatry, 1,26, 1-7. DOI: 10.3109/08039488.2015.1123293.

 • Gąsior K., Chodkiewicz J., Cechowski W. (2016). Kwestionariusz Oceny Prężności (KOP-26): konstrukcja i właściwości psychometryczne narzędzia. Polskie Forum Psychologiczne, 21, 1, 76-92. DOI: 10.14656/PFP20160106.

 • Rutz, W., Stecz, P., Chodkiewicz, J. (2016). Revisit of the Gotland Study and suicide prevention in the second decade of the 21st century. Suicydologia, 8, 7-12.

 • Chodkiewicz J., Hauk M. (2016). Rola narzędzia w pomiarze negatywnych skutków pracoholizmu. Medycyna Pracy, 67(4). DOI: 10.13075/mp.5893.00325

 • Juczyński A., Chodkiewicz J., Gąsior K., Ziółkowski M., Czarnecki D., Biedrzycka A. Nowakowska-Domagała K. (2016). Craving sensation in the assessment of alcohol-dependent persons. Alcoholism and Drug Addiction, 29, 153-170.

 • Chodkiewicz J., Miniszewska J. (2016). Męska depresja – koncepcja, metody pomiaru i związki z zachowaniami samobójczymi. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 16 (1), 33 –37. DOI: 10.15557/PiPK.2016.0006.

 • Chodkiewicz J. (2016). Badania nad głodem alkoholu w polskich placówkach leczniczych- najważniejsze wyniki i wnioski. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 5, 5-9.

 • Gąsior K., Biedrzycka A., Chodkiewicz J., Ziółkowski M., Czarnecki D., Juczyński A., Nowakowska-Domagała K. (2016). Alcohol Craving as Related to Coping with Stress and Satisfaction with Life in the Addicted. Health Psychology Report, 4,1, 65-78. DOI: 10.5114/hpr.2016.54399

 • Chodkiewicz J. (2016). Męska depresja, jej geneza i sposoby pomiaru. Psychiatra. Pismo dla praktyków, 1,7, 14-16.

 • Chodkiewicz J. (2016). Grupy samopomocowe a społeczność terapeutyczna. W: Cierpiałkowska L. Sęk H. Psychologia kliniczna, 711-727. Warszawa: PWN.

 • Chodkiewicz J., Kowara P. (2015). Funkcjonowanie psychologiczne kobiet współuzależnionych charakteryzujących się różnymi stylami przywiązania. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia,1,23-27.

 • Gąsior K., Chodkiewicz J., Cechowski W. (2015). Resilience Measure Questionnaire (KOP-26). Construction and characteristic of psychological instrument. In: Ostrowski T.M., Sikorska I., Gerc K. (eds.), Resilience and health in a fast-changing world, 239-253. Kraków: Jagiellonian University Press.

 • Chodkiewicz J., Miniszewska J. (2015). Polska adaptacja Kwestionariusza Lęku przed Wystąpieniami Publicznymi GFER. Psychiatria Polska, 49(1):95–105. DOI: 10.12740/PP/22448

 • Chodkiewicz, J., Ziółkowski M., Czarnecki D., Gąsior K, Juczyński A., Biedrzycka A, Nowakowska-Domagała K. (2015). Głód alkoholu i jego determinanty. Doniesienie wstępne. Polskie Forum Psychologiczne, 20,4,467-483. DOI: 10.14656/PFP20150402.

 • Rol P., Chodkiewicz J. (2015). Objawy atypowej depresji u mężczyzn uzależnionych od alkoholu- rola agresywności, impulsywności i bólu psychicznego. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 24, 199-207. DOI 0.1016/j.pin.2015.10.002.

 • Gąsior K., Chodkiewicz J. (2015). Doświadczenia z dzieciństwa i aktywność noetyczna a nasilenie problemów psychicznych u dorosłych z rodzin z problemem alkoholowym. Czasopismo Psychologiczne, 21, 2, 181-193. DOI: 10.14691/CPPJ.21.2.181

 • Chodkiewicz J. (2014). Determinants of personality in the scope of motivation for maintaining abstinence in the case of male alcohol-dependent individuals concluding therapy. Current Issues in Personality Psychology, 2(4), 1-11.

