dr Karolina Kossakowska

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Psychologia prokreacji (okołoporodowe zaburzenia nastroju kobiet i mężczyzn, psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu, więź prenatalna, więź matka-dziecko, psychologiczne aspekty adaptacji do macierzyństwa i ojcostwa, psychologiczne aspekty karmienia piersią)

Adaptacja narzędzi pomiaru w psychologii prokreacji

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3618-1918

 

Projekty / granty badawcze

Grant Narodowego Centrum Nauki MINIATURA1 DEC-2017/01/X/HS6/02004 – „Depresja poporodowa u mężczyzn – charakterystyka zjawiska z uwzględnieniem czynników ryzyka i czynników protekcyjnych” 

Dotacja celowa Dziekana WNoW (nr  B1611800000228.01) – „Mężczyźni wobec ojcostwa. Psychologiczne uwarunkowania decyzji o byciu ojcem” (2016) – kierownik projektu

Grant Dziekana WNoW (nr 545/734)  – „Rola karmienia piersią w występowaniu depresji poporodowej i adaptacji do macierzyństwa” (2013) – kierownik projektu

Grant Dziekana WNoW (nr 545/44) –  „Czynniki ryzyka depresji poporodowej u kobiet w ciąży zagrożonej” (2011) – kierownik projektu

Grant UŁ (nr 505/469) – „Prenatalna więź z dzieckiem i jej związek z depresją poporodową” (2006) – wykonawca

 

 

Projekty międzynarodowe:

 • Well School Tech – Well being at school (2016 -2018)  Erasmus +

Publikacje

 • Kossakowska, K., Söderberg, M. (2020). Psychometric properties and factor structure of the attitudes to fertility and childbearing scale (AFCS) in a sample of polish women. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-020-01004-8

 • Studniczek, A., Kossakowska, K. (2020). Ciąża i poród w czasach pandemii COVID-19: wybrane aspekty psychologiczne. Kwartalnik naukowy Fides et Ratio, 3(43), 274-284. https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.329

 • Studniczek, A., Kossakowska, K., Bobrowska, K. (2020). Obawy dotyczące psychologicznych i fizjologicznych aspektów ciąży, porodu i połogu u kobiet nieposiadających dzieci. Kwartalnik naukowy Fides et Ratio, 3(43), 238-259. https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.305

 • Chanduszko-Salska, J., Kossakowska, K. (2020). Depresja u mężczyzn. W: Andrologia. Zdrowie mężczyzny od fizjologii do patologii. J. Słowikowska-Hilczer (red.), s. 1135-1158. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa.

 • Olejnik, A., Adamczewska, A. & Kossakowska, K. (2020). Factors affecting attitude towards breastfeeding in public: a cross-sectional web-based study on Polish women. Journal of Public Health https://doi.org/10.1007/s10389-020-01320-0

 • Zadworna, M., Kossakowska, K. (2020). Health behavior among Polish institutionalized older adults: the effect of resiliency mediated by satisfaction with life. Journal of Public Health. https://doi.org/10.1007/s10389-020-01301-3

 • Śliwerski, A., Kossakowska, K., Jarecka, K., Świtalska, J., Bielawska-Batorowicz, E. (2020). The Effect of Maternal Depression on Infant Attachment: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(8), 2675.

 • Kossakowska, K., Szczepanik, M., Woszczak, M. (2019). Aktywność fizyczna ciężarnych widziana oczami studentów fizjoterapii. Rola wiedzy, przekonań i doświadczeń własnych przyszłych fizjoterapeutów. Pomeranian Journal of Life Sciences, 65(1); 83-89.

 • Kossakowska, K. (2019). Poznawczo-behawioralne interwencje w leczeniu ADHD. W: ADHD. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii. Sipowicz, K., Witusik, A. i Pietras, T. (red). Wydawnictwo Continuo, Wrocław.

 • Kossakowska K., Zadworna M. (2019). Wybrane aspekty dobrostanu psychicznego uczniów na różnych etapach edukacji. Doniesienia wstępne. Studia Edukacyjne, 54; 221-235. DOI: 10.14746/se.2019.54.13

 • Kossakowska, K. (2019). Depresja poporodowa matki i jej konsekwencje dla dziecka i rodziny. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 3(29), 134-151.

 • Gigantesco A., Palumbo G., Zadworna-Cieślak M., Cascavilla I., Del Re D., Kossakowska K., WST European Group (2019), An international study of middle school students’ preferences about digital interactive education activities for promoting psychological well-being and mental health, Annali dell’ Istituto Superiore di Sanita, 55(2): 108-117, doi: 10.4415/ANN_19_02_02.

