dr hab.Katarzyna Walęcka Matyja, prof. UŁ

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

 • psychologia rodziny w kontekście rozwoju człowieka w ciągu życia,
 • relacje interpersonalne w podsystemie rodzeństwa,
 • rodzinne uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania człowieka,
 • procesy wychowania i kształcenia, psychoedukacja.

 

 

Projekty / granty badawcze

 1. Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodziny – zespołowy program badawczy. Realizowany temat własny: Aktywność zawodowa matek a postawy rodzicielskiew percepcji młodzieży – koordynator prof. dr hab. T. Rostowska. Przyznany grant UŁ w 2002 r.Kierownik i wykonawca
 2. Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodziny – kontynuacja zespołowego i jego rodziny programu badawczego (grant UŁ w 2003-2004 r.), koordynator prof. dr hab. Iwona Janicka. Temat własny: Psychospołeczne ujęcie sytuacji człowieka chorego na hemofilię.Kierownik i wykonawca
 3. Stypendium naukowe na przygotowanie rozprawy doktorskiej pt. Zróżnicowanie zachowań społecznych młodzieży w zależności od cech osobowości oraz struktury rodziny (2004-2006).Kierownik i wykonawca
 4. Poczucie bezpieczeństwa a funkcjonowanie psychiczne i społeczne człowieka – program badawczy – zespołowy realizowany w latach 2008 i 2009, koordynator – prof. dr hab. I. Janicka. Temat własny: Rodzinne uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa młodzieży z rodzin pełnych, niepełnych i zrekonstruowanych.Kierownik i wykonawca
 5. Indywidualny program badawczy realizowany w ramach grantu, przyznanego przez Komisję ds. Nauki Wydziału Nauk o Wychowaniu w 2011 roku (numer umowy 545/045). Cel grantu- wspieranie rozwoju młodych naukowców. Temat pracy: Zróżnicowanie dymorficzne w zakresie postaw wobec przyszłości i poziomu odczuwanego stresu rodziców dorastającego dziecka. Psychologiczna analiza procesu wychowania w rodzinie z adolescentem. Kierownik projektu i główny wykonawca.
 6. Członek zespołu w międzynarodowym projekcie edukacyjnym: Family Learning in Foster Families (nr projektu 539028-LLP-1-2013-1-AT-Grundtvig-GMP) realizowanego w ramach programu Lifelong Learning Programme – Grundtvig. Czas trwania: 01.11.2013 -31.10.2015.
 7. Kierownik projektu i główny wykonawca indywidualnego projektu naukowego realizowanego w ramach grantu, przyznanego przez Komisję ds. Nauki Wydziału Nauk o Wychowaniu w 2016 roku . Temat pracy: Psychologiczne aspekty relacji interpersonalnych z rodzeństwem w okresie dorosłości. Moderujący efekt relacji opartych na cieple na radzenie ze stresem w obliczu wydarzeń życiowych.
 8. Kierownik merytoryczny w projekcie międzynarodowym, wielostronnym, “Hey! Theachers, don’t leave the kids alone’ UŁ jest partnerem. Koordynator zespołu: “Hey! Theachers, don’t leave the kids alone ”. Erasmus + Partnerstwo Strategiczne- Edukacja Szkolna. Czas trwania: 01.10.2016-30-09-2018.
 9. Kierownik i wykonawca. Temat pracy: Jakość relacji interpersonalnych dorosłych rodzeństw a doświadczanie stresu i depresji. Mediująca rola familizmu, 2018-2019. Grant przyznany przez NCN w ramach rozstrzygnięcia konkursu Miniatura.
 10. Kierownik i główny wykonawca indywidualnego projektu naukowego realizowanego w ramach grantu, przyznanego przez Komisję ds. Nauki Wydziału Nauk o Wychowaniu w 2017 roku . Temat pracy: Satysfakcja z pracy i stan zdrowia psychicznego wśród młodych dorosłych- mediująca rola relacji z rodzeństwem.

Publikacje

 • Walęcka-Matyja, K. (2020). Familism – the concept, measure and importance for mental health. Psychiatria Polska, 54(4), 791-806. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/108993

 • Walęcka-Matyja, K. (2020). Familizm a orientacja wspólnotowa i materializm w okresie dorosłości. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio. Miłość, małżeństwo, rodzina. Ujęcie
  interdyscyplinarne, 1, 241-259.

 • Walęcka-Matyja, K. (2020). Polish version of the Affectionate Communication Index. Preliminary report. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio. Porozumiewanie się, dialog, komunikacja. Ujęcie integralne, 2 (42), 151-164 doi: 10.34766/fetr.v42i2.262

 • Walęcka-Matyja, K., Szkudlarek, A. (2019). Psychologiczne predyktory zadowolenia z bliskiego związku interpersonalnego. Rola komunikacji interpersonalnej. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio. Porozumiewanie się, Dialog, Komunikacja – ujęcie integralne, 2(38), 50-73.

 • Borecka-Biernat, D., Wajszczak, K., Walęcka-Matyja, K. (2019). Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Wybrane problemy. Warszawa: Wyd. Difin.

 • Walęcka-Matyja, K. (2019). Poczucie bezpieczeństwa a radzenie sobie ze stresem i postawy rodzicielskie samotnych matek. W: E. Napora, M. Stawiarska-Lietzau, E.Kornacka-Skwara (red.), Psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa w wymiarze indywidualnym i społecznym (s. 81-103). Częstochowa: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza. ISBN 978-83-7455-600-2

 • Walęcka-Matyja, K. (2019). Predykcyjna rola retrospektywnej oceny postaw rodzicielskich ojca a perfekcjonizm i samoocena kobiet w okresie wczesnej dorosłości. Psychiatria Polska, 53(2), 325-339. doi: https://doi.org/10.12740/PP/89639

 • Walęcka-Matyja, K. (2019). Loneliness and coping with stress in only children and persons with siblings in early adulthood. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio. W Trosce o młodych – ujęcie integralne. 1(37), 137-157.

