Studia podyplomowe

Poradnictwo zawodowe i doradztwo kariery

Tematyka studiów podyplomowych

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą się uczyć funkcjonowania w roli doradcy kariery osób dorosłych stojących przed znaczącymi decyzjami zawodowymi lub w roli szkolnego doradcy zawodowego. Służą także wsparciu w realizacji zadań zawodowych doradców, którzy chcą pogłębiać i rozwijać swoje kompetencje w ramach idei uczenia się przez całe życie.

Realizacja programu studiów wyposaża absolwenta w umiejętności udzielania wsparcia indywidualnego i grupowego przydatnego w kształtowaniu wiedzy odnośnie wykorzystania własnego potencjału, niwelowania deficytów, świadomego planowania rozwoju kariery zawodowej, wspomagania organizacji w projektowaniu skutecznych programów rozwijających kapitał ludzki.

Program stanowi także odpowiedź na oczekiwania organizacji dotyczące realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstw. Umiejętności nabyte w trakcie zajęć mogą być pomocne osobom, które zarządzają personelem w firmach, planują ścieżki karier pracowników, optymalizują zatrudnienie, zajmują się rozwojem pracowników lub oceną ich pracy oraz do tych, którzy zamierzają takie role pełnić.

Tematyka zajęć obejmuje teoretyczne podstawy edukacyjnego poradnictwa zawodowego i doradztwa kariery dla osób dorosłych, metodykę pracy doradczej, zawodoznawstwo, elementy zarządzania zasobami ludzkimi, prawo pracy.

Na wykładach, ćwiczeniach i zajęciach warsztatowych słuchacze uczą się budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klientów. Większość zajęć ma charakter praktyczny, a zajęcia wykładowe z przewagą metod podających stanowią 26% ogółu zajęć.

Kandydaci

Uczestnikami mogą być absolwenci studiów wyższych magisterskich. Studia adresowane są przede wszystkim do doradców zatrudnionych w ramach agencji zatrudnienia zgodnie z wykładnią zawartą w ustawie „O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”. Ponadto studia kształcą nauczycieli w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu „Doradztwo zawodowe” (prowadzenia zajęć) – zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Mile widziana jest rekomendacja instytucji stanowiącej miejsce pracy kandydata.

Pobierz program studiów
Pobierz sylabusy

Szczegóły
Czas trwania Studia trwają trzy semestry, 350 godzin ((01.10.2017 – 30.03.2019)
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (piątek od godz. 16.00; sobota 8.30 – 18.30).
Liczba miejsc 15
Koszty uczestnictwa 4.950 zł /możliwość wnoszenia opłat semestralnie/
Kierownik studium prof. dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz
Osoby kontaktowe Ewa Mazur
Organizator studium Instytut Psychologii UŁ
Termin zgłoszeń do 29 września 2017 r. (Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2017-druga połowa)
Potrzebne dokumenty
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
  • 1 zdjęcie (legitymacyjne)
Dodatkowe dokumenty do pobrania i wypełnienia

Kwestionariusz osobowy
Podanie o przyjęcie
Zobowiązanie do wniesienia opłaty

Dane teleadresowe studium

ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź
Telefon: 42 665 55 80 lub 81
Fax: 42 665 55 83
Email: psychologia@uni.lodz.pl