 • Koszałkowska, K., Cieślak, K., Kossakowska, K. (2018). Dolegliwość czy usprawiedliwienie? Postawy mężczyzn wobec kobiet majacych objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 4(57), 458-466. doi: 10.20883/ppnoz.2018.67

 • Zadworna-Cieślak, M., Kossakowska, K. (2018). The Subjective Mental Well-Being of School-Age Children – Educational and Prophylactic Challenges. Educational Studies Review, nr 27 (2/2018), s. 129–148. Doi: 10.12775/PBE.2018.021

 • Chanduszko-Salska, J., Kossakowska, K. (2018). Stres a objawy depresji i sposoby radzenia sobie u kobiet z niepłodnością i kobiet w ciąży wysokiego ryzyka. Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica, 22, 73-96. Doi:10.18778/1427-969X.22.05

 • Olejnik, A., Adamczewska, A., Kossakowska, K. (2018). Karmienie piersią w miejscach publicznych w opinii kobiet. Hygeia Public Health, 53(3): 275-282.

 • Kossakowska, K. (2018). Objawy depresji poporodowej a poczucie skuteczności w karmieniu piersią. Pediatria Polska, 93 (2); 107-116. doi: 10.5114/polp.2018.76246

 • Kossakowska, K., Szczepanik, M., Woszczak, M. (2018). Factors of subjective assessment of the effectiveness of physiotherapy: a study on patients with degenerative disease of the spine. Family Medicine & Primary Care Review, 20(2); 131-138. doi: 10.5114/fmpcr.2018.76455

 • Zadworna-Cieślak M., Kossakowska K. (2018). Psychological wellbeing in the teaching profession. Edukacja Dorosłych, 2(79), 199-210.

 • Cieślak,A., Kozieł, E., Szpoton, K., Ściślewska, K., Kossakowska K. (2017). Orientacja seksualna kobiet a postawy wobec macierzyństwa. Seksuologia Polska, 15, 2, 43–50.

 • Kossakowska, K. (2017). Postawy Polek wobec płodności i posiadania dzieci. Doniesienia wstępne. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica, 21; 19-29. doi: 10.18778/1427-969X.21.02

 • Kossakowska, K. (2017). Charakterystyka i ocena właściwości psychometrycznych polskiej adaptacji Skali Poczucia Kompetencji Rodzicielskich (Parenting Sense of Competence Scale; PSOC-PL) w wersji dla matek. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica,21; 79-95. doi: 10.18778/1427-969X.21.06

 • Kossakowska, K. (2016). Incidence and determinants of postpartum depression among healthy pregnant women and high-risk pregnant women. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 25 (1), 1-21. doi: 10.1016/j.pin.2016.02.002

 • Kucharska, M., Kossakowska, K., Janicka, K. (2013). Czy jest nadzieja na seks przy nadziei? – seksualność a ciąża w opinii kobiet. Seksuologia polska, 11 (2), 17-23.

 • Kossakowska, K. (2013). Profilaktyka depresji poporodowej – rola personelu medycznego w rozpoznawaniu czynników ryzyka i symptomów depresji poporodowej. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19(4), 411-416.

 • Kossakowska, K. (2013). Edynburska Skala Depresji Poporodowej – właściwości psychometryczne i charakterystyka. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica, 17, 39-47.

 • Kossakowska, K. (2012). Kwestionariusz do rozpoznawania symptomów depresji poporodowej – polska adaptacja i psychometryczna ewaluacja kwestionariusza Postpartum Depression Screening Scale (PDSS). Postępy Psychiatrii i Neurologii, 21(2), 123-129.

 • Kossakowska, K. (2012). Źródła wsparcia społecznego i wybrane sposoby radzenia sobie u kobiet z objawami depresji poporodowej. Problemy Pielęgniarstwa, 20(3), 1-7.

 • Kossakowska, K. (2011). Macierzyństwo nie zawsze szczęśliwe. Depresja poporodowa ? przyczyny, skutki, zapobieganie. W: Wiele twarzy kobiety w tekstach nie tylko medycznych. Dziemianko, Z. i Bury, P. (red). Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, Poznań.

 • Kossakowska, K., Chanduszko-Salska, J. (2009). Poziom stresu i radzenie sobie ze stresem w ciąży wysokiego ryzyka a występowanie depresji poporodowej. W: człowiek chory. Aspekty biospychospołeczne. Jankowski, K. i Cudo, A. (red), s. 11-22.

 • Kossakowska-Petrycka, K., Walęcka-Matyja, K. (2008). Satysfakcja z małżeństwa jako determinanta dobrostanu psychicznego i fizycznego kobiety po narodzinach dziecka. W: Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Golińska L. i Dudek, B. (red.), s. 263-273.

 • Kossakowska-Petrycka, K. (2007). Adaptacja polskiej wersji kwestionariusza oceny ryzyka depresji poporodowej (PDSS, Postpartum Depression Screening Scale) Postępy Psychiatrii i Neurologii, 16(4), 303-308.

 • Kossakowska-Petrycka, K., Walęcka-Matyja, K. (2007). Psychologiczne uwarunkowania wystąpienia depresji poporodowej u kobiet w ciąży o przebiegu prawidłowym i ciąży wysokiego ryzyka. Ginekologia Polska, 78(7), 544- 548.

 • Kossakowska-Petrycka, K., Walęcka-Matyja, K. (2007). Depresyjne zaburzenia nastroju u kobiet po narodzinach dziecka. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica, 11, 47-57.

 • Bielawska-Batorowicz, E., Kossakowska-Petrycka, K. (2006). Depressive mood in men after the birth of their offspring: the role of social support, fathers; personality and prenatal expectations. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 24,1; s.21-29.

 • Walęcka-Matyja, K., Kossakowska-Petrycka, K, Ledwoń, M. (2006). Psychological effects of intra-familiar sexual abuse on children. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica, 10, 69-80.

Udział w konferencjach

2020

Studniczek, A., Kossakowska, K. (2020, wrzesień). Odporność psychiczna i jej związek z czynnikami ryzyka depresji poporodowej w czasie pandemii COVID-19. Konferencja pt. Doświadczanie pandemii COVID-19 w Polsce, Poznań (poster).

 

2019

Kossakowska, K., Chanduszko-Salska, J. „Depresyjne zaburzenia nastroju u mężczyzn związane z urodzeniem się dziecka”, 25-26 października 2019; 21 Dzień Andrologiczny – Konferencja Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, Łódź (referat).

 

2018

Kossakowska, K. „Polskie kobiety wobec płodności i posiadania dzieci – polska adaptacja Attitudes toward Fertility and Childbearing Scale (AFCS)„, II Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, 18-19 października 2018, Katowice (referat).

Chanduszko-Salska, K., Włodarczyk, E., Kossakowska, K. „Namiętność, Intymność i Zaangażowanie w związkach Friends with Benefits i związkach romantycznych. II Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, 18-19 października 2018, Katowice (referat).

Zadworna-Cieślak, M., Kossakowska, K. „Dobrostan nauczycieli i jego pomiar – Teachers Subjective Wellbeing Questionnaire (TSWQ)”. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina i Praca pt. „Rodzina – Edukacja – Praca w poszukiwaniu dobrostnu”, 24-25 września, 2018, Łódź (referat).

Kossakowska, K., Zadworna-Cieślak, M. „Poczucie skuteczności u nauczycieli – polska adaptacja Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES)”. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina i Praca pt. „Rodzina – Edukacja – Praca w poszukiwaniu dobrostnu”, 24-25 września, 2018, Łódź (referat).

Kossakowska, K., Śliwerski, A. “Postpartum depression, expectations, sense of competence and stress as factors affecting mother-child bonding disorders”. 38th Annual SRIP Conference, 11-12.09.2018, Łódź, Poland (referat).

Zadworna-Cieślak, M., Kossakowska, K. „Dobrostan psychiczny uczniów – polska adaptacja Students Subjective Wellbeing Scale. Doniesienia wstępne”. III Konferencja Psychologii Pozytywnej, 2-4 lipca 2018, Warszawa (plakat).

Kossakowska, K., Zadworna-Cieślak, M., Szczepanik, M., Woszczak, M. „Aktywność fizyczna a dobrostan psychiczny polskich uczniów – doniesienia wstępne”. XXIV edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencja Naukowa, 15-17 marca 2018, Zgorzelec (plakat)

 

2017

Zadworna-Cieślak, M., Kossakowska, K. „Dobrostan w edukacji – doświadczenia z realizacji projektu Well School Tech. Konferencja naukowa: Edukacja i nauka w globalnym świecie – dylematy, wyzwania, perspektywy, 11-13.12.2017, Uniwersytet Śląski (referat).

