Zakłady Instytutu Psychologii

Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii

Problematyka prowadzonych badań
w zakresie psychologii klinicznej i psychopatologii:

 • podatność poznawcza na zaburzenia afektywne i lękowe
 • mentalizacja i jej rola w funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi
 • uwarunkowania podatności na zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe w drugiej połowie okresu średniej dorosłości
 • samobójstwo, czynniki ryzyka i możliwości zapobiegania
 • choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD) i zmiany funkcjonowania poznawczego w różnej jej fazach
 • zaburzenia odżywiania – ich rodzinne uwarunkowania i skutki
 • uzależnienia – ich uwarunkowania i skutki, profilaktyka i terapia, współwystępowanie z zaburzeniami nastroju
 • depresja u mężczyzn
 • neuropsychologia
 • chronopsychologia, (np: metody oceny chronotypu w tym adaptacja narzędzi, chronotyp, rytmy okołodobowe i jakość snu, a zdrowie i dobrostan psychiczny, chronotyp i jakość snu a przebieg i leczenie chorób somatycznych i psychicznych)
 • temperament afektywny i jego związek z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.

W zakresie psychologii prokreacji:

 • depresja poporodowa i adaptacja do roli rodzica
 • okres menopauzalny/andropauzalny – funkcjonowanie emocjonalne, poznawcze i społeczne
 • zmiany emocjonalne w cyklu miesiączkowym, przedmiesiączkowy zespół dysforyczny (PMDD)
 • adaptacja i opracownanie narzędzi badawczych dotyczących depresji poporodowej, oczekiwań rodzicielskich, percepcji stanu niemowlęcia.

Pozostałe zakłady

Zakład Psychologii Pracy, Organizacji i Doradztwa Kariery
Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną
Zakład Psychologii Zdrowia