dr hab. Piotr Lukowski, prof. nadzw. UŁ

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Logika i filozofia

 1. logiki niefregowskie
 1. logika intuicjonistyczna i intuicjonistyczne systemy modalne, logika Heytinga-Brouwera
 1. dualizacje logik, logiki odrzuceniowe, logiki z wartością wyróżnioną fałszu
 1. rozumowania zawodne, szczególnie potoczne, zwłaszcza myślenie stereotypem
 1. wykazanie, iż logiki i rozumowania niemonotoniczne nie są możliwe, a ich rozwijanie bazuje na podstawowym błędzie logicznym
 1. spójnik implikacji treściowej (grant NCN Opus 9)
 1. samozwrotne konstrukcje językowe (grant NCN Opus 9)
 1. alternatywna do Tarskiego definiowalność prawdy w języku formalnym (grant NCN Opus 9)
 1. paradoksy logiczne i argumentacje paradoksalne (grant NCN Opus 9)
 1. filozofia języka naturalnego, zwłaszcza tolerancyjność wyrażeń przejawiająca się jako ich nieostrość lub ogólność
 1. zmiany stanów przekonań, m.in. belief revision, AGM oraz te rozumowania, które błędnie uznawane są za niemonotoniczne

Teoria komunikacji

 1. perswazja, kłamstwo i manipulacja
 1. analiza manipulacji z perspektywy trzech stron w nią uwikłanych: 1. manipulatora, 2. ofiary manipulacji i 3. ofiary manipulatora
 1. techniki wpływu społecznego, szczególnie granfalon
 1. przed-perswazja realizowana medialnie
 1. znaczenie wyrażeń języka naturalnego odnoszące się do kategorii psychologicznych

Projekty / granty badawcze

kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki Opus 9 2015/17/B/HS1/02332.  Okres realizacji:  22.II.2016 – 21.II.2019. Tytuł projektu:

„Epistemologiczne aspekty zastosowania implikacji treściowej jako narzędzia formalizacji wyrażeń języka naturalnego”.

Publikacje

 • Łukowski P. (2017), Manipulacja. Analiza terminologiczna, Studia z Teorii Wychowania, tom VIII, Nr 4(21), 195-222.

 • Łukowski P. (2017), Kłamstwo. Analiza terminologiczna, Studia z Teorii Wychowania, tom VIII, Nr 3(20), 9-48.

 • Łukowski P. (2016), (Nie)myślenie granfalonem, Bibliotheca Philosophica 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 81-98.

 • Łukowski P. (2016), Sens wyrażenia „teoria spiskowa”, czyli jak odróżnić teorię spiskową od niespiskowej”, Hybris 33, s. 101-124, Open Access.

 • Łukowski P. (2016), Istota zjawiska tradycji – podejście strukturalno-logiczne (z B. Żukowskim), [w:] Nowe czytanie tradycji, red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha, Łódź, s. 53-66. Open Access.

 • Łukowski P. (2015), Rozdział 8: Konceptualizacja kłamstwa i manipulacji w teorii aktów mowy Searle’a-Vandervekena, [w:] Od zdań do aktów mowy – rozważania lingwistyczne i filozoficzne, red. Piotr Stalmaszczyk, Seria Studia z Metodologii i Filozofii Językoznawstwa, tom 3, Łódź, s. 157-187.

 • Łukowski P. (2015), (Eds. with A. Gemel and B. Żukowski) Cognition, Meaning and Action. Lodz-Lund Studies in Cognitive Science, Łódź-Kraków, 2015.

 • Łukowski P. (2015), The crossroads of cognitive science (with P. Gärdenfors), [in:] Cognition, Meaning and Action. Lodz-Lund Studies in Cognitive Science, Eds. P. Łukowski, A. Gemel, B. Żukowski, Łódź-Kraków, 2015, 7-10.

 • Łukowski P. (2015), Two procedures expanding a linguistic competence, [in:] Cognition, Meaning and Action. Lodz-Lund Studies in Cognitive Science, Eds. P. Łukowski, A. Gemel, B. Żukowski, Łódź-Kraków, 2015, 31-50.

 • Łukowski P. (2015), Wina bez kary – o bezkarności manipulatora, Folia Iuridica 75, s. 159-174.

 • Łukowski P. (2015), Muzyka jako narzędzie manipulacji, w: Filozofia i Muzyka, red. Ewa Starzyńska-Kościuszko, Andrzej Kucner, Piotr Wasyluk, Seria Festiwal Filozofii, tom VII, Olsztyn, 285-296.

