prof. dr hab. Nina Ogińska Bulik

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

– Negatywne i pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych i ich uwarunkowania;
– Wtórny stres i wzrost potraumatyczny wśrod profesjonalistów pomagających ofiarom traumy;
– Zachowania zdrowotne (w tym zachowania o charakterze nałogowym, jak: siecioholizm, zakupoholizm, jedzenioholizm, pracoholizm);
– Problematyka stresu (w tym stresu zawodowego) z uwzględnieniem jego pozytywnych aspektów;
– Osobowościowe uwarunkowania chorób somatycznych – rola typu D;
– Problematyka jakości życia w grupie zdrowych i chorych.

Projekty / granty badawcze

Projekt badawczy realizowany z PMWSZ w Opolu (lata 2020-22): Uwarunkowania negatywnych i pozytywnych konsekwencji narażenia na wtórną traumę u przedstawicieli personelu medycznego

Publikacje

 • Ogińska-Bulik N., Michalska P. (2020). The mediating role of cognitive processing in the relationship between negative and positive effects of trauma among female victims of domestic violence. Journal of Interpersonal Violence, doi:10.1177/0886260520903141

 • Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2020). Kiedy trauma innych staje się własną. Negatywne i
  pozytywne konsekwencje pomagania osobom po doświadczeniach traumatycznych. Wyd. PWN, Warszawa.

 • Ogińska-Bulik N., Nafullaeva Z. (2020). Negatywne i pozytywne konsekwencje ekspozycji
  na traumę u studentów obcokrajowców studiujących na Uniwersytecie Łódzkim. Psychiatria, 17(1), 9-17.

 • Ogińska-Bulik N., Michalska P. (2020). Type D personality in adolescents – the mediating role between depression and PTSD. Current Psychology, https://doi.org/10.1007/s12144-020-00935-6 on-line first.

 • Ogińska-Bulik N., Gurowiec P. (2020). Negative and positive effects of trauma among patients after myocardial infarction – the role of distressed personality. Medical Science Pulse, 14(2), doi: 10.5604/01.3001.0014.2048

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2020). Positive effects of trauma among people living with Human Immunodeficiency Virus – The role of rumination and coping strategies. Advances in Psychiatry and Neurology, 29(2), 99-107; https://doi.org/10.5114/ppn.2020.96699

 • Ogińska-Bulik N., Michalska P. (2020). Psychological resilience and secondary traumatic stress in nurses working with terminally ill patients – the mediating role of burnout. Psychological Services. February, DOI:10.1037/ser0000421

 • Ogińska-Bulik N. (2019). Osobowość typu D a negatywne i pozytywne następstwa ekspozycji na traumę u młodzieży. Czasopismo Psychologiczne 25(1); doi:
  10.14691/CPPJ.25.1.000

 • Ogińska-Bulik N. Michalska P. (2019). The relationship between emotional processing deficits and PTSD symptoms – the mediating role of rumination. Journal of
  Clinical Psychology in Medical Settings, https://doi.org/10.1007/s10880-019-09606-6

 • Ogińska-Bulik N. (2019). Ruminacje a występowanie negatywnych i pozytywnych zmian potraumatycznych u osób chorych onkologicznie. Polskie Forum Psychologiczne, 24(2), 151-167.

 • Ogińska-Bulik N. (2019). Objawy stresu pourazowego i potraumatyczny wzrost u osób zmagających się z chorobami somatycznymi – rola zakłóceń w podstawowych przekonaniach. Psychiatria, 16(3), 114-123.

 • Ogińska-Bulik N. (2019). Negatywne i pozytywne zmiany potraumatyczne u kobiet, które doświadczyły przemocy domowej – rola poznawczego przetwarzania traumy. Psychiatria, 16(4),132-142.

 • Ogińska-Bulik N. (2019). Negatywne skutki pracy związanej z pomaganiem osobom po doświadczeniach traumatycznych – zjawisko wtórnej traumatyzacji. Sztuka Leczenia, 2, 39-47.