 • Walęcka-Matyja, K. (2019). Job satisfaction and mental health among young adults – a role of a sibling relationship. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio. W Trosce o młodych – ujęcie integralne. 1(37), 109-124.

 • Walęcka – Matyja, K. (2018). Relacje interpersonalne dorosłych rodzeństw w aspekcie funkcjonowania psychospołecznego i krytycznych wydarzeń życiowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Walęcka-Matyja, K. (2018). Personality and interpersonal sibling relationships in early adulthood – causal analysis. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 4: 67–75. doi: 10.12740/APP/97227

 • Walęcka-Matyja, K. (2017). Relationships with siblings as a predictor of empathy and styles of sense of humor in early adulthood. Archives of Psychiatry and Psychotheraphy, 3, 43-51.doi:10.12740/APP/76339

 • Walęcka-Matyja, K. (2016). Psychological dimensions of relationships with siblings as predictors of loneliness young adults. Polskie Forum Psychologiczne 21 (4), 602-621.
  doi: 10.14656/PFP20160407

 • Walęcka-Matyja (2016). The Polish short version of the Adult Sibling Relationship Questionnaire (ASRQ-SF): Preliminary Report. Hellenic Journal of Psychology, 13, (2) pp. 89-103

 • Walęcka-Matyja K. (2016). The relationships with siblings in early adulthood- analysis of conditions. Polskie Forum Psychologiczne 21 (3), 341-363 doi: 10.14656/pfp20160302

 • Walęcka-Matyja, K. (2016). The psychological aspects of sibling relational conflict vs. the level of mental wellbeing in women’s perception Polish Journal of Applied Psychology, 14 (1), 99–112. doi: 10.1515/pjap-2015-0023

 • Walęcka-Matyja K., Strzemecka, S. (2016). Ewolucja poglądów na dziecko i okres dzieciństwa. W: D. Waloszek (red.). ENCYKLOPEDIA DZIECIŃSTWA. ISBN: 978-83-942938-2-6.
  http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Ewolucja_pogl%C4%85d%C3%B3w_na_dziecko_i_okres_dzieci%C5%84stwa

 • Walczak, K., Walęcka-Matyja K. (2015). Family determinants and susceptibility of an individual to mobbing at workplace. In: H.Liberska, M.Farnicka (eds.), Aggression as a Challenge. Theory and research: Current Problems, (pp. 199-221). Frankfurt am Main – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warsaw – Wien: Peter Lang Gmbh. DOI 10.3726/978-3-653-05056-1.

 • Walęcka-Matyja K. (2015). Relationships with siblings as a way of coping with stress in the early adulthood and the level of self-esteem. Polskie Forum Psychologiczne, tom 20, numer 3, s. 285-304 doi: 10.14656/PFP20150301

 • Walęcka-Matyja K. (2015). Psychologiczne aspekty procesu wychowania dzieci w środowisku rodzin zastępczych. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio. Bliskie relacje interpersonalne, 3 (23), 205-218.

 • Walęcka-Matyja K. (2015). Empathy of adolescent from families of different structure. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio. Bliskie relacje interpersonalne, 3 (23), 195-204.

 • Walęcka-Matyja (2015). The Adult Sibling Familial Relationship Scale (ASFRS)- construction and psychometric properties. Preliminary report. Hellenic Journal of Psychology, 12, 172-189.

 • Walęcka-Matyja K., Kucharska M. (2015). The feeling of satisfaction and self-efficacy vs. the parenting styles of mothers active in the labor market, 101-118 [in:] K. Adamczyk, M. Wysota (Eds.) Various Aspects of Young Adults’ Functioning. Kraków: Wyd. Libron and Authors.

 • Walęcka-Matyja K. (2015). Obraz wybranych sytuacji konfliktowych i ich rozwiązywanie w percepcji rodziców adolescentów- analiza psychologiczna. W: D.Borecka-Biernat (red.) Społeczne sytuacje konfliktowe. Przyczyny- Sposoby rozwiązywania- Skutki, s. 51-65. Prace Psychologiczne LXIII, (Acta Universitatis Wratislaviensis No 3601), Wyd. UWr.

 • Walęcka-Matyja K. (2015). Konflikt jako czynnik kompozytowy relacji między rodzeństwem w okresie dorosłości a kompetencje społeczne. W: D.Borecka-Biernat, M. Cywińska (red.). Konflikt Społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno – psychologicznej. Wybrane kwestie, s. 239-262. Warszawa: Difin.

 • Walęcka-Matyja K., D. Kurpiel (2015). Ocena satysfakcji z życia a poczucie skuteczności i styl wychowania w percepcji matek młodzieży z niepełnosprawnością w perspektywie rozwoju. Psychologia Rozwojowa, 20(1)

 • Kurpiel D., Walęcka-Matyja K. (2014). Aktywność zawodowa, style wychowania i radzenia sobie ze stresem matek młodzieży z hemiplegią i bez problemów zdrowotnych, s.105-127. W: I .Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red). Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? Wyd. UŁ.

 • Walęcka-Matyja K. (2014). Rola i funkcje rodziny. W: I.Janicka, H.Liberska (red.). Psychologia rodziny, s.95-110. Warszawa: Wyd. PWN.

 • Walęcka-Matyja K.(2014). Adolescent personalities and their self-acceptance
  within complete families, incomplete families and reconstructed families. Polish Journal of Applied Psychology , vol.12, nr 1, p.59-74.

