dr Leszek Putyński

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Pracownik  Zakładu Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań naukowych i zawodowych są płciowość i seksuologia, zaburzenia w odżywianiu oraz psychosomatyka ginekologiczna i położnicza. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, publikowanych głównie w czasopismach medycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktycznym wykonywaniem zawodu psychologa klinicznego.

Publikacje

 • Putyński L.
  Psychologiczne aspekty pracy z pacjentem otyłym. W: Pałgan I., Pysiak T. (red.) Otyłość a psychika. Wyd. Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej, Radom (2019) s. 109-123

 • Putyński L.
  Pornografia internetowa wśród młodzieży – specyficzne i zagrażające uzależnieniem zjawisko. W: Górka M. (red.) Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa. Wyd. Difin (2017) s. 219-233

 • Skiba A., Putyński L.
  Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich a tożsamość płciowa u młodych dorosłych. Psychologia Wychowawcza (2016) nr 10, s. 217-230

 • Putyński L.
  Polska adaptacja Inwentarza Samooceny Objawów Jadłowstrętu Psychicznego – ANIS i walidacja w grupie adolescentek. Polish Journal of Nutrition (2016) nr 3 (05), s. 79-87

 • Putyński L.
  Rozpowszechnienie nieprawidłowych postaw związanych z odżywianiem się i ich korelaty psychologiczne u dziewcząt w wieku 13 i 18 lat. Polish Journal of Nutrition (2015) nr 1 (01), s. 75-81

 • Putyński L. Zagrożenia pornografią. Zagrożenia rozwoju psychoseksualnego związane z dostępem do treści pornograficznych. MEN ORE. Warszawa, 2015. ISBN 978-83-6495-49-9

 • Putyńska A., Putyński L. Wychowanie do życia w rodzinie. Poradnik dla nauczycieli. MEN. ORE Warszawa, 2015. ISBN 978-83-64915-49-9

 • Putyński L., Owczarek M.
  Style radzenia sobie ze stresem i bólem oraz umiejscowienie poczucia kontroli bólu u osób deklarujących się jako wierzące i u ateistów. W: H. Grzymała-Moszczyńska, K. Skrzypińska, M. Jarosz. (red.) Nauka wobec religijności i duchowości człowieka . Wyd. KUL (2014) s.169-182

 • Putyński L.
  Rola czynników psychologicznych w kształtowaniu więzi małżeńskiej i postaw wobec życia małżeńskiego młodych małżeństw. W: Sztychmiler R., Krzywkowska J. (red.) Jak przygotować do małżeństwa. Wyd. UWM, Olsztyn (2013) s. 317-326

 • Putyński L.
  Percepcja interpersonalna w rodzinach dziewcząt chorych na jadłowstręt psychiczny, Folia Psychologica (2013) , nr 17, s. 67-79

 • Putyński L.
  Lęk porodowy jako istotny modyfikator jakości porodu – implikacje dla profilaktyki, terapii i diagnostyki. W: Wojciechowska M., Tokarski Z. (red.) Kobieta podmiotem działań zespołu interdyscyplinarnego. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych, Wyd. AHE, Łódź. (2012) s. 151-162

 • Putyński L.: (2011) Dyferencjał semantyczny „Moje Ciało” jako technika badania obrazu ciała – prezentacja narzędzia. W: Bereza B., Ledwoch M. (red.) O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego (tom 2)., Lublin: CPPP Scientific Press. (2012) s. 87-93

 • Putyński L., Janicka K.
  Rola terapii hormonalnej w życiu kobiet w okresie menopauzy. Przegląd Menopauzalny. (2011) nr 6, s.457-463

 • Stankiewicz-Szałapska A., Putyński L. Kurnatowska A.
  Związek pomiędzy stanem klinicznym przyzębia i poczuciem bezpieczeństwa u kobiet w przebiegu ciąży powikłanej i prawidłowej. Ginekologia Praktyczna. (2010) nr. 1, s.39-45

 • Putyński L., Paciorek M.
  Kwestionariusz Lęku Porodowego (KLP II) Wersja Zrewidowana – Konstrukcja i Właściwości Psychometryczne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. (2008) 12, s.129-133

 • Kurnatowski P, Putyński L. Łapienis M., Kowalska B.
  Phisical and emotional disturbances in children with adenotonsillar hypertrophy. The Journal of Laryngology and Otology (2008) 122. s. 931-935

 • Kurnatowski P., Putyński L., Łapienis M., Kowalska B.
  Neurocognitive abilities in children with adenotonsillar hypertraphy
  International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology ( 2006), 70, 419-424

 • Putyński L.
  Rola struktury osobowości w etiopatogenezie jadłowstrętu psychicznego
  u dziewcząt w wieku 14-17 lat (w:) Czabała J.C., Zasępa E. (red.) Psychologia
  kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji (2006) s.231-234

 • Putyński L.:
  Rodzinne i społeczne uwarunkowania jadłowstrętu psychicznego. (w:) D.Kornas-Biela (red.): Rodzina: źródło życia i miłości. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 2000, s.417-435

 • Ogińska-Bulik N., Putyński L.:
  Kwestionariusz Moje Zwyczaje Żywieniowe – konstrukcja i właściwości psychometryczne
  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica 2000,4, 25-33.

