dr Paulina Szymańska

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Funkcjonowanie osób w okresie wczesnej dorosłości:

 • systemowe ujęcie rodziny;
 • cyfryzacja życia rodzinnego i jej konsekwencje;
 • relacja dom-praca i praca-dom;
 • rola rodzeństwa w dorosłości;
 • jakość relacji z partnerem/partnerką;
 • macierzyństwo i ojcostwo i ich determinanty.

Projekty / granty badawcze

„Dlaczego brat bratu wilkiem? O uwarunkowaniach relacji z rodzeństwem we wczesnej dorosłości”  (Dotacja celowa dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2018r.)

„Pomiar afektu pozytywnego i negatywnego u dzieci. Polska adaptacja Positive and Negative Affect Schedule for Children (PANAS–C)” (Grant Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2017)

„Hey! Teachers, don`t leave the kids alone!” (Międzynarodowy projekt, partnerstwo strategiczne programu Erasmus 2016 – 2018).

„Rodzeństwo w okresie wczesnej dorosłości – rodzaje relacji i ich uwarunkowania” (Grant Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2016)

„Psychospołeczne uwarunkowania jakości relacji między rodzeństwem w okresie wczesnej dorosłości” (Dotacja celowa dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2015r. Kod projektu: B1511800000787.02)”

 

Publikacje

Udział w konferencjach

Kucharska-Hauk, M, Szymańska, P. (2020) Funkcjonowanie rodziny w czasie pandemii koronawirusa. E-KONFERENCJA Doświadczanie pandemii COVID-19 w Polsce.

Szymańska. P. (2018) Kobiecość i męskość a funkcjonowanie rodzeństw młodych dorosłych.  II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych.

Szymańska,P. (2018) Funkcjonowanie podsystemu rodzeństwa a satysfakcja z życia młodych dorosłych.  V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca „Rodzina – edukacja – praca w poszukiwaniu dobrostanu”,

Walęcka-Matyja, K. Szymańska, P. (2018) Edukacja włączająca w ujęciu międzynarodowym. Podsumowanie prac w ramach projektu „Hey! Teachers don’t leave the kids alone”. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca „Rodzina – edukacja – praca w poszukiwaniu dobrostanu”,

Walęcka-Matyja, K. Szymańska, P. (2018)  Psychospołeczne aspekty funkcjonowania w domu i szkole dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – ujęcie międzynarodowe. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowej: „Psychologia w służbie rodziny – Relacje w podsystemach rodzinnych. Szanse i zagrożenia”

Szymańska, P. (2017) Wszystko jest muzyką, ale…  II Konferencja Profilaktyczna „Rób, co chcesz, ale…”

Szymańska, P. (2017)  Czy brat bratu wilkiem? Konstelacja płci w parze a jakość relacji między rodzeństwem i satysfakcja z życia w okresie wczesnej dorosłości. 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Szymańska, P., Walęcka-Matyja, K.(2017) Hey teachers, don’t leave the kids alone! Psychologiczne aspekty edukacji włączającej w praktyce międzynarodowej. 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Wróbel, M., Szymańska, P., Finogenow, M., Laurent, J.  (2017) Pomiar afektu pozytywnego i negatywnego u dzieci. Polska adaptacja Positive and Negative Affect Schedule for Children (PANAS–C). XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Walęcka-Matyja, K., Szymańska,P. (2017)  O edukacji włączającej w świetle założeń międzynarodowego projektu „Hey! Teachers, don’t leave the kids alone!”.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko i wczesna edukacja.Horyzonty konstruktywistyczne i kognitywistyczne

Szymańska, P. (2017)  Hejting i trolling – mowa nienawiści w przestrzeni wirtualnej.  X Konferencja z cyklu Edukacja dla Zdrowia

Szymańska, P. (2016) Rola rodzeństwa w procesie kształtowania kompetencji społecznych przyszłych lekarzy. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca „Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych”

