dr hab. Monika Talarowska, prof. UŁ

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Zakres tematyczny obecnie prowadzonych badań:

 1. Neurorozwojowa teoria depresji i osobowości depresyjnej.
 2. Koncepcja mózgowych systemów emocjonalnych J. Pankseppa u osób z zaburzeniami depresyjnymi.
 3. Normalizacja Skali do oceny ryzyka męskiej depresji (The Male Depression Risk Scale, MDRS-22) autorstwa R. D. Hare’a.
 4. Normalizacja Zrewidowanego kwestionariusza skłonności psychopatycznych (Psychopathy Checklist-Revised, PCL-R) autorstwa R. D. Hare’a.
 5. Cechy osobowości jako czynnik odpowiedzi zapalnej wśród kobiet leczonych z powodu nowotworu piersi.
 6. Cechy psychopatii a nasilenie objawów depresji w powiązaniu z nieprzystosowawczymi schematami Younga w grupie specjalistów i menedżerów zawodów niemedycznych.
 7. Badania epigenetyczne w zaburzeniach depresyjnych.
 8. Dysfunkcje poznawcze i objawy zaburzeń depresyjnych jako konsekwencja terapii przeciwnowotworowej.

 

 

 

Prof. dr hab. n. zdr., prof. UŁ, specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
(nr certyfikatu 25), nauczyciel akademicki, praktyk.

Jestem specjalistą psychologiem klinicznym, neuropsychologiem (od 2013 r.). Ukończyłam również czteroletnie szkolenie z psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, gdzie w 2018 r. uzyskałam certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego (nr 25).

Przez 14 lat pracowałam z pacjentami Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która mieści się na terenie SP ZOZ im. J. Babińskiego, największego szpitala psychiatrycznego w naszym województwie.

Od długiego czasu pracuję również w poradniach zdrowia psychicznego na terenie Łodzi oraz prowadzę prywatną praktykę psychologiczną.

 

W 2004 r. ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim – specjalność psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. W 2008 r. uzyskałam stopień dr n. med. na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a w 2016 r. stopień dr habilitowanego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

W latach 2005-2019 byłam związana z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (Klinika Psychiatrii Dorosłych) jako pracownik naukowo-dydaktyczny, gdzie prowadziłam zajęcia ze studentami Wydziału Wojskowo-Lekarskiego. Obecnie jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Nauk o Wychowaniu, Zakład Osobowości i Różnic Indywidualnych.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół emocjonalnych, osobowościowych i poznawczych czynników wpływających na występowanie zaburzeń psychicznych, głównie depresji.

Jestem autorką blisko 300 publikacji z zakresu psychologii klinicznej, neuropsychologii, psychiatrii, w tym autorką nowatorskiej neurorozwojowej teorii depresji, będącą nowym spojrzeniem na etiologię tej choroby.

Projekty / granty badawcze

 1. Wykonawca – Praca własna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o numerze: 502-15-644, Ocena funkcjonowania poznawczego pacjentów chorujących na cukrzycę, lata: 2007-2008 (grant na realizację pracy doktorskiej).
 2. Wykonawca – Projekt badawczy własny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o numerze: O N402 312138, Biologiczne i psychiatryczno-psychologiczne wyznaczniki stresu u pilotów i personelu latającego w trakcie misji poza granicami kraju, lata: 2010-2012.
 3. Kierownik – Projekt badawczy własny Narodowego Centrum Nauki o numerze: 2011/01/D/HS6/05484, Udział prawej półkuli mózgu w etiologii zaburzeń depresyjnych nawracających, lata: 2011-2013.
 4. Wykonawca – Praca własna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o numerze: 502-54-016, Polimorfizm, ekspresja na poziomie mRNA i białka receptorów estrogenowych (ER), stężenie estrogenów oraz dysfunkcje emocjonalne i poznawcze u chorych na depresję, lata: 2011-2012.
 5. Wykonawca – Praca własna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o numerze: 502-54-062, Polimorfizm genu dla receptora endokannabinoidowego CNR1 oraz ocena sylwetki psychologicznej u osób po próbach samobójczych, lata: 2011-2012.
 6. Kierownik – Praca własna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o numerze: 502-54-065, Prawa półkula mózgu a zaburzenia depresyjne nawracające, lata: 2011-2013.
 7. Wykonawca – Projekt badawczy własny Narodowego Centrum Nauki o numerze: 2012/05/B/NZ5/01452: Wpływ terapii łączonej niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny na stres oksydacyjny oraz wybrane parametry procesów zapalnych w zaburzeniach depresyjnych nawracających, lata: 2013-2016.
 8. Wykonawca – Praca własna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o numerze: 502-54-106, Dysfunkcje poznawcze jako wspólny komponent zaburzeń depresyjnych oraz wybranych chorób somatycznych, lata: 2013-2015.
 9. Wykonawca – Praca własna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o numerze: 502-54-208, Wykładniki szlaku kynureninowego oraz nasilenie depresji u pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi i u chorych poddanych systemowej terapii przeciwnowotworowej – badanie porównawcze, lata: 2017-2018.
 10. Wykonawca – Praca własna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o numerze: 502-54-223, Dysfunkcje poznawcze i emocjonalne oraz objawy zaburzeń depresyjnych jako konsekwencja terapii przeciwnowotworowej, lata: 2018-2019.
 11. Wykonawca – Praca własna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o numerze: 502-54-217, Znaczenie ekspresji genów NCAN, ODZ4, CHRM4, MIR137 w etiologii zaburzeń depresyjnych, lata: 2017-2018.

