Regulamin praktyki zawodowej-ciągłej obowiązuje od roku akad. 2020/21.

1. Główne cele praktyki zawodowej ciągłej
1.1. Pogłębienie znajomości pracy psychologicznej w różnych typach instytucji
1.2. Doskonalenie zawodowe poprzez konfrontację przygotowania teoretycznego z praktyką.

2. Organizacja i przebieg praktyki
2.1. Praktyki zawodowe ciągłe odbywają się w instytucjach zatrudniających psychologów na pełnym etacie. O merytorycznym uzasadnieniu organizowania praktyki w danej instytucji decyduje kierunkowy opiekun praktyk.
2.2. Instytucja przyjmująca studenta na praktykę wyznacza opiekuna praktyk, który sprawuje nad nim merytoryczny nadzór w czasie trwania praktyki oraz zalicza praktyki w Dzienniku praktyk.
2.3. Harmonogram pracy studenta w czasie praktyki jest zgodny z profilem pracy placówki.

3. Obowiązki studenta
3.1. Zapoznać się dokładnie z Regulaminem praktyk zawodowych ciągłych.
3.2. W dniu rozpoczęcia praktyki zgłosić się do opiekuna praktyki i uzyskać wpis w Dzienniku praktyk potwierdzający rozpoczęcie praktyki.
3.3. Przygotować wraz z opiekunem praktyk harmonogram – plan pracy studenta w czasie trwania praktyki, zgodny z profilem pracy placówki.
3.4. Uczestniczyć we wszystkich formach pracy opiekuna praktyki, a także – w miarę możliwości – w zajęciach innych pracowników placówki.
3.5. Systematycznie i starannie prowadzić Dziennik praktyk zapisując w nim przebieg zajęć w każdym dniu trwania praktyki oraz szczegółowe rozliczenie godzinowe (wraz z podsumowaniem). Po ich zakończeniu student powinien wyrazić opinię o odbytej praktyce.
3.6. Uzyskać od opiekuna praktyki potwierdzenie przebiegu praktyki i jej zakończenia (pisemna recenzja pracy praktykanta potwierdzona podpisem opiekuna oraz pieczęcią placówki).

4. Działania placówki i opiekuna praktyk
4.1. Opiekun kierujący praktyką z ramienia placówki zapoznaje studenta z funkcjonowaniem placówki, jej zadaniami, celami, formami pracy, z pozostałymi pracownikami, dokumentacją, własnym warsztatem pracy, itp.
4.2. Opiekun wspólnie ze studentem ustala w pierwszych dniach praktyki jej plan, zgodnie z Regulaminem praktyki zawodowej ciągłej oraz profilem działalności placówki.
4.3. Opiekun powinien umożliwić studentowi samodzielne przeprowadzenie zajęć/zadań wynikających z ustalonego planu praktyki, a także omówić je ze studentem oraz ocenić.
4.4. Opiekun kierujący praktyką po jej zakończeniu omawia ze studentem osiągnięcia i trudności, jakie wystąpiły podczas trwania praktyki. Sporządza także recenzję działalności studenta odbywającego praktykę zawodową ciągłą, wpisując ją do Dziennika praktyk.
4.5. Zajęcia realizowane przez studentów należy rozłożyć równomiernie w ciągu całego czasu trwania praktyki, tak by uniknąć ich spiętrzenia pod koniec praktyki.

5. Czas trwania praktyki
5.1. Praktyka zawodowa ciągła odbywa się w terminie określonym w planie studiów (IV rok, semestr letni, wrzesień).
5.2. Czas trwania praktyki wynosi 4 tygodnie, w sumie 100 godzin.
5.3. Odbycie praktyki w innym terminie jest możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ i nie może zmniejszyć przypadających z tytułu praktyki obciążeń.
5.4. Student ma obowiązek odbyć praktyki na terenie województwa łódzkiego. Odbycie praktyki w innym miejscu jest możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ i nie może zmniejszyć przypadających z tytułu praktyki obciążeń.

6. Zaliczenie praktyki zawodowej ciągłej
6.1. Opiekun kierujący praktyką po jej zakończeniu wpisuje do Dziennika praktyk recenzję z działalności studenta odbywającego praktykę zawodową ciągłą.

W recenzji należy uwzględnić:
• stopień przygotowania merytoryczno-metodycznego studenta
• umiejętności pracy z klientem/pacjentem
• stosunek studenta do obowiązków

6.2. Konkluzję recenzji stanowi ogólna ocena działalności praktykanta wyrażona w przyjętej w Uniwersytecie Łódzkim skali ocen (od 2,0 do 5,0).
6.3. Recenzja i ocena wystawiona przez opiekuna w miejscu praktyki stanowi podstawę oceny z przedmiotu Praktyka zawodowa ciągła.
6.4. Student, po zakończeniu praktyki, zobowiązany jest przedłożyć Kierunkowemu opiekunowi praktyk Dziennik praktyk, nie później niż w ciągu 14 dni po zakończeniu praktyki.
6.5. Kierunkowy opiekun praktyk dokonuje odbioru recenzji sporządzonej przez opiekuna praktyki z ramienia instytucji, potwierdzając ją wpisem do Dziennika praktyk.

Sprawy finansowania praktyk określa stosowne zarządzenie Rektora UŁ.

Uwaga! Zaliczenie praktyki odbywa się w semestrze 9 i jest warunkiem zaliczenia tego semestru.

Opiekunowie praktyk

• Psychologia rodziny, rozwoju i edukacji – dr hab. Katarzyna Walęcka – Matyja
• Psychologia zdrowia i kliniczna – mgr Paulina Michalska
• Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji – dr Mateusz Hauk