Zakłady Instytutu Psychologii

Zakład Psychologii Pracy, Organizacji i Doradztwa Kariery

Podejmujemy badania  naukowe, analizy teoretyczne i prace aplikacyjne  dotyczące szeroko pojmowanych uwarunkowań funkcjonowania człowieka w środowisku pracy, podejmowania decyzji zawodowych i doradztwa kariery oraz kultury bezpieczeństwa w organizacji.

Szczegółowa tematyka naszej aktywności badawczej i aplikacyjnego wykorzystania wyników prowadzonych badań obejmuje:

 • poszukiwania podmiotowych ( np. różnice indywidualne, procesy motywacyjne etc.) i sytuacyjnych (np. kultura organizacyjna, formy  zatrudnienia, wielopraca, psychospołeczne warunki pracy) wyznaczników funkcjonowania człowieka  w środowisku pracy;
 • skutków stresu zawodowego dla funkcjonowania pracowników i organizacji,
 • korelaty zadowolenia z pracy,
 • postawy wobec pracy i zachowania w pracy,
 • psychologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości, efektywności ekonomicznej przedsiębiorców, jakości życia, doświadczania stresu, uciążliwości pracy i psychologicznych kosztów pracy w biznesie,
 • problematykę aktywności zawodowej starszych pracowników,
 • analizę zmian na rynku pracy i ich konsekwencji dla funkcjonowania pracowników i przedsiębiorstw,
 • alternatywne formy aktywności zawodowej,
 • lifelong learning,
 • zarządzanie czynnikiem ludzkim,
 • analizy uwarunkowań i konsekwencji patologii relacji międzyludzkich w pracy ( agresja, mobbing, molestowanie, molestowanie seksualne),
 • metody doboru personelu w tym zastosowanie mechanizmów grywalizacji w rekrutacji i selekcji oraz wdrażaniu pracowników.

Ponadto tworzymy narzędzia do oceny psychospołecznych zagrożeń, kultury i postaw wobec bezpieczeństwa, psychologicznych aspektów funkcjonowania w pracy etc. Zainteresowani jesteśmy wykorzystaniem nowych technologii w obszarze szkoleń miękkich, doboru pracowników i doradztwa kariery a także w  sferze ochrony zdrowia psychicznego pracowników oraz tworzenia zdrowych i przyjaznych miejsc pracy

Nasz zespół ma wieloletnie doświadczenie min. w prowadzeniu szkoleń i warsztatów, w tym treningów biznesowych, wdrażaniu polityk antydyskryminacyjnych, antymobbingowych,  strategii  wzmacniania kultury bezpieczeństwa w organizacjach.


Pozostałe zakłady

Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną
Zakład Psychologii Zdrowia
Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii