dr Maria Finogenow

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Psychologia starzenia się i starości. Poczucie dobrostanu. Praca emocjonalna.

Publikacje

 • Finogenow, M., Wróbel, M., Mróz, J. (2015). Skala Płytkiej i Głębokiej Pracy Emocjonalnej (SPGPE) – adaptacja narzędzia i analiza własności psychometrycznych. Medycyna Pracy, 66, 3, 359-371. http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.00168

 • Finogenow M. (2013). Poczucie koherencji a satysfakcja z życia i dobrostan emocjonalny osób w wieku emerytalnym. Psychologia Społeczna, 8, 3 (26) 346–353.

 • Finogenow, M. (2013). Rozwój w okresie późnej dorosłości – szanse i zagrożenia. Acta Unversitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, Pomyślne starzenie się uwarunkowania społeczne, przestrzenne i zdrowotne, D.Kałuża-Kopias, P. Szukalski (red.), 297, 93-104.

 • Finogenow M. (2013). Psychologiczne wyznaczniki zadowolenia z życia osób w wieku emerytalnym. Chowanna, 1 ,40, 143-158.

 • Finogenow M. (2013). Personality Traits and Subjective Health in Retirement Age –The Role of Personal Resources. Polish Psychological Bulletin, 44 ,2, 213-222.

 • Finogenow, M., Zadworna-Cieślak, M. (2013). Zdarzenia krytyczne w okresie późnej dorosłości. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14 (5), 97-115.

 • Finogenow, M. (2012). Supporting Development in Old Age. W: A. Sobczak, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Development and supporting the development from perspective of the human sciences – opportunities and threats (s. 19-35). Łódź, Wydawnictwo UŁ.

 • Wróbel M., Finogenow M. (2012). Emocje i motywacja. W: E. Bielawska-Batorowicz (red.), Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistow (s. 52-89). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

 • Finogenow M. (2012). Strategie radzenia sobie ze stresem a subiektywna ocena stanu zdrowia osób w wieku emerytalnym. W: N. Ogińska-Bulik, J. Miniszewska (red.),  Zdrowie w cyklu życia człowieka (s.289-302). Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Zadworna-Cieślak, M., Finogenow, M. (2012). Perspektywa pozytywnego starzenia się w okresie późnej dorosłości. Pedagogika Rodziny, 2, 4, 117-128.

 • Finogenow, M. (2011). Zadowolenie z życia w okresie przejścia na emeryturę ? uwarunkowania socjo-demograficzne. W: E. Bielawska-Batorowicz, L. Golińska (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu (s. 335-347). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Finogenow M. (2011). Starzenie się społeczeństwa i starzenie się kompetencji. W: M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska, E. Roszko (red.), Kształcenie ustawiczne od A do Z. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy (s. 211-234). Łódź: SATORI druk.

 • Finogenow M. (2011). Komunikacja interpersonalna. W: M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska (red.), Kształcenie ustawiczne od A do Z. Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych (s.  51-73). Łódź: SATORI druk.

 • Finogenow M. (2008). Psychologiczne uwarunkowania zadowolenia z życia w wieku emerytalnym – wyniki modelowania równań strukturalnych. Polskie Forum Psychologiczne, 13, 2, 82-95.

 • Pasik M. (2008). Osobowościowe wyznaczniki zadowolenia z życia w wieku emerytalnym. W: L. Golińska, B. Dudek (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń (s. 309-319). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Pasik M. (2007). Poczucie koherencji a zadowolenie z życia u kobiet i mężczyzn na emeryturze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego – Folia Psychologica, 11, 67-79.

 • Pasik M. (2007). Dobrostan psychiczny – w poszukiwaniu szczęścia. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 1-2, 26-28.

 • Pasik M. (2007). Aktywność zawodowa a zadowolenie z życia u osób po 55 roku życia. W: B. Kromolnicka, B. Bugajska, K. Seredyńska (red.) Pomoc i opieka w starości (s.115-122). Szczecin: ZAPOL.

 • Pasik M. (2006). Sytuacyjne i podmiotowe uwarunkowania przystosowania do emerytury. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia (s. 301-312). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Pasik M. (2005). Wyznaczniki jakości życia u osób w wieku emerytalnym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego – Folia Psychologica, 9, 65-79.

 • Pasik M. (2002). Pracoholizm w opinii społecznej. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 1(22), 19-22.