 • Chodkiewicz J. (2014). Głód alkoholu- konceptualizacja, wybrane modele i metody pomiaru. Alkoholizm i Narkomania, 27, 273-280.

 • Chodkiewicz J., Ziółkowski M., Czarnecki D. (2014). Persönlichkeitsmodell nach Cloninger und Hochrisiko-Rückfallsituationen bei alkoholabhängigen Männern. Suchttherapie, 15(03): 130-136. DOI: 10.1055/s-0034-1372606.

 • Chodkiewicz J., Miniszewska J. (2014). Ból psychiczny a występowanie myśli i tendencji samobójczych. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 14 (1), p. 37–42. DOI: 10.15557/PiPK.2014.0004.

 • Chodkiewicz J. (2014) Ujęcie poznawczo-behawioralne jako alternatywa dla tradycyjnej terapii uzależnienia od alkoholu? W: Gałkowski T., Zasępa E. (red.) Oblicza Psychologii Klinicznej, s.171-189. Gdańsk: GWP.

 • Chodkiewicz J. (2014). Głód alkoholu – czym jest, jak się go tłumaczy i bada. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 1/2, 7-11.

 • Hauk M., Chodkiewicz J. (2013). The role of general and occupational stress in the relationship between workaholism and work-family/family-work conflicts. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 26,3,383-393.

 • Miniszewska J., Chodkiewicz J., Ograczyk A., Zalewska A. (2013). Optimism as a predictor of health related quality of life in psoriatics. Postępy Dermatologii i Alergologii, XXX,2,91-95.5

 • Chodkiewicz J. (2013). Motywacja do leczenia i utrzymywania abstynencji a ukończenie terapii przez mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 26,2, 119-136. 6 p

 • Chodkiewicz J., Gruszczyńska E. (2013). Zmiany dobrostanu, poczucia własnej skuteczności oraz strategii radzenia sobie ze stresem w trakcie stacjonarnej terapii uzależnienia od alkoholu. Roczniki Psychologiczne, 16,1,63-85.

 • Chodkiewicz J. (2013). Rola temperamentu i charakteru w ujęciu Roberta Cloningera w przebiegu i efektach terapii mężczyzn uzależnionych od alkoholu. W: Chodkiewicz J., Gąsior K. (red.) Wybrane zagadnienia z psychologii alkoholizmu, 66-75. Warszawa: Difin.
  Chodkiewicz J., Biedrzycka A. (2013). Związki sytuacji ryzykownych z nasileniem objawów psychopatologicznych u mężczyzn uzależnionych od alkoholu. W: Chodkiewicz J., Gąsior K. (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii alkoholizmu, 114-128. Warszawa: Difin.

 • Chodkiewicz J. (2013). Skala Bilansu Decyzyjnego – polska adaptacja i zastosowanie w badaniach osób uzależnionych od alkoholu. Polskie Forum Psychologiczne, 18, 3, 319-332.

 • Chodkiewicz J. (2013). Ból psychiczny- konceptualizacja i narzędzia pomiaru. Psychiatria, 10,3-4, 109-113.

 • Miniszewska J., Chodkiewicz J. (2013). Zmaganie się z przewlekłą chorobą somatyczną w świetle psychologicznej koncepcji stresu. Przegląd Lekarski, 70 (7), 448-53.

 • Chodkiewicz J. (2012). Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Chodkiewicz J. (2012). Quality of life and Therapy Effects among Alcoholics. Polish Journal of Applied Psychology, 10,2,49-64.

 • Chodkiewicz J., Hauk M. (2012). Relacje między pracoholizmem ujmowanym jako uzależnienie i jako tendencja behawioralna a konfliktami praca-rodzina. Medycyna Pracy, 63,2, 199-209.

 • Miniszewska J., Chodkiewicz J., Zalewska-Janowska A. (2012). Jakość życia w zdrowiu i chorobie – czym jest, jak i po co ją oceniać. Przegląd Lekarski, 69,6, 243-249.

 • Chodkiewicz J. (2012). Ocena jakości życia alkoholików przed i po terapii odwykowej. Co zmienia się w czasie leczenia? Alkoholizm i Narkomania, 25,2,133-150.