Publikacje

Udział w konferencjach

Najważniejsze publikacje:

 

1. Ona, on i mózg, Monika Talarowska, Piotr Gałecki, Warszawa, MedEdu 2015, http://www.mededu.pl/book/115/ona_on_i_mozg

2. Depresja u kobiet, Monika Talarowska, Piotr Gałecki, Warszawa, MedEdu 2018, https://medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/16091/tytul/depresja-u-kobiet-galecki-talarowska-medical-education

3.Neurodevelopmental theory of depression. Gałecki P, Talarowska M., Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2018 Jan 3;80(Pt C):267-272. doi: 10.1016/j.pnpbp.2017.05.023. Epub 2017 May 29. Review.

4.The Evolutionary Theory of Depression. Gałecki P, Talarowska M., Med Sci Monit. 2017 May 13;23:2267-2274. Review.

 

Dodatkowe informacje na temat mojej pracy naukowej można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: http://bg.umed.lodz.pl/pl/um/ oraz https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=talarowska+m

 

 

Członkostwo towarzystw naukowych

 1. Polskie Towarzystwo Psychologiczne oddział w Łodzi (od 2012)
 2. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oddział w Łodzi, członek zarządu oddziału, sekretarz oddziału (od roku 05. 2013)
 3. Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne (od roku 2013)
 4. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, sekcja psychoterapii (od 01. 2015)
 5. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, sekcja psychiatrii biologicznej
  (od 01. 2015)
 6. Polskie Towarzystwo Seksuologiczne (od 10. 2018)

Nagrody i odznaczenia

Nagroda Ministra ZdrowiaSpecjalista 2013” za najlepszy wynik egzaminu specjalizacyjnego z psychologii klinicznej w sesji wiosennej, 2013

 

2005 – 2008 r.

Stypendium Doktoranckie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2011

Zespołowa Nagroda Naukowa Ministra Zdrowia za 2010 r., za cykl 7 publikacji dotyczących oceny genów i mechanizmów procesów zapalnych i związanych
ze stresem oksydacyjnym w zaburzeniach depresyjnych

2012

Nagroda Rektora UM w Łodzi, 2012 r., Nagroda za osiągnięcia dydaktyczne – redakcja podręcznika „Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny
i kierunków medycznych
„.

Nagroda Rektora UM w Łodzi, 2012 r., Nagroda zespołowa naukowa 1-go stopnia za cykl publikacji dotyczących oceny genów i mechanizmów procesów zapalnych
i związanych ze stresem oksydacyjnym w zaburzeniach depresyjnych. IF = 10,429. 

2013

Nagroda Rektora UM w Łodzi, 2013 r., Nagroda za osiągnięcia dydaktyczne – za publikację podręcznika – monografii „Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia„, pod redakcją Kingi Bobińskiej, Tadeusza Pietrasa, Piotra Gałeckiego. 

Nagroda Rektora UM w Łodzi, 2013 r., Nagroda zespołowa naukowa 1-go stopnia (kierownik zespołu) za cykl publikacji dotyczących powiązań stresu oksydacyjnego

z funkcjonowaniem poznawczym pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi. IF = 7,274.

2014

Nagroda Rektora UM w Łodzi, 2014 r., Nagroda zespołowa naukowa 2-go stopnia za cykl publikacji dotyczących udziału wybranych czynników genetycznych i biochemicznych w etiologii zaburzeń depresyjnych nawracających oraz ich wpływu na funkcjonowanie poznawcze chorych. IF = 4,256.

2015

Nagroda Rektora UM w Łodzi, 2015 r., Nagroda zespołowa naukowa 2-go stopnia za cykl publikacji dotyczących diagnostyki zaburzeń funkcji poznawczych u chorych z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych nawracających (wnioskodawca). IF = 4,162.

2016

Wyróżnienie Dziekana Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za bardzo dobrą ocenę prowadzonych zajęć dydaktycznych

2017

Nagroda Rektora UM w Łodzi, 2016 r., Nagroda zespołowa naukowa 1-go stopnia za cykl publikacji dotyczących poszukiwania czynników istotnych dla wystąpienia zaburzeń depresyjnych nawracających. IF = 6,27.

Nagroda Rektora UM w Łodzi, 2016 r., Nagroda zespołowa naukowa 1-go stopnia za cykl publikacji: „Rola uszkodzeń i naprawy DNA przy wycinaniu zasad azotowych w depresji” IF = 6,802.

 2018

Nagroda Rektora UM w Łodzi, 2017 r., Nagroda zespołowa naukowa 1-go stopnia za cykl publikacji dotyczących udziału czynników emocjonalnych i biologicznych w wystąpieniu zaburzeń depresyjnych nawracających. IF = 7,261