dr Leszek Putyński

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Pracownik  Zakładu Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań naukowych i zawodowych są płciowość i seksuologia, zaburzenia w odżywianiu oraz psychosomatyka ginekologiczna i położnicza. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, publikowanych głównie w czasopismach medycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktycznym wykonywaniem zawodu psychologa klinicznego.

Publikacje

 • Putyński L. Polska adaptacja Inwentarza Samooceny Objawów Jadłowstrętu Psychicznego – ANIS i walidacja w grupie adolescentek. Polish Journal of Nutrition (2016) nr 3 (05), s. 79-87

 • Putyński L.: Rozpowszechnienie nieprawidłowych postaw związanych z odżywianiem się i ich korelaty psychologiczne u dziewcząt w wieku 13 i 18 lat. Polish Journal of Nutrition (2015) nr 1 (01), s. 75-81

 • Putyński L., Owczarek M. Style radzenia sobie ze stresem i bólem oraz umiejscowienie poczucia kontroli bólu u osób deklarujących się jako wierzące i u ateistów. W: H. Grzymała-Moszczyńska, K. Skrzypińska, M. Jarosz. (red.) Nauka wobec religijności i duchowości człowieka . Wyd. KUL (2014) s.169-182

 • Putyński L. Percepcja interpersonalna w rodzinach dziewcząt chorych na jadłowstręt psychiczny, Folia Psychologica (2013) , nr 17, s. 67-79

 • Putyński L. Rola czynników psychologicznych w kształtowaniu więzi małżeńskiej i postaw wobec życia małżeńskiego młodych małżeństw. W: Sztychmiler R., Krzywkowska J. (red.) Jak przygotować do małżeństwa. Wyd. UWM, Olsztyn (2013) s. 317-326

 • Putyński L. Lęk porodowy jako istotny modyfikator jakości porodu – implikacje dla profilaktyki, terapii i diagnostyki. W: Wojciechowska M., Tokarski Z. (red.) Kobieta podmiotem działań zespołu interdyscyplinarnego. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych, Wyd. AHE, Łódź. (2012) s. 151-162

 • Putyński L., Janicka K. Rola terapii hormonalnej w życiu kobiet w okresie menopauzy. Przegląd Menopauzalny. (2011) nr 6, s.457-463

 • Putyński L.: (2011) Dyferencjał semantyczny „Moje Ciało” jako technika badania obrazu ciała – prezentacja narzędzia. W: Bereza B., Ledwoch M. (red.) O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego (tom 2)., Lublin: CPPP Scientific Press. (2012) s. 87-93

 • Stankiewicz-Szałapska A., Putyński L. Kurnatowska A. Związek pomiędzy stanem klinicznym przyzębia i poczuciem bezpieczeństwa u kobiet w przebiegu ciąży powikłanej i prawidłowej. Ginekologia Praktyczna. (2010) nr. 1, s.39-45

 • Putyński L., Paciorek M. Kwestionariusz Lęku Porodowego (KLP II) Wersja Zrewidowana – Konstrukcja i Właściwości Psychometryczne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. (2008) 12, s.129-133

 • Kurnatowski P, Putyński L. Łapienis M., Kowalska B. Phisical and emotional disturbances in children with adenotonsillar hypertrophy. The Journal of Laryngology and Otology (2008) 122. s. 931-935

 • Kurnatowski P., Putyński L., Łapienis M., Kowalska B. Neurocognitive abilities in children with adenotonsillar hypertraphy International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology ( 2006), 70, 419-424

 • Putyński L. Rola struktury osobowości w etiopatogenezie jadłowstrętu psychicznego
  u dziewcząt w wieku 14-17 lat (w:) Czabała J.C., Zasępa E. (red.) Psychologia
  kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji (2006) s.231-234

 • Putyński L.: Biseksualizm. (w:) A. Muszala (red.) Encyklopedia Bioetyki. Powlen, Radom, 2005, s. 66-68.

 • Ogińska-Bulik N., Putyński L.: Kwestionariusz Moje Zwyczaje Żywieniowe – konstrukcja i właściwości psychometryczne Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica 2000,4, 25-33.

 • Putyński L.: Rodzinne i społeczne uwarunkowania jadłowstrętu psychicznego. (w:) D.Kornas-Biela (red.): Rodzina: źródło życia i miłości. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 2000, s.417-435

 • Putyński L.: Skala Rozwoju Motorycznego Oziereckiego – historia i współczesne zastosowania. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. 1998, 2, 145-149.

 • Putyński L.: The Role of Personality structure and Family-Social Determinations in Etiopathogenesis of Anorexia Nervosa. Annales Academiae Medicae Lodziensis. 1997, Vol. 38., 4: 97-102

 • Putyński L.: Lęk porodowy. Jego istota i metoda pomiaru. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. 1997, 1, 147-152.

