prof. dr hab. Nina Ogińska Bulik

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

 • negatywne i pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych i ich uwarunkowania;
 • znaczenie prężności w funkcjonowaniu człowieka;
 • zachowania zdrowotne (w tym zachowania o charakterze nałogowym, jak: siecioholizm, zakupoholizm, jedzenioholizm, pracoholizm);
 • problematyka stresu (w tym stresu zawodowego) z uwzględnieniem jego pozytywnych aspektów;
 • osobowościowe uwarunkowania chorób somatycznych – rola typu D;
 • problematyka jakości życia w grupie zdrowych i chorych.

Projekty / granty badawcze

granty UŁ; w latach 2004-2008 dot. stresu zawodowego, badania statutowe dotyczące potraumatycznego wzrostu.

 

Publikacje

 • Ogińska-Bulik N. (2018). Psychologia otyłości. W: M. Skrzypek (red.). Obesitologia w
  ujęciu interdyscyplinarnym (s. 163-172). Wyd. Uniwersytet Medyczny, Lublin.

 • Ogińska-Bulik N. (2018). Intensywność traumy a objawy stresu pourazowego i
  potraumatyczny wzrost u żołnierzy uczestniczących w misjach wojskowych. Czasopismo Psychologiczne, 24(2), 279-289; doi: 10.14691/CPPJ.24.2.279

 • Ogińska-Bulik N. (2018). The role of ruminations in relation between personality and
  positive posttraumatic changes resulting from struggling with cancer. Health Psychology Report, 6(4), 296-306; https://doi.org/10.5114/hpr2019.77176.

 • Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2018). Poznawcze przetwarzanie traumy – polska
  adaptacja the Cognitive Processing of Trauma Scale/Cognitive processing of trauma – Polish adaptation of the Cognitive Processing of Trauma Scale. Przegląd Psychologiczny, 61(2), 153-187

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2018). Skala Wpływu Zdarzeń dla Dzieci – SWZ-D-
  13 – polska adaptacja The Children’s Impact of Event Scale – CRIES-13/Children’s Impact of Event Scale – CRIES-13. Przegląd Psychologiczny, 61(2), 189-220.

 • Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., Lis-Turlejska M. Merecz-Kot D. (2018). Polska adaptacja
  PTSD Check List for DSM-5 – PCL-5. Doniesienie wstępne/Polish adaptation of the PTSD Checklist for DSM-5 – PCL-5. A preliminary communication. Przegląd Psychologiczny, 61(2), 281-285.

 • Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. (2018). Cognitive processing of trauma as a predictor of
  the negative and positive consequences of experienced traumatic events/Poznawcze przetwarzanie traumy jako wyznacznik negatywnych i pozytywnych konsekwencji doświadczonych zdarzeń traumatycznych. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 27(4), 318-333; doi: https://10.5114/ppn.2018.80884.

 • Ogińska-Bulik N. (2018). Związek między wypaleniem zawodowym i wtórnym stresem
  traumatycznym wśród pielęgniarek pracujących w opiece paliatywnej. Psychiatria 15(2), 26-32.

 • Ogińska-Bulik N. (2018). Personality and posttraumatic stress symptoms in oncological
  patients – the mediating role of rumination/Osobowość a objawy stresu pourazowego u osób chorych onkologicznie – mediacyjna rola ruminacji. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 27(2), 87-101; https://doi.org.10.5114/ppn.2018.77209

 • Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. (2018). The importance of core beliefs in the process of
  posttraumatic adaptation – the Polish adaptation of the Core Beliefs Inventory/Znaczenie podstawowych przekonań w adaptacji potraumatycznej/Polska adaptacja the Core Beliefs Inventory. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 27(2), 102-119, https://doi.org.10.5114/ppn.2018.77211.

 • Ogińska-Bulik N. (2018). Secondary traumatic stress and vicarious posttraumatic growth
  in nurses working in palliative care – the role of psychological resiliency. Wtórny stres traumatyczny i zastępczy wzrost po traumie wśród pielęgniarek pracujących w opiece paliatywnej – rola prężności psychicznej. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 27(3), 196-210. DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2018.78713.

