mgr Paulina Szymańska

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

Funkcjonowanie osób w okresie wczesnej dorosłości:

 • rola rodzeństwa w dorosłości;
 • jakość relacji z partnerem i jej uwarunkowania;
 • interakcja między sferą zawodową i rodzinną;
 • radzenie sobie ze stresem (w odniesieniu do podejmowanych ról życiowych).

Projekty / granty badawcze

„Pomiar afektu pozytywnego i negatywnego u dzieci. Polska adaptacja Positive and Negative Affect Schedule for Children (PANAS–C)” (Grant Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2017)

„Hey! Teachers, don`t leave the kids alone!” (Międzynarodowy projekt, partnerstwo strategiczne programu Erasmus 2016 – 2018).

„Rodzeństwo w okresie wczesnej dorosłości – rodzaje relacji i ich uwarunkowania” (Grant Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2016)

„Psychospołeczne uwarunkowania jakości relacji między rodzeństwem w okresie wczesnej dorosłości” (Dotacja celowa dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2015r. Kod projektu: B1511800000787.02)

Publikacje

 • Szymańska, P. (2016). An analysis of the sibling relationship in adulthood. Polish adaptation of STQ-Now. Archives of Psychitary and Psychotherapy, 18(1), 55-64.

 • Szymańska, P. (2015). Płeć psychologiczna a satysfakcja ze związku małżeńskiego młodych dorosłych. Horyzonty Psychologii, 5 (1), 63-78.

 • Szymańska, P. (2015). Zasoby osobiste i strategie radzenia sobie ze stresem u muzyków i niemuzyków. Konteksty Kształcenia Muzycznego, 1(2), 33-47 .

 • Szymańska, P. (2014). Jakość relacji praca – dom oraz dom – praca w kontekście posiadanych zasobów osobistych. Medycyna Pracy, 65 (6), 755-764.

 • Szymańska, P., Komentarz do standardu 2.3 c ii: Sprawdzasz, czy oceniane konstrukty mają zastosowanie do wszystkich reprezentowanych grup [w:] Malinowska, D., Brzezińska, U. (2014). Standardy dla osób stosujących testy w biznesie. Etyka – procedury – efektywność. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Udział w konferencjach

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca „Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych” (2016)
Tytuł: „Rola rodzeństwa w procesie kształtowania kompetencji społecznych przyszłych lekarzy”

I Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych (2016)
Współautor: dr Katarzyna Walęcka-Matyja
Tytuł: „Wymiary relacji z rodzeństwem jako predyktory poczucia samotności w okresie wczesnej dorosłości”

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Investing in Children. Social Innovations for Children and Youth: Research and Practice” (2016)
Współautor: dr Katarzyna Walęcka-Matyja
Tytuł:„Relacje z rodzeństwem jako predyktor zdrowia psychicznego w dzieciństwie i dorosłości”

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Psychologia w służbie rodziny – Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie” (2016)
Współautor: dr Katarzyna Walęcka-Matyja
Tytuł: „Jakość relacji z rodzeństwem w okresie dorosłości a wparcie społeczne – moderacyjna rola kolejności urodzenia”

V Ogólnopolska Konferencja Naukowej: „Psychologia w służbie rodziny – Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie” (2016)
Tytuł: „Retrospektywna ocena relacji z rodzeństwem – polska adaptacja kwestionariusza STQ-Then”

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polki – wczoraj, dziś i jutro” (2016)
Współautor: Anna Józefczyk
Tytuł: „Rodzeństwo dorosłych Polek i jego znaczenie w procesie radzenia sobie z sytuacjami stresowymi”

XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (2015)
Tytuł: „Polska adaptacja kwestionariusza Ty i Twoje rodzeństwo (STQ-Now)”

XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w zmieniającym się świecie” (2014)
Tytuł: „Co w rodzinie to w pracy- relacja między środowiskiem rodzinnym i zawodowym w kontekście posiadanych zasobów osobistych”

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konteksty kształcenia muzycznego. Bariery w edukacji muzycznej”  (2014)
Tytuł: „Zasoby osobiste i strategie radzenia sobie ze stresem u muzyków i nie-muzyków”

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Kobiety i mężczyźni w postrodzinnym świecie” (2014)
Tytuł: „Zasoby osobiste oraz strategie radzenia sobie ze stresem kobiet i mężczyzn w odniesieniu do relacji praca – rodzina”

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca „Mnogość ról – mnogość sfer” (2013)
Tytuł: „Dorosły, Rodzic, Dziecko? Struktura osobowości i potrzeby osób w okresie wczesnej dorosłości”

XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Społeczny kontekst rozwoju. Od dziecka do dorosłego”  (2013)
Tytuł: „Potrzeby młodych dorosłych w kontekście ich płci psychologicznej”

II Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów „Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie” (2012)
Tytuł : „Zależność między rzeczywistymi i spostrzeganymi potrzebami małżonków a jakość łączącej ich relacji”

XIX Ogólnopolska Naukowo – Szkoleniowa Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. „Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka” (2010)
Tytuł: „Płeć psychologiczna a jakość związku małżeńskiego w okresie wczesnej dorosłości”

Nagrody i odznaczenia

Nagroda Dziekana WNoW – czerwiec 2015, październik 2016.

Funkcje administracyjne i inne w UŁ i poza UŁ

 • Członek Komitetu Organizacyjnego I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polki – wczoraj, dziś i jutro”
 • Członek Komitetu Organizacyjnego XII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej;
 • Członek Komitetu Organizacyjnego XV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki;Członek Komitetu Organizacyjnego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rodzina – Praca „Mnogość ról – mnogość sfer”.
 • Opiekun testoteki;
 • Opiekun studentów I roku;
 • Kierunkowy opiekun praktyk; specjalność: Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka.