dr Julita Świtalska

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Funkcjonowanie poznawcze w zaburzeniach psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem choroby afektywnej dwubiegunowej. Mentalizacja i wzorce przywiązania w zaburzeniach osobowości i zaburzeniach psychicznych. Wpływ psychoterapii psychoanalitycznej (grupowej i indywidualnej) na metalizowanie, wzorce przywiązania oraz nasilenie patologicznych cech w zaburzeniach osobowości.

 

 

Projekty / granty badawcze

Projekt zakładowy: Przed- i poporodowa depresja jako jeden z determinantów więzi matka-dziecko.

Publikacje

 • Świtalska J., Gardiasz O., (2017). Wzorce przywiązania, inteligencja emocjonalna i empatia w organizacji osobowości borderline. W: K. Lubiewska (red.) Przywiązanie. Związki intymne, osobowość oraz problematyka kliniczno-terapeutyczna Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

 • Julita Świtalska „Neuropsychological functioning across different states of bipolar disorder: mania, hypomania
  and depression”Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2016; 1: 22–30. DOI: 10.12740/APP/61894

 • Anna Pajor, Grażyna Broniarczyk-Dyła, Julita Świtalska „Satysfakcja z życia, poczucie własnej wartości oraz ocena zdrowia psychicznego u osób z tatuażem lub piercingiem”, Psychiatria Polska, 2015; 49(3): 559–573. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/27266

 • Julita Świtalska, Alina Borkowska, „Cognitive functioning in a depressive period of bipolar disorder”, Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2014; 4 : 27–37.

 • Julita Świtalska „Funkcjonowanie poznawcze pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową w okresie hipomanii/manii”, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2013, tom 22, zeszyt 2, strony 121-128.

 • Julita Świtalska „Funkcjonowanie poznawcze a przebieg choroby afektywnej dwubiegunowej u pacjentów w okresie depresji”, Psychiatria Polska nr 2/2013: 239–253.

 • Julita Świtalska „Nasilenie i rodzaj objawów a funkcjonowanie poznawcze w chorobie afektywnej dwubiegunowej”, Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(1): 37-42.

 • Julita Świtalska, Sylwia Szymańska, „Socjoekonomiczne uwarunkowania doświadczania przemocy domowej przez dzieci”, Psychiatria i Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży, nr 3 (2008).

 • Sylwia Szymańska, Julita Świtalska, „Związek objawów depresyjnych u młodzieży
  z doświadczaniem przemocy domowej w dzieciństwie”, Psychiatria i Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży, nr 3 (2008).

 • D. Chlebna-Sokół, I. Ligenza, J. Świtalska, K. Wojtasik, M. Olszowiec, Ocena rozwoju intelektualno-poznawczego dzieci w wieki 4-7 lat urodzonych przedwcześnie. Część I – Analiza badań psychologicznych, Psychiatria i Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży. Vol. 4 nr 1 (2004), str.34-42.

 • D. Chlebna-Sokół, I. Ligenza, J. Świtalska, K. Wojtasik, Ocena rozwoju intelektualno-poznawczego dzieci w wieki 4-7 lat urodzonych przedwcześnie. Część II – Ocena zależności pomiędzy parametrami klinicznymi a wynikami testów psychologicznych. Psychiatria i Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży, Vol. 4 nr 1 (2004), str. 43-50.

 • G. Adamiak, E. Świątnicka, L. Wołodźko-Makarska, M.J. Świtalska, „Ocena jakości życia studentów medycyny w zależności od liczby i nasilenia stwierdzonych objawów depresyjnych”, Psychiatria Polska 2004, tom XXXVIII, nr 4, str. 631-638.

 • D. Chlebna – Sokół (red.), I. Ligenza, E. Żelazowska, K. Wojtasik, M. Świtalska, J. Koprowska, Dziecko Łódzkie. Ocena stanu zdrowia, rozwoju somatycznego, neurofizjologicznego i intelektualno-poznawczego dzieci w wieku 4-7 lat, urodzonych przedwcześnie. Wydawnictwo „Ankal”, Łódź, 2003.

 • Małgorzata Julita Świtalska, Opis przypadku. Zaburzenia obrazu ciała u pacjentki
  z zespołem urojeniowym, typ somatyczny. Psychiatria i Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży. Nr 1(4) Vol.2/2002, str. 71-74.

Udział w konferencjach

 • XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; Poznań 24-27 września 2008. Referat: S. Szymańska, J. Świtalska „Doświadczenie przemocy a kondycja psychiczna młodzieży”.
 • XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Poznań 24-27 września 2008. Plakat: J. Świtalska S. Szymańska, „Sytuacja socjoekonomiczna rodziny a występowanie przemocy domowej”.
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza, Zakopane, 15-17 maja 2009, organizator: Sekcja Psychologii Zdrowia Referat: J. Świtalska, A. Borkowska, „Zaburzenia funkcji poznawczych u osób z chorobą afektywną dwubiegunową w różnych okresach: choroby depresji i hipomanii lub manii”.
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Zaburzenia osobowości – uwarunkowania i mechanizmy”, 06.2013, Poznań. Tytuł wystąpienia: ”Osobowość masochistyczna jako rezultat internalizacji złego obiektu – opis psychoterapii psychoanalitycznej”.
 • Referat wygłoszony w ramach XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w zmieniającym się świecie”, który odbył się w Bydgoszczy w dniach 18-21 września 2014. Tytuł wystąpienia: „Perwersja w ujęciu psychoanalitycznym – studium przypadku”.
  • I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu, 29 – 30 października 2015, Bydgoszcz. Referat: Julita Świtalska, Oliwia Gardiasz „Wzorce przywiązania a inteligencja emocjonalna w organizacji osobowości borderline”

Członkostwo towarzystw naukowych

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

Opiekun merytoryczny testoteki