Koszałkowska, K., Cieślak, K., Kossakowska, K. „Dolegliwość czy usprawiedliwienie? Postawy mężczyzn wobec kobiet mających objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego”. II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców
„Psych-On” 9-10.12.17, Łódź (plakat).

Kossakowska, K, Zadworna-Cieślak, M., Szczepanik, M, . i Woszczak, M. Pomyślne starzenie się a aktywnosć fizyczna. XIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, 24-25 listopada 2017, Pabianice (referat)

Kossakowska, K, Szczepanik, M, Szczepanik, A. i Woszczak, M. „Co może kobieta w ciąży? Wiedza i postawy wobec aktywności fizycznej, seksualnej oraz leczenia fizjoterapeutycznego ciężarnych pacjentek wśród  fizjoterapeutów i studentów fizjoterapii”. XIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, 24-25 listopada 2017, Pabianice (referat)

Kossakowska, K, Szczepanik, M, Szczepanik, A. i Woszczak, M. Aktywność fizyczna ciężarnych oczami studentów fizjoterapii. Rola wiedzy, przekonań i doświadczeń własnych. XIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, 24-25 listopada 2017, Pabianice (plakat).

Kossakowska, K., Szczepanik, M., Szczepanik, A., Woszczak, M. „Ciąża to czas odpoczynku, nie wysiłku!” – postawy studentów fizjoterapii wobec podejmowania aktywności fizycznej przez kobiety ciężarne w świetle własnej aktywności sportowej. XII Jesienne Dni Fizjoterapii „Fizjoterapia w praktyce”, 21-22. 10. 2017, Polańczyk Zdrój (referat)

Chanduszko-Salska, J i Kossakowska, K.  Nasilenie depresji i przeżywany stres a radzenie sobie z nim u  kobiet w  ciąży wysokiego ryzyka i leczących się z powodu niepłodności. 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 21-24. 09.2017, Gdańsk (plakat)

Kossakowska, K i Bielawska-Batorowicz, E. Postpartum depressive symptoms and  their selected psychological predictors  in breast-, mixed and formula-feeding mothers. 37th Annual SRIP Conference, 12-13.09.2017, York, UK (referat)

Kossakowska, K., Szczepanik, M., Szczepanik, A., Woszczak, M. Ciężarna w gabinecie czyli postawy studentów fizjoterapii wobec aktywności fizycznej i wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych u kobiet w ciąży. XXIII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencja Naukowa „Życie bez bólu”, 23-25 marca 2017, Zgorzelec (plakat)

Kossakowska, K., Szczepanik, M., Woszczak, M. Zadowolenie z efektywności procesu fizjoterapii terapii a objawy zaburzeń nastroju. IX Międzynarodowe Dni Rehabilitacji „Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji”, 23-24 lutego 2017, Rzeszów (referat)

 

2016

Kossakowska, K., Cieślak, A., Kozieł, E., Szpoton, K., Ściślewska, K. Wpływ orientacji seksualnej na wybrane aspekty planowania macierzyństwa. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca „Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych”, 28-29 listopada 2016, Łódź

Kossakowska, K, Śliwerski, A.,Szczepanik, M i Woszczak, M. Rola uważności (mindfulness) w ocenie  efektywności fizjoterapii przez pacjentów. XII Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, 25-26 listopada 2016, Pabianice.

Kossakowska, K. Czy płeć psychologiczna determinuje postawy kobiet wobec płodności? I Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, 12-13 października 2016, Katowice.

Kossakowska, K. i Śliwerski, A. Expectations, sense of competence and stress as predictors of mother-child bond.                  2nd International Conference on Health and Health Psychology (Porto, Portugal, 6-9 lipca 2016).

Kossakowska, K. „Pytania są tendencyjne” – czyli postawy Polek wobec płodności i posiadania dzieci. Doniesienia wstępne.      I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polki – wczoraj, dziś i jutro” 8-9 kwietnia 2016, Łódź

Kossakowska, K, Śliwerski, A.,Szczepanik, M i Woszczak, M. Psychologiczne aspekty procesu zdrowienia w przebiegu fizjoterapii – doniesienia wstępne. XXII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencja Naukowa „Życie bez bólu”, 18-20 marca 2016, Zgorzelec

2015

Kossakowska, K. Jak dbać o skuteczność opieki, czyli leczenie środowiskowe w świetle własnych doświadczeń. I Forum Zespołów Leczenia Środowiskowego, 29-30.05.2015, Łódź, UMŁ