 • Walęcka-Matyja K. (2014). Zróżnicowanie dymorficzne w zakresie poziomu odczuwanego stresu oraz postaw wobec przyszłości rodziców adolescentów. Fides et Ratio. Kwartalnik Naukowy. Macierzyństwo,Ojcostwo, 2 (18), 74-87.

 • Walęcka-Matyja,K. (2014). Psychometric properties of the polish adaptation of the Adult Sibling Relationship Questionnaire (ASRQ). Archives of Psychiatry and Psychotheraphy, 16 (4), 77-88.

 • Walęcka-Matyja K. (2014). Psychologiczne aspekty relacji dorosłego rodzeństwa w percepcji
  mężczyzn. Fides et Ratio. Kwartalnik Naukowy. Relacje w rodzinie, 3 (19), 90-104.

 • Walęcka-Matyja K. (2014). „O samotnym macierzyństwie i odpowiedzialności z perspektywy
  psychologicznej” Fides et Ratio. Kwartalnik Naukowy. Płciowość, Seksualność,
  Odpowiedzialność, 4 (20), 256-271

 • Walęcka-Matyja K. (2013). Zachowania agresywne adolescentów jako efekt stylu wychowania w rodzinie pochodzenia. W: D. Borecka-Biernat Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania, s.99-123. Warszawa: Wyd. Difin.

 • K.Walęcka-Matyja (2013) The rights of the child – the perspective of progress or regress? Polish Journal of Social Science, vol. VIII, no.1, p. 121-130.

 • Walęcka – Matyja K. (2013). W rodzinie chorego. W: D. Krzemionka – Brózda (red.) Siły, które pokonają raka, 175-182. Kielce: Wyd. Charaktery Sp.z o.o.

 • Walęcka-Matyja K. (2013). Między zaradnością a bezradnością młodzieży z rodzin o zróżnicowanej strukturze. Psychologia wychowawcza, nr 4, s. 93-115

 • Walęcka-Matyja K.,(2013). Determinanty autorytetu rodzinnego w percepcji adolescentów z rodzin o zróżnicowanej strukturze. Horyzonty Wychowania, 23, 251-268

 • Walęcka-Matyja K. (2013). Psychologiczne i społeczno-kulturowe determinanty postaw wobec osób niepełnosprawnych. W: E. Zasępa (red.). Doświadczanie choroby i niepełnosprawności, s. 24-38. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 • Walęcka-Matyja K., D. Kurpiel (2013). Psychologiczne profile radzenia sobie ze stresem przez matki młodzieży z niepełnosprawnością a poczucie własnej skuteczności. W: D. Muller, A. Sobczak (red.). Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji, s. 105-128. Łódź: Wyd. UŁ.

 • Walęcka-Matyja K. (2013). Indywidualizm adolescenta a system wspólnoty rodzinnej w perspektywie psychologicznej. Horyzonty Wychowania, 24, s. 37-58.

 •  

  Walęcka-Matyja K. (2013). Sytuacja rodzeństwa osób niepełnosprawnych. Biuletyn Informacyjny Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię nr 2 (46), s.7-9.

 • Walęcka-Matyja K., Kurpiel D. (2012). Wsparcie społeczne i poziom radzenia sobie ze stresem w percepcji osób z tetraplegią nabytą oraz osób zdrowych – analiza porównawcza. W: T.Rostowska, W. Budzyński (red.). Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości. Perspektywa psychologiczna, s.161-179. Toruń: Wyd. Adam Marszałek, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna.

 • Walęcka-Matyja K. (2012). Rodzinne determinanty ekskluzji Dorosłych Dzieci Alkoholików. W: W. Warzywoda-Kruszyńska (red.), Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne, 207-219. Łódź: Wyd. UŁ.

 • Walęcka-Matyja K., Kurpiel (2012). Psychological analysis of stress coping styles and social support in men with physical disability. In: A. Sobczak, M. Znajmiecka-Sikora (eds.), Development and supporting the development from perspective of the human sciences – opportunities and threats, 285-298. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Walęcka-Matyja K., Kurpiel (2012). Psychological analysis of stress coping styles and social support in men with physical disability. In: A. Sobczak, M. Znajmiecka-Sikora (eds.), Development and supporting the development from perspective of the human sciences – opportunities and threats, 285-298. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Walęcka-Matyja K.(2012). Domestic violence threat to youth vs. family factors. In: M.M. Kowalczyk, H.Cudak (eds.). The XXI Century in society, business, education. Łódź: ECKO House Publishing.

 • Walęcka-Matyja K., Kucharska M. (2012). Rola telefonii komórkowej w komunikacji rodzinnej w percepcji matek. W: W. Tuszyńska-Bogucka (red.), Wpływy medialne. Szanse i zagrożenia dla współczesnej rodziny, 107-126. Kraków: Wyd. LIBRON and Authors. 

 • Walęcka-Matyja K., Miniszewska J., Zalewska A. (2011).Osobowościowe korelaty akceptacji choroby w łuszczycy i hemofilii. W: Rzepa T., Szepietowski J., Żaba R. (red.) Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry, s. 35-39. Wrocław: Cornetis.

 • Walęcka-Matyja K.(2011). ?Inność? współczesnej rodziny a zdolność młodzieży do współodczuwania. W: M.M. Kowalczyk., S. Cudak (red.). Innowacyjność. Studia-badania-egzemplifikacje, s. 138-152. Łódź: Wyd. Fundacji EMANUEL.

 • Walęcka-Matyja K. (2011). The otherness of the modern family and empathy of adolescents In: M. M. Kowalczyk, H. Cudak (eds.) ?Otherness? in various social contexts, 38-50. Łódź: ECKO House Publishing.

 • Walęcka-Matyja K.(2011). Rola struktury rodziny w kształtowaniu cech osobowości facylitujących funkcjonowanie na rynku pracy. W: L. Golińska, E. Bielawska-Batrowicz (red.) Rodzina i praca w warunkach kryzysu, 129-140. Łódź: UŁ.