 • Putyński L.:
  Skala Rozwoju Motorycznego Oziereckiego – historia i współczesne zastosowania.
  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. 1998, 2, 145-149.

 • Putyński L.:
  The Role of Personality structure and Family-Social Determinations in Etiopathogenesis of Anorexia Nervosa. Annales Academiae Medicae Lodziensis. 1997, Vol. 38., 4: 97-102

 • Putyński L.:
  Lęk porodowy. Jego istota i metoda pomiaru.
  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. 1997, 1, 147-152.

 • Kurnatowski P., Putyński L., Piotrowski S.:
  Ocena niektórych psychologicznych wskaźników zachowań poznawczo-emocjonalnych u chorych po radykalnym usunięciu węzłów chłonnych szyi. Otolaryngologia Polska 1997, LI, 1, 58-63.

 • Kurnatowski P., Putyński L., Piotrowski S.:
  Subiektywna ocena przystosowania do życia chorych po radykalnym usunięciu węzłów chłonnych szyi. Otolaryngologia Polska 1995, XLIX, 20, 377-379.

 • Putyński L., Zarzycki J.:
  Charakterystyka obrazu ciała i samooceny u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym i otyłością prostą. Pediatria Polska 1994, LXIX, 415-420.

 • Paciorek M., Putyński L.:
  Obraz ciała u kobiet ciężarnych. Annales Academiae Medicae Bydgostiensis. T.V, 1992, 211-216.

 • Putyński L.:
  Uwarunkowania rodzinne jadłowstrętu psychicznego u dziewcząt. Problemy Rodziny 1992, 2 (182), 24-26.

Udział w konferencjach

Wybrane konferencje międzynarodowe

Putyński L. psychologiczne aspekty pracy z pacjentem otyłym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Otyłość a psychika” Radom, 26 października 2019 r.

Putyński L. Pornografia internetowa – specyficzne i niebezpieczne zagrożenie uzależnieniem.
10. Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie, Warszawa, 20–21 września 2016

Boczkowska M., Putyński L. Stress and pain coping strategies and beliefs on the pain control in persons who declared as believers and atheists. 14-th European Congress of Psychology, Mediolan,
7-10 lipiec, 2015

Putyński L. Wpływ rodziny pochodzenia na satysfakcję seksualną dziecka w okresie wczesnej dorosłości. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy Współczesnej Rodziny. Rodzina a Media, Lublin, 18-19 października 2010.

Putyński L.: Satysfakcja seksualna a style interpersonalnego funkcjonowania w związku młodych stażem małżeństw. I Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna. U progu dojrzałej seksualności. Poznań, 14 maja 2010.

Kurnatowski P., Putyński L., Łapienis M., Kowalska B.: The physical and emotional disturbances in children with adenotonsillar hypertrophy. Materiały konferencyjne s. 51. 44th Congress of the South African Society of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Durban, 2008.11.02.

Magierska J., Magierski R., Putyński L., Fendler W., Sobow T., Kłoszewska I.: (2008) Sexuality during Pregnancy. European Psychiatry. Vol 23 No 1002 s. 397
16th European Congress of Psychiatry, Nice, France 5-9 April 2008.

Wybrane konferencje krajowe
Putyński L. Psychologiczne aspekty pracy z pacjentem otyłym. Food Medicine Conference. Warszawa, 26.05.2019.

Putyński L. Rodzinne i społeczne uwarunkowania zaburzeń odżywiania. Konferencja Psychodietetyka – Zrozumieć żywienie. Katowice, 16.03.2019.

Putyński L. Psychologia kliniczna w diagnozowaniu i leczeniu otyłości. Konferencja „Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży”. Uniejów, 29-30 listopada 2018.

Putyński L. Pacjent otyły to ciężki pacjent. Psychologiczne aspekty pracy z pacjentem otyłym. Materiały konferencyjne s. 50. VIII Ogólnopolska Konferencja Dietetyki „Congressus Dietetica”, Łódź 06-07 kwietnia 2018.