 • Łukowski P. (2015), Zdolność komunikowania się ludzi z logicznej i psychologicznej perspektywy, Wydział Nauk o Wychowaniu Studia Interdyscyplinarne 1(1), s. 88-109.

 • Łukowski P. (2014), Gombrowicz Kronosem ocalony, Teksty Drugie Vol. 2, 349-353.

 • Łukowski P. (2014), Logical Problems with Nonmonotonicity, Logic and Logical Philosophy, Vol. 23/2, p. 171-188.

 • Łukowski P. (2014), Zdania kłamcy i prawdomówcy w klasycznych logikach prawdy i fałszu, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, 4, s. 13-30.

 • Łukowski P. (2014), Myślenie stereotypem – skutek manipulacji czy logiczna konieczność?, Festiwal Filozofii, tom 6, „Oblicza współczesności”, red. Ewa Starzyńska-Kościuszko, Andrzej Kucner, Piotr Wasyluk, Wydawnictwo IF UWM, Olsztyn 2014 s. 595-606.

 • Łukowski P. (2014), Doctrina multiplex, veritas una, [w:] Koncepcje prawdy w teorii prawa i szczegółowych naukach prawnych, red. M. Zirk-Sadowski, Folia Iuridica 73, 2014, 5-26.

 • Łukowski P. (2013), Kognitywna interpretacja operacji zdefiniowanych w trzech Konstrukcjach Donalda Makinsona, (z P. Maciaszek), Przegląd Filozoficzny 3 (87), s. 103-118.

 • Łukowski P. (2013), Logiczna analiza operacji zdefiniowanych w trzech Konstrukcjach Donalda Makinsona, Przegląd Filozoficzny 2 (86), 231-252.

 • Łukowski P. (2013), Is Human Reasoning Really Nonmonotonic?, Logic and Logical Philosophy, Vol. 21/1, p. 63-73.

 • Łukowski P. (2013), Implikacja treściowa a definicja prawdy Alfreda Tarskiego, Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych Łódzkiego Towarzystwa naukowego, LXVII, s. 223-229.

 • book-2012
  Łukowski P. (2012), Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 319.

 • book-2011
  Łukowski P. (2011), Paradoxes, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, s. 199.

 • book-2009
  Łukowski P. (2009), The Procedures for Belief Revision, [in:] Towards Mathematical Philosophy, eds. David Makinson, Jacek Malinowski, Heinrich Wansing, Trends in Logic 28, 2009, p. 249-268.

 • book-2008
  Łukowski P. (2008), Paradoksy nieostrości i zmiany, Wydawnictwo Rolewski, s. 407.

 • Łukowski P. (2008), Either epistemicism or logic, Logic and Logical Philosophy, Vol.17, s.329-351.

 • Łukowski P. (2007), Professor Hiroakira Ono in Honorem, Bulletin of the Section of Logic, 36/3/4, 99-102.

 • Łukowski P. (2007), Epistemicism and Roy Sorensen Arguments, Bulletin of the Section of Logic, 36/3/4, 209-219.

 • book-2007
  Łukowski P. (2007), Paradoksy ostrości i niezmienności, Wydawnictwo Rolewski, s. 333.

 • Łukowski P. (2007), (Ed.) Bulletin of the Section of Logic 36/3/4, “Professor Hiroakira Ono’s twenty year’s as Editor of the Bulletin of the Section of Logic”.

 • book-2006
  Łukowski P. (2006), Paradoksy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 353.

 • Łukowski P. (2006), O co chodzi w paradoksie Protagorasa?, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Philosophica 17, s. 17-38.

 • Łukowski P. (2006), Epistemiczna rola logiki fałszu, Filozofia Nauki XIV, 2006, Nr 3(55), s. 57-77.

 • Łukowski P. (2005), Hipoteza jod, [w:] Wokół Logiki i Filozofii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 127-147.

 • Łukowski P. (2004), Logika wypowiedzi niezgodnych z uznawanymi faktami, Ruch Filozoficzny LXI/3, s. 415-428.

 • Łukowski P. (2004), Sprawozdanie z Trzeciego Światowego Kongresu Parakonsystencji (III World Congress on Paraconsistency, IRIT, Toulouse, France, 28-31 lipca 2003), Ruch Filozoficzny, LXI/1, s. 15-28.

 • Łukowski P. (2003), Analiza dwóch paradoksów starożytnych: Euathlosa i krokodyla, Principia XXXIV, Kraków, s. 169-184.

 • Łukowski P. (2003), Heraklit jasny, z A. Przybysławskim, Ruch Filozoficzny, LX/2, s. 211-217.

 • Łukowski P. (2003), Jedno zdanie Epimenidesa z Knossos, Ruch Filozoficzny LX/4, s. 601-612.