2013
Kossakowska, K. To breastfeed or not to breastfeed? – breastfeeding as a risk factor for postpartum depression. The International Congress of Clinical and Counselling Psychology, Istanbul, Turkey, 6-9.08.2013

2012
Kossakowska, K. Psychological risk factors of postpartum depression among high-risk pregnancy women. International Biennial Congress of the Marcé Society, Paris.
Kossakowska, K. Depresja poporodowa – wczesne rozpoznawanie w gabinecie ginekologicznym. XXXI KONGRES Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Katowice

2011
Kossakowska-Petrycka, K. Macierzyństwo – nie zawsze szczęśliwe. Depresja poporodowa – przyczyny, skutki, zapobieganie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kobieta w XXI wieku, Poznań.
Kossakowska-Petrycka, K. Kto bardziej pomaga – lekarz, matka, czy teściowa?
Źródła wsparcia społecznego a poziom stresu i wybrane sposoby radzenia sobie ze stresem u kobiet z depresją poporodową. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zdrowie w cyklu życia człowieka”, Łódź.

2010
Kossakowska-Petrycka, K., Kucharska, M., Janicka, K. Seksualność a ciąża widziane oczami kobiet. Seksualność człowieka w kulturze, nauce i terapii, Kraków.

2009
Kossakowska-Petrycka, K., Chanduszko-Salska, J. Ciąża wysokiego ryzyka – stres i wybrane sposoby radzenia sobie. XXX Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa ginekologicznego, Lublin.

2008
Kossakowska-Petrycka, K., Chanduszko-Salska, J. Pomoc psychologiczna w depresji poporodowej. XXXIII Zjazd Naukowy PTP „Żyć godnie”, Poznań.
Kossakowska-Petrycka, K., Chanduszko-Salska, J. Psychological help and infertility tratment. XXIX International Congress of Psychology, Berlin.

2007
Kossakowska-Petrycka, K. Postpartum depression – why it should be early detected? International Meeting Of Young Psychologists: “Young Psychologists – Ideas – Possibilities – Future”, Blagoevgrad, Bułgaria.Kossakowska-Petrycka, K. Polish Version of Postpartum Depression Screening Scale – a pilot study. 27th Annual SRIP Conference, University Of Oxford
Chanduszko-Salska, J., Kossakowska-Petrycka, K. Psychological Help as a Supportive Factor in Infertility Treatment Międzynarodowe Sympozjum: „Endokrynologia Rozrodu”, Mikołajki.
Kossakowska-Petrycka, K. Postpartum depression, stress and coping strategies and their possible effect on attachment. 10th European Congress of Psychology, Prague.

2006
Ledwoń, M., Kossakowska-Petrycka, K. Single men and women – differences in various aspects of well-being. The 20th European Health Psychology Conference, Warszawa.
2005
Kossakowska-Petrycka, K., Walęcka-Matyja, K. Stress and level of depression during pregnancy and risk of postpartum depression among women with normal and high-risk pregnancy. IV international conference „Stress – mental of norm and pathology”. Palanga, Litwa.
Kossakowska-Petrycka, K. Risk Factors of Depressive Mood In Men After the Birth of Their Offspring. Society for Research in Child Development Biennial Meeting, Atlanta, USA.

2004
Kossakowska-Petrycka, K., Ledwoń, M., Walęcka-Matyja, K. Psychologiczne efekty wykorzystywania dzieci w rodzinie. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Zachowania Seksualne – norma-patologia, Kazimierz Dolny.

2003
Bielawska-Batorowicz, E., Kossakowska-Petrycka, K., Kostwińska M. Depressive mood in men. Correlates and impast on father-infant attachment. 8th European Congress of Psychology, Wiedeń.

Członkostwo towarzystw naukowych

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej – członek zwyczajny

Nagrody i odznaczenia

Nagroda za zajęcie III miejsca w kategorii prac oryginalnych opublikowanych w kwartalniku Family Medicine & Primary Care Review w 2018 roku: Kossakowska, K., Szczepanik, M., Woszczak, M. (2018). Factors of subjective assessment of the effectiveness of physiotherapy: a study on patients with degenerative disease of the spine. Family Medicine & Primary Care Review, 20(2); 131-138. doi: 10.5114/fmpcr.2018.76455

 

 

 

 

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

redaktor w czasopiśmie Folia Psychologica Acta Universitatis Lodziensis