dr hab. Waldemar Świętochowski, prof. UŁ

Curriculum Vitae

Zainteresowania naukowe i problematyka prowadzonych badań

psychoterapia krótkoterminowa i systemowa;

zastosowanie teorii systemowej w psychologii;

jakościowe metody badawcze w psychologii;

genogram rodzinny w badaniach empirycznych

Projekty / granty badawcze

Family Learning in Foster Families FALEFOS (koordynator, grant UŁ finansowany przez MNiSW, 539028-LLP- 1-2013- 1-AT- Grundtvig-GMP, 2013-2015

Publikacje

 • Świętochowski, W. (2016), Interpretacja genogramu w badaniach klinicznych i empirycznych z zakresu psychologii rodziny. W: M. Piorunek (red), Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej. Aplikacje – Egzemplifikacje – Dylematy metodologiczne; Wydawnictwo UAM: Poznań.

 • Józefczyk, A., Świętochowski, W. i Kołakowska, A. (2015). Predyspozycje studentów psychologii do funkcjonowania w roli zawodowej. Folia Psychologica, Folia Psychologica, 19, 125-140;

 • Świetochowski (2014), Rodzina w ujęciu systemowym (2014) W: I. Janicka. H. Liberska (red)., Psychologia rodziny, PWN Warszawa

 • Świetochowski (2014), Choroba przewlekła w systemie rodziny (2014) W: I. Janicka. H. Liberska (red)., Psychologia rodziny, PWN Warszawa

 • Świętochowski W. (2010)Superficial and systemic diagnosis of family. Polish Psychological Bulletin

 • Świętochowski, W. (2011). Schizophrenia in adolescents and the family system, Polish Psychological Bulletin.

 • Świętochowski W. (2011). Wypalenie zawodowe nauczycieli akademickich. Medycyna Pracy

 • Świętochowski W. (2010), System rodzinny wobec przewlekłej choroby somatycznej. Gdy rodzina ma korzyść z choroby. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

 • Świętochowski W. (2010)Superficial and systemic diagnosis of family. Polish Psychological Bulletin

 • Świętochowski W. (2008), Zastosowanie systemowej terapii rodzinnej w leczeniu chorób somatycznych. W:P L. Szewczyk, A. Kulik (red.), „Problemy psychosomatyki okresu dorastania i dorosłości”, s. 155 – 168. Wydawnictwo PROQURAT:Lublin.

 • Świętochowski W. (2007), Klimat organizacyjny jako jeden z zasobów w procesie radzenia sobie ze stresem – badania porównawcze pracowników polskich i niemieckich firm. Acta Universitatis Lodziensis – Folia Psychologica, nr 11, s. 147-160.

 • Świętochowski W (2006). Organisational stress. Acta Universitatis Lodziensis – Folia Psychologica, nr l0, s. 81-93.