 • Walęcka-Matyja K.(2010). Psychologiczna charakterystyka wybranych problemów psychologicznych osób z hemofilią i ich rodzin. W: E. Zasępa (red.) Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich – w teorii i w badaniach, s.213-229. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 • Walęcka-Matyja K.(2010). Rodzinne uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa młodzieży z rodzin pełnych, niepełnych i zrekonstruowanych. W: T. Rostowska, A. Jarmołowska (red.) Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego, 46-64. Warszawa: Difin.

 • Walęcka-Matyja K.(2010). Empatia a zachowania przywódcze młodzieży z rodzin o zróżnicowanej strukturze. W: I. Janicka (red.). Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych, s. 111-122. Kraków: Impuls.

 • Walęcka-Matyja K.(2010). Psychologiczna charakterystyka wybranych problemów psychologicznych osób z hemofilią i ich rodzin. W: E. Zasępa (red.) Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich – w teorii i w badaniach, s.213-229. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 • Walęcka-Matyja K.(2009). Struktura rodziny a zróżnicowanie zachowań społecznych i osobowości młodzieży. Łódź: Wyd. UŁ.

 • Walęcka-Matyja K. (2008). Tolerancja a rozwój dziecka z hemofilią. W: A. Palaton (red.). Tolerancja a edukacja, s. 562- 570 . Gdańsk: Wyd. UG.

 • Karolina Kossakowska-Petrycka, Katarzyna Walęcka-Matyja (2008). Satysfakcja z małżeństwa jako determinanta dobrostanu psychicznego i fizycznego kobiety po narodzinach dziecka. W: L. Golińska, B. Dudek (red.). Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, 263-272. Łódź: Wyd. UŁ.

 • Walęcka-Matyja K., Karolina Kossakowska-Petrycka (2008). Metody i formy budowania postaw tolerancji wobec inności związanej z ADHD. W: G. Gazda, I. Hubner, J. Płuciennik (red.). Dyskursy i przestrzenie (nie) tolerancji, 471-481, Łódź: Wyd. UŁ.

 • Karolina Kossakowska-Petrycka, Katarzyna Walęcka-Matyja (2008). Satysfakcja z małżeństwa jako determinanta dobrostanu psychicznego i fizycznego kobiety po narodzinach dziecka. W: L. Golińska, B. Dudek (red.) Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, 263-272. Łódź: Wyd. UŁ.

 • Walęcka-Matyja K. (2008). Tolerancja a rozwój dziecka z hemofilią. W: Palaton A. (red.). Tolerancja a edukacja, s. 562- 570 . Gdańsk: Wyd. UG.

 • Kossakowska- Petrycka K., Walęcka-Matyja K. (2007). Psychologiczne uwarunkowania depresji poporodowej u kobiet w ciąży o prawidłowym przebiegu i ciąży wysokiego ryzyka. (Psychological causative factors in postpartum depression amongst women with normal and high-risk pregnancies) Ginekologia Polska, 7, 544-548.

 • Kossakowska- Petrycka K., Walęcka-Matyja K. (2007). Depresyjne zaburzenia nastroju u kobiet po narodzinach dziecka. Acta Unversitatis Lodziensis, Folia Psychologica 11, s.47-57.

 • Rostowska T., Walęcka-Matyja K. (2006), Profil osobowości jednostek chorych na hemofilię
  (badania porównawcze). Psychologia Rozwojowa. Osobowość i rozwój we współczesnym świecie, 2, 109-119. Kraków: Wyd. UJ.

 • Walęcka-Matyja K., Kossakowska- Petrycka K., Ledwoń M. (2006). Psychological effects of intrafamilial sexual abuse on children. Acta Unversitatis Lodziensis, Folia Psychologica 10,
  69-80.

 • Walęcka-Matyja K. (2006). Rola rodziny w kształtowaniu zachowań zdrowotnych u dzieci. W: T. Rostowska, J. Rostowski (red.). Wokół wychowania. Rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka, 163-172. Łódź: Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki.

 • Walęcka-Matyja K. (2006). Jakość życia rodziny osieroconej. W: T. Rostowska (red.). Jakość życia rodzinnego, 259-271. Łódź: Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki.

 • Walęcka – Matyja K. (2005). Percepcja postaw swoich matek przez dorastające dzieci. Małżeństwo i rodzina. Niezależny Kwartalnik Naukowy, nr 1-2 (13-14), s. 45-47.

 • Walęcka – Matyja K. (2005). Środowisko rodzinne a rozwój małego dziecka. W: H. Mazur, L. Przybylska, A. Rudyk, M. Świercz, L.Telka, B. Wolska (red.). Wspólnie z dziećmi. O wspieraniu rozwoju małego dziecka, 365-368. Łódź: Wyd. TERCJA.

 • Walęcka – Matyja K. (2005). Rola rodziny w wychowaniu integracyjnym. W: H. Cudak, H. Marzec (red.). Współczesna rodzina polska – jej stan i perspektywy, t.I, 300-313. Mysłowice: Wyd. GWSP

 • Walęcka-Matyja K. (2005). Zdrowa rodzina chorego. W: K. Mariańczyk, L. Świeboda – Toborek (red.). Siły, które pokonają raka. Wiara, nadzieja, zdrowie, 85-90. Kielce: Wyd. Charaktery.

 • Walęcka – Matyja K. (2004). Psychospołeczne ujęcie sytuacji człowieka chorego na hemofilię i jego rodziny. Psychologia Rozwojowa. Stymulowanie rozwoju – edukacja, zaburzenia i terapia. 9, 155-165.