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2019). The role of rumination in posttraumatic growth in people struggling with cancer. Journal of Psychosocial Oncology,
  37(2); https://doi.org/10.1080/07347332.2019.1600628

 • Ogińska-Bulik N., Michalska P. (2019).Type D personality and posttraumatic stress symptoms in adolescents – the mediating role of resilience/Osobowość typu D a objawy stresu pourazowego – mediacyjna rola prężności. Postępy Psychiatrii i Neurologii , 28(4), 231-246.

 • Zadworna-Cieślak M., Ogińska-Bulik N. (2019). Satisfaction with life in old age – the role of developmental tasks attainment and resiliency. Przegląd Badań Edukacyjnych 28(1), 23-35; http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2019.002.

 • Ogińska-Bulik N. (2019). Uzależnienie od jedzenia – znaczenie doświadczania traumy. Świat Problemów, 2, 22-25.

 • Ogińska-Bulik N. (2019). Koszt pomagania innym – zjawisko wtórnej traumy. Niebieska Linia, 6, 24-27.

 • Ogińska-Bulik N. (2019). Negatywne konsekwencje stresu zawodowego terapeutów – zjawisko wtórnej traumatyzacji. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 6, 6-9.

 • Ogińska-Bulik N. (2018). Psychologia otyłości. W: M. Skrzypek (red.). Obesitologia w
  ujęciu interdyscyplinarnym (s. 163-172). Wyd. Uniwersytet Medyczny, Lublin.

 • Ogińska-Bulik N. (2018). Intensywność traumy a objawy stresu pourazowego i
  potraumatyczny wzrost u żołnierzy uczestniczących w misjach wojskowych. Czasopismo Psychologiczne, 24(2), 279-289; doi: 10.14691/CPPJ.24.2.279

 • Ogińska-Bulik N. (2018). The role of ruminations in relation between personality and
  positive posttraumatic changes resulting from struggling with cancer. Health Psychology Report, 6(4), 296-306; https://doi.org/10.5114/hpr2019.77176.

 • Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2018). Poznawcze przetwarzanie traumy – polska
  adaptacja the Cognitive Processing of Trauma Scale/Cognitive processing of trauma – Polish adaptation of the Cognitive Processing of Trauma Scale. Przegląd Psychologiczny, 61(2), 153-187

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2018). Skala Wpływu Zdarzeń dla Dzieci – SWZ-D-
  13 – polska adaptacja The Children’s Impact of Event Scale – CRIES-13/Children’s Impact of Event Scale – CRIES-13. Przegląd Psychologiczny, 61(2), 189-220.

 • Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., Lis-Turlejska M. Merecz-Kot D. (2018). Polska adaptacja
  PTSD Check List for DSM-5 – PCL-5. Doniesienie wstępne/Polish adaptation of the PTSD Checklist for DSM-5 – PCL-5. A preliminary communication. Przegląd Psychologiczny, 61(2), 281-285.

 • Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. (2018). Cognitive processing of trauma as a predictor of
  the negative and positive consequences of experienced traumatic events/Poznawcze przetwarzanie traumy jako wyznacznik negatywnych i pozytywnych konsekwencji doświadczonych zdarzeń traumatycznych. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 27(4), 318-333; doi: https://10.5114/ppn.2018.80884.

 • Ogińska-Bulik N. (2018). Związek między wypaleniem zawodowym i wtórnym stresem
  traumatycznym wśród pielęgniarek pracujących w opiece paliatywnej. Psychiatria 15(2), 26-32.

 • Ogińska-Bulik N. (2018). Personality and posttraumatic stress symptoms in oncological
  patients – the mediating role of rumination/Osobowość a objawy stresu pourazowego u osób chorych onkologicznie – mediacyjna rola ruminacji. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 27(2), 87-101; https://doi.org.10.5114/ppn.2018.77209

 • Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. (2018). The importance of core beliefs in the process of
  posttraumatic adaptation – the Polish adaptation of the Core Beliefs Inventory/Znaczenie podstawowych przekonań w adaptacji potraumatycznej/Polska adaptacja the Core Beliefs Inventory. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 27(2), 102-119, https://doi.org.10.5114/ppn.2018.77211.