 • Woynarowska B., Ogińska-Bulik N., Woynarowska-Sołdan M. (2018). Red. naukowa
  książki Isobel Contento Edukacja żywieniowa. Wyd. PWN.

 • Ogińska-Bulik N. (2018). Posttraumatic growth among parents who have experienced the
  loss of a child – the role of social support. Health Psychology Report, 6(2), 118-
  125, https://doi.org/10.5114/hpr.2018.72410

 • Ogińska-Bulik N., Zadworna-Cieślak M. (2018). Bilans życiowy a potraumatyczny wzrost u osób starszych zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi – mediacyjna rola prężności. Gerontologia Polska, 26, 28-35.

 • Zadworna-Cieślak M., Ogińska-Bulik N. (2018). The specificity of health-related behaviours of people in middle and late adulthood. Health Problems of Civilization, 12(1), 35-41, https://doi.org/105114/hpc.2018.74184

 • Ogińska-Bulik N., Zadworna-Cieślak M. (2018). The role of resiliency and coping
  strategies in occurrence of positive changes in medical rescue workers.
  International Emergency Nursing, https://doi.org/10.1016/j.ienj.2018.02.004

 • Ogińska-Bulik N., Michalska P. (2017). Mediacyjna rola strategii radzenia sobie ze
  stwardnieniem rozsianym w relacji między poznawczą oceną choroby a potraumatycznym wzrostem. Polskie Forum Psychologiczne, 22(3), 384-399.

 • Ogińska-Bulik N. (2017). Radzenie sobie ze stratą dziecka a występowanie pozytywnych zmian potraumatycznych. Czasopismo Psychologiczne, 23(1),159-166.

 • Ogińska-Bulik N. (2017). Negative and positive effects of the exposure to trauma among
  soldiers participating in military missions – the role of rumination/Negatywne i
  pozytywne skutki ekspozycji na traumę u żołnierzy uczestniczących w misjach
  wojskowych – rola ruminacji. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 26(1), 1-12. DOI:https://doi.org/10.514/ppn.2017.68290

 • Ogińska-Bulik N. (2017). Psychologiczne zasoby sprzyjające zdrowiu. W: B.
  Woynarowska (red.). Edukacja Zdrowotna (46-57). Warszawa: Wyd. PWN.

 • Ogińska-Bulik N. (2017). Ruminacje a radzenie sobie ze stresem wynikającym z zakażenia się HIV/Rumination and coping with stress resulting from HIV infection. Przegląd Psychologiczny, 60(2), 197-209 i 211-22.

 • Ogińska-Bulik N. (2017). Zasoby osobiste a wzrost po traumie u rodziców zmagających się
  z chorobą nowotworową dziecka. Psychoonkologia, 21(1), 9-16.

 • Ogińska-Bulik N. Socha I. (2017). Przetwarzanie emocjonalne a negatywne i pozytywne
  skutki traumy u rodziców zmagających się z chorobą nowotworową dziecka.
  Psychoonkologia, 21(1), 1-8.

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2017). Rola zasobów osobistych i społecznych w
  kształtowaniu poczucia jakości życia u nastolatków – wychowanków domów dziecka. Psychologia Społeczna, t. 12, 2(41), 175-184. doi: 10.7366/1896180020174106

 • Ogińska-Bulik N. (2017). Ruminacje a potraumatyczny wzrost u ratowników medycznych.
  Acta Universitatis Lodzensis Folia Psychologica, 21, 5-18, https://dx.doi.org.10.18778/1427-969X.21.01

 • Ogińska-Bulik N. (2017). Osobowość a ruminowanie o doświadczonej chorobie
  nowotworowej. Psychoonkologia, 21(2), 45-51. https://doi.org/105114/pson.2017.71379

 • Ogińska-Bulik N. (2017). Potraumatyczny wzrost u chorych onkologicznie – rola
  osobowości i ruminacji. Psychiatria, 14(1), 53-60.

 • Ogińska-Bulik N. (2017). Negative and positive effects of trauma resulting from cancer –
  the role of personality and rumination. Current Issues in Personality Psychology
  Doi.org/10.5114/CIPP.2017.67016

 • Kobylarczyk M., Ogińska-Bulik N. (2017).Assessing resiliency and personal growth in a group of
  adolescents experiencing negative life events – the mediating role of emotional intelligence. Current Issues in Personality Psychology. Doi.org/10.5114/CIPP.2017.68341

 • Ogińska-Bulik N., Kraska K. (2017). Posttraumatic stress disorder and posttraumatic
  growth among HIV infected patients – the role of coping strategies. Health Psychology Report, 5(4). Doi.org/10.5114/hpr.2017.68017

 • Ogińska-Bulik N. (2017). Uzależnienia behawioralne – mit czy rzeczywistość. W: J.
  Majkowski, A. Doroszewska (red). Wyzwania XXI wieku. Ochrona zdrowia i
  kształcenie medyczne (177-196). Warszawa: Wyd. Federacja Polskich Towarzystw Medycznych.

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2017). The experience of trauma resulting from the
  loss of a child and posttraumatic growth – The mediating role of coping strategies.
  Omega Journal of Death and Dying. DOI: 10.1177/0030222817724699

 • Ogińska-Bulik N., Socha I. (2017). Symptoms of posttraumatic stress among parents struggling with their child’s cancer – the role of negative cognitions and disruption in core beliefs/Objawy stresu pourazowego u rodziców zmagających się z chorobą nowotworową dziecka – rola negatywnych treści poznawczych i zakłóceń
  w kluczowych przekonaniach. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 26(4), 206-220.

 • Ogińska-Bulik N., Michalska P. (2016). Poznawcza ocena choroby a wzrost po traumie u
  osób zmagających się ze stwardnieniem rozsianym. Czasopismo Psychologiczne, 22(2), 229-236. Doi: 10.14691/CPPJ.22.2.229.

 • Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2016). Ruminacje a negatywne i pozytywne następstwa
  doświadczonych zdarzeń traumatycznych u ratowników medycznych. Medycyna Pracy, 67(2), 201-211.

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Negatywne i pozytywne następstwa doświadczonej traumy – rola
  ruminacji. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 16(3), 182-187.

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Rola zaangażowania poznawczego w rozwoju po traumie u osób
  zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi. Sztuka Leczenia i Opieki, 1, 9-18.

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Ruminacje a skutki traumy u kobiet doświadczających przemocy
  w rodzinie/Ruminations and effects of trauma in women experiencing domestic violence. Roczniki Psychologiczne, 19(4), 627-642 i 643-658.

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Psychologiczne następstwa doświadczeń traumatycznych. W:
  Cierpiałkowska L., Sęk H. (red). Psychologia kliniczna (rozdz. 18, s. 365-381). Warszawa: PWN.

 • Ogińska-Bulik N. (2016). The role of rumination in the occurrence of positive effects of
  experienced traumatic events. Health Psychology Report, 4(4), 321-331.

 • Ogińska-Bulik N., Ciechomska M. (2016). Posttraumatic growth of parents struggling with cancer disease of their child – the role of rumination. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 25(2), 99-110.

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Ruminacje a negatywne i pozytywne skutki traumy u zakażonych HIV. Psychiatria, 13(1), 8-16

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Zasoby osobiste jako wyznaczniki negatywnych i pozytywnych
  skutków zdarzeń traumatycznych u ratowników medycznych. Medycyna Pracy, 67(5), 635-644.

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Ruminacje a osobowy wzrost u nastolatków zmagających się z
  chorobami nowotworowymi. Psychoonkologia, 20(4), 1-8.

 • Zadworna-Cieślak M., Ogińska-Bulik N. (2016). Potraumatyczny rozwój u kobiet doznających przemocy domowej – znaczenie czynników socjodemograficznych. W: E. Borys, L. Willan-Horla, J. Frankowiak (red). Konteksty przemocy – w poszukiwaniu uwarunkowań (s.131-143). Olsztyn: Wyd. Centrum Badań Społecznych UWM.