 • Walęcka – Matyja K. (2004). Demograficzno – społeczne uwarunkowania poziomu wiedzy o hemofilii u osób nie dotkniętych tym problemem zdrowotnym. Acta Unversitatis Lodziensis, Folia Psychologica 8, 91-101.

 • Walęcka K. (2003). Sytuacja społeczno-psychologiczna kobiet po operacji raka piersi. W: I. Janicka, T. Rostowska (red.). Psychologia w Służbie Rodziny, 283-296. Łódź: Wyd. UŁ.

 • Walęcka-Matyja K. (2003). Wpływ choroby nowotworowej gruczołu piersiowego na obraz siebie i sposoby radzenia sobie ze stresem u kobiet. Psychologia Rozwojowa. Podmiotowe i społeczne korelaty aktywności człowieka w ciągu życia, 8, 27-35.

 • Rostowska T., Walęcka-Matyja K. (2003). Obraz siebie i poziom samooceny u kobiet po amputacji piersi oraz u kobiet ze schorzeniami skóry-analiza porównawcza. Psychoonkologia,1, 7-13.

 • Walęcka K., Rostowska T. (2002). Samoocena a style radzenia sobie ze stresem u kobiet po operacji raka piersi. Psychoonkologia, 2, 37- 45.

Udział w konferencjach

2019

I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna: Rodzicielstwo w ujęciu interdyscyplinarnym. Walęcka-Matyja, K. „Styl rodzicielski jako moderator relacji interpersonalnej dorosłych rodzeństw”. Miejsce: Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznań: 15-16 maja 2019.

 

XXXX Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Investing in Families. Social Policy and Social Practice in Central and Eastern Europe. Walęcka-Matyja, K. „Wsparcie społeczne i relacje dorosłych rodzeństw a krytyczne wydarzenia życiowe”. Miejsce: Łódź, 24-26 kwietnia 2019.

 

XII Seminar of Deptartment of Environmental Engineering. Walęcka-Matyja, K. „Personality and warmth, conflict, rivalry in sibling relationship” .Szklarska Poręba, 04 – 09 marca 2019.

 

2018

II Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych: Kobiety – Mężczyźni – Bliskie relacje: Wczoraj i dziś. K. Walęcka-Matyja. Organizator: Uniwersytet Śląski. 18 – 19 października 2018, Katowice.

a) „Samotność i radzenie sobie ze stresem u jedynaków i osób posiadających rodzeństwo w okresie wczesnej dorosłości. Mediacyjna rola jakości relacji z rodzeństwem”.

b) „Osobowość a relacje interpersonalne rodzeństw w okresie wczesnej dorosłości – analiza kauzalna”.

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca: Rodzina – edukacja – praca w perspektywie dobrostanu. K. Walęcka-Matyja, P. Szymańska, „Sesja projektowa: Hey! Teachers, don’t leave the kids alone”. Organizator: Instytut Psychologii UŁ. 24-25 września 2018, Łódź.

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca: Rodzina – edukacja – praca w perspektywie dobrostanu. K. Walęcka-Matyja,  Organizator: Instytut Psychologii UŁ.  24-25 września 2018, Łódź.

a) „Skala Familizmu- wstępna analiza psychometrycznych właściwości polskiej adaptacji”.

b) „Satysfakcja z pracy i stan zdrowia psychicznego wśród młodych dorosłych- moderująca rola relacji z rodzeństwem”.

 

2017

XXXVI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Psychologia dla zdrowia i społeczeństwa. K. Walęcka-Matyja, „Profile relacji interpersonalnych a zdrowie psychiczne rodzeństw w okresie dorosłości”. Organizator: Instytut Psychologii UG. 21-24 września 2017, Gdańsk.

 

XXXVI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Psychologia dla zdrowia i społeczeństwa. K. Walęcka-Matyja, P. Szymańska, „Hey teachers, don’t leave the kids alone! Psychologiczne aspekty edukacji włączającej w praktyce międzynarodowej”. Organizator: Instytut Psychologii UG. 21-24 września 2017, Gdańsk.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dziecko i wczesna edukacja. Horyzonty konstruktywistyczne i kognitywistyczne. K.Walęcka-Matyja, P. Szymańska: O edukacji włączającej w świetle założeń międzynarodowego projektu „Hey! Teachers, don’t leave the kids alone”. Organizator: WNOW. 15 – 16 maja 2017, Łódź.

 

2016

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rodzina i praca. Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych. Organizator: Instytut Psychologii UŁ. 28-29.XI.2016, Łódź.

a) Walęcka-Matyja K. Jakość relacji z rodzeństwem w okresie dorosłości jako predyktor kompetencji społecznych warunkujących funkcjonowanie w rolach rodzinnych i zawodowych

b) Walęcka-Matyja K., Adamczyk, K. Posiadanie vs. brak partnera życiowego a satysfakcja z życia i poczucie samotności młodych dorosłych.

 

IV Międzynarodowa Konferencja „INVESTING IN CHILDREN Social Innovations for Children and Youth: Research and Practice”. Organizator: Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Polskim Komitetem Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN). K.Walęcka-Matyja, P. Szymańska: Relacje z rodzeństwem jako predyktor zdrowia psychicznego w dzieciństwie i dorosłości. Łódź: 20-21 X. 2016.

 

I Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych. Organizator: Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 12 – 13. X. 2016.

a) Walęcka-Matyja K., Szymańska P., Wymiary relacji z rodzeństwem jako predyktory poczucia samotności w okresie wczesnej dorosłości.

b) Walęcka-Matyja K., Adamczyk, K., Status związku interpersonalnego a zróżnicowanie stanu zdrowia psychicznego kobiet i mężczyzn.