 • Chodkiewicz J. (2011). Pracoholizm a przeżywane konflikty, emocje oraz stres w pracy. W: Golińska L., Bielawska-Batorowicz E. (red.) Rodzina i praca- relacje w warunkach kryzysu, 297-306. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
  Chodkiewicz J. (2011). Pracoholizm a konflikty między pracą a życiem rodzinnym. W: Dudek B. (red.) Społeczne, psychologiczne i zdrowotne skutki pracoholizmu, s. 97-112. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

 • Chodkiewicz J., Nowakowska K. (2011). Preferowana orientacja temporalna a przebieg leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. Psychiatria Polska, t.XLV, 2, 177-196.

 • Chodkiewicz J. (2010). Nadużywanie alkoholu przez młodych mężczyzn i młode kobiety – znaczenie czynników temperamentalnych i charakterologicznych. Czasopismo Psychologiczne, 16,2, 181–188.

 • Chodkiewicz J. (2010). Terapia osób uzależnionych od alkoholu: lęk i depresja a zasoby osobiste. Alkoholizm i Narkomania, 3, 201–216.

 • Chodkiewicz J., Tabaszewska A.(2010). Wyznaczniki subiektywnego stanu zdrowia kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. W: M.Basińska, A.Ratajska. (red.), Psychosomatyka. Problemy i kierunki badań. (s. 115-130).Bydgoszcz: Wydawnictwo Tekst.

 • Gąsior K., Chodkiewicz J. (red.) (2010). Leczenie alkoholików i członków ich rodzin, Kielce: Jedność.
  Autorstwo rozdziałów:
  • Chodkiewicz J. (2010). Zadowolenie z życia Dorosłych Dzieci Alkoholików – rola mechanizmów obronnych i kontroli emocji. W: Gąsior K., Chodkiewicz J. (red.) Leczenie alkoholików i członków ich rodzin, 279-298. Kielce: Jedność.
  • Chodkiewicz J., Nowakowska K. (2010). Orientacja temporalna a motywacja do leczenia odwykowego W: Gąsior K., Chodkiewicz J. (red.) Leczenie alkoholików i członków ich rodzin, 13-25. Kielce: Jedność.

 • Chodkiewicz J. (2010). Temperament a zażywanie narkotyków przez młodzież licealną. W: Ogińska-Bulik N. (red.) Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia, 139-157. Łódź: AHE.

 • Chanduszko J., Chodkiewicz J. (2010). Zadowolenie z życia a poczucie własnej skuteczności, wsparcie społeczne oraz stan zdrowia u kobiet z nadwagą i otyłością. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii., 6,4, 171-178.

 • Chodkiewicz J. (2009). Adaptacja polska Kwestionariusza Zadowolenia z Życia (FLZ). Studia Psychologiczne 47, 3, 5-21.

 • Chodkiewicz J., Ziółkowski M., Czarnecki D, Markowska A., Augustyńska B, Opozda K. (2009). Zastosowanie Inwentarza Sytuacji Związanych z Piciem (IDS) oraz Kwestionariusza Radzenia Sobie w Sytuacjach Ryzykownych (SCQ) w badaniach osób uzależnionych od alkoholu. Doniesienie wstępne. Alkoholizm i Narkomania, 22,3 271-285.

 • Haduch, T. Hawro, J. Miniszewska, J. Chodkiewicz, A., Sysa-Jedrzejowska, A. Zalewska A. (2008) Wsparcie społeczne, a ogólny stan zdrowia psychicznego chorych na łuszczycę. Dermatologia Kliniczna 10 (1) 9-13.

 • Chodkiewicz J., Wilska A. (2008). Stan zdrowia, wsparcie społecznie i zadowolenie z życia u Dorosłych Dzieci Alkoholików korzystających z pomocy terapeutycznej. Alkoholizm i Narkomania, 21,2, 135-153

 • Salamon M., Chodkiewicz J., Sysa-Jędrzejowska A., Woźniacka A. (2008). Ocena jakości życia pacjentów chorych na trądzik różowaty. Przegląd Lekarski 65/9/ 385-389.

 • Chodkiewicz J. Światkowska M. (2007). Poczucie osamotnienia a wsparcie społeczne i zadowolenie z życia u mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologia,11, 81-95.

 • Chodkiewicz J. (2007). Zadowolenie z życia a ukończenie terapii odwykowej. Badania osób uzależnionych od alkoholu. Psychologia Jakości Życia 6,1,1-17.

 • Chodkiewicz J, Salamon M., Miniszewska J., Woźniacka A. (2007). Psychospołeczne aspekty funkcjonowania osób chorych na trądzik różowaty, Przegląd Lekarski, 64,(12),997-1001.

 • Hawro T., J. Miniszewska, J, Chodkiewicz, A. Sysa-Jedrzejowska, A. Zalewska. (2007) Lęk i depresja a wsparcie społeczne u chorych na łuszczycę. Przegląd Lekarski 64 (9)568-571.

 • Chodkiewicz J. (2007). Słowo wstępne do wydania polskiego oraz tłumaczenie: W: Beck A., Wright F., Newman C., Liese B. Terapia poznawcza uzależnień. Kraków: UJ.

 • Chodkiewicz J. (2007). Przedmowa, opracowanie, tłumaczenie oraz współautorstwo czterech rozdziałów. W: Lindenmeyer J. Ile możesz wypić. Gdańsk: GWP.

 • Zalewska A., Miniszewska J., Chodkiewicz J., Narbutt J. (2007). Acceptance of chronic illness in psoriasis vulgaris patients. Journal of European Academy of Dermatology and Venereology 21(2), 235-42.

 • Chodkiewicz J. (2006). Zapobieganie nawrotom w chorobie alkoholowej-przegląd piśmiennictwa. Psychiatria 3/3, 105-112.

 • Chodkiewicz J. (2006). Picie alkoholu oraz wiedza o jego działaniu wśród studentów łódzkich szkół wyższych, Alkoholizm i Narkomania t.19, 2/2006,107-121.

 • Chodkiewicz J. (2006). Zasoby osobiste a występowanie nawrotów u mężczyzn uzależnionych od alkoholu. W: Cierpiałkowska L. (red.) Oblicza współczesnych uzależnień, 175-185. Poznań: UAM.

 • Chodkiewicz J., Miniszewska J. (2006). Aktualne zastosowania i perspektywy rozwoju terapii poznawczo-behawioralnej. Psychiatria Polska 2 (06), 279-293.

 • Chodkiewicz J. (2005). Psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia. Łódź: WSHE s182.

 • Chodkiewicz J. (2005). Predyktory ukończenia terapii mężczyzn i kobiet uzależnionych od alkoholu. Postępy Psychiatrii i Neurologii 14(1), 39-45.

 • Chodkiewicz J. (2004). Czynniki prognostyczne skutecznej terapii mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Wiadomości Psychiatryczne t7/1/ 9-15.

 • Chodkiewicz J., Pisarski A. (2003). Podejście poznawczo-behawioralne w terapii uzależnienia od alkoholu. Psychoterapia 1(24) 61-67.

Udział w konferencjach

XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Szczecin, 1-3.06.2017. Gąsior K., Chodkiewicz J. Traumatyczne doświadczenia dzieciństwa a stres pourazowy i przywiązanie u dorosłych córek alkoholików – rola czynników zagrażających i chroniących (referat)

36 Kongres PTP 22-24. 09.2017 Gdańsk  Krzysztof Gąsior, Jan Chodkiewicz – Negatywne doświadczenia dzieciństwa a stres pourazowy i przywiązanie u kobiet uzależnionych, inkarcerowanych i lękowo-depresyjnych – rola czynników zagrażających i chroniących ( referat) oraz Chodkiewicz J. Pracoholizm i perfekcjonizm a zadowolenie z życia ( referat)

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „ Wsparcie Psychologiczne w Ratownictwie Medycznym”, 8.11.2017. Warszawa, Uniwersytet Medyczny. Chodkiewicz J: Depresja u mężczyzn: koncepcja, geneza, zapobieganie” ( wykład na zaproszenie)

Chodkiewicz J. Kasprzak Z. Nieprzystosowawcze schematy poznawcze u osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych – doniesienie wstępne.  Chodkiewicz J. Męska depresja, koncepcja, geneza i sposoby pomiaru. Gąsior K., Sakowicz T., Chodkiewicz J. Trauma dzieciństwa i stres pourazowy a jakość życia i przywiązanie u kobiet uzależnionych i inkarcerowanych.  II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej, Poznań 24-26. XI.2016

Chodkiewicz J.  Pracoholizm i perfekcjonizm a zadowolenie z życia.   IV Międzynarodowa Konferencja: Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne 22-23 XI 2016. Warszawa

Chodkiewicz J. Polska adaptacja Gotlandzkiej Skali Męskiej Depresji GDMS Rutza. 45 Zjazd Psychiatrów Polskich PTP. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18 czerwca 2016

Chodkiewicz J., Gruszczyńska E. Odbić się od dna?  Utrata zasobów jako predykator ukończenia terapii przez osoby uzależnione od alkoholu. X Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia PTP, Gdańsk, 15-17.05.2015.

Gąsior K., Chodkiewicz J. Cechowski W. Kwestionariusz Oceny Prężności KOP-26 –konstrukcja i właściwości psychometryczne narzędzia. X Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia PTP, Gdańsk, 15-17.05.2015.

Czarnecki D, Ziółkowski M, Zielińska A, Antczak K, Wójcik H, Chodkiewicz J, Gąsior K, Juczyński A, Biedrzycka A, Nowakowska-Domagała K. Charakterystyka socjodemograficzna i kliniczna osób uzależnionych od alkoholu w wieku wczesnej dorosłości i starszym. Konferencja: Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy – stan aktualny i przyszłość 29.05.2015 Bydgoszcz.

Chodkiewicz J. Kowara P., Gaj S. Style przywiązania i ich korelaty u kobiet współuzależnionych.  I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu Bydgoszcz, 29-30.10.2015.

Chodkiewicz J., Gruszczyńska E. Zmiany poziomu zasobów przed rozpoczęciem leczenia odwykowego a jego ukończenie. Badanie osób uzależnionych od alkoholu  Konferencja:  Głód i nienasycenie w psychoterapii uzależnień. Kielce 17-18-19 XI 2015.

Chodkiewicz J. Czym jest głód alkoholu i jak go badać? Prezentacja najnowszych narzędzi badawczych. Konferencja: Głód i nienasycenie w psychoterapii uzależnień Kielce 17-18-19 XI 2015.

Ziółkowski M., Czarnecki D., Chodkiewicz J, Gąsior K, Juczyński A, Biedrzycka ANowakowska-Domagała K. Występowanie myśli suicydalnych u osób leczonych z powodu zespołu uzależnienia od alkoholu – rola wybranych czynników demograficznych i klinicznych. Ogólnopolska Konferencja Suicydologicza „Problematyka samobójstw w II dekadzie XXI wieku” Łódź 20-21 11. 2015.

Chodkiewicz J. (2014). Głód alkoholu – koncepcje, korelaty i metody badania. I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej Psychologia kliniczna w XXI wieku – teoria i praktyka Poznań, UAM., 28-29.XI.

Miniszewska J., Kuraś K., Chodkiewicz J. (2014). Ból psychiczny osób poddanych leczeniu paliatywnemu- doniesienie wstępne. I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej Psychologia kliniczna w XXI wieku – teoria i praktyka Poznań, UAM., 28-29.XI.

Chodkiewicz J. (2014). Polska adaptacja Skali Bólu Psychicznego Holdena i współpracowników. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Psychologia w zmieniającym się świecie Bydgoszcz, 18-21 września 2014

Gąsior K., Chodkiewicz J., Cechowski W. (2014). Kwestionariusz Oceny Prężności (KOP-26): konstrukcja i właściwości psychometryczne narzędzia. II Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna ZDROWIE I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA Kraków 26-27.09.2014.

Chodkiewicz J. (2013). Ból psychiczny u osób uzależnionych od alkoholu. V Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa badań nad Uzależnieniami, Warszawa, 18-19 listopada 2013.