 • Łukowski P. (2003), Paradoks kata, Ruch Filozoficzny LX/4, s. 613-622.

 • Łukowski P. (2003), Reductive techniques in proofs of the completeness theorems for the normal bimodal systems, Bulletin of the Section of Logic, 32/3, p. 147-159.

 • Łukowski P. (2002), A deductive reductive form of logic: intuitionistic S4 modalities, Logic and Logical Philosophy 10, p. 79-92.

 • Łukowski P. (2002), A deductive reductive form of logic: general theory and intuitionistic case, Logic and Logical Philosophy 10, p. 59-78.

 • Łukowski P. (2001), Paradoks kamienia, Principia, XXX-XXXI, Kraków 2001, s. 59-66.

 • Łukowski P. (2001), Nieidentyczność zdaniowa, [w:] Filozoficzne Idee Romana Suszki, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa, s. 221-231.

 • Łukowski P. (2001), A formalisation of „step foreward – step backward” reasoning, Anales del Seminario de Historia de la Filosofia 18, p. 109-124.

 • Łukowski P. (1997), An approach to the liar paradox, [w:] New Aspects in Non-Classical Logics and Their Kripke Semantics, RIMS: Kyoto University, p. 68-80.

Udział w konferencjach

Udział w konferencjach z wygłoszeniem referatu (wybór)

 

Konferencja Historii Logiki, Kraków, 1992, 1999, 2016.

Konferencja Polskiego Towarzystwa Filozofii Systematycznej, Bukowina Tatrzańska, 2006, 2007, 2008.

MLG ’95, Kanazawa, Japonia, 1995, 1996.

FoLLI Workshop on Logics for Linguistics, Philosophy and Cognitive Science, Chiba University, Chiba, Japan, 1996.

Kripke-Semantics Conference, Research Institute of Mathematics Science, Kyoto, Japan, 1996.

Logic and Logical Philosophy, 2001, Dresden, Germany.

III World Congress on Paraconsistency, IRIT, Toulouse, France, 2003.

XI Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, Szklarska Poręba, 2006, wygłoszenie cyklu trzech wykładów poświęconych problematyce paradoksów.

Trends in Logic, Toruń 2006, Łódź 2014.

Konferencja European Law Students Association, Łódź, 2013.

Non-classical logics. Theory and Application, (naprzemiennie) Łódź-Toruń, 2013, 2014, 2016.

Festiwal Filozofii, Olsztyn, 2013, 2014.

X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Szczecin, 2014.

Psychologia społeczna, Łódź, 2015.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu, Poznań-Obrzycko, 2015.

Warsztaty Strategiczne Questus Academy „Digitalizacja, Wirtualizacja, Big Data – Biznes, zarządzanie, marketing w cyfrowym świecie. Technologia i co dalej?”, Głęboczek, 2014.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polki-wczoraj, dziś i jutro, Łódź, 2016.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina-Praca, Łódź, 2016.

Staże zagraniczne, wyjazdy studyjne, wykłady na zaproszenie

2012 – Ruhr-Universität Bochum, Niemcy – wykłady na zaproszenie.

2011 – Ruhr-Universität Bochum (RUB), Niemcy, cykl wykładów. W tym czasie także Visiting Fellow of The Center for Mind, Brain and Cognitive Evolution RUB.

2000 – Universite de Nantes, Francja.

1998 – Universite de Nantes, Francja.

1995-1997 – Japan Institute of Science and Technology (JAIST), Hokuriku, Japonia.

1994 – Management Netherlands Cooperative Programme, Haga-Groningen-Leeuvarden, Holandia, staż ukończony otrzymaniem certyfikatu specjalisty marketingu i logistyki.

1993 – Imperial College, Londyn, Anglia.

1993 – University of Warwick, Coventry, Anglia.

1989 – Uniwersytet w Lipsku, ostatnie dni NRD.

 

Członkostwo towarzystw naukowych

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki

Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej

Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych UŁ

Nagrody i odznaczenia

Nagroda Rektora UŁ za działalność naukową 1992, 2007, 2007, 2012

Wykładowca Roku 2010 Wydziału Filozoficzno-Historycznego – plebiscyt studentów 2010

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

kierownik Zakładu Kognitywistyki w Instytucie Psychologii UŁ

przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filozoficzno-Historycznego na kadencję 2008-2012

członek Rady Redakcyjnej czasopisma Wydział Nauk o Wychowaniu Studia Interdyscyplinarne

członek Rady Programowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego

członek Rady Wydawniczej UŁ w kadencji 2013-2016

członek Rady Bibliotecznej UŁ w kadencji 2016-2019