Putyński L. Satysfakcje vs frustracje w zawodzie dietetyka – psychologiczny punkt widzenia. Materiały konferencyjne s. 40. Trends in Dietetics 2017. Łódź, 4.11.2017.

Putyński L. Niespecyficzne zaburzenia jedzenia – nowe wyzwania w pracy z młodzieżą.
Wojewódzka Konferencja profilaktyczna: „Zdrowe odżywianie warunkiem prawidłowego rozwoju”, Łódź, 26 października 2017.

Putyński L. Zaburzone zachowania żywieniowe u dziewcząt i młodych kobiet z cukrzycą typu1. Materiały konferencyjne s. 67. VII Ogólnopolska Konferencja Dietetyki „Congressus Dietetica”, Łódź 17-18 marca 2017.

Putyński L. Jak zwiększyć skuteczność terapii otyłości u kobiet – perspektywa psychologiczna. Materiały konferencyjne s. 32.
Trends in Dietetics 2016. Łódź, 5.11.2016.

Putyński L. Seksualność mężczyzny – szanse i zagrożenia.
Kongres o mężczyźnie. Adamie – gdzie jesteś? UKSW, Warszawa, 22-23.10.2016.

Skiba A., Putyński L., Talarowska M. Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich a płeć psychologiczna młodych dorosłych – doniesienia wstępne. Materiały zjazdowe s. 158-159. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich, Katowice 16-18 czerwca 2016.

Putyński L., Psychologiczne czynniki ryzyka dla niepomyślnego przebiegu terapii otyłości u dorastających dziewcząt. VI Ogólnopolska Konferencja Dietetyki „Congressus Dietetica”, Łódź
1-2.04.2016.

Putyński L., Rozpowszechnienie nieprawidłowych postaw związanych z odżywianiem się u dziewcząt w wieku 13 i 18 lat. V Ogólnopolska Konferencja Dietetyki „Congressus Dietetica”, Łódź
10-11.04.2015.

Putyński L. Diabulimia – nowe wyzwanie w leczeniu pacjentów z cukrzycą typu 1.
Zjazd Ogólnopolskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Zabrze,
7-9.05.2015.

Putyński L., Razem czy osobno? Dylematy współczesnych związków. V Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie, Częstochowa, 4 – 5 maja 2014.

Putyński L., Od anankasmu po anarchię – od psyche po somę. Próba klasyfikacji tzw. niespecyficznych zaburzeń odżywiania, III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Zaburzenia Obsesyjno-Kompulsywne OCD 2014, Katowice, 29-30 maja 2014.

Putyński L., Paciorek M.: Stress and pain coping strategies versus the intensity of premenstrual syndrome symptoms. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologicznego, Łódź,10-11 październik, 2014

Leszek Putyński: Razem czy osobno – na chwilę czy na wieki. Dylematy współczesnych związków. Ogólnopolska Konferencja Socjoterapii „Po prostu razem” , Łódź 16-17 marca 2013

Putyński L, Psychospołeczne uwarunkowania jakości życia seksualnego w małżeństwie. Materiały konferencyjne.
VIII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Jakość Życia w Pracy i poza nią, Zawady k. Częstochowy, 11-12 października 2012 r.

Putyński L., (2012): Polska adaptacja The Anorexia nervosa inventory for self-rating (ANIS). Wiadomości Psychiatryczne, Vol. 15 s. 19.
26 Konferencja Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Warszawa, 21-22 września 2012 r.

Putyński L., Niespecyficzne zaburzenia jedzenia – nowe wyzwania w leczeniu chorób gastrycznych i metabolicznych dzieci i młodzieży. Materiały konferencyjne s. 28.
VII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, OSSA k. Rawy Mazowieckiej, 17-19 maja 2012 r.
Owczarek M., Putyński L. Style radzenia sobie ze stresem i bólem oraz umiejscowienie poczucia kontroli bólu u osób wierzących i ateistów. Materiały konferencyjne s.105-106.
I Międzynarodowa Konferencja Psychologiczna: Nauka wobec religijności i duchowości człowieka, Gdańsk, 24-25 kwietnia 2012.

Putyński L. (2011): Percepcja interpersonalna w rodzinach dziewcząt chorych na jadłowstręt psychiczny. Materiały konferencyjne.
25 Konferencja PTP – Psychiatria i Psychologia Okresu Rozwojowego – Wspólne Cele, Wrocław, 28-30 września 2011.
Putyński L.: (2011) Dyferencjał semantyczny „Moje Ciało” jako technika badania obrazu ciała – prezentacja narzędzia. Materiały zjazdowe s.18.
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w Medycynie – Medycyna w Psychologii, Lublin, 23-24 września 2011.