 

International Scientific and Practical Conference, Personality. Relationship. Development. The Interdisciplinary Aspect. Walęcka-Matyja K., Adult Sibling Familial Relationship Scale (ASFRS) – construction and psychometric properties. Preliminary report. Ukrainian Catholic University, Ukraine, Lviv, 3-5 June 2016,

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY: Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie. Szymańska, P., Walęcka-Matyja K., Jakość relacji z rodzeństwem w okresie dorosłości a wsparcie społeczne – moderacyjna rola kolejności urodzenia. Organizatorzy Konferencji: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Miejsce: Gdańsk, 24-25.V. 2016.

 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polki – wczoraj, dziś i jutro”. Walęcka-Matyja K. Psychologiczne aspekty konfliktu relacyjnego z dorosłym rodzeństwem w percepcji Polek.

Organizator: Instytut Psychologii, WNOW, UŁ. 8-9.04. 2016, Łódź.

 

2015

10th International Conference Man-City-Nature, Integrated development of cities and regions: local and regional perspective. Walęcka-Matyja K. Psychological functioning of foster families from different social backgrounds. Family Learning in Foster Families Project. Organizacja: The Department of Urban Studies and Regional Development of Nicolaus Copernicus University and the Committee on Geographical Sciences of the Polish Academy of Sciences. 12-13.X.2015, Toruń.

Seminarium naukowe pt. Komunikacja i współpraca między rodzicami zastępczymi, rodzicami biologicznymi i pracownikami pomocy społecznej dla dobra dzieci. Projekt FALEFOS. Walęcka-Matyja K., Idea i realizacja projektu FALEFOS z perspektywy polskich doświadczeń. Organizator: Instytut Psychologii, WNOW, UŁ. 18.09.2015, Łódź.

 

XII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii Społecznej. Walęcka-Matyja K. Psychospołeczne uwarunkowania relacji z rodzeństwem w okresie wczesnej dorosłości. Organizacja: Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki. 03.-06.09.2015 Łódź.

 

International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges Walęcka-Matyja K., The specificity of the educational process of a child in a foster care environment in the psychological perspective Organizator: Ankara University, Cebeci Campus, Faculty of Educational Sciences. 15-16.05.2015. Ankara/Turkey

 

XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka  w dobie globalizacji”. Walęcka-Matyja K., Relacje z rodzeństwem w okresie dorosłości oparte na cieple a strategie radzenia sobie ze stresem i poziom samooceny. Miejsce: Warszawa, 1-3.06.2015, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia- mit czy rzeczywistość? Gdańsk, 15-17.05.2015, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

a) Walęcka-Matyja K., Kurpiel D., Ocena satysfakcji z życia a poczucie skuteczności i styl wychowania w percepcji matek młodzieży z niepełnosprawnością w perspektywie zasobów zdrowia w systemie rodzinnym.

b) Walęcka-Matyja K., Relacje z rodzeństwem i poziom kompetencji społecznych jako zasoby zdrowia w okresie wczesnej dorosłości.

 

2014

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Konflikt Społeczny. Uwarunkowania- Specyfika- Przezwyciężanie- Skutki. Walęcka-Matyja K., Obraz wybranych sytuacji konfliktowych i sposobów ich rozwiązywania w percepcji rodziców adolescentów- analiza psychologiczna. Miejsce: Poznań, 12.12.2014, Wydział Studiów edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Seminarium „Jak kształtować inteligencję emocjonalną dzieci w wieku przedszkolnym”. Walęcka-Matyja K., Rodzinne determinanty rozwoju inteligencji emocjonalnej a perspektywa funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży. Miejsce: Łódź, Społeczna Akademia Nauk, 27.11.2014.

 

III KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA: Investing in Children. In Search for Innovative Solutions to Improve Children’s Well-Being. “Neglected Childhood”. Walęcka-Matyja K., Psychological aspects of development and education in the environment of foster families Miejsce: Łódź, 23-24.10.2014, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

 

XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Psychologia w zmieniającym się świecie. Walęcka-Matyja K., Specyfika relacji w rodzeństwie w okresie dorosłości- ujęcie psychologiczne. Miejsce: Bydgoszcz, 18-21.09.2014

XXXVII  CICA International Conference on Conflict and Aggression. Topic: Developmental and Social Conditions of Conflict and Aggression. Walęcka-Matyja K., Walczak K. The family environment and the susceptibility of individuals to experience harassment in the workplace (Środowisko rodzinne a podatność na doświadczanie mobbigu w pracy). University of Zielona Góra, Poland , Europe 22-25 June 2014

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY: Rodzina w dobrobycie-dobrostan w rodzinie? Walęcka-Matyja K., Fluktuacja i pomiar relacji między rodzeństwem w okresie dorosłości. Organizatorzy Konferencji: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Miejsce: Gdańsk, 29-30 kwietnia 2014.

 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Narzędzia stosowane w badaniach naukowych z udziałem adolescentów i osób dorosłych: polskie adaptacje narzędzi zagranicznych oraz narzędzia autorskie. Walęcka-Matyja K., Wstępna analiza właściwości psychometrycznych polskiej adaptacji Adult Sibling Relationship Questionnaire. Organizator: Instytut Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 24-26.II.2014.

 

2013

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rodzina i praca. Mnogość sfer, mnogość ról. Organizator: Instytut Psychologii UŁ. 15-16.XI.2013, Łódź.

a) Walęcka-Matyja K., Kurpiel D., Aktywność zawodowa matek młodzieży z hemiplegią a style wychowania i radzenie sobie ze stresem.

b) Walęcka-Matyja K., Kucharska M. Szczęśliwa matka- szczęśliwe dziecko. Poczucie satysfakcji a style wychowania matek funkcjonujących zawodowo.