 • Ogińska-Bulik N. (2018). Secondary traumatic stress and vicarious posttraumatic growth
  in nurses working in palliative care – the role of psychological resiliency. Wtórny stres traumatyczny i zastępczy wzrost po traumie wśród pielęgniarek pracujących w opiece paliatywnej – rola prężności psychicznej. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 27(3), 196-210. DOI: https://doi.org/10.5114/ppn.2018.78713.

 • Woynarowska B., Ogińska-Bulik N., Woynarowska-Sołdan M. (2018). Red. naukowa
  książki Isobel Contento Edukacja żywieniowa. Wyd. PWN.

 • Ogińska-Bulik N. (2018). Posttraumatic growth among parents who have experienced the
  loss of a child – the role of social support. Health Psychology Report, 6(2), 118-
  125, https://doi.org/10.5114/hpr.2018.72410

 • Ogińska-Bulik N., Zadworna-Cieślak M. (2018). Bilans życiowy a potraumatyczny wzrost u osób starszych zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi – mediacyjna rola prężności. Gerontologia Polska, 26, 28-35.

 • Zadworna-Cieślak M., Ogińska-Bulik N. (2018). The specificity of health-related behaviours of people in middle and late adulthood. Health Problems of Civilization, 12(1), 35-41, https://doi.org/105114/hpc.2018.74184

 • Ogińska-Bulik N., Zadworna-Cieślak M. (2018). The role of resiliency and coping
  strategies in occurrence of positive changes in medical rescue workers.
  International Emergency Nursing, https://doi.org/10.1016/j.ienj.2018.02.004

 • Ogińska-Bulik N., Michalska P. (2017). Mediacyjna rola strategii radzenia sobie ze
  stwardnieniem rozsianym w relacji między poznawczą oceną choroby a potraumatycznym wzrostem. Polskie Forum Psychologiczne, 22(3), 384-399.

 • Ogińska-Bulik N. (2017). Radzenie sobie ze stratą dziecka a występowanie pozytywnych zmian potraumatycznych. Czasopismo Psychologiczne, 23(1),159-166.

 • Ogińska-Bulik N. (2017). Negative and positive effects of the exposure to trauma among
  soldiers participating in military missions – the role of rumination/Negatywne i
  pozytywne skutki ekspozycji na traumę u żołnierzy uczestniczących w misjach
  wojskowych – rola ruminacji. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 26(1), 1-12. DOI:https://doi.org/10.514/ppn.2017.68290

 • Ogińska-Bulik N. (2017). Psychologiczne zasoby sprzyjające zdrowiu. W: B.
  Woynarowska (red.). Edukacja Zdrowotna (46-57). Warszawa: Wyd. PWN.

 • Ogińska-Bulik N. (2017). Ruminacje a radzenie sobie ze stresem wynikającym z zakażenia się HIV/Rumination and coping with stress resulting from HIV infection. Przegląd Psychologiczny, 60(2), 197-209 i 211-22.

 • Ogińska-Bulik N. (2017). Zasoby osobiste a wzrost po traumie u rodziców zmagających się
  z chorobą nowotworową dziecka. Psychoonkologia, 21(1), 9-16.

 • Ogińska-Bulik N. Socha I. (2017). Przetwarzanie emocjonalne a negatywne i pozytywne
  skutki traumy u rodziców zmagających się z chorobą nowotworową dziecka.
  Psychoonkologia, 21(1), 1-8.

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2017). Rola zasobów osobistych i społecznych w
  kształtowaniu poczucia jakości życia u nastolatków – wychowanków domów dziecka. Psychologia Społeczna, t. 12, 2(41), 175-184. doi: 10.7366/1896180020174106

 • Ogińska-Bulik N. (2017). Ruminacje a potraumatyczny wzrost u ratowników medycznych.
  Acta Universitatis Lodzensis Folia Psychologica, 21, 5-18, https://dx.doi.org.10.18778/1427-969X.21.01

 • Ogińska-Bulik N. (2017). Osobowość a ruminowanie o doświadczonej chorobie
  nowotworowej. Psychoonkologia, 21(2), 45-51. https://doi.org/105114/pson.2017.71379

 • Ogińska-Bulik N. (2017). Potraumatyczny wzrost u chorych onkologicznie – rola
  osobowości i ruminacji. Psychiatria, 14(1), 53-60.

 • Ogińska-Bulik N. (2017). Negative and positive effects of trauma resulting from cancer –
  the role of personality and rumination. Current Issues in Personality Psychology
  Doi.org/10.5114/CIPP.2017.67016

 • Kobylarczyk M., Ogińska-Bulik N. (2017).Assessing resiliency and personal growth in a group of
  adolescents experiencing negative life events – the mediating role of emotional intelligence. Current Issues in Personality Psychology. Doi.org/10.5114/CIPP.2017.68341

 • Ogińska-Bulik N., Kraska K. (2017). Posttraumatic stress disorder and posttraumatic
  growth among HIV infected patients – the role of coping strategies. Health Psychology Report, 5(4). Doi.org/10.5114/hpr.2017.68017

 • Ogińska-Bulik N. (2017). Uzależnienia behawioralne – mit czy rzeczywistość. W: J.
  Majkowski, A. Doroszewska (red). Wyzwania XXI wieku. Ochrona zdrowia i
  kształcenie medyczne (177-196). Warszawa: Wyd. Federacja Polskich Towarzystw Medycznych.

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2017). The experience of trauma resulting from the
  loss of a child and posttraumatic growth – The mediating role of coping strategies.
  Omega Journal of Death and Dying. DOI: 10.1177/0030222817724699

 • Ogińska-Bulik N., Socha I. (2017). Symptoms of posttraumatic stress among parents struggling with their child’s cancer – the role of negative cognitions and disruption in core beliefs/Objawy stresu pourazowego u rodziców zmagających się z chorobą nowotworową dziecka – rola negatywnych treści poznawczych i zakłóceń
  w kluczowych przekonaniach. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 26(4), 206-220.

 • Ogińska-Bulik N., Michalska P. (2016). Poznawcza ocena choroby a wzrost po traumie u
  osób zmagających się ze stwardnieniem rozsianym. Czasopismo Psychologiczne, 22(2), 229-236. Doi: 10.14691/CPPJ.22.2.229.

 • Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2016). Ruminacje a negatywne i pozytywne następstwa
  doświadczonych zdarzeń traumatycznych u ratowników medycznych. Medycyna Pracy, 67(2), 201-211.

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Negatywne i pozytywne następstwa doświadczonej traumy – rola
  ruminacji. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 16(3), 182-187.

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Rola zaangażowania poznawczego w rozwoju po traumie u osób
  zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi. Sztuka Leczenia i Opieki, 1, 9-18.

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Ruminacje a skutki traumy u kobiet doświadczających przemocy
  w rodzinie/Ruminations and effects of trauma in women experiencing domestic violence. Roczniki Psychologiczne, 19(4), 627-642 i 643-658.

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Psychologiczne następstwa doświadczeń traumatycznych. W:
  Cierpiałkowska L., Sęk H. (red). Psychologia kliniczna (rozdz. 18, s. 365-381). Warszawa: PWN.

 • Ogińska-Bulik N. (2016). The role of rumination in the occurrence of positive effects of
  experienced traumatic events. Health Psychology Report, 4(4), 321-331.

 • Ogińska-Bulik N., Ciechomska M. (2016). Posttraumatic growth of parents struggling with cancer disease of their child – the role of rumination. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 25(2), 99-110.

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Ruminacje a negatywne i pozytywne skutki traumy u zakażonych HIV. Psychiatria, 13(1), 8-16

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Zasoby osobiste jako wyznaczniki negatywnych i pozytywnych
  skutków zdarzeń traumatycznych u ratowników medycznych. Medycyna Pracy, 67(5), 635-644.