Walęcka-Matyja, K., Szymańska,P.  (2016) Wymiary relacji z rodzeństwem jako predyktory poczucia samotności w okresie wczesnej dorosłości. I Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych

Walęcka-Matyja, K., Szymańska,P. (2016) Relacje z rodzeństwem jako predyktor zdrowia psychicznego w dzieciństwie i dorosłości. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Investing in Children. Social Innovations for Children and Youth: Research and Practice” (2016)

Szymańska,P., Walęcka-Matyja, K. (2016) Jakość relacji z rodzeństwem w okresie dorosłości a wparcie społeczne – moderacyjna rola kolejności urodzenia. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Psychologia w służbie rodziny – Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie”

Szymańska, P. (2016) Retrospektywna ocena relacji z rodzeństwem – polska adaptacja kwestionariusza STQ-Then. V Ogólnopolska Konferencja Naukowej: „Psychologia w służbie rodziny – Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie”

Szymańska, P., Józefczyk, A. (2016) Rodzeństwo dorosłych Polek i jego znaczenie w procesie radzenia sobie z sytuacjami stresowymi. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polki – wczoraj, dziś i jutro”

Szymańska, P. (2015) Polska adaptacja kwestionariusza Ty i Twoje rodzeństwo (STQ-Now). XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Szymańska, P. (2014) Co w rodzinie to w pracy- relacja między środowiskiem rodzinnym i zawodowym w kontekście posiadanych zasobów osobistych. XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w zmieniającym się świecie”

Szymańska, P. (2014) Zasoby osobiste i strategie radzenia sobie ze stresem u muzyków i nie-muzyków. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konteksty kształcenia muzycznego. Bariery w edukacji muzycznej”

Szymańska, P. (2014) Zasoby osobiste oraz strategie radzenia sobie ze stresem kobiet i mężczyzn w odniesieniu do relacji praca – rodzina. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Kobiety i mężczyźni w postrodzinnym świecie”
Tytuł: „

Szymańska, P. (2013) Dorosły, Rodzic, Dziecko? Struktura osobowości i potrzeby osób w okresie wczesnej dorosłości. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca „Mnogość ról – mnogość sfer”

Szymańska, P. (2013) Potrzeby młodych dorosłych w kontekście ich płci psychologicznej. XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Społeczny kontekst rozwoju. Od dziecka do dorosłego”

Szymańska, P. (2012) Zależność między rzeczywistymi i spostrzeganymi potrzebami małżonków a jakość łączącej ich relacji. II Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów „Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie”

Szymańska, P. (2010) Płeć psychologiczna a jakość związku małżeńskiego w okresie wczesnej dorosłości. XIX Ogólnopolska Naukowo – Szkoleniowa Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. „Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka”

Nagrody i odznaczenia

Nagroda Dziekana WNoW – czerwiec 2015, listopad 2016, czerwiec 2017, listopad 2017, grudzień 2019.

Nagroda Rektora UŁ – październik 2020.

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

 • Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii ds. Dydaktycznych;
 • Członek Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu i Rady Instytutu Psychologii;
 • Członek Rady Rozwoju Młodych Naukowców UŁ;
 • Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia WNoW;
 • Opiekun studentów I roku;
 • Członek Zespołu doradczego ds. polityki klimatyczno-środowiskowej UŁ;
 • Członek Komitetu Organizacyjnego VIII Konferencja Zespołu Badania Wpływu;
 • Członek Komitetu Organizacyjnego  V Ogólnopolskiej Konferencji Rodzina – Praca;
 • Członek Komitetu Organizacyjnego I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polki – wczoraj, dziś i jutro”;
 • Członek Komitetu Organizacyjnego XII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej;
 • Członek Komitetu Organizacyjnego XV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki;
 • Członek Komitetu Organizacyjnego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rodzina – Praca „Mnogość ról – mnogość sfer”;
 • Sekretarz/Członek Komisji Rekrutacyjnej (2013, 2018);
 • Sekretarz Redakcji Psychologii Wychowawczej.