Zaliczenie specjalizacji wymaga:
 • uzyskania przewidzianej planem studiów liczby punktów z zajęć specjalizacyjnych
 • zdania egzaminu specjalizacyjnego.
Forma:
 • Egzamin testowy, składający się ze 50 pytań umieszczonych w arkuszu testowym.
 • Każde z pytań zawiera 4 warianty odpowiedzi, wymagany jest wybór 1 prawidłowej odpowiedzi.
 • Odpowiedzi zapisywane są przez zdającego na arkuszu testowym.
 • Arkusze testowe są skanowane a wyniki obliczane komputerowo.
 • Zaliczenie – gdy uzyskano co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.
Zakres:
  • Główna część pytań egzaminacyjnych dotyczy literatury podanej odrębnie dla każdej specjalizacji (wykazy podane poniżej).
Literatura:

W ramach specjalności „Psychologia Rodziny”:

 • Janicka I, Liberska H. (red.) (2014) ” Psychologia rodziny „. Warszawa: PWN.
 • Treści z kursów specjalności „Psychologia rodziny” – blok A

W ramach specjalności „Psychologia zdrowia i kliniczna”:

 • Sęk H. (2005). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN. tom 1, tom 2
 • Heszen I., Sęk H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN.
 • Treści z kursów specjalności „Psychologia zdrowia i kliniczna” – blok A

W ramach specjalności „Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji”:
Pobierz

 • Część pytań (nie więcej niż 30%) stanowi materiał przedmiotów z bloku A – obowiązkowy dla danej specjalizacji
Terminy egzaminów specjalizacyjnych

w roku akademickim 2016/2017:

Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka
Psychologia zdrowia i kliniczna
Psychologia psychologii doradztwa zawodowego i organizacji

6 kwietnia 2017, godz. 12.15

Wyniki nie później niż w ciągu 14 dni od daty egzaminu.

UWAGA! Prosimy studentów przystępujących do egzaminu specjalizacyjnego o dysponowanie w dniu egzaminu numerami albumów.