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Ruminacje a osobowy wzrost u nastolatków zmagających się z
  chorobami nowotworowymi. Psychoonkologia, 20(4), 1-8.

 • Zadworna-Cieślak M., Ogińska-Bulik N. (2016). Potraumatyczny rozwój u kobiet doznających przemocy domowej – znaczenie czynników socjodemograficznych. W: E. Borys, L. Willan-Horla, J. Frankowiak (red). Konteksty przemocy – w poszukiwaniu uwarunkowań (s.131-143). Olsztyn: Wyd. Centrum Badań Społecznych UWM.

 • Ogińska-Bulik N., Cieślak M. (2016). Temperament i kompetencje społeczne a osobowy wzrost u nastolatków, którzy doświadczyli krytycznych zdarzeń życiowych. Polskie Forum Psychologiczne, 21(2), 155-169.

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2016). Mediacyjna rola strategii radzenia sobie w
  relacji między prężnością a osobowym wzrostem u nastolatków, którzy doświadczyli negatywnego zdarzenia życiowego. Przegląd Psychologiczny, 59(1), 35-56.

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2016). The mediating role of resiliency in the
  relationship between temperament and posttraumatic growth. Journal of Loss and Trauma http://dx.doi.org/10.1080/15325024.2016.1159115

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Rola ruminacji w występowaniu pozytywnych zmian potraumatycznych u osób zmagających się z chorobami nowotworowymi. Psychoonkologia, 20(1), 1-8.

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Kompulsywne kupowanie. W: B. Habrat (red). Zaburzenia
  uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne (379-406). Warszawa: Wyd. Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Percepcja postaw rodzicielskich a objawy stresu
  pourazowego u nastolatków – ofiar wypadków drogowych. Pedagogika Rodziny, 6(1), 73-86.

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2016). Association between resiliency and
  posttraumatic growth in firefighters – the role of stress appraisal. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 22(1), 40-48.

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Negatywne i pozytywne skutki doświadczanych zdarzeń
  traumatycznych u żołnierzy uczestniczących w misjach wojskowych – rola zasobów osobistych. Psychiatria, 13(3), 123-132.

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Wiem co jem – psychologia nadmiernego jedzenia i odchudzania się. Łódź: Wyd. UŁ.

 • Ogińska-Bulik N. (2016). Objawy stresu pourazowego i potraumatyczny wzrost u kobiet
  doznających przemocy w rodzinie. Psychiatria i Psychoterapia, 12(3), 15-29.

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2015). Wsparcie społeczne jako mediator między prężnością a poczuciem jakości życia nastolatków – wychowanków domów dziecka. Czasopismo Psychologiczne, 21(2), 195-205.

 • Ogińska-Bulik N., Zadworna-Cieślak M. (2015). Spirituality and the negative and positive effects of traumatic experiences in a group of emergency service workers. Polish Journal of Applied Psychology, 13, 9-24.

 • Ogińska-Bulik N., Zadworna-Cieślak M., Rogala E. (2015). Rola zasobów osobistych w podejmowaniu zachowań zdrowotnych osób w wieku senioralnym. Problemy Higieny i Epidemiologii, 96(3), 570-577.

 • Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2015). Inwentarz Ruminacji o Negatywnym Zdarzeniu – polska adaptacja the Event Related Rumination Inventory. Przegląd Psychologiczny, 58(3), 383-400.

 • Ogińska-Bulik N. (2015). Social support and negative and positive outcomes of experienced traumatic events in a group of male emergency service workers. International Journal od Occupational Safety and Ergonomics, 21(2), 119-127.

 • Ogińska-Bulik N. (2015) Strategie radzenia sobie a osobowy wzrost u nastolatków, którzy doświadczyli negatywnych zdarzeń życiowych. Polskie Forum Psychologiczne, 20(2), 149-164.

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2015). Relation between resiliency and posttraumatic growth in a group of medical rescue workers – the mediating role of coping strategies. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 28(4), 707-719.

