Zaliczenie specjalizacji wymaga:
 • uzyskania przewidzianej planem studiów liczby punktów z zajęć specjalizacyjnych
 • zdania egzaminu specjalizacyjnego.
Forma:
 • Egzamin testowy, składający się ze 50 pytań umieszczonych w arkuszu testowym.
 • Każde z pytań zawiera 4 warianty odpowiedzi, wymagany jest wybór 1 prawidłowej odpowiedzi.
 • Odpowiedzi zapisywane są przez zdającego na arkuszu testowym.
 • Arkusze testowe są skanowane a wyniki obliczane komputerowo.
 • Zaliczenie – gdy uzyskano co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.
Zakres:
  • Główna część pytań egzaminacyjnych dotyczy literatury podanej odrębnie dla każdej specjalizacji (wykazy podane poniżej).

Literatura obowiązująca w roku akad. 2019/2020 do egzaminu specjalizacyjnego
w ramach specjalności Psychologia Wspierania Rozwoju i Efektywnego Funkcjonowania Człowieka

1). Anna I. Brzezińska, Karolina Appelt,  Szymon Hejmanowski, Sławomir Jabłoński,  Błażej Smykowski, Julita Wojciechowska,  Beata Ziółkowska – Portrety psychologiczne człowieka  – szanse i zagrożenia rozwoju. Cykl artykułów opublikowanych w latach 2003-2004  w miesięczniku Remedium – (pozycja dostępna w internecie)

2).Iwona Janicka, Hanna Liberska (red.). (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN

rozdziały:
część I. – Człowiek w systemie rodziny

 • rozdział 1 – Rodzina w ujęciu systemowym
 • rozdział 6. Więzi małżeńskie i rodzinne w perspektywie teorii przywiązania
 • rozdział 8. Transmisja międzypokoleniowa – procesy zachodzące na styku pokoleń

część II. -Zróżnicowane formy życia rodzinnego

 • rozdział 2. – Związki kohabitacyjne
 • rozdział 4. – Rodzina zrekonstruowana
 • rozdział 7. Kulturowa różnorodność rodzin

część III. – Zdrowotne i społeczne problemy w rodzinie

 • rozdział 3. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym
 • rozdział 4. Rozwód jako sytuacja kryzysowa w rodzinie
 • rozdział 5. Agresja i przemoc w rodzinie
 • rozdział 6. Rodzina a zachowania antyspołeczne

Literatura obowiązująca w roku akad. 2019/2020  do egzaminu specjalizacyjnego
w ramach specjalności Psychologia Zdrowia i Kliniczna

 • Cierpiałkowska L.,& Sęk H. (red.) (2016). Psychologia kliniczna,Warszawa: PWN
 • Heszen I.,& Sęk H. (2007). Psychologia zdrowia,Warszawa: PWN.
 • Ogińska-Bulik N., & Juczyński Z. (2008, 2010 – wyd. II). Osobowość, stres a zdrowie,Warszawa: Difin.

Literatura obowiązująca w roku akad. 2019/2020 do egzaminu specjalizacyjnego
w ramach specjalności Biznes i kariera
Pobierz

 • Część pytań (nie więcej niż 30%) stanowi materiał przedmiotów z bloku A – obowiązkowy dla danej specjalizacji

 

UWAGA! Prosimy studentów przystępujących do egzaminu specjalizacyjnego o dysponowanie w dniu egzaminu numerami albumów.