 • Ogińska-Bulik N., Cieślak M. (2016). Temperament i kompetencje społeczne a osobowy wzrost u nastolatków, którzy doświadczyli krytycznych zdarzeń życiowych. Polskie Forum Psychologiczne, 21(2), 155-169.

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2016). Mediacyjna rola strategii radzenia sobie w
  relacji między prężnością a osobowym wzrostem u nastolatków, którzy doświadczyli negatywnego zdarzenia życiowego. Przegląd Psychologiczny, 59(1), 35-56.

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2016). The mediating role of resiliency in the
  relationship between temperament and posttraumatic growth. Journal of Loss and Trauma http://dx.doi.org/10.1080/15325024.2016.1159115

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Rola ruminacji w występowaniu pozytywnych zmian potraumatycznych u osób zmagających się z chorobami nowotworowymi. Psychoonkologia, 20(1), 1-8.

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Kompulsywne kupowanie. W: B. Habrat (red). Zaburzenia
  uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne (379-406). Warszawa: Wyd. Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Percepcja postaw rodzicielskich a objawy stresu
  pourazowego u nastolatków – ofiar wypadków drogowych. Pedagogika Rodziny, 6(1), 73-86.

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2016). Association between resiliency and
  posttraumatic growth in firefighters – the role of stress appraisal. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 22(1), 40-48.

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Negatywne i pozytywne skutki doświadczanych zdarzeń
  traumatycznych u żołnierzy uczestniczących w misjach wojskowych – rola zasobów osobistych. Psychiatria, 13(3), 123-132.

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Wiem co jem – psychologia nadmiernego jedzenia i odchudzania się. Łódź: Wyd. UŁ.

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Objawy stresu pourazowego i potraumatyczny wzrost u kobiet
  doznających przemocy w rodzinie. Psychiatria i Psychoterapia, 12(3), 15-29.

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2015). Wsparcie społeczne jako mediator między prężnością a poczuciem jakości życia nastolatków – wychowanków domów dziecka. Czasopismo Psychologiczne, 21(2), 195-205.

 • Ogińska-Bulik N., Zadworna-Cieślak M. (2015). Spirituality and the negative and positive effects of traumatic experiences in a group of emergency service workers. Polish Journal of Applied Psychology, 13, 9-24.

 • Ogińska-Bulik N., Zadworna-Cieślak M., Rogala E. (2015). Rola zasobów osobistych w podejmowaniu zachowań zdrowotnych osób w wieku senioralnym. Problemy Higieny i Epidemiologii, 96(3), 570-577.

 • Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2015). Inwentarz Ruminacji o Negatywnym Zdarzeniu – polska adaptacja the Event Related Rumination Inventory. Przegląd Psychologiczny, 58(3), 383-400.

 • Ogińska-Bulik N. (2015). Social support and negative and positive outcomes of experienced traumatic events in a group of male emergency service workers. International Journal od Occupational Safety and Ergonomics, 21(2), 119-127.

 • Ogińska-Bulik N. (2015) Strategie radzenia sobie a osobowy wzrost u nastolatków, którzy doświadczyli negatywnych zdarzeń życiowych. Polskie Forum Psychologiczne, 20(2), 149-164.

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2015). Relation between resiliency and posttraumatic growth in a group of medical rescue workers – the mediating role of coping strategies. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 28(4), 707-719.

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2015). Resiliency and social support as factors promoting the proces of resilience in adolescents – wards of children’s homes. Health Psychology Report, 3(3), 210-219.

 • Ogińska-Bulik N. (2015). Objawy stresu pourazowego u nastoletnich ofiar wypadków drogowych – rola wsparcia i postaw rodzicielskich. Psychiatria i Psychoterapia, 11(2), 3-20.

 • Kobylarczyk M., Ogińska-Bulik N. (2015). Poczucie kontroli a osobowy wzrost u nastolatków, którzy doświadczyli negatywnego wydarzenia życiowego – mediacyjna rola prężności. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 24(2), 68-75.