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2015). Resiliency and social support as factors promoting the proces of resilience in adolescents – wards of children’s homes. Health Psychology Report, 3(3), 210-219.

 • Ogińska-Bulik N. (2015). Objawy stresu pourazowego u nastoletnich ofiar wypadków drogowych – rola wsparcia i postaw rodzicielskich. Psychiatria i Psychoterapia, 11(2), 3-20.

 • Kobylarczyk M., Ogińska-Bulik N. (2015). Poczucie kontroli a osobowy wzrost u nastolatków, którzy doświadczyli negatywnego wydarzenia życiowego – mediacyjna rola prężności. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 24(2), 68-75.

 • Ogińska-Bulik N. (2015). Rola zasobów osobistych w rozwoju po traumie u osób
  zmagających się z chorobami nowotworowymi. Psychoonkologia, 19(3), 88-96.

 • Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2015). Wsparcie społeczne jako mediator
  między prężnością a poczuciem jakości życia nastolatków – wychowanków domów
  dziecka. Czasopismo Psychologiczne, 21(2), 195-205.

 • Ogińska-Bulik N. (2015). Dwa oblicza traumy. Negatywne i pozytywne skutki zdarzeń traumatycznych u pracowników służb ratowniczych. Warszawa: Wyd. Difin.

 • Ogińska-Bulik N. (2015).The relationship between resiliency and posttraumatic growth following death of someone close. Journal of Death and Dying, 71(5), 233-244.

 • Ogińska-Bulik N., Zadworna-Cieślak M. (2014). Rola prężności psychicznej w radzeniu sobie ze stresem związanym z egzaminem maturalnym. Przegląd Badań Edukacyjnych, 19(2), 7-24.

 • Ogińska-Bulik N. (2014). Wsparcie społeczne a potraumatyczny wzrost u osób zmagających się przewlekłymi chorobami somatycznymi. W: T. Gałkowski, E. Zasępa (red.). Oblicza współczesnej psychologii klinicznej (s. 67-86). Gdańsk: Wyd. GWP.

 • Ogińska-Bulik N. (2014). Rola objawów stresu pourazowego w rozwoju po traumie u pracowników służb ratowniczych. W: I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red). Rodzina i kariera (s. 389-402). Łódź: Wyd. UŁ

 • Ogińska-Bulik N. (2014). Uzależnienia behawioralne – czym są i skąd się biorą? Świat Problemów, 2, 5-9.

 • Ogińska-Bulik N. (2014). Objawy stresu pourazowego a potraumatyczny wzrost u młodzieży – ofiar wypadków drogowych. Psychiatria, 11(1), 49-58.

 • Ogińska-Bulik N. (2014). Rola strategii radzenia sobie ze stresem w rozwoju potraumatycznym ratowników medycznych. Medycyna Pracy, 65(2), 209-217.

 • Ogińska-Bulik N. (2014). Type D personality and quality of life in persons after myocardial infarction. Kardiologia Polska, 72(7), 503-509.

 • Ogińska-Bulik N. (2014). Rozwój po traumie u osób, które doświadczyły zawału mięśnia sercowego – rola osobowości typu D. Psychiatria, 11(2), 107-113.

 • Ogińska-Bulik N. (2014). Satisfaction with life and posttraumatic growth in persons after myocardial infarction. Health Psychology Report, 2(2), 105-114.

 • Ogińska-Bulik N. (2014). The role of temperament in posttraumatic growth following death of a loved one. Polish Psychological Bulletin, 45(3), 357-362.

 • Ogińska-Bulik N. (2014). Posttraumatic growth following the death of someone close – the role of temperament and resiliency. Polish Journal of Applied Psychology, 12(3), 29-44.

 • Ogińska-Bulik N. (2014). Rola duchowości w rozwoju po traumie u osób zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi. Psychiatria i Psychoterapia, 10(3), 3-16.

Udział w konferencjach

Rok 2019
Międzynarodowe
Ogińska-Bulik N. Trauma a ryzyko uzależnienia od Internetu. VII Międzynarodowa Konferencja „Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne”, 18-19 listopad 2019, Warszawa.