 • Kurnatowski P., Putyński L., Piotrowski S.: Ocena niektórych psychologicznych wskaźników zachowań poznawczo-emocjonalnych u chorych po radykalnym usunięciu węzłów chłonnych szyi. Otolaryngologia Polska 1997, LI, 1, 58-63.

 • Kurnatowski P., Putyński L., Piotrowski S.: Subiektywna ocena przystosowania do życia chorych po radykalnym usunięciu węzłów chłonnych szyi. Otolaryngologia Polska 1995, XLIX, 20, 377-379.

 • Putyński L., Zarzycki J.: Charakterystyka obrazu ciała i samooceny u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym i otyłością prostą. Pediatria Polska 1994, LXIX, 415-420.

Udział w konferencjach

Wybrane konferencje międzynarodowe

Putyński L. Pornografia internetowa – specyficzne i niebezpieczne zagrożenie uzależnieniem.
10. Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie, Warszawa, 20–21 września 2016

Boczkowska M., Putyński L. Stress and pain coping strategies and beliefs on the pain control in persons who declared as believers and atheists. 14-th European Congress of Psychology, Mediolan,
7-10 lipiec, 2015

Putyński L. Wpływ rodziny pochodzenia na satysfakcję seksualną dziecka w okresie wczesnej dorosłości. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy Współczesnej Rodziny. Rodzina a Media, Lublin, 18-19 października 2010.

Putyński L.: Satysfakcja seksualna a style interpersonalnego funkcjonowania w związku młodych stażem małżeństw. I Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna. U progu dojrzałej seksualności. Poznań, 14 maja 2010.

Magierska J., Magierski R., Putyński L., Fendler W., Sobow T., Kłoszewska I.: (2008) Sexuality during Pregnancy. European Psychiatry. Vol 23 No 1002 s. 397
16th European Congress of Psychiatry, Nice, France 5-9 April 2008.

Wybrane konferencje krajowe
Putyński L. Jak zwiększyć skuteczność terapii otyłości u kobiet – perspektywa psychologiczna. Materiały konferencyjne s. 32.
Trends in Dietetics 2016. Łódź, 5.11.2016.

Putyński L. Seksualność mężczyzny – szanse i zagrożenia.
Kongres o mężczyźnie. Adamie – gdzie jesteś? UKSW, Warszawa, 22-23.10.2016.

Skiba A., Putyński L., Talarowska M. Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich a płeć psychologiczna młodych dorosłych – doniesienia wstępne. Materiały zjazdowe s. 158-159. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich, Katowice 16-18 czerwca 2016.

Putyński L., Psychologiczne czynniki ryzyka dla niepomyślnego przebiegu terapii otyłości u dorastających dziewcząt. VI Ogólnopolska Konferencja Dietetyki „Congressus Dietetica”, Łódź
1-2.04.2016.

Putyński L., Rozpowszechnienie nieprawidłowych postaw związanych z odżywianiem się u dziewcząt w wieku 13 i 18 lat. V Ogólnopolska Konferencja Dietetyki „Congressus Dietetica”, Łódź
10-11.04.2015.

Putyński L. Diabulimia – nowe wyzwanie w leczeniu pacjentów z cukrzycą typu 1.
Zjazd Ogólnopolskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Zabrze,
7-9.05.2015.

Putyński L., Razem czy osobno? Dylematy współczesnych związków. V Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie, Częstochowa, 4 – 5 maja 2014.

Putyński L., Od anankasmu po anarchię – od psyche po somę. Próba klasyfikacji tzw. niespecyficznych zaburzeń odżywiania, III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Zaburzenia Obsesyjno-Kompulsywne OCD 2014, Katowice, 29-30 maja 2014.

Putyński L., Paciorek M.: Stress and pain coping strategies versus the intensity of premenstrual syndrome symptoms. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologicznego, Łódź,10-11 październik, 2014

Leszek Putyński: Razem czy osobno – na chwilę czy na wieki. Dylematy współczesnych związków. Ogólnopolska Konferencja Socjoterapii „Po prostu razem” , Łódź 16-17 marca 2013

Putyński L, Psychospołeczne uwarunkowania jakości życia seksualnego w małżeństwie. Materiały konferencyjne.
VIII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Jakość Życia w Pracy i poza nią, Zawady k. Częstochowy, 11-12 października 2012 r.

Putyński L., (2012): Polska adaptacja The Anorexia nervosa inventory for self-rating (ANIS). Wiadomości Psychiatryczne, Vol. 15 s. 19.
26 Konferencja Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Warszawa, 21-22 września 2012 r.

Putyński L., Niespecyficzne zaburzenia jedzenia – nowe wyzwania w leczeniu chorób gastrycznych i metabolicznych dzieci i młodzieży. Materiały konferencyjne s. 28.
VII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, OSSA k. Rawy Mazowieckiej, 17-19 maja 2012 r.
Owczarek M., Putyński L. Style radzenia sobie ze stresem i bólem oraz umiejscowienie poczucia kontroli bólu u osób wierzących i ateistów. Materiały konferencyjne s.105-106.
I Międzynarodowa Konferencja Psychologiczna: Nauka wobec religijności i duchowości człowieka, Gdańsk, 24-25 kwietnia 2012.