 • Ogińska-Bulik N. (2015). Rola zasobów osobistych w rozwoju po traumie u osób
  zmagających się z chorobami nowotworowymi. Psychoonkologia, 19(3), 88-96.

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2015). Wsparcie społeczne jako mediator
  między prężnością a poczuciem jakości życia nastolatków – wychowanków domów
  dziecka. Czasopismo Psychologiczne, 21(2), 195-205.

 • Ogińska-Bulik N. (2015). Dwa oblicza traumy. Negatywne i pozytywne skutki zdarzeń traumatycznych u pracowników służb ratowniczych. Warszawa: Wyd. Difin.

 • Ogińska-Bulik N. (2015).The relationship between resiliency and posttraumatic growth following death of someone close. Journal of Death and Dying, 71(5), 233-244.

 • Ogińska-Bulik N., Zadworna-Cieślak M. (2014). Rola prężności psychicznej w radzeniu sobie ze stresem związanym z egzaminem maturalnym. Przegląd Badań Edukacyjnych, 19(2), 7-24.

 • Ogińska-Bulik N. (2014). Wsparcie społeczne a potraumatyczny wzrost u osób zmagających się przewlekłymi chorobami somatycznymi. W: T. Gałkowski, E. Zasępa (red.). Oblicza współczesnej psychologii klinicznej (s. 67-86). Gdańsk: Wyd. GWP.

 • Ogińska-Bulik N. (2014). Rola objawów stresu pourazowego w rozwoju po traumie u pracowników służb ratowniczych. W: I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red). Rodzina i kariera (s. 389-402). Łódź: Wyd. UŁ

 • Ogińska-Bulik N. (2014). Uzależnienia behawioralne – czym są i skąd się biorą? Świat Problemów, 2, 5-9.

 • Ogińska-Bulik N. (2014). Objawy stresu pourazowego a potraumatyczny wzrost u młodzieży – ofiar wypadków drogowych. Psychiatria, 11(1), 49-58.

 • Ogińska-Bulik N. (2014). Rola strategii radzenia sobie ze stresem w rozwoju potraumatycznym ratowników medycznych. Medycyna Pracy, 65(2), 209-217.

 • Ogińska-Bulik N. (2014). Type D personality and quality of life in persons after myocardial infarction. Kardiologia Polska, 72(7), 503-509.

 • Ogińska-Bulik N. (2014). Rozwój po traumie u osób, które doświadczyły zawału mięśnia sercowego – rola osobowości typu D. Psychiatria, 11(2), 107-113.

 • Ogińska-Bulik N. (2014). Satisfaction with life and posttraumatic growth in persons after myocardial infarction. Health Psychology Report, 2(2), 105-114.

 • Ogińska-Bulik N. (2014). The role of temperament in posttraumatic growth following death of a loved one. Polish Psychological Bulletin, 45(3), 357-362.

 • Ogińska-Bulik N. (2014). Posttraumatic growth following the death of someone close – the role of temperament and resiliency. Polish Journal of Applied Psychology, 12(3), 29-44.

 • Ogińska-Bulik N. (2014). Rola duchowości w rozwoju po traumie u osób zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi. Psychiatria i Psychoterapia, 10(3), 3-16.

 • Ogińska-Bulik N (2014). Prężność psychiczna a zadowolenie z życia osób uzależnionych od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 27, 319-324.

 • Ogińska-Bulik N., Zadworna-Cieślak M. (2014). Rola rozwoju potraumatycznego w podejmowaniu zachowań zdrowotnych przez osoby w wieku senioralnym. Polskie Forum Psychologiczne, 19(2), 243-257.

 • Ogińska-Bulik N. (2014). Rola zasobów osobistych i społecznych w rozwoju po traumie u osób zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi. W: L. Szewczyk, A. Kulik (red). Problemy psychosomatyki okresu rozwojowego i dorosłości (s. 55-73). Lublin: Wyd. Proqurat.

 • Ogińska-Bulik, Kobylarczyk M. (2014). Rozwój po traumie u dzieci chorych onkologicznie i ich rodziców. W: L. Szewczyk, A. Kulik (red). Problemy psychosomatyki okresu rozwojowego i dorosłości (s.23-38). Lublin: Wyd. Proqurat.