Udział w konferencjach

XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź, 3 – 6 września 2015r.
Referat: „Poczucie humoru własne i partnera a satysfakcja ze związku”
(współautor mgr Karlolina Bąk)
Poster: „Poczucie wdzięczności i wybaczanie a poczucie dobrostanu w okresie późnej dorosłości”
(współautor mgr Robert Chmielecki)

VI Ogólnopolska Konferencja Bliżej Emocji, Lublin, 11-12 czerwca 2015 r.
Referat: „Wpływ schematu dziecięcości na utajony afekt pozytywny i negatywny”
(współautor mgr Agata Ciechulska)

XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz, 18-21 września 2014 r.
Referat: „Ocena pracy zawodowej i emerytury a zadowolenie z życia i z pracy w okresie późnej dorosłości”

XI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Warszawa, 4-7 września 2014r.
Skala Płytkiej i Głębokiej Pracy Emocjonalnej (SPGPE) – wstępna analiza własności psychometrycznych polskiej wersji Deep Acting and Surface Acting Scales – revised
(współautorzy dr Monika Wróbel, dr Justyna Mróz)

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca „Mnogość ról –mnogość sfer”, Łódź, 15 –16 listopada 2013 r.
Referat: „Wstępna analiza własności psychometrycznych narzędzi do pomiaru pracy emocjonalnej”
(współautor dr Monika Wróbel)

I Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej, Sopot, 17-19 maja 2013
Referat: „Satysfakcja z życia i ze związku w małżeństwach decydujących się na adopcję”

V Jubileuszowa Konferencja Bliżej Emocji V, Lublin, 23-24 maja 2013 r.
Referat: „Trafność rozpoznawania ekspresji emocjonalnej spontanicznej i udawanej u studentów i absolwentów psychologii”

IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Sopot, 12-14 września 2012 r.
Referat: „Rozbieżność Ja w zakresie płci psychologicznej a inteligencja społeczna”
(współautor mgr Katarzyna Sieradzińska)

Konferencja „Łódzkie Dni Gerontologii”, Łódź, 18-19 czerwca 2012 r.
Referat: „Rozwój w okresie późnej dorosłości – szanse i zagrożenia”

V Konferencja Naukowa „Sytuacje trudne – przetrwanie emocjonalne”, Łódź, 15-16 marca 2012 r.
Referat: „Czy starzenie się może być doświadczeniem pozytywnym?”
Referat: „Zdarzenia krytyczne w okresie późnej dorosłości.”

Konferencja w ramach „Dni Uczenia się Dorosłych”, Łódź: 14 października 2011 r.
Referat: „Starzenie się społeczeństwa i starzenie się kompetencji”

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych „Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku – możliwości i zagrożenia”, Łódź: 27-28 września, 2011 r.
Referat: „Wspieranie rozwoju w okresie późnej dorosłości”

XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Oblicza współczesnej psychologii – jedność w różnorodności?”, Katowice: 18-21 września 2011 r.
Referat: „Rola osobowości i zasobów osobistych w wyznaczaniu subiektywnej oceny stanu zdrowia w wieku emerytalnym – wyniki modelowania równań strukturalnych”

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP „Zdrowie w cyklu życia człowieka”, Łódź, 20-22 maja 2011 r.
Referat: „Strategie radzenia sobie ze stresem a stan zdrowia osób w wieku emerytalnym” –
Poster: „Psychologiczne uwarunkowania stanu zdrowia osób w wieku emerytalnym”

IV Ogólnopolska Konferencja „Bliżej emocji”, Lublin: 7-8 kwietnia 2011 r.
Poster: „Poczucie koherencji a zadowolenie z życia osób w wieku emerytalnym” –

XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka”, Łódź: 14-16 czerwca 2010 r.
Referat: „Strategie radzenia sobie ze stresem a zadowolenie z życia kobiet i mężczyzn w wieku emerytalnym”

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca „Rodzina i praca w warunkach kryzysu”, Łódź, 26-28 listopada 2009 r.
Referat: „Zadowolenie z życia w okresie zmian emerytalnych – uwarunkowania socjo-demograficzne”

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP „Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza”, Zakopane, 15-17 maja 2009 r.
Referat: „Wyznaczniki jakości życia osób starszych – wyniki modelowania równań strukturalnych”

I Konferencja Naukowa Rodzina – Praca „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń”, Łódź, czerwiec 2007 r.
Referat: „Osobowościowe wyznaczniki zadowolenia z życia w wieku emerytalnym”

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP „Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji”, Zakopane, maj 2007 r.
Poster: „Psychologiczne wyznaczniki zadowolenia z życia u osób w wieku 55-70 lat”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Humanistyka wobec starości”, Szczecin, maj 2006 r.
Referat: „Aktywność zawodowa a zadowolenie z życia u osób po 55 roku życia.”

Konferencja Naukowa „Żyć dla siebie i innych. Psychologiczne i Społeczne uwarunkowania satysfakcji z życia w okresie starzenia się.”, Lublin, 29 – 31 maja 2005 r.
Referat: „Sytuacyjne i podmiotowe uwarunkowania przystosowania do emerytury.”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP „Zasoby Sprzyjające Zdrowiu Jednostki”, Kołobrzeg, maj 2002 r.
Poster: „Rola pracy zawodowej w przebiegu i regulacji procesów emocjonalnych.” –

Konferencja „Jak Cię widzą, tak Cię piszą – sztuka budowania wizerunku”, Instytut Psychologii UŁ, Łódź 2002 r.
Warsztat: „Autoprezentacja”

Członkostwo towarzystw naukowych

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Stowarzyszenie Rozwoju Kadr

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

Członek Rady Instytutu Psychologii

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego o/Łódź