Putyński L. (2011): Percepcja interpersonalna w rodzinach dziewcząt chorych na jadłowstręt psychiczny. Materiały konferencyjne.
25 Konferencja PTP – Psychiatria i Psychologia Okresu Rozwojowego – Wspólne Cele, Wrocław, 28-30 września 2011.
Putyński L.: (2011) Dyferencjał semantyczny „Moje Ciało” jako technika badania obrazu ciała – prezentacja narzędzia. Materiały zjazdowe s.18.
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w Medycynie – Medycyna w Psychologii, Lublin, 23-24 września 2011.

Putyński L.: (2010) Napięcie przedmiesiączkowe. Paradygmat psychologiczny.
Endokrynologia Polska. Vol. 61, nr 6 s.754.
III Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, Kraków, 25-26 listopada 2010.

Putyński L.: (2010) Wpływ rodziny pochodzenia na satysfakcję seksualną dziecka w okresie wczesnej dorosłości.
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy Współczesnej Rodziny. Rodzina a Media, Lublin, 18-19 października 2010.

Putyński L.: (2010) Satysfakcja seksualna kobiet a ich funkcjonowanie w związku małżeńskim. Psychiatria Polska. Tom XLIV nr 3-2010 Suplement s. 235-236.
XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań 23-26 czerwca 2010.

Putyński L.: (2010) Seksualność kobiet stosujących doustną antykoncepcję hormonalną. Psychiatria Polska. Tom XLIV nr 3-2010 Suplement s. 236.
XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań 23-26 czerwca 2010.

Putyński L.: (2010) Osobowościowe i temperamentalne wyznaczniki satysfakcji seksualnej kobiet. Psychiatria Polska. Tom XLIV nr 3-2010 Suplement s. 236-237.
XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań 23-26 czerwca 2010.

Putyński L. Lęk porodowy jako istotny modyfikator jakości porodu – implikacje dla profilaktyki, terapii i diagnostyki.
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce. Kobieta podmiotem działań zespołu interdyscyplinarnego. Łódź, maj 2010.

Putyński L., Paciorek M.: (2007), Lęk porodowy – paradygmat psychologiczny,
Materiały konferencyjne Podmiotowość Pacjentki Ciężarnej i Rodzącej, Chełmża, 10 listopad 2007.

Magierska J., Putyński L., Sobów T., Kłoszewska I.: (2007) Obraz ciała i satysfakcja seksualna u kobiet i ich partnerów w okresie ciąży. Psychiatria Polska XXL no 3 Supl. S. 267-268.
XLII Zjazd Psychiatrów Polskich, Szczecin, 14-16 czerwca 2007

Kurnatowski P., Łapienis M., Putyński L. Wpływ powiększonych migdałków podniebiennych i gardłowego na przebieg procesów emocjonalnych u dzieci. Materiały zjazdowe XLII Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, Poznań, 7-10 czerwca 2006.

Kurnatowski P., Putyński L., Łapienis M., Kowalska B.: Wpływ przerostu migdałka gardłowego na przebieg funkcji poznawczych dziecka.
Materiały XLI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, s. 318. Lublin, 17-20 czerwca 2004.

Putyński L. Hilczer M.: Stan psychiczny dziewcząt z nadczynnością tarczycy.
Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego 2000 Supl. 1, Tom 6, 63.

Domagalska-Nalewajek H., Putyński L., Zarzycki J.: Jadłowstręt psychiczny i bulimia nerwowa u 16-letnich bliźniaczek.
Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego 1998;
Supl. 1 Tom 4., 18.
Problemy Kliniczne w Endokrynologii Wieku Rozwojowego, Łódź, wrzesień 1998.

Putyński L., Zarzycki J.: The nature of depressed mood in girls with anorexia nervosa.
Annals of Diagnostic Paediatric Pathology 1997; 1(3): 226.
VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych, Warszawa, listopad 1997.

Putyński L., Zarzycki J.: Umiejscowienie poczucia kontroli u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym i otyłością prostą.
Sympozjum Endokrynologów Dziecięcych, Łódź, 1995, 72.

Putyński L., Zarzycki J.: Rola i rodzaje mechanizmów obronnych osobowości stosowanych przez dziewczęta z otyłością prostą.
Sympozjum Endokrynologów Dziecięcych, Łódź, 1995, 63.

Putyński L., Zarzycki J.: Charakterystyka obrazu ciała i samooceny u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym i otyłością prostą.
VI Konferencja Naukowa pt. „Psychologiczne aspekty chorób układu dokrewnego u dzieci i młodocianych”, Kraków 1993, 22.

Putyński L., Zarzycki J.: Personality, body-image and socio-familial determinations in girls with anorexia nervosa. Endokrynologia Polska 1993, 44, 193.
XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Wrocław 21-25 IX 1993.