 • Ogińska-Bulik N. (2014). Wzrost po traumie a zadowolenie z życia u osób po zawale serca. Polskie Forum Psychologiczne, 19(1), 140-154.

 • Ogińska-Bulik N., Kaflik-Pieróg M. (2013). Występowanie pozytywnych zmian u strażaków doświadczających wydarzeń traumatycznych w związku z wykonywanym zawodem ? rola prężności psychicznej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Czasopismo SAN w Łodzi, 14, 193-206.

 • Ogińska-Bulik N., Zadworna-Cieślak M. (2013). Percepcja postaw rodzicielskich a osobowy wzrost po traumie u dzieci i młodzieży – ofiar wypadków drogowych. Psychologia Rozwojowa, t. 18(1), 57-68.

 • Ogińska-Bulik N. (2013). Pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych czyli kiedy łzy zamieniają się w perły. Warszawa: Wyd. Difin.

 • Ogińska-Bulik N. (2013). Negative and positive effects of traumatic experiences in a group
  of emergency service workers – the role of personal and social resources. Medycyna Pracy, 64(4), 463-472.

 • Ogińska-Bulik N. (2013). The role of social support in people struggling with cancer. Health Psychology Report, 1, 1-8.

 • Ogińska-Bulik N. (2013). Pozytywne skutki doświadczanych zdarzeń o charakterze traumatycznym u dzieci i młodzieży. Kwestionariusz Osobowego Wzrostu – KOW-27 (wersja D/M i R/O). Polskie Forum Psychologiczne, 18(1), 93-111.

 • Ogińska-Bulik N. (2013). Potraumatyczny wzrost u dzieci i młodzieży – występowanie, mechanizm i pomiar. Przegląd Psychologiczny, 13(4), 405-418.

 • Ogińska-Bulik N. (2013). Potraumatyczny wzrost – zróżnicowanie ze względu na rodzaj doświadczonego zdarzenia oraz płeć i wiek badanych – Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologia, 17, 51-66.

 • Ogińska-Bulik N. (2013). Wzrost po traumie związanej z doświadczaniem przemocy w rodzinie u dzieci i ich matek. Pedagogika Rodziny, 3(4), 89-100.

 • Majchrzak P., Ogińska-Bulik N. (2013). Wsparcie rodziny i najbliższego otoczenia a zachowania problemowe wśród młodzieży. Pedagogika Rodziny, 3(4), 111-128.

 • Zadworna-Cieślak M., Ogińska-Bulik. N. (2013). Zachowania zdrowotne osób w wieku senioralnym – rola optymizmu. Psychogeriatria Polska, 10(4), 145-155.

 • Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2012). Konsekwencje doświadczanych negatywnych wydarzeń życiowych – objawy stresu pourazowego i potraumatyczny wzrost. Psychiatria, 9(1), 1-10.

 • Ogińska-Bulik N., Kwarta P. (2012). Rozwój potraumatyczny u dzieci i młodzieży – ofiar wypadków drogowych. Rola wsparcia społecznego. Pediatria Polska, 87, 552-559.

 • Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2012). Prężność jako wyznacznik pozytywnych i negatywnych konsekwencji doświadczonej sytuacji traumatycznej. Polskie Forum Psychologiczne, 17(2), 395-410.

Udział w konferencjach

Międzynarodowe:

 

Kobylarczyk M., Ogińska-Bulik N. Negatywne i pozytywne skutki krytycznych wydarzeń życiowych u młodzieży – mediacyjna rola prężności. II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Zdrowie i odporność psychiczna”. Kraków, 23-24 września 2016.

Ogińska-Bulik N. Czy jedzenie może uzależniać? IV Międzynarodowa Konferencja „Patologiczny hazard i inne nałogi behawioralne”. Warszawa, 22-23 listopada 2016.

