Studia podyplomowe

Psychologia w Oświacie

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności psychologicznych niezbędnych do efektywnego wykonywania zawodu nauczyciela. Realizacja programu studiów wyposaży absolwenta w umiejętności pracy indywidualnej i grupowej w szkole oraz uwrażliwi nauczyciela na indywidualny potencjał rozwojowy ucznia. Usprawni pedagogów w rozwiązywaniu trudności występujących w procesie edukacji i wychowania.

Studia przyczynią się do wzrostu samowiedzy nauczycieli w odniesieniu do własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zawodu.

Studia będą inspiracją do świadomego planowania własnej kariery zawodowej. Absolwenci zdobędą umiejętności w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych i konfliktów w relacji z uczniami i rodzicami.

Tematyka zajęć obejmuje teoretyczne podstawy problemów psychologicznych o charakterze wychowawczym i klinicznym na różnych etapach rozwoju, przyczyny występowania i radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy i agresji. Ponadto absolwent uzyska wiedzę z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, radzenia sobie ze stresem oraz jego konsekwencjami: wypaleniem zawodowym i pracoholizmem. Natomiast szeroki zakres warsztatów pozwoli na rozwój miękkich kompetencji, czyli sprawnego zarządzania sobą (kompetencje osobiste) i wysokiej skuteczności interpersonalnej (kompetencje społeczne). Kompetencje interpersonalne, gwarantują wysoką skuteczność realizowania własnych zamierzeń i zleconych zadań w kontaktach z innymi ludźmi, ułatwiają budowanie i efektywne korzystanie z sieci kontaktów, umożliwiają dynamiczny rozwój własnej kariery.

Studia adresowane są do nauczycieli różnych szczebli kształcenia, pedagogów szkolnych
oraz wychowawców dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Pobierz program studiów
Pobierz sylabusy

Kandydaci

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia. Kandydaci będą przyjmowani na studia podyplomowe na podstawie analizy złożonych dokumentów we wskazanym terminie.

Szczegóły
Czas trwania Studia trwają trzy semestry, 338 godzin
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (piątek od godz. 16.00; sobota 8.30 – 18.30).
Liczba miejsc 15
Koszty uczestnictwa 4.950 zł /możliwość wnoszenia opłat semestralnie/
Kierownik studium dr Ewa Marat
Osoby kontaktowe Ewa Mazur
Organizator studium Instytut Psychologii UŁ
Termin zgłoszeń do 28 września 2018 r. (Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2018-druga połowa).
Potrzebne dokumenty
  • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  • 1 zdjęcie (legitymacyjne)
Dodatkowe dokumenty do pobrania i wypełnienia

Kwestionariusz osobowy
Podanie o przyjęcie
Zobowiązanie do wniesienia opłaty

Dane teleadresowe studium

ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź
Telefon: 42 665 55 80 lub 81
Fax: 42 665 55 83
Email: psychologia@uni.lodz.pl