Chodkiewicz J., Biedrzycka A. (2013). Zależności między bólem psychicznym a sytuacjami wysokiego ryzyka u osób uzależnionych od alkoholu.  Konferencja „Pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin – teoria i praktyka” 12-15.XI. 2013. Kielce.

Chodkiewicz J. (2013) Osobowość w ujęciu Roberta Cloningera a sytuacje wysokiego ryzyka u mężczyzn uzależnionych od alkoholu. XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin, 27-29.06.2013.

Chodkiewicz J., Hauk M. (2013). Pracoholizm a zdrowie psychiczne, odczuwany stres, negatywny afekt  i konflikt między pracą a życiem rodzinnym.  Rola narzędzia pomiaru: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP: Zdrowie i choroba w kontekście funkcjonowania społecznego i zawodowego. Warszawa, 24-26 .V.2013.

Ograczyk A., Miniszewska J., Chodkiewicz J., Kaszuba A., Zalewska A. (2013). Predictors of health related quality of life in psoriatics patients. International Investigative Dermatology Meeting, 8-11 May 2013, Edinburgh, Scotland.

Chodkiewicz J. Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu: Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Psychoterapia (nie tylko) uzależnień. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia w Gdańsku. 23-24. V.2013.

Chodkiewicz, J. (2011). Ocena jakości życia alkoholików przed i po terapii odwykowej. Co zmienia się w czasie leczenia? Oraz

Chodkiewicz, J., & Biedrzycka, A. (2011). Sytuacje wysokiego ryzyka u mężczyzn uzależnionych od alkoholu – związki z nasileniem objawów psychopatologicznych i motywacją do leczenia. Konferencja naukowa: „Interwencja, terapia rehabilitacja uzależnienia i współuzależnienia”, Kielce 15-16. XI.

Miniszewska, J., Chodkiewicz, J., Ograczyk, A., & Zalewska, A. (2011). Coping with the disease as a relation between skin lesion severity and psychological health in psoriatic patients. 41st Annual ESDR Meeting Barcelona, Spain 7-10.10. Opublikowany w Journal of Investigative Dermatology, 131, 2, 37.

Chodkiewicz, J. (2011). Terapia alkoholików: zadowolenie z życia a utrzymywanie abstynencji. III Międzynarodowa Konferencja: „Udział Polski w rozwoju badań nad uzależnieniami”, Warszawa 26-27.09.

Staże zagraniczne, wyjazdy studyjne, wykłady na zaproszenie

1996- Instytut Psychologii Justus-Liebig Universität w Gießen (Niemcy) – pobyt studyjny (opiekun prof. A. Spitznagel)

1998- Instytut Psychologii Justus-Liebig Universität w Gießen (Niemcy)-pobyt studyjny (opiekun dr H. Ophoff) –

2000 – Instytut Psychologii Justus-Liebig Universität w Gießen (Niemcy) – pobyt studyjny (opiekun prof. A. Spitznagel)-

2002- Instytut Psychologii Justus-Liebig Universität w Gießen (Niemcy) – pobyt studyjny (opiekun prof. J. Steinmeyer-Pelzer)

2004 -Salus –Lindow Klinik (Niemcy) – staż naukowo-praktyczny (kierownik kliniki i opiekun stażu – prof. J. Lindenmeyer)

2006 – Salus –Lindow Klinik (Niemcy) – staż naukowo-praktyczny (kierownik kliniki i opiekun stażu – prof. J. Lindenmeyer)

Członkostwo towarzystw naukowych

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami (sekretarz)

Nagrody i odznaczenia

2003 – Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowo- badawcze (cykl publikacji);

2012 – nagroda I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowo-badawcze zespołowa (kierownik prof. dr hab. Bohdan Dudek).

2013- Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowo-badawcze ( za monografię)

2014 – Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowo- badawcze (cykl publikacji);

2016- Nagroda indywidualna Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze ( cykl publikacji)

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego (ds dydaktycznych)

Członek Komisji Bioetycznej UŁ

Członek Komisji ds Jakości Kształcenia na WNoW

Przewodniczący Komisji ds Jakości Prac Magisterskich w Instytucie Psychologii UŁ

Członek Rady ds. Akredytacji przy Dyrektorze Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)