Ogólnopolskie
– Kobylarczyk M., Ogińska-Bulik N. Negatywne i pozytywne skutki traumy wynikające z doświadczenia choroby nowotworowej – rola zakłóceń w podstawowych przekonaniach i podejmowanych strategii radzenia sobie. XII ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia pt „W zdrowiu i chorobie – trajektorie jakości życia”, 17-18 maja 2019, Katowice.
– Ogińska-Bulik N., Michalska P. Rola zakłóceń w podstawowych przekonaniach i podejmowanych strategii radzenia sobie w występowaniu negatywnych i pozytywnych skutków traumy u chorych onkologicznie. 13 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna, 17-18 maja 2019, Gdańsk.
– Michalska P., Ogińska-Bulik N. Związek między deficytami w zakresie przetwarzania emocjonalnego, ruminacjami a objawami zespołu stres pourazowego u kobiet zmagających się z nowotworem piersi. 13 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna, 17-18 maja 2019, Gdańsk.
– Ogińska-Bulik N. Negatywne i pozytywne skutki traumy związanej z doświadczeniem przemocy domowej. II Konferencja Naukowa z cyklu „Przemoc domowa – perspektywa psychologiczna, społeczna, prawna” pt. „Osoby doznające przemocy w różnych etapach życia: dzieciństwo, wiek dorosły, starość”, 19-20 września 2019, Warszawa.
– Ogińska-Bulik N. Doświadczenia traumatyczne a uzależnienia behawioralne. Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień u kobiet” (wykład), 23-25 września 2019, Warszawa.
– Ogińska-Bulik N. Dwa oblicza wtórnej traumy. Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień u kobiet” (wykład), 23-25 września 2019, Warszawa.
– Ogińska-Bulik N. Dwa oblicza wtórnej traumy. 20 Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej (wykład), 12-13 października 2019. Kraków
– Ogińska-Bulik N., Michalska P. Wtórny stres traumatyczny i zastępczy wzrost po traumie u pielęgniarek pracujących w opiece paliatywnej. 20 Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej. 12-13 października 2019. Kraków.
– Michalska P., Ogińska-Bulik N. Rola ruminacji i trudności w regulacji emocji w występowaniu negatywnych skutków traumy u kobiet z diagnozą choroby nowotworowej. 20 Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej, 12-13 października 2019, Kraków.

Staże zagraniczne, wyjazdy studyjne, wykłady na zaproszenie

University of Sunderland, England – 1992

Trinity College Dublin – 1993

Health Promotion Unit in Durham – 1994

Cykl wykładów z zakresu Psychology of stress w:

– Complutense University – Madryt 2001

– Instituto Universitario Suor Orsola Benincasa – Neapol 2003

– University of Las Palmas – Gran Canaria 2006

Członkostwo towarzystw naukowych

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Sekcja Psychologii Zdrowia PTP

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

Nagrody i odznaczenia

Nagrody Rektora UŁ za działalność naukową (1993, 1996, 1998, 2001,  2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020) i dydaktyczną (1990, 2003).

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku – 2016

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia w Instytucie Psychologii UŁ (od roku 2006)

przew. Wydziałowej Komisji Wyborczej na WNoW UŁ na kadencję 2008-2012

członek odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów na WNoW UŁ (lata 2008-2012 i 2012-2016)

członek komisji nauki na WNoW UŁ(lata 2012-2016 oraz 2016-2020)

członek komisji d/s stopni naukowych na WNoW UŁ
członek komisji d/s awansów na WNoW UŁ

członek Rady Redakcyjnej czasopisma Psychoonkologia

członek Rady Redakcyjnej czasopisma International Journal of Occupational Safety and Ergonomics

członek Rady Redakcyjnej czasopisma Health Psychology Report

członek Rady Redakcyjnej czasopisma Sztuka Leczenia

członek Komisji d/s Mierników Rozwoju, Zdrowia i Jakości Życia Dzieci i Młodzieży Komitetu Rozwoju Człowieka PAN