Putyński L.: (2010) Napięcie przedmiesiączkowe. Paradygmat psychologiczny.
Endokrynologia Polska. Vol. 61, nr 6 s.754.
III Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, Kraków, 25-26 listopada 2010.

Putyński L.: (2010) Wpływ rodziny pochodzenia na satysfakcję seksualną dziecka w okresie wczesnej dorosłości.
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy Współczesnej Rodziny. Rodzina a Media, Lublin, 18-19 października 2010.

Putyński L.: (2010) Satysfakcja seksualna kobiet a ich funkcjonowanie w związku małżeńskim. Psychiatria Polska. Tom XLIV nr 3-2010 Suplement s. 235-236.
XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań 23-26 czerwca 2010.

Putyński L.: (2010) Seksualność kobiet stosujących doustną antykoncepcję hormonalną. Psychiatria Polska. Tom XLIV nr 3-2010 Suplement s. 236.
XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań 23-26 czerwca 2010.

Putyński L.: (2010) Osobowościowe i temperamentalne wyznaczniki satysfakcji seksualnej kobiet. Psychiatria Polska. Tom XLIV nr 3-2010 Suplement s. 236-237.
XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań 23-26 czerwca 2010.

Putyński L. Lęk porodowy jako istotny modyfikator jakości porodu – implikacje dla profilaktyki, terapii i diagnostyki.
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce. Kobieta podmiotem działań zespołu interdyscyplinarnego. Łódź, maj 2010.

Putyński L., Paciorek M.: (2007), Lęk porodowy – paradygmat psychologiczny,
Materiały konferencyjne Podmiotowość Pacjentki Ciężarnej i Rodzącej, Chełmża, 10 listopad 2007.

Magierska J., Putyński L., Sobów T., Kłoszewska I.: (2007) Obraz ciała i satysfakcja seksualna u kobiet i ich partnerów w okresie ciąży. Psychiatria Polska XXL no 3 Supl. S. 267-268.
XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, Szczecin, 14-16 czerwca 2007

Kurnatowski P., Łapienis M., Putyński L. Wpływ powiększonych migdałków podniebiennych i gardłowego na przebieg procesów emocjonalnych u dzieci. Materiały zjazdowe XLII Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, Poznań, 7-10 czerwca 2006.

Kurnatowski P., Putyński L., Łapienis M., Kowalska B.: Wpływ przerostu migdałka gardłowego na przebieg funkcji poznawczych dziecka.
Materiały XLI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, s. 318. Lublin, 17-20 czerwca 2004.

Putyński L. Hilczer M.: Stan psychiczny dziewcząt z nadczynnością tarczycy.
Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego 2000 Supl. 1, Tom 6, 63.

Domagalska-Nalewajek H., Putyński L., Zarzycki J.: Jadłowstręt psychiczny i bulimia nerwowa u 16-letnich bliźniaczek.
Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego 1998;
Supl. 1 Tom 4., 18.
Problemy Kliniczne w Endokrynologii Wieku Rozwojowego, Łódź, wrzesień 1998.

Putyński L., Zarzycki J.: The nature of depressed mood in girls with anorexia nervosa.
Annals of Diagnostic Paediatric Pathology 1997; 1(3): 226.
VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych, Warszawa, listopad 1997.

Putyński L., Zarzycki J.: Umiejscowienie poczucia kontroli u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym i otyłością prostą.
Sympozjum Endokrynologów Dziecięcych, Łódź, 1995, 72.

Putyński L., Zarzycki J.: Rola i rodzaje mechanizmów obronnych osobowości stosowanych przez dziewczęta z otyłością prostą.
Sympozjum Endokrynologów Dziecięcych, Łódź, 1995, 63.

Putyński L., Zarzycki J.: Charakterystyka obrazu ciała i samooceny u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym i otyłością prostą.
VI Konferencja Naukowa pt. „Psychologiczne aspekty chorób układu dokrewnego u dzieci i młodocianych”, Kraków 1993, 22.

Putyński L., Zarzycki J.: Personality, body-image and socio-familial determinations in girls with anorexia nervosa. Endokrynologia Polska 1993, 44, 193.
XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Wrocław 21-25 IX 1993.

Członkostwo towarzystw naukowych

Polskie Stowarzyszenie Dietetyków – czlonek honorowy
Polskie Towarztstwo Neuroendokrynologii – członek rzeczywisty
International Neuroendocrine Federation – członej rzeczywisty

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw podręczników kształcenia ogólnego – od 1999 r. do chwili obecnej.