 

Konferencje  ogólnopolskie:

 

Zadworna-Cieślak M., Ogińska-Bulik N. Specyfika zachowań zdrowotnych kobiet w okresie średniej i późnej dorosłości. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polki – wczoraj, dziś i jutro”. Łódź, 8-9 kwietnia, 2016.

Kobylarczyk M., Ogińska-Bulik N. Potraumatyczny wzrost u osób zmagających się z chorobami nowotworowymi – rola ruminacji. II Konferencja Psychologii Pozytywnej, Poznań, 12-14 maja 2016.

Ogińska-Bulik N: Rola procesów poznawczych w rozwoju po traumie u osób zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi. XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychosomatyka – aktualne trendy i nowe perspektywy”. Łódź, 16-17 maja 2016.

Ogińska-Bulik N., Michalska P. Poznawcza ocena choroby a  wzrost po traumie u osób zmagających się ze stwardnieniem rozsianym. XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychosomatyka – aktualne trendy i nowe perspektywy”. Łódź, 16-17 maja 2016.

Kobylarczyk M., Ogińska-Bulik N. Pozytywne skutki traumy związanej z zakażeniem się wirusem HIV – rola ruminacji i strategii radzenia sobie ze stresem. XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Psychosomatyka – aktualne trendy i nowe perspektywy”. Łódź, 16-17 maja 2016.

Kobylarczyk M., Ogińska-Bulik N. Prężność a osobowy wzrost w grupie młodzieży doświadczającej zdarzeń o charakterze traumatycznym – mediacyjna rola strategii radzenia sobie ze stresem.   XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. „Rozwój przez edukację w biegu życia”. Kraków, 16-18 czerwiec, 2016.

Kobylarczyk M., Ogińska-Bulik N. Negatywne i pozytywne skutki traumy związanej z zakażeniem  się wirusem HIV – rola ruminacji i strategii radzenia sobie ze stresem. Ogólnopolska Konferencja Psychologii Klinicznej. Poznań,  24-26 listopada.

Ogińska-Bulik N.  Ruminacje a potraumatyczny wzrost u ratowników medycznych. Ogólnopolska Konferencja Rodzina a Praca „Kobiety i mężczyźni w różnych rolach zawodowych”, Łódź,  28-29 listopada 2016.

Ogińska-Bulik N., Zadworna-Cieślak M. Rola prężności i radzenia sobie ze stresem w występowaniu pozytywnych zmian potraumatycznych u ratowników medycznych. Ogólnopolska Konferencja Rodzina a Praca „Kobiety i mężczyźni w różnych rolach zawodowych”, Łódź,  28-29 listopada 2016.

 

 

Staże zagraniczne, wyjazdy studyjne, wykłady na zaproszenie

University of Sunderland, England – 1992

Trinity College Dublin – 1993

Health Promotion Unit in Durham – 1994

Cykl wykładów z zakresu Psychology of stress w:

Complutense University – Madryt 2001

Instituto Universitario Suor Orsola Benincasa – Neapol 2003

Uniwersytet w Las Palmas – Gran Canaria 2006

Członkostwo towarzystw naukowych

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Sekcja Psychologii Zdrowia (PTP)

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

Nagrody i odznaczenia

Nagrody Rektora UŁ za działalność naukową (1993, 1996, 1998, 2001,  2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) i dydaktyczną (1990, 2003).

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku – 2016

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia w Instytucie Psychologii UŁ

przew. Wydziałowej Komisji Wyborczej (na wydziale NoW) na kadencję 2008-2012

członek odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów na wydziale NoW (lata 2008-2012 i 2012-2016)

członek komisji nauki na WNoW (lata 2012-2016 oraz 2016-2020)

członek Rady Redakcyjnej czasopisma Psychoonkologia

czlonek Rady Redakcyjnej czasopisma International Journal of Occupational Safety and Ergonomics

członek Rady Redakcyjnej czasopisma Health Psychology Report

członek Rady Redakcyjnej czasopisma Sztuka Leczenia i Opieki

członek Komisji d/s Mierników Rozwoju, Zdrowia i Jakości Życia Dzieci i Młodzieży Komitetu Rozwoju Człowieka PAN