 

Konferencja Naukowa pt. „Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji”. 13.XI.2013, Łódź. Organizator: Pracownia Pedagogiki Specjalnej, WNoW UŁ.

a) Walęcka-Matyja K., Przybylak A., Psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju adolescentów wychowywanych w rodzinach z rodzeństwem niepełnosprawnym.

b) Walęcka-Matyja K., Kurpiel D., Psychologiczne profile radzenia sobie ze stresem przez matki młodzieży z niepełnosprawnością a poczucie własnej skuteczności.

XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Społeczny kontekst rozwoju Od dziecka do dorosłego. Walęcka-Matyja K., Kurpiel D. Jakość życia, poczucie skuteczności i styl wychowania matek młodzieży z niepełnosprawnością. Organizatorzy: Uniwersytet Gdański oraz Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Gdańsk, 27-29 V 2013.

 

2012

Konferencja Naukowa EDUKACJA – EMOCJE – ROZWÓJ pt. „Edukacja emocjonalna: teoria i praktyka”. Organizator: Wydział Nauk o Wychowaniu, UŁ. K.Walęcka-Matyja Klimat życia emocjonalnego i poczucie bezpieczeństwa w percepcji adolescentów z rodzin o zróżnicowanej strukturze. Łódź, 17 – 18.09. 2012.

 

XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pod hasłem: Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki. K.Walęcka-Matyja (2012). Znaczenie stylu wychowania dla funkcjonowania interpersonalnego młodzieży. Organizator: Zakład Poradnictwa i Seksuologii Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra, 28-30.V.2012

 

2011

Konferencja-Neglected childhood. (Zaniedbane dzieciństwo II- dzieciństwo w warunkach kryzysu. Organizator: Katedra socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Uniwersytetu Łódzkiego. K.Walęcka-Matyja (2011). Rodzinne determinanty ekskluzji Dorosłych Dzieci Alkoholików. 21.XI-22.XI.2011, Łódź.

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych. Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku – możliwości i zagrożenia. Organizator: Pracownia Pedagogiki Specjalnej UŁ. Walęcka-Matyja K., Kurpiel D. Psychologiczna analiza mechanizmów radzenia sobie z sytuacją trudną przez mężczyzn z niepełnosprawnością ruchową. Łódź, 27-28 września 2011 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa Innowacyjność w edukacji, biznesie i technice. Organizator: pracownicy naukowi wyższych uczelni oraz Fundacja EMANUEL. Walęcka-Matyja K. ”Inność” współczesnej rodziny a zdolność młodzieży do współodczuwania. 09.06. 2011, Łódź.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Inny” i „inność” w różnych obszarach życia zbiorowego. Organizator: pracownicy naukowi wyższych uczelni oraz Fundacja EMANUEL. Walęcka-Matyja K. “The otherness of the modern family and empathy of adolescents” 08.06.2011, Łódź.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój poprzez terapię – biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej”. Organizator: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. K.Walęcka-Matyja, D. Kurpiel (2011). Uczeń niepełnosprawny a jego pozycja społeczna w klasie integracyjnej. 30 – 31 maja 2011 roku, Gdańsk.

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY: Zdrowotne aspekty życia rodzinnego. Organizatorzy: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Ośrodek Terapii Dzieci i Młodzieży

z Rodzin Alkoholowych PZOZ w Gdańsku. Walęcka-Matyja K., Kurpiel D. Wsparcie społeczne i poziom radzenia sobie ze stresem w percepcji osób z tetraplegią nabytą oraz osób zdrowych – analiza porównawcza. Gdańsk, 18-19 maja 2011.

 

2010

Konferencja naukowa organizowana przez Zakład Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny Instytut Psychologii UMCS w Lublinie, „Problemy współczesnej rodziny. Rodzina a media”. Walęcka-Matyja K., Kucharska M. Rola telefonii komórkowej w komunikacji rodzinnej w percepcji matek . Lublin, 18-19.X.2010.

 

XIX Ogólnopolskiej Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Psychologii Rozwojowej „Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka” Walęcka-Matyja K. Między bezradnością a zaradnością młodzieży z rodzin o zróżnicowanej strukturze. 14-16.VI 2010, Łódź.

 

2009

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Relacja rodzina-praca w warunkach kryzysu. Walęcka-Matyja K. Rola struktury rodziny w kształtowaniu cech osobowości facylitujących funkcjonowanie na rynku pracy. Organizator: Instytut Psychologii UŁ. Łódź, 26-28.11 2009.

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych: Psychologia w służbie rodziny pt:. Rodzina fundamentem rozwoju i wychowania człowieka. Walęcka-Matyja K. Rodzinne uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa młodzieży z rodzin pełnych, niepełnych i zrekonstruowanych. Gdańsk, 21-22.05.2009.

 

IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Kobieta w kulturze”, Kobieta, mężczyzna, miłość, Walęcka-Matyja K., Kobieta a autorytet rodzinny i jego uwarunkowania w percepcji badanej młodzieży. Gdańsk, 04.03.2009.

 

2008

 

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Żyć godnie…Walęcka-Matyja K., Marat E. Cechy osobowości mężczyzn a zagrożenie dezintegracją małżeństwa. Poznań, 24-27.IX.2008.

 

2007

 

An International Conference “Tolerance and Education”. Walęcka-Matyja K. Tolerance and development a child with heamofilia. Gdańsk, 15-16.XI. 2007.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Kossakowska – Petrycka K., Walęcka-Matyja K. Satysfakcja z małżeństwa jako determinanta dobrostanu psychicznego i fizycznego kobiety po narodzinach dziecka. Łódź, 15-17. VI. 2007.

 

An International Interdisciplinary Conference: Literature, Culture and Tolerance. Walęcka-Matyja K., Kossakowska – Petrycka K. Methods and forms of creating tollerant attiude towards otherness related to ADHD. Łódź, 28-31. V. 2007.

 

2005

 

IV International Conference: Stress- Mental Norm and Patology. Kossakowska – Petrycka K., Walęcka-Matyja K. Stress and level of depression during pregnacy and risk of postpartum depression among women with normal and high-risk pregnacy. Palanga, Lithuania, 5-8. IX.2005.

 

XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Żyć wspólnie, odkrywać innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele. „Wyznaczniki akceptacji choroby w hemofilii i łuszczycy – doniesienie wstępne.” Miniszewska J., Walęcka-Matyja K. Kraków 22-25.IX.2005.

 

I Ogólnopolska Konferencja: Wokół Wychowania. Rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka. „Rola rodziny w kształtowaniu zachowań zdrowotnych u dzieci”. Walęcka-Matyja K., Łódź, WSI, 28-29.04.2005.

 

2004

 

XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa. Zachowania seksualne. Norma- patologia. „Psychologiczne efekty seksualnego wykorzystywania dzieci w rodzinie.” Walęcka-Matyja K., Kossakowska- Petrycka K., Kazimierz nad Wisłą, 7- 9X. 2004.

 

XIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Człowiek w świecie- świat w człowieku. Perspektywa psychologii rozwoju. Wystąpienia: „Choroba w rodzinie jako uwarunkowanie rozwoju osobowości jej członków” Rostowska T., Walęcka-Matyja K. oraz „Rodzina a zachowania w zdrowiu i chorobie, w percepcji dziecka w wieku szkolnym” Walęcka-Matyja K., Białystok-Augustów, 03.-06.06.2004.

 

2003

Seminarium Naukowe, Towarzyszenie dziecku w rozwoju. „Dziecko z dysfunkcją   rozwojową w rodzinie” Walęcka-Matyja K. Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ, Łódź, 10.06.2003.

 

VI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Współczesna rodzina polska- jej stan i perspektywy. „Rola rodziny w wychowaniu integracyjnym” Walęcka-Matyja K., Piotrków Trybunalski

19-20.05.2003

 

XII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, W poszukiwaniu sposobów wyjaśniania rozwoju: od klasycznych do nowych propozycji. „ Struktura rodziny a poziom wiedzy o hemofilii u osób nie dotkniętych tym problemem zdrowotnym” Walęcka-Matyja K., Kraków, 05.06-08.06.2003.

 

2002

 

XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. „Aktywność zawodowa matek a postawy rodzicielskie w percepcji młodzieży” Walęcka K., Lublin, 5-8.09.2002.

XI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Rozwój: Natura- Wychowanie. „Obraz siebie i style radzenia sobie ze stresem u kobiet po mastektomii” Walęcka K., Cieszyn, 25-28.04.2002.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Psychologia w Służbie Rodziny. „Sytuacja społeczno-psychologiczna kobiet po mastektomii.” Walęcka K., Łódź, 11-12.03.2002.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia wobec nowych, wyłaniających się problemów XXI wieku.

”Psychologiczno- praktyczny aspekt pomocy kobietom, które doświadczyły zabiegu amputacji gruczołu piersiowego” Walęcka K., Poznań, 30-31.03.2001.

 

Członkostwo towarzystw naukowych

Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP)

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Bliskich Związków (PSPBZ)

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (PSPS)

Psychological Society of Northern Greece (PSNG)

Nagrody i odznaczenia

Nagroda Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ za działalność naukową (2017).

Nagroda za działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną (2010-2017).

Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, przyznana za monografię pt. Struktura rodziny a zróżnicowanie zachowań społecznych i osobowości młodzieży (2010).

Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, przyznana za cykl artykułów poświęconych rodzinie (2011, 2015)

Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2016), przyznana za publikację Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie.

Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, przyznana za cykl artykułów poświęconych psychologicznym aspektom relacji interpersonalnych dorosłych rodzeństw (2018).

Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, przyznana za monografię pt. Relacje interpersonalne dorosłych rodzeństw (2019).

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

 • Opiekun praktyk studenckich ciągłych IV roku Psychologii Stosowanej (2001-2008; 2011 – 2016; 2019-2020)
 • Opiekun I roku Psychologii Stosowanej (2002-2004)
 • sekretarz Komisji Rekrutacyjnej, UŁ w latach 2001/2002; 2004/2005; 2008/2009; 2011/2012
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 2019/2020
 • Członek Komitetu Organizacyjnego:
 • a) Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Psychologia w Służbie Rodziny, 2002, Łódź
 • b) XIX Ogólnopolskiej Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Psychologii Rozwojowej „Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka”14-16.VI. 2010, Łódź.
 • c)III Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji z cyklu Rodzina a praca. Mnogość sfer, mnogość ról.15-16.XI.2013, Łódź
 • d) XII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, 3-6 wrzesień 2015, Łódź
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 • a) seminarium naukowego pt. Komunikacja i współpraca między rodzicami zastępczymi, rodzicami biologicznymi i pracownikami pomocy społecznej dla dobra dzieci. Projekt FALEFOS. 18.09.2015, Łódź
 • b)  IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Rodzina a praca” 28-29.XI. 2016, Łódź
 • c) V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Rodzina a praca” 24-25.XI. 2018, Łódź
 • recenzent artykułów składanych do czasopisma „Psychologia Wychowawcza”, „Studia Humanistica Gedanensia”, „Psychiatria Polska”.
 • Opiekun Koła Naukowego Psychologii Społecznej
 • Członek Komisji Antymobbingowej UŁ (2016-2020).
 • Członek Rady Instytutu Psychologii UŁ (2018 roku do aktualnie)
 • Członek Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ (2018 do aktualnie)
 • Członek Komisji Rady Wydziału ds. przewodów doktorskich w zakresie psychologii
 • Członek Komisji WNoW ds. stopni naukowych w dyscyplinach pedagogika i psychologia (od 2018 roku do aktualnie)